Versionen

4Q385a

©

Copyright


frg. 1a-b i
7[-- ]○ע
8[-- ]○ה
frg. 1a-b ii
1[-- וא]ק֯ימה לב[ --]
2[-- ]את איבו (איבי) [--]
3[-- ]א֯ איבו ואסי[רה --]
4בשחרו פני ולא רם לבבו ממני ש֯[ -- ]
5וישלמו ימיו וישב שלמה ○○○[ --]
6ואתנה נפש איביו בכפו[ --]
7ואקחה מידו עול[ה --]
8ל[ -- ]ל[ --]
frg. 2
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]○ב֯ים וישבחו [--]
3[-- ]○ו○[ ]○לה֯ לא [--]
frg. 3a-c
1[-- א[ --]
2[-- בהתה]לכ֯כ֯ם ב[שגגה מלפני --]
3[-- ק]ריאי השם ○[ --]
4[-- כא]שר֯ אמרתי ליע[קוב -- ]
5[-- ו[תאמרו ]עזבתנ֯[ו אלהינו ותמאסו את חקותי]
6[ותשכחו את ]מועדי בריתי ותח֯[ללו את שמי ואת קדשי]
7[ותטמאו את] מקדשי ותזבחו[ את זבחיכם ל]שעירים ו[ -- ]
8[-- ]את ש[ ]○א○[ -- ]ברז[ --]
9[-- ]ו֯תפרו הכל ביד
10[רמה -- ואבקש אמונה ו]לא
11[מצאתי --]
frg. 4
1[שלמות עשרה יבלי שנים ו]התה[לכתם בשגעון]
2[ובעורון ותמהן הלבב ומתם ]הדור[ ההוא אקרע]
3[את הממלכה מיד ה]מחזיקים אות֯[ה והקימותי]
4[עליה אחרים מעם] אחר ומשל הז[דון בכל הארץ]
5[-- ומ]מ֯ל֯כת[ ישרא]ל תא[בד בימים ההמה יהיה]
6[מלך והוא גד]פן וע[שה תעבות וקרעתי את ממלכתו]
7[וגם המלך ]ההוא למלכים ופני[ מסתרים מישראל]
8[והממלכה ]תשוב לגוים רבים ו֯[בני ישראל]
9[זעקים מפני על כבד ב]א֯רצות ש֯[בים ואין משיע]
frg. 5a-b
1[--] אלהים[ --]
2[-- ]מנין כהנים[ --]
3[-- ]○א אחרים [--]
4[-- ]המזבח[ --]
5[-- הנופ]ל[ים בחרב --]
6[-- חנ]פ֯ה[ --]
7[-- ]אשר לא יתהלכו בד[רכי הכהנים על שם אלהי]
8[יש]ר֯אל יקראו והורד [בימיהם גאון מרשיעי]
9[ברי]ת֯[ וע]ב֯די נכר ו֯[יתקרע ישראל בדור ההוא]
frg. 6
1[-- ומ○[ --]
2[-- ויר]או בעיניהם ○[ --]
3[-- ]מ֯שמ֯ים ומעל חו[ --]
4[-- ]○○ ירושלים ה[ --]
frg. 7
1[-- ]○ב֯ת ה○[ ]אה ○[ --]
2[-- וע]שה חסד֯[ --]
frg. 8
1[-- ]○ת֯ון ○[ ]○○[ --]
2[-- ]לבבו לדעת[ --]
3[-- ]○[ ]ל[ --]
frg. 9
1[-- ]○רשים א[ --]
2[-- א]ברהם אביכם ול[ --]
3[-- ]י֯ר֯ש י[ --]
frg. 10 i
3[-- ]○הם
4[-- ]א֯ל ○א֯יש֯ת
5[-- ]לוך֯ ○○י
6[--
frg. 10 ii
1[-- ]○ר○[ --]
2בב֯[ --]
3לכה[ --]
4[--]
5אש֯[ --]
6○[ --]
frg. 11 i
3[-- ]וכהשלם
4[-- ]○ שבעים יחלקו
5[-- ]ל֯[ ]א֯ת הדרך
6[-- ]○[ --]
frg. 11 ii
1[-- ]יגעו בית[ בבית --]
2ומעשיהם[ --]
3ועלי (ובלי) נשע[נו --]
4לבלת֯י֯[ --]
5לכ֯ן֯[ --]
6[-- ]○[ --]
frg. 12
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]ש֯בע מאו[ת --]
3[-- ]קאה את תע֯[בות --]
4[-- או]ת֯ם אל בית לא [בנו --]
5[-- י]שראל שנתים י[מים --]
6[-- ]ל[ ]ו֯בני ישרא[ל --]
frg. 13a-b
1[-- ]○[ ]א֯ב֯[ --]
2[-- ]הנה גת [--]
3[-- ]שערי מצרים[ --]
4[-- ]י֯ אל אש[ר ]יש○[ --]
5[-- ]ל○[ ]○ק֯ו וא֯[ ]א[ --]
6[-- ]○○ל השועפים[ --]
7[-- ]ל֯[ --]
frg. 14
1[-- ]חלב וד֯בש
2[-- ]○בי
frg. 15 i
1[--
2[-- אלי]הם אשר לא הקשיבו
3[-- ]ת֯לוי על העץ ועוף
4[השמים -- ]ו֯ אמת (ה֯מת) אל תותירו
