Versionen

4Q391

©

Copyright


frg. 1
1[-- שמחתם֯ ○[ --]
2[-- מ]לך מצרי֯ם֯ הנש○[ --]
3[-- ]א֯ל אנו ו֯אונך ה֯מ֯○[ --]
4[-- ]ל[ --]
frg. 2
1ו֯י֯קל֯קל יוממ֯[ (יומם֯[) --]
2ו֯א֯ת ארצך לכ֯[ --]
frg. 3
1[-- ]כ֯ל י○[ --]
frg. 4
1[-- ]כ֯ל֯ אשר ב○[ --]
2[-- ]א֯ת֯ שכרך ותת[ --]
3[--] את כחו א[ --]
4[-- ]○○○מי֯לם֯ [--]
frg. 5
1[-- ]מ֯ים ו֯תשו[ --]
2[-- ]○מ בה _____ [--]
3[-- לשכור מכ[ --]
4[-- ]מ֯צ֯ר֯י֯ם֯ ○○ [--]
frg. 6-7
1[-- ]ההולך אל ב֯[ --]
2[-- ]○ ו֯י֯פר֯עה֯ ל֯[ ]לכל ע֯מו על ○[ --]
3[-- ]כ֯ל כעסו על֯[-- י]רעם _____ את○[ --]
frg. 8
1[-- ]○ ופיו על ש○[ --]
2[-- ]כל יושב֯[ --]
frg. 9
1[-- ]ך֯ שני ו֯○[ --]
2[-- טמאי (טמאו) נפש[ --]
3[-- ]דרך ואראה זקנים[ --]
4[-- ]○ ק֯ומך [--]
frg. 10
1[-- ]○○○○ אמת֯ [--]
2[-- מ]לכ֯ים בחייהם [--]
3[-- ]א֯נ֯שים ורג֯ליהמ֯[ --]
4[-- ]הלכו֯ ב֯חייהמ[ --]
frg. 11
1[-- ]כ֯[ --]
2[-- ]נ֯י בדרך ו○ [--]
3[-- ]ל[ ]ל֯[ --]
frg. 12
1[-- ]○○○○○ למו֯[ --]
2[-- ]ר֯פא אתכמ֯[ --]
frg. 13
1[-- ד[ --]
frg. 14
1[-- ]○ [--]
2[-- ]עם[ --]
frg. 15
1[-- ]אני[ --]
2[-- ]○○ [--]
frg. 16
1[--] מחנ֯הו[ --]
2[--] כרב א[ --]
frg. 17
1[-- ]כ֯○ [--]
2[-- ]א֯ת כל[ --]
frg. 18
1[-- ]צער [--]
2[-- ]○ורשי֯ ר֯[ --]
frg. 19
1[-- ]○ אשר שמ [--]
2[-- ]○ מ הרבה[ --]
3[-- ]לרום ע○[ --]
frg. 20
1[-- ]א֯ש֯י֯ם֯[ --]
2[--] ואמר֯ה֯ [--]
frg. 21
1[--] היה ב֯[ --]
frg. 22
1[--] הע֯ם[ --]
2[-- ]ש֯י֯○[ --]
frg. 23
1[-- ]○ [--]
2[-- ]ל֯ישרא[ל --]
frg. 24
1[-- ]ו֯באור֯[ --]
2[-- ]כ֯וח מע[ --]
3[-- א]תכמ מ[ --]
frg. 25
1[-- ]ה֯ בקרבך יפלו כ֯ל ה○[ --]
2[-- ]על הארץ ויעלו֯ אפר֯[ (אפר֯[ים) --]
3[-- ]ועליך קינות ובכי [--]
4[-- ]ל֯אבדן֯[ --]
5[-- ]א֯מור למ֯ל֯[ך --]
frg. 26
1[-- ]○ אתן נימ ○[ --]
2[-- ]○ ותומר אלי֯[ --]
frg. 27
1[-- ]○ו֯ א○[ --]
frg. 28
1[-- ]ת֯[ --]
2[-- ]תכו֯ נכר֯[ --]
3[-- ]○ ה֯ [--]
frg. 29
1[-- ]○○ [--]
2[-- ]י֯ש תל֯[ --]
3[-- ]כ֯ה֯[ --]
frg. 30
1[-- ]○ בד֯[ --]
2[-- ]ב֯שרך[ --]
frg. 31
1[-- ]ב֯אש [--]
2[-- ]את המון[ --]
3[-- ]○○ שי֯ [--]
frg. 32
1[-- ]○[ ]הל גאים
2[-- ]ו֯הרוג בדרך
frg. 33
1[-- ]○ [--]
2[-- עשה֯[ --]
3[-- וישטפ[ --]
4[-- ]ל֯ ק֯ללה [--]
5[-- ]צו ○[ --]
frg. 34
1[-- ]○מר֯ [--]
2[-- ]ר֯ לוא֯ [--]
3[-- ]○י֯ו֯ ○[ --]
frg. 35
1[-- ]○[ --]
2[-- ]קונ○[ --]
3[--] צ֯ודה֯ ל֯כ֯[ --]
4[-- ]○○○○[ --]
frg. 36
1[-- ]נ֯ל רג֯ל֯י֯ •••• ויא[מר --]
2[-- ]ר֯אה ואומר אלי֯ו֯[ --]
3[-- ]ר֯ות הוא קשת •[••• --]
4[-- ו]ידבר (]ידבר) •••• אלי ל[אמר --]
5[-- ]ב֯נ֯י֯ י֯ש֯ר֯א֯ל ל[ --]
frg. 37
1[-- ]ע֯ר֯[ --]
2[-- ]ש֯כר ה○ [--]
3[-- ]○[ --]
frg. 38
1[-- ]○ []כ֯י צל○[ --]
2[-- ענה א[ --]
3[-- ]ב֯ה ואש[ --]
4[-- ]ק֯ללי֯ שמ○[ --]
frg. 39
