Versionen

4Q388

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]○עמת[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 2
1[-- ]ה֯○[ --]
2[-- ]שמנה[ --]
3[-- ]אונ֯[ --]
4[-- ]○○[ --]
frg. 3 i
1[-- ]רה
2[-- א]שר
3[--]
frg. 3 ii
1עשו[ --]
2ולוב[ --]
3מזמן[ --]
frg. 4
1[-- ]קר֯נ֯ו֯ [--]
2[-- ]○ וכאשר תבוא[ו --]
3[-- ]ונית וכאשר[ --]
4[-- ]אל ואש[ר --]
5[-- ]○[ --]
frg. 5
1[--] ואש[ר --]
2[-- ]○ אל[ --]
3[-- מז]בח[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 6
1[-- ל]ו֯א֯ ימצא֯[ו --]
2[-- ] _____ [--]
3[-- ]מזמן ומשנהו[ --]
4[-- ]לפי חרבתיכ[ם --]
5[-- מ]קצה הארץ[ --]
6[-- ]מ֯ן הארץ על֯[ --]
7[-- ]נני קל ורכבו[ --]
8[-- ו]יראו את ה○[ --]
9[-- ]ו֯שה אשר שמ[ --]
10[-- וי[ -- ]○[ --]
frg. 7
1[-- ]יות֯[ ]○[ --]
2[-- ]ים ולא תמו[תו -- כי אני יהוה הגואל]
3[עמי לתת להם ה]ב֯רית _____ [ ] _____ [ואמרה יהוה]
4[ראיתי רבים מי]שראל אשר אהבו את ש֯[מך וילכו בדרכי לבך]
5[-- ואלה מתי יהי]ו וא[י]ככה ישתלמו חסד֯[ם ויאמר יהוה אלי]
6[אני אראה את בני ישר]א֯ל וידעו כ[י] אני יהוה[ _____ ויאמר]
7[בן אדם הנבא על העצמות] ו֯א֯מרת וי֯[ ]קו[ --]