Versionen

4Q365

©

Copyright


frg. 1
1[ותרא ש]ר֯ה את בן הגר המצרית א[שר ילדה לאברהם מצחק ותאמר לאברהם גרש]
2[האמה הזאת ואת בנה ]כי לא ייאר[ש בן האמה הזואת עם בני עם יצחק וירע]
frg. 2
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[ויך את עפר הארץ ותהי הכנים באד]ם [ובב]המה ובכול עפר הארץ היה כנים
3[בכול ארץ מצרים ? -- ויע]ש֯ו כן ה]ח֯ורטומים בלהטיהמה להוציא את הכנים
4[ולוא יכולו ותהי הכנים באדם ובבה]מ֯ה ויואמרו החרטומים אל פרעוה אצבע
5[אלוהים היא ויחזק לב פרע]וה ולוא שמע א֯ליהמה כאשר דבר יהוה _____
6[_____ ויאמר] י֯ה֯ו֯ה֯ אל מושה השכם בבוקר והתיצבתה לפני פרע֯[וה]
7[הנה הוא יוצא ואמרתה אליו ]כוה֯ אמר יהוה שלח את עמי ויעובדוני וא[ם]
8[אינכה משלח את עמי הנני ]מ֯שלח בכה ובעבד֯י֯כ֯[ה ובע]מ֯כה ובביתכה א֯[ת]
9[הערוב ומלאו בתי מצרים את ה]ערוב וגם ה[אדמה א]שר ה֯מה על[יה והפליתי]
10[ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמ]י יושב עליה לב[לתי היות שם ערוב]
11[למען תדע כי אני יהוה בקרב הא]ר֯ץ֯ ושמת[י פדות בין עמי ובין עמכה למחר]
frg. 3
1ל[א]בק על֯ כ֯[ול ארץ מצרים והיה על האדם ועל הבהמה לשחין פורח אבעבועות]
2רעות ויה[י] וי֯○○○[ --] באד֯ם ובבהמ֯[ה בכול ארץ מצרים ולוא יכולו החרטומים לעמוד לפני מושה]
3מפני ה֯[שח]י֯ן כי ה֯[יה השחין בחרטומים ובכול מצרים ויחזק יהוה את לב פרעוה]
4[ו]ל֯[וא שמע אליהמה כאשר דבר יהוה אל מושה _____?]
frg. 4
1מ֯א֯[וד --]
2לב פ֯רע[וה --]
frg. 5
1[ו]֯יראו והנה מצרים נסעים אחריהמ[ה וייראו מאוד --]
2א֯לפים ס֯וס֯ ושש מאות֯ [רכ]ב֯[ --]
frg. 6a i
1[עבוד את מצרי]ם֯ ממותנ֯ו֯ במדבר _____ ויואמר מושה אל ה֯[עם ]אל תיראו
2[התיצבו וראו את ישועת יהו]ה אשר[ יעשה ]לכמה היום כי כא[שר] ר֯איתמה
3[את מצרים היום לוא תוסיפון? לראו]תו ע֯[וד ע]ד֯ עולם י[הו]ה ילחם לכמה֯[ וא]ת֯מ֯ה
4[תחרישון _____ ויואמר יה]ו֯ה[ א]ל מושה מה תזעק אלי דבר אל בני ישראל
5[ויסעו ואתה הרם את מטכה ונטה את י]דכה על הי֯ם וב֯קעהו וי֯[בו]או בני
6[ישראל בתוך הים ביבשה ו]אני ה[נני מחזק א]ת לבב פרעו֯ה֯ ואת לב[ מצר]י֯ם
7[ויבואו אחריהמה ואכבדה בפ]ר֯עוה[ ובכו]ל֯ חי֯לו ברכבו ו֯בפרשיו֯ [וידעו? --]
8[-- ? ויסע מלאך ]ה֯א֯[לוהים ה]ה֯ולך֯ לפני מחנ֯ה ישרא֯ל֯ ו֯י֯[ל]ך֯
9[מאחריהמה -- ויסע ע]מ֯וד ה[ענן מ]מ֯ח֯נ֯ה מ֯צרים לה֯י֯[ו]ת במחנ֯ה
10[ישראל? -- ]○[ -- ]ת֯○○ה֯ _____ ויע֯מוד מאחר֯י֯ה֯מ֯ה
11[ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה יש]ר֯א֯ל [_____] ויה֯[י] ה֯ענן חושך
12[ ?-- ויאי?ר את הלילה ולוא קרב זה אל זה כול ה]לי֯לה ויט מושה
13[את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כול הלילה וישם ]א֯ת הים֯
frg. 6b
1עד֯ י֯[עבור _____ עמכה יהוה _____ עד יעבור _____ עם זה קניתה _____ תביאמו ותטעמו]
