Versionen

4Q381

©

Copyright


frg. 1
1הגדתי ונפלאתו אשיחה והיא תהיה לי למורה משפט [--]
2פי ולפתאים ויבינו ולאין לב ידעון ____ יהוה כמה גב[ור --]
3נפלאות הוא ביומי עשה שמים וארץ ובדבר פיו [--]
4ואפ֯י֯קים ש֯ך יאור{ }ותיה (אורותיה) אגמים וכל בלעה וי֯○○ר ל○[ --]
5לילה וככ[בי]ם֯ וכסילים ויהיר ○מר֯ לאו[ --]
6עץ וכל פר֯[י כר]ם֯ וכל תבואות שדה ולפי דבריו ○○○כל [--]
7את א[שתו] וברוחו העמידם למשל בכל אלה באדמה ובכל [--]
8[לח]דש ב[ח]ד֯ש למועד במועד ליום ביום לאכל פריה תנובב֯[ (תנובבה֯[) הארץ -- ]
9[-- ]○○ ○[ ]○ ועוף ו֯כ֯ל א֯ש֯ר להם לאכל ח֯לבי֯ כל וגם[ --]
10[-- ]מש ב֯הם וכל צבאיו ומלא֯[כיו ]ר֯○[ --]
11[-- ]○[] לעבד לאדם ולשרתו וה֯[ --]
12[-- ]○○ל○○ [--]
frg. 2
1[-- ]מ֯ו[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 3
1[-- מ]ע֯ל֯ל֯יה ויכ֯ר֯○○[ --]
2[-- ]○○ל○○ ○○○ ○○[ --]
frg. 4
1[-- ]בינות ל֯י֯ [--]
2[-- ]לל○○○ם ○○[ --]
frg. 6
1[-- ]מנ֯י֯ י֯ג֯[ --]
2[-- ]○ה בנהרי[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 7
1[-- ]○○ם֯ [--]
2[-- ○[ ]תו בכל֯[ --]
3[-- ]ל○○ [ ] ל○○ [--]
frg. 8
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]○ יעמד֯ו֯ ב֯[ --]
3[-- ]○○○ לי֯○○[ --]
frg. 9
1בח○[ --]
2עלי○[ --]
3○○ [--]
frg. 10-11
1[-- ]○ לוא[ --]
2[-- ]ורע בעיניו כי השחיתו מ○[ --]
3[--] רחמון הוא֯ ו֯לא֯ ב֯פעם ה֯○[ --]
4[-- עם ○○ל○[ ]כה [--]
5[--] ויו○[ ]○ בשאול תחת֯יה וא[ --]
6[-- ]ל[ ]○○[ --]
frg. 12
1[-- ]○ם א[ --]
frg. 13
1[-- ]○ מ֯א בעל֯ת ומ֯א נאצת֯ ו֯○○[ --]
2[-- ]○שנך הלוא תכיר הלוא תדע כ[י --]
3[-- ]○○○ ○○[ ]ל[ ]לו֯א אתה֯[ --]
frg. 14+5
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ים עננים עבים של֯ג֯ [ ] ו֯ב֯ר֯ד וכל ○[ --]
3[-- ]ה֯ו֯ ואין לעבור֯ פ֯יהו ארבע רוחות ב֯ש֯[מים --]
4[-- ]○○○○ לא֯י֯ן֯ ○○○[ ]ל[ --]
frg. 15
1[-- ]○ לבבי תשיב ו֯י֯[ --]
2[-- פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך] והושע לבן אמתך עשה ע֯מי֯
3[אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי אתה א]ל֯הי עזרת֯ לי ואערכה לך אלהי
4[-- אתה משל בגא]ות הים ואתה תשבח גליו אתה
5[דכאת כחלל רהב בזרע עזך פזרת איביך תבל ו]מ֯לאה אתה [י]סדתם לך זרע עם
6[גבורה תעז ידך תרום ימינך מי בשחק יערך לך] אלהי ומי בבני האילים ובכל
