Versionen

4Q375

©

Copyright


frg. 1 i
1[את כול אשר ]יצוה אלוהיכה אליכה מפי הנביא ושמר֯תה
2[את כול החו]קים האלה ושבתה עד יהוה אלוהיכה בכול
3[לבכה ובכו]ל נפשכה ושב אלוהיכה מחרון אפו הגדול
4[להושיעכ]ה֯ ממצוקותיכה והנביא אשר יקום ודבר בכה
5[סרה להש]י֯בכה מאחרי אלוהיכה יומת _____ וכיא יקום השבט
6[אשר] הואה ממנו ואמר לוא יומת כיא צדיק הואה נביא
7[נ]א֯מן הואה ובאתה עם השבט ההואה וזקניכה ושופטיכה
8[א]ל המקום אשר יבחר אלוהיכה באחד שבטיכה _____ לפני
9[ה]כ֯ו֯הן המשיח אשר יוצק ע֯ל ר[ו]אשו שמן המשיחה
frg. 1 ii
3ולקח [פר בן בקר ואיל אחד -- והזה]
4באצב֯[עו על פני הכפורת -- ]○○[ --]
5בשר האי֯[ל -- ]ו֯שעיר עז֯[ים אחד אשר]
6לחטאת יק֯[ח ושחת אותו וכ]פ֯ר בעד כול העדה ואה[רון יזה מן הדם]
7לפני פרוכת [הקודש ונגש ע]ד֯ לארון העדות ודרש את֯[ כול המצוות]
8יהוה לכול [-- הנסת]ר֯ות ממכה ו[י]צא לפני כ[ול ראשי אבות]
9העדה וזה [--] ל[ --]