Versionen

4Q377

©

Copyright


frg. 1 i
1[-- ]○הב֯ ○[ ]ב[ ]ל֯הבד֯י֯[ל בין --]
2[--] ע֯צם֯ השמי֯ם []ו֯ת֯ ה֯[ -- ]○[ --]
3[-- ]צדקתי ל֯ע֯י֯ני כול ○[ -- ]○[ --]
4[-- ]ה֯ להנחיל לעינ֯י֯[ ]ק֯○[ -- ]ש֯מ֯ונת֯ [--]
5[--] הגוי֯ים ○פ[ -- ]ת֯ ○○○[ -- ]בין ה○[ -- ]
6[-- ]○ ו֯[שפט]תי ב[י]ן איש לרעהו ובין א֯ב לב֯נ֯ו֯ ו֯ב֯י֯ן֯ איש ל֯גר֯[ו --]
7[--] כ○○○[ -- ]○ה ב○ח֯ה כי֯ ○○○ב לכול י֯ש[רא]ל֯ לשל[] ו֯יע֯יד֯ ו֯ל○צ○
8[-- ה]ח֯וי הכנעני החתי האמורי הי֯ב֯[ו]ס֯[י] הגר֯גש֯[י -- ]○○○○○
9[-- ארץ ]טובה ורחבה֯ [מא]ר֯צו֯ת֯ ע֯מ֯[י]ם֯ [א]ח֯ר֯י֯ם֯ ○○○
frg. 1 ii
5[-- ]פ֯נ֯י֯ם֯ ע֯ם֯ א֯ל פ֯נ֯י֯ם֯ כ֯א֯[שר --]
6[-- ]○[ ]○[ --]
7[-- ]ו֯ע֯[ד] ע֯ו֯[ל]ם֯[ --]
8[-- ]ו֯ג֯ם֯ ○[ ]○○[ --]
9[-- ]תשי֯ר֯ נ֯פ֯ל֯א֯[ות --]
frg. 2 i
1[--]
2[-- ]○○י֯ו
3[-- ]ז֯ה
4[-- למ]טה בנימין רפיה
5[-- ]ימר֯י למטה גד אליו
6[-- ]ל֯ המאספ מבן ע֯שרים שנה
7[-- ] _____
8[-- ]○[ -- ]ל֯ איש ה֯ח֯סידים וישא קולו
9[-- ו]י֯שיב חרון א֯[פו ותסג]ר֯ מרים מעינו _____ ש֯ני
10[-- ]○ עלינו ונהגה אלינו כיא
11[--] [-- ]ש֯
frg. 2 ii
1○[ --] ומופתיכה ○○○[ --]
2יבינו בחוקות מושה _____ [--]
3ויען אליבו֯/ח֯[○ (אליבח֯[ / אליבו֯[א) וי]אמר שמ֯[עי ]ע֯דת יהוה והקשב כול הקהל ○○○○[ ]ם֯ [--]
4ל○[ ]○○[ ]○○ש֯○[ ]י֯[] _____ ארור האיש אשר לוא יעמוד וישמור ויע֯[שה --]
5לכול מ○[ -- ]○○ בפי מושה משיחו וללכת אחר יהוה אלוהי אבותינו המ֯○○[ --]
6לנו מהר סינ[י --] _____ ו֯י֯ד֯ב֯ר ע֯[ם ]קהל ישראל פנים {עם} אל פנים כאשר ידבר֯
7איש עם רעהו וכא֯[ש]ר֯ ○○ש֯ ○[ ]ר֯ (ת֯פ֯א֯ר֯ת֯ו֯) הראנו באש בעורה ממעלה [מ]שמים ([ב]שמים) _____ [--]
8ועל ה֯א֯רץ עמד על ההר להודיע֯ כיא אין אלוה מ֯ב֯לעדיו ואין צור כמוהו [--]
9הקהל ה֯ע֯ד֯[ה ]ע֯נו ורעדודיה (ורעד י!ר!א!ה) אחזתם מלפני כבוד אלוהים ומקולו֯ת֯ הפלא[ --]
10ויעמודו מרוחק _____ ומושה איש האלוהים עם אלוהים בענן ויכס
11עליו הענן כיא ○[ -- ]בהקדשו וכמלאכ ידבר מפיהו כיא֯ מי מבש֯[ר ]כמ֯ו֯ה֯ו֯
12איש חסדים ויו○[ -- ]○ם אשר לוא נברא֯ו למעולם ולע֯ד֯ ○○○○[ ]○○○
frg. 3
1[-- ]○ ת֯ם֯ [--]
2[-- ]ם֯ וא֯לוהים [--]
3[-- ]○ יש֯ר֯א֯ל [--]
frg. 4
1[-- ]○בו֯ר֯ [--]
frg. 5-6
1[-- ]○מה֯ ה֯[ ]○ בכו֯[ל] [--]
2[-- ]ת֯הלה ליש֯ר֯א֯ל֯[ --]
3[-- ]○ד֯לו כלב֯ב֯ם֯ הפ○○[ --]