Versionen

4Q379

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]ו֯תשמחהו ב֯שנ֯י֯ם֯[ עשר --]
2[-- ]ע֯ולמים את לוי ידיד○[ --]
3[-- ו]את ראובן ואת י[הודה --]
4[-- וא]ת גד ואת דן וא[ת --]
5[-- ]שנים עשר מט○ות֯ [ישראל --]
6[-- ]לע֯למי ומן עד[ --]
7[-- ○○○[ --]
frg. 2
1[-- ]ואת שמ֯[עון --]
2[-- ]○[ --]
frg. 3 i
1[-- ]ער֯וער֯ [--]
2[-- ]א֯ת יהוה
3[-- ]○ז֯ ירימו בח֯ו֯נ֯ים
4[-- או]י֯ב֯י יהוה ולא
5[--] ולא יתגאלו בכל
6[-- ]ח֯רם לו לעולם֯[ ]○○
7[-- ]ל[ --]
frg. 3 ii
6○[ --]
frg. 4
1[-- ]ג֯בול ארץ
2[--] וראים נפלא֯ת֯ו֯
3[-- ]ח֯ וגדולה
4[-- ]○ היתה כמוה
5[-- ]לם כי אמש
6[-- ]○ ○○○○○
frg. 5
1[-- ]ח֯יתם אש֯○[ --]
2[-- ]○ל○ו מה א֯ק֯[ --]
3[-- ]○○○○[ -- ]ל[ --]
frg. 6
1[-- ]○○ ○[ --]
2[-- ]א֯ת תדעו אשר אין ל֯[ --]
3[-- ]מה כי כל עז֯זי ר○○[ --]
4[-- ]○ לו ○○ ○[ --]
frg. 7
1[-- ]אלהי ○[ --]
2[-- ]○[ ]○○[ --]
frg. 8
1[-- ]ין ○[ --]
2[-- ]ע֯ין [--]
3[-- ]ל[ --]
frg. 9
1[-- ]○ת֯ן[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 10
1[-- ]○○[ --]
2ול֯א ○○○○○○ רו[ --]
3בענותי ו֯בי[ו?]ש֯רי֯[ (ו֯ביש֯רת֯[) --]
4מצאתי לו ○○○ה[ --]
5[]○[ --]
frg. 11
1[-- ]מ֯ו֯ בא֯○[ --]
2[-- ]○○○○○ם הגביהו [--]
3[-- והיו להם [--]
4[-- ]○○○[ ]○○ ○[ --]
frg. 12
1[-- המים] ה֯יורדים ו֯י֯○○○○ ○○
2[-- המים] היורדים עמדו נ֯י֯ד֯
3[-- ע]ב֯רו ביבשה בחדש
4[הרא]ש֯ון בשנת הא֯[חד ו]א֯ר֯בעים שנה לצאתם מאר֯[ץ]
5מ֯צ֯רים היא֯ השנה ליובלים לתחלת ביאתם (בואתם) לארץ
6כ֯נע֯ן והיורדן םל֯א מי֯[ם] על כל גדותיו ושוטף
7[ב]מ֯ימיו מ֯ן֯ החדש השלי]ש֯י עד ח֯ד֯ש קציר חטים
8[]ל○○○[ -- ]○○לה[ -- ]ל[ -- ]○ ○○ ישראל[ --]
frg. 13
1[-- ]גלים לפניו ואתם ל֯ש֯נ○ה ת֯ה○[ --]
2[-- ]אי֯ן לכם מנו○ה בתבל ראו מ֯○[ --]
3[-- ]○ ל○○○ והמים לה ב○○○○ ל[ --]
4[-- ]○ ○ה֯לל (ו֯ה֯לל) [--]
frg. 14
1[-- ]○ י֯הוה ו֯ג֯ם
2[-- ]י֯ן֯ להם מ֯○מ○
3[-- ]א֯ לכל עלמי עד
4[-- ]○○[ --
