Versionen

4Q376

©

Copyright


frg. 1 i
1[-- ]○נ֯י הכוהן המשיח
2[-- פ]ר֯ בן בקר ואיל [ ]
3[--] לאורים
frg. 1 ii
1י֯אי֯ר֯ו֯כה (ואור֯י֯כה) ויצא עמו בלשנות אש האבן השמא֯לית אשר על צדו
2השמאלי תגלה לעיני כול הקהל עד כלות הכוהן לדבר ואחר נעלה
3[הענן? -- ל○○[ -- ]ו֯אתה תשמור ו֯ע֯[שיתה כו]ל [אשר] י֯דב֯ר֯ [א]לי֯כ֯ה
4[הנביא -- ]
frg. 1 iii
1ככול המשפט הזה ואם במחנה יהיה הנשיא֯ אש֯ר לכול העדה ונ○[ --]
2אויבו וישראל עמו או כי ילכו לעיר לצור עליה או לכוול דבר אשר֯[ --]
3לנשי֯א֯ [-- ]ל[ -- ]ד֯ כ֯[ -- ]ל[ --] השדה רח֯ו֯קה֯[ --]
frg. 2
1[-- ]ב֯[ -- הע֯[ --]
2[-- ]ל[ --]