2בהר נחלתכה _____ מכון לשבתכ֯[ה _____ פעלתה יהוה מקדש _____? כוננו ידיכה]
3יהוה ימלוך עולם ועד _____ כי בא[ סוס פרעוה _____ ברכבו ובפרשיו בים _____ וישב]
4[יה]ו֯ה עליהמה _____ את מימי הים _____ [ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים]
5[והמי]ם֯ לה֯[מה חומה מ]י֯מינם ומשמאולם _____ ותקח֯[ מרים הנביאה אחות]
6[אהרון את התוף בידה ו]תצינה[ כו]ל הנ֯שי֯ם֯ א֯ח֯ר֯יה ב[תופים ובמחולות ותען]
frg. 6a ii+6c
1בזית ע֯[ --]
2כי גאו֯ת֯[ ]ל֯ע֯[ --]
3גדול את֯ה֯ ע֯ו֯שיא (מ֯ו֯שיא / ת֯ו֯שיא) א֯[ --]
4אבד֯ה֯ תקות שונה ונש[כח --]
5אבדו במים אדירים שו֯נ֯ה֯[ --]
6ורוממנה למרומם[ פ]ד֯ות נתת○[ --]
7[עו]שה גאות _____ [--]
8ו֯יסע מושה א[ת ישרא]ל מים וילכו במדבר֯ ש[ור שלושת ימים ולוא מצאו מים _____?]
9וי֯בואו מרת֯ה [ולוא י]כ֯ולו לשתות מים ממרה כי מר֯[ים המה על כן קרא שמה מרה]
10וילון֯ ה֯עם ע[ל מושה ל]אמור מה נשתה ויזעק מו֯שה֯ אל֯ [יהוה -- יהוה]
11ע֯ץ ו֯י֯ש֯לך אל֯[ המי]ם וימתוקו המים ש֯מה֯ שם לו חוק ו֯[משפט ושם נסהו ויואמר]
12אמ ש֯[מ]ו֯[ע תש]מ֯ע֯ [לק]ול יהוה אלו֯היכה [ו]ה֯ישר בעי֯נ֯ו תעשה ו֯[האזנתה למצוותיו]
13[?-- ושמרתה] א֯ת כול חוקותיו כול המחלים אשר ש[מ]ת֯י במ֯[צרים]
14[לוא אשים עליכה כי אני יהוה רופ]אכ֯ה _____
15[-- ]ל֯[ --]
frg. 7 i
1[--]
2[למה זה? העליתנו ממצ]רים להמית אות֯נו ואת֯ [ב]נ֯י֯נ֯ו֯ [וא]ת֯ מ֯[קני]נ֯ו֯ ב֯צ֯מ֯א֯
3[ויצעק מושה אל יהוה] לאמור מה אעשה לעמ הזה עוד מעט ויסוקלוני
4[ויואמר יהוה אל מו]שה עבור לפני העם וקח אתכה מזקני העדה
frg. 7 ii
1[וישב מושה לשפוט את העם ויע]מ֯ו֯ד֯ העם א֯[ל מושה מן הבוקר עד ה ערב וירא]
2יתר חותן מושה את כול אשר הוא עושה לעמ [ויואמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם מדוע אתה]
3יושב לבדכה וכול העם נצבים על[יך מן ה?בוק]ר֯ וע[ד ה?ערב _____]
4ויואמר מושה לח֯[ות]נ֯ו כיא יבוא[ אלי העם לדרוש אלוהים כיא יהיה להמה]
frg. 8a-b
1[הכפ]ו֯ר֯ת֯ על הארון [העדות בקודש הקודשים ושמתה את השולחן מחוץ לפרוכת ואת]
2המנורה נוכח השולח֯ן֯[ על? -- המשכ]ן תימנ֯ה֯[ ? -- תתן על צלע צפון ועשיתה]
3מסכה לפתח האוהל[ תכלת וארגמן ותו]לעת שנ[י ]ושש מושזר מ֯ע֯[שה רוקם ועשיתה]
frg. 9a-b i
2[אותו רבוע יהיה כפול זרת ]א֯ורכו וזרת ר֯[וחבו ומלאתה בו מלואת אבן ארבע]ה֯
3[ ?-- אודם פטדה וב]רקת הטור ה[אחד והטור השני נופך ספיר ויהלום והטו]ר֯
4[השלישי לשם שבו ואח]למה והטו[ר הרביעי תרשיש ושוהם וישפה? -- זה]ב
frg. 9b ii
1ועל תנוך אוזן בניו הימנית ועל ב[והן ידם הימנית ועל בוהן רגלם הימנית ולקחתה מן]
2הדם אשר על המזבח ומן שמ[ן ה]משוח֯[ה והזיתה על אהרון ועל בגדיו ועל בניו ועל]