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]מבי֯ [--]
3[-- ]על ○[ --]
frg. 40
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]אלי֯[ --]
frg. 41
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ש֯רלי֯ ○[ --]
frg. 42
1[--] ויה֯[י --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 43
1[-- ]○ת[ --]
frg. 44
1[-- ]י֯ שו֯[ --]
frg. 45
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ _____ [--]
3[-- ]ת֯מה כ֯[ --]
frg. 46
1[-- ]מרו֯[ --]
frg. 47
1[-- ]אמור֯ _____ [--]
frg. 48
1[-- ]○○מ֯○○ק֯○○ ○[ --]
2[-- ]לה○[ ]ל֯[ ]ל֯מ֯זבחי מצ֯[רים --]
frg. 49
1[--] י[ --]
2[--] כ[ --]
frg. 50
1[-- ]ח֯ב֯קי֯[ (]ח֯ב֯קו֯[ק) --]
2[-- ]ו֯י֯אומ[ר --]
3[-- ]ר֯א֯[ --]
frg. 51
1[-- ]ע֯ל֯י֯ [--]
frg. 52
1[-- ]○ת ב֯י֯ ○○[ --]
2[-- ]א֯ליו֯ ○○○[ --]
3[-- ]ן֯ אליו א֯ת֯[ --]
4[-- י○י֯מ ○○[ --]
5[-- ]מלאך •••• ש֯נ[ --]
6[-- ]○תו ויאמר[ --]
frg. 53
1[-- ]עד ○[ --]
frg. 54
1[-- ]○לי○[ --]
frg. 55
1[-- ]ר֯ את [--]
2[-- ]ו֯ •••• ה֯○[ --]
3[-- ]ההו֯א בנפ֯ול[ -- ]○ת עי֯ני[ --]
4[-- ]נפשות בניכמ ו֯○ []○ א֯ובדות[ --]
5[-- ]ו֯ וישאלוני דברים א○ ידבר א֯[ --]
6[-- ]ש֯בי[ ]○[ ]ל[ ]○ אותמ֯[ --]
frg. 56
1[-- ]○○ ע֯ו֯ל֯[ --]
2[-- וע○[ --]
3[-- ]○ בית ישראל [--]
4[-- עולה מרוחותיכם[ --]
frg. 57
1[-- ]ו֯לוא [--]
frg. 58
1[-- ]שלומה֯[ --]
2[--] _____ [--]
3[-- ]○ •••• ○[ --]
4[-- ]○○○[ --]
frg. 59
1[-- ]מ֯מ֯נ֯י֯[ --]
2[-- הדור ○[ --]
3[-- ]○ לו֯ ○○○ ום[ --]
4[-- ]א֯ א֯[ --]
frg. 60
1[-- ]○○○ לו֯[ --]
2[-- ]שביעי[ --]
3[-- ]○ח֯ ○[ --]
frg. 61
1[-- ]ח֯ א֯ת [--]
frg. 62 i
2[-- ]○○[ --]
3[-- ]○ בדם
frg. 62 ii
1ו֯○ת ירוש֯[ל]ם֯[ --]
2שלמות כבוד ופ֯○ [--]
3קרא ב֯ש֯מך ○○○○[ --]
4○○ לי כ֯א֯ש֯ר כ֯ת֯[וב --]
5○○○○ כאשר ○○[ --]
6○○[ --]
frg. 63
1[-- ו֯לבשו
frg. 64
1[-- ]מושלי [--]
2[-- ]ח֯נ֯מ[ --]
3[-- ]היו ○[ ]ח֯ר֯ו֯ [--]
frg. 65
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]○○○ כי ביומ ב֯[ --]
3[-- ]○○○ א֯ל֯ ה֯○ [--]
4[-- נה]ר כבר ואראה֯ [--]
5[-- ]○[ ]אדעה כי •••• [--]
6[-- ש]לו֯שה עשר [--]
7[-- ]אמה וגב֯ו֯ה (וגבהו) חמש○○○[ --]
8[-- ]ש֯ו֯ת והמשפש חמשית֯[ --]
9[-- ]ב֯י֯ום אחת[ --]
10[-- ]ל֯[ ]○ב האחד ○○[ --]
11[-- ]○ל֯ ○○○○[ --]
frg. 66
1[-- ]○ א֯שר[ --]
2[--] הרישו֯ן֯ [--]
frg. 67
1[-- ]ו֯אני מ[ --]
frg. 68
1[-- ]ש֯מעו֯[ --]
frg. 69
1[-- ]ה֯ ה֯מ֯ה֯ [--]
2[-- ]○[ [--]
frg. 70
1[-- ]כימ֯[י --]
2[-- ]מ֯צרים֯ [--]
frg. 71
1○[ --]
2ע[ --]
frg. 72
1ו○[ --]
frg. 73
1[-- ]○ נ[ --]
frg. 74
1[-- ]שר [--]
frg. 75
1[-- ○[ --]
frg. 76
1[-- ו[ --]
frg. 77
1[-- ]○ ישראל[ --]
2[-- מ֯נים גו֯לתו[ --]
3[--] ○○ ○○○○ כ֯י֯ ○[ --]
4[-- ]ו֯י֯ש֯א ב֯נימ ל֯[ --]
frg. 78
1[-- ]חר[ --]