7[-- כי אתה ]ת֯פארת הדו ואני משיחך אתבננתי֯
8[-- מד]עך כי הודעת‹נ›י והשכיל כי השכלתני
9[-- ]כי בשמך אלהי נקרא ואל ישועתך֯
10[-- ]○ ו֯כ֯מ֯עיל ילבשוה וכחור (וכס֯ות֯)
11[-- ]○ ל[ --]
frg. 16
1[-- ]ה֯ארצות כי חמ֯[ --]
2[-- ]○○○ []○ לש֯מ֯ו֯ע֯[ --]
frg. 17
1[-- ]ת֯ ○○ת ל֯ר֯אשי [--]
2[-- ]בהדר תשזף על יהודה ו֯י֯[ --]
3[-- א]להי באפך תבלעם ותא[כלם אש --]
4[-- ]ל[ -- ]ל[ --]
frg. 18
1[-- ]נ֯א[ --]
2[-- ]מבר֯[ --]
3[-- ]ב֯ על י֯ד֯[ --]
4[-- ]לת כבוד [--]
5[-- ]○ לא֯י֯ן֯ [--]
frg. 19 i
1[-- ]בנ֯י֯ך֯ ב֯י֯ מ֯ן [--]
2[-- ]מ֯שפטיך [--]
3[-- ]○ מעזי ובשחק֯י֯ך֯
4[--] פז ותתן לי
5[-- ]מ֯לכותך לעבדך
6[-- ]נאצו [--]
7[-- ]○ל[ --]
frg. 19 ii
3אלהי[ --]
4ויע○[] ○[] [--]
5ומה א֯[ --]
6כי עש[ --]
frg. 20
1[-- ]○○נ֯י ל֯י֯ ה֯[ --]
2[-- ]חקתיך֯ [--]
3[-- ]○ך לי וא֯[ --]
4[-- ]○○ ○○○[ --]
frg. 21
1[-- ]○○[ --]
2[-- סלה [--]
frg. 22
1[-- ]ת֯ב֯א֯ר֯[ --]
2[-- ]ר֯ יר֯[ --]
frg. 23
1[-- ]ם֯ [--]
2[-- ]לחדרי ○[ --]
frg. 24a+b
1○○ש֯ ○○ [-- ]י֯כ֯ם ○[ --]
2ולשני כג֯מ֯ר֯ ○○○○ ואין מכבה עד י[ --]
3עד לכלה סלה _____ [--]
4תהלה לאיש ה֯אל[הי]ם֯ יהוה אלהים֯[ --]
5גאל ליהודה מכל צ֯ר ומאפרים ○[ --]
6דור ויהללהו בחיניו ויאמרו קום א[להי -- ]אג֯[ --]
7שמך ישעי סלעי ומצודתי ומפלט֯[י -- ]ב֯יום א[ידי --]
8אקרא ליה֯ו֯ה֯ ויענני אלהי עזרתי[ -- ]ש֯נאי ויאמר [--]
9כי[ ]ה○צ○[ -- ]לעם ואני ש֯[ -- שועתי ל]פ֯ניו באזניו תבו֯א֯
10וקו֯[לי מהיכלו ישמע ות]ר֯עש֯ הארץ [ותגעש -- ]○ת כי חרה לו עלה
11באפ֯[ו עשן -- ]○[ ]○○○כל [-- השכיל ושכל
12[-- ] _____
frg. 25
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ה ב○[ --]
frg. 26
1[-- ]פ֯תנים ותנ֯[ינים
2[-- ]ל○○[ --]
frg. 27
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ש֯ ויב֯[ --]
frg. 28
1[-- ]לפניו ו֯[ב]ג֯ח֯ל֯י֯ אש֯ יפזר֯[ --]
2[-- ]○ א֯לי֯ה֯ם ויהמם וי○[ --]
3[-- ]מ֯קוה לאיביך יכרתו [--]
4[-- ]○○ ○ם ○○○○ ○○[ --]
frg. 29
1[-- ]○בתו א[ --]
2[-- ]וישלח מלאכיו וי○○[ --]
3[-- מנש]מת רוח אפך יאבדו כל ב֯ש֯[ר --]
4[-- ]אלהי תשלח ידך [--]
5[-- ]○○ ○○○ ○○ ○[ --]
frg. 30
1[-- ]חר[ --]
2[-- ]שמה○[ --]
frg. 31
1[--] בר֯שת זו טמ֯[נו] ○○ ○○[ -- ]○○○[ -- ]○ אז֯מרה ל֯[ ]○[ ]○נ֯י֯ ע֯○[ ]ב֯○[ --]