3בגדיהמה וקדש אהרון ובג֯[דיו] ובניו [ובגדי בניו אתו וזרקתה את הדם על המזבח]
4סביב ולקחתה מן [האיל] את כול֯ ה֯[ח]לב ואת֯[ --]
frg. 10
1[תעשה במתכונתה לוא תעשו לכמה קוד]ש []ת֯[]ה[י]א לכמה [הי]א ליה֯[וה איש]
2[אשר יעשה כמוהה להריח בה ונכרת] מעמיו _____
3[וידבר יהוה אל מושה לאמור -- ראה הנה קראתי בשם לבצלאל
4[בן אורי בן חור למטה יהודה ואמלא אותו רוח אלו]ה֯ים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכול
frg. 11 i
1[ליהוה כול העושה בו מלאכה יומת לוא תבעי?רו אש בכול מושבו]ת֯[י]כ֯מ֯ה֯ [ביום השבת]
2[____? ויאמר מושה אל כול עדת בני ישראל לאמור זה הדב]ר֯ אשר צו֯ה֯ יהוה
3[לאמור קחו מאתכמה תרומה ליהוה כול נדיב לבו יביאה? את תרומת יהוה זה]ב וכספ ונחושת֯
frg. 12a i
1[-- לירכתי]ם֯[ י]מ֯ה֯ ו֯[יע]ש֯
2[את הבריח התיכון לברוח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצ]א ואת הקרשים צ֯פה
3[זהב ואת טבעותם? -- עשה זהב בתים לבריחים ויצף את הב]ריחים זהב _____
4[_____ הפרוכת תכלת וארגמן ותולעת שנ]י֯ ו֯שיש מעשה
5[-- חושב עשה אותה כרובים ויעש לה ארבעה עמ]ו֯די שטים
6[ויצפם זהב וויהמה זהב ויצוק להמה ארבעה אדני כסף ויעש מסך ]ל֯[או]הל מועד
7[-- תכלת וארגמן ותולעת שני ושיש מושזר מעשה רוקם ו?את עמו]ד֯יהם
8[חמשה ואת וויהמה וצפה ראשיהמה וחשוקיהמה זהב ואדניהמה חמשה נח]ו֯שת
frg. 12a-b ii
6[וי]ע֯ש֯ו֯ א֯ת שמן המשוחה קודש ואת קטורת הס֯מ֯י֯ם טהור מ[עש]ה[ ר]ו֯ק[ח]
7[וי]עשו את מזבח ההולה עצי שטים חמש אמות אורכו וחמש אמות
8[רוחבו ]רבוע ושלוש אמות קומתו ועשו קרנותיו על ארבע פנותיו
9[ממנו היו ק]ר֯נות֯יו ויצפו אותו נחושת ויעשו את כול כלי המזבח את
10[הסירות וא]ת[ היעים ואת ה]מ֯זרקות ואת המזלגות ואת המחתות כול
11[כליו עשו נחושת ] _____ ויעשו למזבח מכבר מעשה
12ר֯ש֯ת֯ נ֯[חושת תחת כרכובו מלמט]ה עד חציו ויצו֯קו לו ארבע
13טבעות ל֯[ארבע הקצוות למכבר הנחושת בתי]ם לבדים [וי]עשו
14את הבד֯[ים עצי שטים ויצפו אותם נחושת ויבי]א֯ו את הבדי[ם]
frg. 12b iii
1[ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי ]ש֯ר֯ד בקודש ויעשו
2[את בגדי הקודש אשר לאהרון? -- ]כאשר צוהו֯ יהוה את מושה
3[ויעשו? את האפוד זהב תכלת וארגמן ו]ת֯ולעת שני ושש משזר וירקעו את
4[פחי הזהב? פתילים לעשות בתו]ך֯ [הת]כ֯[ל]ת ובתוך הארגםן ובתוך התולעת השניש ובתוך
5[השש מעשה חושב ]כ֯תפ֯ות עשו לוא חוברות אל שני קצותיו וחבר אפ֯דותו
6ממנו הואה כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צו֯ה
7יהוה את מותשה ויעשו את הו֯חו֯?שן ויעשו את החשן כמע֯שי אפוד מעשי֯ חושב כמעשה֯ אפוד ‹‹ז››הזב תכל[ת]
8אר֯גמן ותולעת שני ושש משוזר מעשה חושב רבוע הי[ה] כפול ע֯[שה את החשן]
9זרת אורכו וזר֯ת֯ רחובו כפול וימלאו בו ארבעה טורי [אבן טור אודם]