5[-- ]○[ ]ל[ ]ו֯אמרה[ א]ת֯
6[-- ]לשון נפ֯שם
frg. 15 ii
1מזרת֯[ --]
2את[ --]
3ואי֯[ --]
frg. 16a-b
1[-- המ]ה יתר֯[ --]
2[-- ]ב֯ר עם לעדרי ע[ --]
3[-- ]ע֯ם וזרע ויסב עמו וי[ -- ]
4[-- וה]ורשתי את י○○○[ (יון[) --]
5[-- והשלחת]י֯ החיה בכן ה○○[ --]
6[-- הה]ר והלבנון ויש○[ (ירשו֯[) --]
7[-- ידר]ו֯שון ליהוה לאמר֯[ --]
8[-- ]י֯עקוב ור[ --]
9[-- ]○[ ]○[ --]
frg. 17a-e i
3[--
4[-- ]מת נהרי
5[-- ]תכבש
6[-- ]○[]
7[-- ]שן
frg. 17a-e ii
1[-- א]הבתו (]הבתר / ]הבינו / ]הבתו) וא[]
2[-- ]○○○[ ]○○ ימי חייהם[]
3ב֯ע֯פי עץ החיים _____ [ ] _____
4היכן (ה{י}כין / הוכן) חלקך אמון ה[ש]כנה ביארי[ם]
5מים סביב לך ח[ילך] ים ומים חמ[תך]
6כוש מצרי[ם עצמה ו]אין קץ לבריח[יך] (לברוח[)
7לוב בסעדך והיא בגולה תלך בש֯[בי]
8[-- ]ו֯עלליה י[רטש]ו֯[ ]בראש֯[ הר]ים ועל
9[נכבדיה ירו ]גורל וכל [גדול]יה בזק֯[ים]
frg. 18 ia-c
2[-- ויצא ]י֯רמיה הנביא מלפני יהוה
3[וילך (4Q385a frg. 18c,2) ]ע֯ם השבאים אשר נשבו מארץ ירושלים ויבאו
4 (4Q385a frg. 18c,3) [ע]ד֯ (4Q385a frg. 18c,3 + frg. 18b,2) נבכדנצר֯ מלך בבל[ ]בהכות נבוזרדן רב הטבחים
5[בעם (4Q385a frg. 18c,4) א]לה֯ים ויקח את כלי בית אלהים את הכהנים
6[החרים ]ו֯בני ישראל ויביאם בבל וילך ירמיה הנביא
7[עמהם עד ]הנהר ויצום את אשר יעשו בארץ שביא[ם]
8[וישמעו] בקול ירמיה לדברים אשר צוהו אלהים
9[לעשות ]ושמרו את ברית אלהי אבותיהם בארץ
10[בבל ולא יעשו ]כ֯אשר עשו הם ומלכיהם כהניהם
11[ושריהם -- ]○○○ [וי]ח֯לל[ו ש]ם֯ אלהים ל[טמא]
frg. 18 ii
1בתחפנס א[שר בארץ מצרים --]
2ויאמרו לו דרוש[ נא בעדנו לאל]ה֯י֯ם[ -- ולא שמע]
3להם ירמי[ה ל]ב֯ל֯תי דרוש להם לאלה[ים ושאת בעדם]
4רנה ותפלה ויהי ירמיה מקונן ○[ -- קינות]
5[ע]ל ירושלים _____ [-- ויהי דבר יהוה אל]
6ירמיה בארץ תחפנס אשר בארץ מצ[רים לאמר דבר אל]
7בני ישראל ואל בני יהודה ובנימים ○[ כה תאמר אליהם]
8יום יום דרשו את חקותי ואת מצותי שמ[רו ואל תלכו]
9אחרי פ[ס]ילי הגוים אשר ה֯ל֯[כו אחריהם אבותיכם כי]
10לא יושי֯[עו] ל[כם ]○ לא ○[ --]
frg. A
1[-- שבת ]שבתון הוא [--]
2[-- ]○צ֯ר○[ --]
frg. B
1[-- יר]מיהו הנב[יא --]
2[-- ]○○ ו֯ב֯א֯○[ --]
frg. C
1○[ --]
2יהו֯○[ --]
3[]ל֯[ --]
frg. D i
2[-- ]○
frg. D ii
1בלב[ --]
2ו[ --]
frg. E
1[--] שלמ[ --]
2[-- בעמ[ --]
frg. F
1[-- ]אם נלחם֯[ --]
2[--] אצחך א○[ --]
frg. G
1[-- ]○לת בלר֯[ --]
2[-- ו֯פ֯ק֯[ --]
frg. H
1[-- ]○ים רג[ --]
2[-- ]ויה[ --]
frg. I
1ובית ○[ --]
2שלמה[ --]
3ה֯○ר֯[ --]
frg. J
1[-- ]ואם ישוב ה○[ --]
2[-- ]ש֯אוי֯ ה○[ --]
frg. K
1[-- ]○ם֯ ק֯○[ --]
2[--] [ ]ם והנ֯וט[ --]
frg. 18c
2 (4Q385a frg. 18 ia-c,3) ]ע֯ם השבאים
3 (4Q385a frg. 18 ia-c,4) [ע]ד֯ (4Q385a frg. 18 ia-c,4 + frg. 18b,2) נבכדנצר֯
4 (4Q385a frg. 18 ia-c,5) א]לה֯ים
frg. 18b
2 (4Q385a frg. 18 ia-c,4 + frg. 18c,3) נבכדנצר֯