Versionen

4Q385

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]די
2[-- ]ת֯שובו
3[-- ]ע֯ליהם
frg. 2
1[כי אני יהוה] הגואל עמי לתת להם הברית _____
2[ואמרה יהוה] ראיתי רבים מישראל אשר אהבו את שמך וילכו
3ב֯דרכי[ לבך (צדק) וא]לה מתי יהיו והיככה ישתלמו חסדם ויאמר יהוה
4אלי אני אראה[ ]את בני ישראל וידעו כי אני יהוה _____
5[ויאמר ]בן אדם הנבה על העצמות ואמרת ויק֯○ב֯ו֯ עצם אל עצםו ופרק
6[אל פרקו ויה]י כן֯ ויאמר שנית הנבא ויעלו עליהם גדים ויקרמו עור
7[מלמעלה ויהי כן] ויאמ֯ר שוב אנבא על ארבע רוחות השמים ויפחו רוח֯
8[בהרוגים ויהי כן] וי[ח]י֯ו (וי[ה]י֯ו / ]ויעמד) עם רב אנשים ויברכו את יהוה צבאות אש[ר]
9[חים _____ ו]אמרה יהוה מתי יהיו אלה ויאמר יהוה אל[י עד]
10[אשר -- ומקץ י]מים יכף עץ ויזקף[ --]
frg. 3
1[-- ]○ת֯ ו֯א○[ ] ○○○[ --]
2[--] יהוה ויקומו כל העם ויע֯[מד]ו על[ רגליהם להודות --]
3[ולהל]ל את יהוה צבאות ואף אני מ[לל]תי עמהם[ --]
4[ ] _____ ויאמר יהוה אלי בן[ אדם אמ]ו֯ר֯ להם[ --]
5[-- במקום קבו]ר֯תם ישכבו עד אשר֯[ --]
6[-- מקב]ר֯יכם ומן הארץ [--]
7[-- []אשר [ע]ול מצר֯[ים --]
frg. 4
1[-- ]תחת דוני
2ש֯ימה (שמח) את נפשי ויתבהלו הימים מהר עד אשר יאמרו
3האדם הלא ממהרים הימים למען יירשו בני ישראל
4ויאמר יהוה אלי לא אש[י]ב פניך יחזקאל הנ[נ]י א֯[מ]דד (ג[ו]דד)
5את הימים ואת השני[ם -- ]ל[ --]
6מצער כאשר אמרת ל[ --]
7[כי ]פי יהוה דבר אלה _____ [ ]
frg. 5
1[-- ]אמפ○[ --]
2[-- ]בס[ --]
frg. 6
1והיו עמי ה[ --]
2בלב טוב ובנ֯[פש חפצה --]
3וחבא (יחבא) כמעט ק[ט -- ]
4ומבקיעים י[ --]
5המראה אשר ראה יחזק[אל --]
6נגה מרכבה וארבע חיות חית[ -- ובלכתן לא יסבו]
7אחור על שתים תלך החיה האחת ושתי רגל[יה --]
8[ע]ל[ ]ל[ ]○○ ב֯[אח]ת היה נשמה ופניהם זה בעקר ז[ה ודמות]
9הפ[נים אחד ארי אח]ד נשר ואחד עגל ואחד של אדם והית[ה יד]
10אדם מח֯ברת מגבי החיות ודבקה ב[כנפיהן -- ]והא[ופ]נ֯[ים]
11אופן חובר אל אופן בלכתן ומשני עברי הא֯[ופנים שבלי אש]
12והיה בתוך גחלים חיות כגחלי אש[ --]
13והאופנים והחיות והאופנים ויה[י -- ע]ל[ ראשם רקיע כעין]
14ה֯ק֯ר֯ח֯ הנור[א וי]הי קול[ מעל רקיע --]
15[-- ]ל[ -- ]○[ --]