5[-- ]○○[ --]
frg. 15
1[-- ]ם֯ ו֯ע֯ד֯ בכ֯ל ברכו֯ת֯[ --]
2[-- ]ל[ -- ]כל ומבר֯[כים --]
3[]כ֯ל֯ טוב ובכ֯[ל] לשון וב֯○[ --]
4[-- [ -- ]○○[ ]ל○ב֯ו֯א֯○[ ]ל֯[ ]○ם במו○○○○[ --]
5[-- ]○○ י֯ר֯○○○[ --]
frg. 16
1[-- ]ו֯מברכ֯[י]ם המה ○[ --]
2[-- ]מהלל[י]ם ומר֯ננים[ --]
3[-- ]וא[ ]נ֯חו עבר[י]ם֯[ --]
4[-- ]○○○○○○[ --]
frg. 17
1[-- ]○○○ ○[ -- ]○[ --]
2[-- ]י֯ם ומברכים [--]
3[--] בדבריו ויאמר֯ בת○○○[ --]
4[-- ]○ אברהם יצחק ויעקב ומשה
5[-- א]לע֯ז֯ר ואיתמ֯ר אגילה ○○○
6[-- ]○○○ ○○○ ○א כל[ ]ל[ ]○[ --]
7[-- ]תה[ --]
frg. 18
1[-- ]י֯ש֯○ט֯ ה֯איש֯ ה֯י֯ו֯תה ○○צ֯ל֯[ --]
2[-- ]○בי על [ע]וזבי אל וברב֯ ד֯[ב]רי[ך --]
3[--] לדרך ואשענה עליך ואת[ --]
4[-- ל]היות לי אדנ֯[ינ]ו֯ כאב א○[ --]
5[-- ]אלוה ד֯בריך אשמור כי ○[ --]
6[-- [ -- ]ובעד֯ו[ת] עליון השכלת כ○[ --]
7[-- ]אלהי ו֯תאמן (א֯תאמן) בכל דברי[ך --]
8[-- ]ל֯[ --]
frg. 19
1[-- ]מ֯של֯ם ל֯○○ל ישעי֯[ -- ]ל[ ]○ב֯ה י֯○[ --]
2[-- ]עבדי [י]עקב לשל○[ ]בת○○○[ --]
3[-- ה○○[ ]○ות []ש֯ב֯ה על ○○ותכם ○[ --]
4[-- ]ל○[ -- ]ך[ -- ]○ יש○○[ --]
5[-- ]○○ה ל֯ו֯ ל֯ש○[ --]
6[-- ]א֯ חש֯○[ --]
7[-- ]שיך ○[ --]
8[-- ]ל[ --]
frg. 20
1[-- ]ל֯ת[ --]
2[-- ]י֯ך[ --]
frg. 21
1[-- ]שת֯ ○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 22 i
2[-- ]גבורתיו
3[-- ]ואין לו משגב
4[-- ]תו והבינותי
5[-- אי]ן֯ אלוה זולתו ואין
6[-- ]○ות כי אל דעות֯
7[-- ]○○○○ן אין עמו
8[-- ]א֯י֯ן֯ (]א֯ו֯ר֯) כל
frg. 22 ii
1ה֯אד֯ם אש[ר --]
2ל○○○○[ --]
3בו ○○○○○[ --]
4שא֯ול ומ○[ --]
5ברוך יהוה אלהי י֯[שראל --]
6אל ○○[ -- ]○○○○[ --]
7בעת אשר כ֯[ל]ה֯ י֯ש֯[ו]ע֯[ ל]ה[לל ולה]ו֯ד֯[ו]ת בתהל֯ות֯[יו ויאמר]
8א֯[רור הא]י֯ש֯ אשר יב[נ]ה֯ את [העי]ר הזאת֯ בבכו֯[רו (בבכר֯[ו) ייסדנה]
9ו֯ב֯[צ]ע֯י֯[רו י]ציב דלתי֯ה֯ _____ וא֯נ֯ה֯[ (וה֯נ֯ה֯[) אר]ו֯ר֯ א֯[יש בליעל]
10[עומד ]לה֯[יו]ת פח יקוש לעמו ומחתה לכל שכנ[י]ו ועמ[ד]
11[-- ]ן֯ להיות שניהם כלי חמס ושבו ובנו א֯[ת]
