Versionen

4Q390

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]○[ ]○○[ --]
2[ו]מפ[ני וא]שוב[ ונתתים ]ביד בני אהר[ון -- ]שבעים שנה [-- ]
3ומשלו בני אהרון בהמה ולא יתהלכו[ בדר]כי אשר אנוכי מצ֯וך אשר
4תעיד בהם ויעשו גם הם את הרע בעיני ככל אשר עשו ישראל
5בימי ממלכתו הרישונים מלבד העולים רישונה מארץ שבים לבנות
6את המקדש ואדברה בהמה ואשלחה אליהם מצוה ויבינו בכול אשר
7עזבו הם ואבותיהם ומתום הדור ההוא ביובל השביעי
8לחרבן הארץ ישכחו חוק ומועד ושבת וברית ויפרו הכול ויעשו
9הרע בעיני והסתרתי פני מהמה ונתתים ביד איביהם והסגרת֯[ים]
10לחרב והשארתי מהם פליטים למע[ן] אשר לא י֯[כ]ל[ו ]בחמתי [ו]ב֯הסתר פ֯[ני]
11מהם ומשלו בהמה מלאכי המש[ט]מות ומ֯[אסתים -- ו]ישוב[ו]
12ו֯י֯עשו [את] הר֯ע֯ ב֯עינ[י] ויתהלכו בשר֯[ירות לבם --]
13[ ]ת[ -- ]○○[ --]
frg. 2 i
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[וא]ת֯[ ]בית֯[י ומזבחי וא]ת מקדש הקד֯[ש --]
3נעשה כן ○[ -- ]○ כי אלה יבואו עליהם[ -- ו֯[ת]הי
4ממשלת בליעל בהם להסגירם לחרב שבוע֯ שנים[ -- ו]ב֯י֯ובל ההוא יהיו
5מפרים את כול חקותי ואת כל מצותי אשר אצוה א֯[ותם ואשלח בי]ד עבדי הנביאים
6וי[ח]ל[ו] להריב אלה באלה שנים שבעים מיום הפר ה[אלה וה]ברית אשר יפרו ונתתים
7[ביד מל]אכי המשטמות ומשלו בהם ולא ידעו ולא יבינו כי קצפתי עליהם במועלם
8[אשר עז]בוני ויעשו הרע בעיני ובאשר לא חפצתי בחרו להתגבר להון ולבצע
9[ולחמס ואי]ש֯ אשר֯ לר֯[ע]הו יגזולו ויעשוקו איש את רעהו את מקדשי יטמאו
10[את שבתותי יחללו ]את[ מו]עדי י֯ש֯[כח]ו֯ ובבני[ נכר ]י֯ח֯לל[ו ]א֯ת זר[ע]ם כוהניהם יחמסו
11[-- ]יה○[ -- ]ה֯ם ואת
12[-- ]בניהם
frg. 2 ii
1[--]
2[--]
3ב֯[ --]
4מעליה[ --]
5ובדבר֯[ --]
6אנחנו שו○[ --]
7ידעו ואשלח֯[ (ואשלח֯[ה) --]
8וברמחים לבק[ש --]
9בקרב הארץ על א○[ --]
10[א]ח֯וזתם ויזבחו בה[ --]
11[יח]ללו בה ו[א]ת֯ מז֯ב֯[ח --]
frg. 3
1[-- ]○[ --]
2[-- ]בם א[ --]
3[-- ]○ בעיני וא[ --]
4[-- כ]ל[ ]אשר ו֯נ֯[ --]
frg. 4
1[-- ]הי בקו֯[ --]
2[-- ]בארץ[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 5
1[-- ישכ[בו --]
2[-- ]○ ○ל[ --]
frg. 6
1[-- ]כמשפח[ות --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 7
1[--] שלו[ם --]
2[-- ]מות [--]
frg. 8
1[-- ]ת֯ו֯[ --]
2[-- ]שקר ופש֯[ע --]