2[-- ]אשיח בנפלאתיך כי אל [--] לפניך תש[ --] תושיעני ותעלני מאהלי מות ות֯[ ]○ לנ֯פי כ֯ל֯ [--]
3[-- כ]ל דרכו תבואינא אל עו○[ -- ]○ ב֯מ֯ק֯ם קדש֯[ סלה ] _____ [--]
4[תפלה -- מ]לך יהודה שמע אל[הי ]○שי֯ך ○○מ○ת עזי֯[ -- ]○תך אספ֯ר֯ה֯ נגד יראיך [ ] ○○○○[ ]עמדי ○○[ --]
5[-- מח]שבתיך מ֯י יבין לה֯מא כ֯י֯ ר֯בו צררי נגדך א֯ת֯ה ידעתם ולשנאי נפשי לנ֯ג֯ד֯ ע֯[יני]ך כפותה (כפ֯יתה) כי אחי֯ה [--]
6[-- לא ]ת֯כחד עוני לידעי בינה ואתה להם תשחט אלהי ישעי צפנים ימי עמדי ומה יעשה אנוש הנני ואי֯כ֯כ֯ה֯
7[-- תגיר ]לחכי על ידי חרב ביום עברה֯ האמרים פענה שרגו עטרת ראשי כי אדר נ֯צ֯יב כבודם ועידם
8[-- ]לם שפתי שאלה ס֯[ ]○○ []○○○○ מספר הח֯י֯[י]ם֯[ ]מ֯פח֯ד֯י יתמו [ו]צ֯ררי יכלו֯ ואין֯ ○○כ○○ן
9[-- ]נ֯נ֯י שיר ותוד֯[ה -- ]כ֯ל עמך לג[ -- סלה -- ] _____ [-- ] _____ [--]
10[-- ] _____ [-- ] _____ [-- ] _____ [--]
frg. 33+35
1[--] ו֯שרי֯ת֯ ל֯ו֯ ימצא ל֯ה֯ [-- ]○○ת יכל֯ו֯ ו֯ת[ --]
2ואתה תשיתני לעתות ולמיש[ -- על שמי]ם֯ ר֯ומה יהוה ואלה֯[י --]
3ונתהלל בגברתך כי אין חקר֯[ -- ת]ש֯[י]מני ותהי לי תכחתך ל֯[שמחת]
4עלם ולרממך כי פשעי רבו ממני ו○[ -- ]ל֯כ֯ל֯ני ואתה אלהי תשלח ר֯ו֯[ח]ך֯ ו֯[תתן רחמיך]
5לבן אמתך וחסדיך לעבד ק֯ר֯ב֯ לך ו֯ה֯[ -- א]ר֯ננה ואגילה בך נגד ירא[יך] כי [תשפט]
6עבדיך בצדקך וכח֯ס֯ד֯יך [--] ל֯הציל אצ֯[ -- ]○[] לכה סלה _____
8תפלה למנשה מלך יהודה בכלו אתו מלך אשור [א]לה[י -- ]ק֯רוב ישעי לנגד עיניך מה[] ל[ --]
9לישע פניך אקוה ואני אכחש לפניך על ח֯[ט]י֯ כי הגדל[ת (הגדל[תי) רחמיך ]ואני הרביתי אשמה וכן א[כרת]
10משמחת עוד ולא ת֯ר֯אה בטוב נפשי כי [○○○]י֯/ו֯ ג֯לו וא[ -- ה]וא הרימני למעלה על גוי [--]
11ואני לא זכרתיך [במקו]ם ק֯[דשך] לא֯ ע֯בדת[יך ]לי [--]
frg. 34
1[-- ]וא○ [--]
2[-- ]○ר֯ו [--]
3[-- [--]
frg. 36
1[-- ]נ֯פלת[ --]
2[-- ]ואז[ --]
3[-- ]○ל○[ --]
frg. 37
1[-- ]י֯ד֯
2[-- ]מכל
3[-- ]בסררי֯
4[-- ]ל[ --]
frg. 38
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]○ פלאות ה֯[ --]
3[--] שלמתי[ --]
4[-- ]צע[ --]
frg. 39
1[-- ]○ יכנעו [--]
2[-- ]יבשו֯[ --]
frg. 40
1[-- ]נ֯ע הש[ --]
2[-- ]ה֯נ֯קלי֯[ם --]
3[--] ותש○[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 41
1[-- ]○○○ ○[ --]
2[-- ]ע֯לה בעת [--]
3[-- ]○○○ בי[ --]
4[-- ]ל[ --]
frg. 42
1[-- ת]ל֯מד ב֯נ֯י֯ך֯[ --]
