Versionen

4Q388a

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]ב֯ים י֯[ --]
2[-- הצ]דיקים ל[ --]
3[-- ]י֯ם שמים֯[ --]
4[-- ]ל[] ○[ --]
frg. 2
1[-- ]ק֯ להם [--]
2[--] ביריעות עזי[ם --]
3[-- ארב]עים שנה ויה[י --]
4[-- וי]פנו אחרי י[ --]
5[-- ]ה֯ אתם כ[ --]
frg. 3
1[-- ב]עת ה[היא --]
2[-- ]בהתהלככם בשג[גה] מלפ[ני --]
3[-- כא]שר אמרתי ליעק[וב --]
4[-- ותאמרו עזבתנו אלהינו ותמאסו] את חקותי֯[ ותשכחו את]
5[מועדי ברי]תי ותחל[לו את שמי ואת קדשי ותטמאו מקדשי ותזבחו את]
6[זבחיכם ל]שעירים ו[ --]
7[ותפרו הכ]ל ביד ר֯[מה --]
frg. 4
1[--] י○[ --]
2[-- ]שבתות הש[נים --]
3[-- ה[ --]
frg. 5
1[--] עזבוני[ --]
frg. 6
1[-- ]י֯הו א[ --]
2[-- וא]סתיר פני[ ] מ[הם --]
3[-- כ]ול הנת[ --]
4[--] רעו֯[ת --]
frg. 7 i
2[--
3[--]
4[--]
5[-- ]ת֯י
6[--
frg. 7 ii
1מא֯[ס]תים ושבו[ ועשו רעה ורבה הר]עה מ[ן הראשונה והפרו את]
2הברית אשר כ[רתי ע]ם אברהם ועם יצחק֯[ ועם יעקוב בימים]
3ההמה יקום מלך [לגו]ים גדפן ועשה רעות ובימ֯[ו אעביר]
4את ישראל מעם בימו אשבור את מלכות מצרים[ --]
5את מצרים ואת ישראל אשבור ונתתו לחרב [והשמותי את הארץ]
6ורחקתי את האדם[ ו]עזבתי את הארץ בה[שמה ושבו כהני ירושלים]
7לעבוד אלהים אח[רים ולעשו]ת֯ כתועבות[ הגוים -- ]
8שלשה אשר ימלכ[ו -- ]ל֯[ --]
9[ו]קדש הקדשי[ם --]
10[]ר והמצדקי[ם --]
11[-- ]○[ --]
frg. A
1בנ֯ך֯[ --]
2ויאמ[ר --]
3מש[ --]
frg. B
1מבו○[ --]
2מוש[ --]
frg. C
1[-- ]ו֯ת
2[-- ]צרה
3[-- ]היא
4[-- א]שר
frg. D
1[-- ]ברנה כי[ --]
2[-- ומלאך יה]וה הלך לפני מ֯[חנה ישראל --]
3[-- בה]ושע ב[ --]
frg. E
1[-- ]ח֯שך כ[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. F
1[-- א]ת שני המ[ --]
2[-- אמר֯[ --]
3[-- ]בת ג[ --]
frg. G
1[-- ]ש֯[ --]
2[-- א]יך תש[ --]
3[-- ]שמים֯ ○ש[ ] [--]
frg. H
1לפנ[י --]
2ואמר[ --]
3קש[ --]
4[-- ]ל[ --]
frg. I
1[-- ]מ֯○○ ל֯○[ --]
2[-- ]○ את ש[ --]
3[-- ]ויאמ[ר --]