12[העיר ה]זאת ויציבו לה חומה ומגדלים לעשות[ לעוז רשע]
13[בארץ ר]שהעה (] ו֯ר֯עה / וע]שור֯עה) גדלה בישראל ושערוריה באפרים[ וביהודה --] בבני יעקב ושפ֯[כו דם]
14[ועשו חנופה] ב֯ארץ ונאצה גדלה כ֯מי֯[ם על חל בת ציון]
15[ובחוק ירושלם ]○○○○○[ --]
frg. 23
1[-- ]○○[ ]ב○[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 24
1[-- ]○○○○ ○[ --]
2[-- ]שגיתם ○[ --]
3[-- ]○○○○[ --]
frg. 25
1[--] מחת֯[ --]
2[-- ]ע֯לי[ --]
frg. 26
1[-- ]○ל○○○ן הת֯א○○ם
2[-- ]אל ס֯כ֯ו֯ בבית אל֯
3[-- ]○[ ]○○○ כ֯י ירחקו
4[-- ]ל○○[]
frg. 27
1[]ה ל֯ש֯[ --]
2ואבו (ואבי) שחר֯[ --]
3עזבתנו ול֯[ --]
4ב[ --]
frg. 28
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ת֯ אר֯צ֯ו֯ת֯ם ביר○[ --]
3[-- ]○שע תקוה בארץ ו֯○[ --]
4[--] בצו֯רות עד ○ש○ה֯ כ○[ --]
5[-- ]ל[ --]
frg. 29
1[-- ]נו כמ[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 30
1[-- ]ה֯[ --]
2[-- ]א֯מת ל֯כל תבל [--]
3[-- ]○○○ מ֯לת ו○[ --]
frg. 31 i
6[-- ]○ל
7[-- ]○
frg. 31 ii
1[ג]ב֯ו֯ל֯ [--]
2[]לב֯ר֯○[ --]
3[ ] עב֯[ ]ר֯[ --]
4[]כמ֯○ ○○[ --]
5גבה ה֯○[ --]
6עמו רב֯ים [--]
7עמהם ב○[ --]
8ד֯ברי֯[ --]
frg. 32
1[--] וע֯ד֯ [--]
2[-- א]חד מה֯ם֯ ○○[ --]
3[-- ]איש הו֯א֯ מהם ב֯[ --]
4[-- [ -- ]ל[ ]○ אלהינו על כל[ --]
5[-- עוזרי ולש֯○[ --]
6[-- ]ו֯לא֯י֯ש ב○○[ --]
7[-- ○○ד֯ [--]
8[-- ]○[ ]○[ --]
frg. 33
1[-- ]○אם[ --]
2[-- ]○יום[ --]
3[-- ]א֯ו֯ כלמ֯[ --]
4[-- ]○ק֯ מל○[ --]
frg. 34
1[-- ]ב֯[ ○י֯ן֯[ --]
2[-- [ -- ]י֯ם֯[ -- ]○[ וכ֯ל֯[ --]
3[-- ]○ה֯ם[ -- ]○○○○○○[ --]
4[-- ]אהל ○[ --]
5[-- ]○[ --]
frg. 35
1[-- ]○ר ת֯[ --]
2[-- ]○○ו ○[ --]
frg. 36
1[-- ]○○ה֯ וגדולה[ --]
2[-- ]○ נביאים ○[ --]
3[-- ]○○○ ○○○○○ [--]
frg. 37
1[-- [ -- ]רם
2[--
frg. 38
1[-- ]ה֯בית[ --]
frg. 39
1[-- ]ו֯ י֯א֯מ֯ו֯○[ --]
frg. 40
1[-- ○○○[ --]
2[-- ○○○○○○[ --]
3[-- ]○ ○○ כל[ --]
frg. 41
1[-- ]כל[ --]