2[-- ]להושיע לע֯[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 43
1[--] ת֯ג֯ע֯ש[ --]
2[-- ]מני וי○[ --]
frg. 44
1[-- ]○ ת[ --]
2[-- ]כי ארץ זו הגברת [בה --]
3[-- ל]קויך ומציל לבטוחים[ בך --]
4[--] תשכילה בו כי אין כמ[וך --]
5[-- ]ל[ -- ]○○[ --]
frg. 45a+b
1ואבי֯נ֯א ו֯אי֯ן מ֯ב֯ין אשכיל ו֯לו ○[ ]○○[ -- ואפחד ממך ואטהר
2מתעבות הכרתי ואתן נפשי להכנע מלפנ֯[יך --] הרבו פשעה ועלי יזמו
3להסגירני ואני בך בטחתי[ -- ]ל[ -- ]○[ -- ]ל[ --]
4ואל תתנני במשפט עמך אלהי [--]
5מתיעצים עלי פתחו לשן שק֯[ר --]
6לי מעשי ש֯○○[ ]○○○○ ○○[ --]
7לה֯○○ ○○[ --]
frg. 46a+b
1[-- ]עלי [--]
2[-- ר]ב חסדיך[ -- ]ב֯ ול֯[ ]○○ ותנתן לי קרן[ --]
3[-- ]○ת֯ו֯ בך ואש○[ -- כ]סילים חקיך והודך ותפארת[ך --]
4וכעננים יפרשו על פ֯[ני הארץ -- ]○ת לאבתינא יפו֯צו לרב עד א[ ]○○נ֯י ו֯[ ]ע֯ת
5לוא יעז אנוש ולא ירום [-- ב]חנת כל ובחרים כמנחת תטהר לפניך ושנאי[ם]
6כנדה תזנזח (תזני!ח) ורוח סוערת [-- מ]עלילם ויראיך לפניך תמיד קרנים קרנים
7ברזל לנגח בה רבים ונגחו[ -- ]קוה ופרסותם תשים נחשה ופשעים כדמן
8ע֯לפני אד֯מה ירמסו ו○○[ -- ו]ינדפו [מ]לפ֯נ֯י ב֯○○[] בם ור֯ו֯חך ○○○ ○לה֯
9[]○ ו֯א֯ש בעו֯ר֯[ (בעו֯ר֯[ת) -- ]○ ○[ -- ]○ל[ ]○○[ -- ]ל֯
frg. 47
1[-- ]ם֯ אלהי כי֯ רחמון וחנון אתה [--]
2[-- ]מ֯ור֯ ח֯○○○ ו֯אהלך באמתך ל[ --]
3[-- ]מ֯ביניך ואשכילה [--]
4[-- ] _____ [--]
frg. 48
1[-- ]○ ו֯ל֯○[ --]
2[-- ]ב֯ניך מן ○[ --]
3ו֯הצליחני ברוח פי[ך --]
4בי יראיך ולבחן ש֯[ --]
5_____ וישכ֯ב֯ו֯ ממבטח[ --]
6ברכי (ברכו) ואני אדלג כאי[ל --]
7ונודעה אלהים ביהו[דה --]
8קדשך ותשבר א○[ --]
9[]לב נמגו כל [אנשי חיל --]
10[-- ]עבד֯[ --]
frg. 49
1[-- ]כ֯א○[ --]
2[-- ]○ הבינו ותהי לכם [--]
3[-- ]○○ ○ל○ ל○ל○[ --]
frg. 50
1[-- ]ו֯סו֯מי֯ נכל֯○[ --]
2[-- ]לכ֯ל ורשעים יכב[ (יכב[ו) --]
3[-- ]ל֯פניו יזכרו כי נור֯א את (אתה֯) ○[ --]
4[-- ]ארץ יורה ובשקטה במקום [אלהים למשפט --]
5[-- ]○○ם֯ ו֯נודך [--]
6[--] א֯ל ○[ --]
frg. 51
1[-- יאג֯○[ --]
2[-- ]○תני ק[ --]
3[-- ]○ ○[ --]
frg. 52
1[-- ]○ ע֯ל֯○[ --]
2[-- ]בשובת֯ם[ --]
3[-- ]ו֯ירדו [--]
frg. 53 i
1[-- ]על֯
2[-- ]○קי֯ם
3[-- ]גדלות
4[-- א]י֯ן כח
frg. 53 ii
3מא֯[ --]
4ו○[ --]
frg. 54
1[-- ]○ך֯
2[-- ]נ֯ו
frg. 55
1[-- ]ע֯ך ○[ --]
2[-- ]ז֯רע בא[ --]
frg. 56
1[-- ]ב֯מ֯י֯[ --]
2[-- ]ע֯ד ש֯[ --]
frg. 57
1[-- ]ע֯ד֯י֯ [--]
2[-- ]בשר ○[ --]
3[--] ○○○○○[ --]
frg. 58
1[-- ]○ ו○[ --]
2[-- ]○בות [--]
frg. 59
1[-- ]מחק[ --]
2[-- ]מן֯[ --]
frg. 60
1[--] מצ[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 61
1[-- ]ח֯ו מספר [--]
2[-- ]○ל[ ]ל[ --]
frg. 62
1[--] הסתר֯[ --]
frg. 63
1[-- ]ה֯ל֯ ○[ --]
frg. 64
1[-- ]○א֯[ --]
frg. 65
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○גיא[ --]
frg. 66
1[-- ]○י כ[ --]
2[-- ]ין֯[ --]
frg. 67
1[-- ]ו֯ א○[ --]
2[-- ]ב֯ר○[ --]
frg. 68
1[-- ]ה[ --]
2[-- ]○ב֯ו[ --]
frg. 69
1[-- ]לכם כי ת֯○[ -- ]לם בראותו כי התעיבו עמי [הא]ר֯ץ
2[-- היתה ]כל הארץ לנדת טמאה בנדת טמאה והפלא מראשונה
3[-- נ]ו֯עץ אל לבו להשמידם מעליה ולעשות עליה עם
4[-- ]בכם וינתם לכם ברוחו נביאים להשכיל וללמד אתכם
5[-- ]○כם מן שמים ירד וידבר עמכם להשכיל אתכם ולהשיב ממעשי ישבי
5.1[-- נתן ח]ק֯ים תורות ומצות בברית העמיד ביד֯[ משה] ○○○
6[-- ]י/ושו (]ר֯שו) שבו על הארץ אז תטהר ויא○○[ --]
7[--] להשכיל בכם אם תהיו לוא ואם [--]
8[-- ]ו֯ל֯הפיר ברית כרת לכם ולהנכר ולא [--]
9[--] על רשעה ו֯להמיר דבריו פיהו מעלא[ --]
10[-- ]○○[ -- ]ל[ --]
frg. 70
1[-- ]○ כתוב לכ֯[ --]
2[-- ]○○○ ○[ --]
frg. 71
1[--] חק֯[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 72
1[-- ]○י וי○[ --]
2[-- ]○ל○ [--]
frg. 73
1[-- ]ח֯ ע֯○[ --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 74
1[-- ]הל֯וא [--]
2[-- ]ו֯אהיה [--]
3[-- ]ל[ --]
frg. 75
1[-- ]חרבת ○○[ --]
2[-- ]○ עוף ואנשי[ם --]
3[-- ]י֯כנעו ול[ --]
frg. 76-77
1[--] אר֯י (אל֯י) חיות ועוף הקבצו[ --]
2[-- לבני אדם כיצר מחשב[ות לבם --]
3[-- ]ה֯יתה הווה ע֯[ --]
4[-- ר]שף וכלה ואין ח֯[קר --]
5[-- ישרא]ל עם סגלתו [--]
6[-- ]○ץ֯ [-- ] _____ [--]
7[-- עד]ת קדוש קדושים גורל מלך מלכים ○[ --]
8[-- ]○○ דברי ותשכילו לחכמה מפי תצא ותבי֯נ֯[ו --]
9[--] ושפט אמת ועד נאמן אם יש בכם כח להשיבנו ○[ --]
10[-- ]לשמיע מי בכם ישיב דבר ויעמד בהתוכח ע[מו --]
11[--] כי ר֯בי֯ם שפטיכם ואין מספר לעדיכם כי אם[ --]
12[-- ]○י֯ יהוה ישב במשפטכם לשפט אמת ואין עולה֯[ --]
13[-- ]ר֯וחיו לעשות בכם משפטי אמת היש בינה תלמד֯ו֯ [--]
14[-- ]אדני האדונים גבור ונפלא ואין כמהו הוא בחר בכ[ם --]
15[-- מעמים ר]בים ומגויים גדולים להיות לוא לעם למשל בכל֯[ --]
16[-- שמ]י֯ם וארץ ולעליון על כל גוי הארץ ולהש○[ --]
frg. 78
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○ניו֯ באף וחמה י֯[ --]
3[-- חרבות ורמחי֯ם֯[ --]
4[-- ]הם וצ֯[ ]○○ ה֯כ֯○[ --]
5[-- ]דשנם שנת֯[ --]
6[-- ורותה הא[רץ --]
frg. 79
1[-- ]○ ○○[ --]
2[-- ] _____ זקן לוא יחנו [ ]ע֯ל֯[ --]
3[-- א]שמה ועמי יאשמו יחד עמהם ה[ --]
4[-- ל]א֯ י֯שפט עולה כי נדחתי ○○○[ --]
5[-- ]○ת תעואת להשכיל ל[ --]
6[-- א]ל֯הי אל תעז֯ב֯[ני --]
frg. 80
1[-- ]ל֯שכיל אלי[ --]
2[-- ]לכ[ --]
frg. 81
1[-- ]○○ ○○[ --]
2[-- ]ע֯ת ב֯○○○[ --]
frg. 82
1[-- ]○○ א○[ --]
frg. 83
1[-- ]○נ֯י֯ [--]
2[-- קדם[ --]
3[-- ]○רתך אלה֯[י --]
frg. 84
1[--] עם יה○[ --]
2[-- ]○ ותשמ[ע --]
3[-- ]○ד֯ צדק[ --]
frg. 85
1[-- ]ר֯י הבן֯[ --]
2[-- ה]ח֯רש ושועתי הקשב[ --]
3[-- ]○הם ומרמה בלבבם [--]
4[-- ]○○○○ ○○○○[ --]
frg. 86
1[-- ]מ֯י֯ חוק [--]
2[-- ]○ים יהוה א[ --]
3[-- ]ו֯בזרע עזך [--]
4[-- הו]ד֯ך והדר[ך --]
5[-- ]נ֯ני ויש○[ --]
6[-- ]מצ֯וות֯[ --]
frg. 87
1[-- ]ב֯ו ו֯א֯[ --]
2[--] וב[ --]
frg. 88
1[-- ]○ ד֯כ֯[ --]
frg. 89
1[-- ]ר֯ א○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 90
1[-- ]עב○○[ --]
frg. 91
1[-- ]○נת [--]
2[--] להיז֯[ --]
frg. 92
1[-- ]יד֯בר֯ [--]
2[-- ]○ [--]
frg. 93
1[-- אבתי במעשי ד֯○[ --]
2[-- ]ל○○ ○○○○ [--]
frg. 94
1[-- ]לכל אל○ ב[ --]
2[-- ]אתה לשנה֯[ --]
frg. 95
1[-- ]ני יכ֯י֯ל֯[ (יכ֯ול֯[) --]
2[-- ]○○ ○[ --]
frg. 96
1[-- ]תם פיהם
2[-- ]עליך
3[-- ]לא֯
frg. 97
1[-- ]ת֯ם ○[ --]
2[-- ]נ֯י כי כל[ --]
3[--] מן א֯ש֯[ --]
4[-- ]○○ ○[ --]
frg. 98
1[-- ]ר֯או[ --]
2[-- וכ○[ --]
3[-- ○[ --]
frg. 99
1[-- ]לה[ --]
2[-- ]ל○[ --]
frg. 100
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ע○לה֯ ○[ --]
frg. 101
1[-- ]○ה֯ כב○[ --]
2[-- ]כי֯○○ל○○[ --]
frg. 102
1[-- ]○ ויכ֯[ --]
2[-- ]ן֯ ביד ○[ --]
3[-- ]○ל [--]
frg. 103
1[-- ]ם֯ [--]
2[-- ]ויחי בכל[ --]
3[-- ל[ --]
frg. 104
1[-- ]ם[ --]
frg. 105
1[-- שו֯○[ --]
frg. 106
1[-- ]○ו֯ י֯א֯[ --]
2[-- ]ומ[ --]
frg. 107
1[-- ]○ד֯[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 108
1[-- ]○○○א[ --]
frg. 109
1[-- ]○א[ --]
frg. 110
1[-- ]○○○[ --]