10פטדה וברקת הטור האחד והטור הש֯ני נפך ספיר ויה[לום והטור השלישי לשם]
11שבו ואחלמה והטור הרביעי תרשיש○ שהם וישפה[ מוסבות משבצות זהב]
12במלוא֯[ו]ת֯י֯המה והאבנים על שמות בני יש֯ר֯[אל] הנה ש֯[תים עשרה על שמותם פתוחי]
13חות֯[ם ]איש על שמו לשנים העשר בני יש[ר]א֯[ל ו]י֯ע֯ש֯[ו על החשן שרשרות גבלות מעשי]
14ע[ב]ות זהב טהור ויעשו שתי משב[צות זהב ושתי טבעות זהב ויתנו את שתי הטבעות]
frg. 13
1[ ?-- הזהב על] שתי טבעות על קצוות[ החושן ? --]
2[ויתנום על כתפות האפוד א]ל מול פניו ויעש[ו שתי טבעות זהב וישימו על]
frg. 14
1[וי]דבר יה[וה אל מושה ואל אהרון לאמור אליהם דברו אל בני ישראל לאמור זואת]
2[ה]חיה אש֯[ר תאכלו מכול הבהמה אשר על הארץ כול מפרי?סת פרסה ושוסעת שסע]
frg. 15a-b
1[]○[ ]○[ --]
2ואת השלך[ ואת הינשוף --]
3וכול שרץ ה֯[עוף ההולך על ארבע שקץ הוא לכמה אך את זה תואכלו מכול שרץ העוף ההולך על ארבע אשר לוא כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על]
4הארץ את אלה מהמ֯[ה תואכלו את הארבה למינו ואת הסלעם למינו ואת החרגול]
5[למ]י֯נו ואת הח֯[ג]ב למינו[ ? -- וכול שרץ העוף אשר לו]
6[ארבע ]רגלים[ ש]קץ הא[ו לכמה _____? ולאלה תט֯מאו כול הנוגע]
7[בנבלתם י]ט֯מא[ עד הערב וכול הנושא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב]
frg. 16
1[יפו]ל֯ ע֯ל֯יו במותם יטמ[א מכול כלי עץ או בגד או עור או שק כול כלי אשר]
2[יעשה מלאכה ]ב֯הם במים יב[וא וטמא עד הערב וטהר וכול כלי חרש אשר]
frg. 17a-c
1[לכמה לאוכלה הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב והאוכל ]מ֯נ֯[בל]ת֯ם י֯[כבס בגדיו ויטמא עד הערב]
2[וכול השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לוא יא]כ֯ל כול ההולך א֯[ל גחון וכול הולך על ארבע עד כול]
3[מרבה רגלים לכול השרץ השורץ על הארץ לוא] תוכ[לו]ם֯[ כי ש]ק֯ץ֯[ הם אל תשקצו את נפשותיכמה בכול]
4[השרץ השורץ ולוא תטמאו בהמה ונטמא?תם בהמה כי ]אני יהוה[ אלוהיכמה והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש]
5[אני יהוה אלוהיכמה ולו]א תט[מאו את נפשותיכמה בכו]ל ה֯[שרץ הרומש על הארץ כי אני יהוה אלוהיכמה]
6[המעלה אתכם מאר]ץ֯ מצרים לה[יות לכמה לאלוהים והייתם קדושים כי קדוש אני זואת תורת הבהמה והעוף]
frg. 18
1[וראה] הכוהן[ אותו ביום השביעי שנית והנה כהה הנגע ולוא פשה הנגע בעור וטהרו]
2[ה]כוהן מספחת[ היא וכבס בגדיו וטהר ו?אם פשוה תפשה המספחת בעור]
3[אחרי ]ה֯ראותו אל[ הכוהן לטהרתו ונראה שנית אל הכוהן וראה הכוהן והנה]
4[פושתה ]ה֯[מספחת בעור וטמאו הכוהן צרעת היא _____]
frg. 19
1[-- ]○[ --]
2[הבשר הח]י טמ[א הוא צרעת היא -- וראהו?]
3[הכוהן והנ]ה נהפכ הנג֯[ע ללבן וטהר הכוהן את הנגע טהור הוא ובשר כי]
4[יהיה בו ]ב֯עורו שחין ונרפ֯[א והיה במקום השחין שאת לבנה או בהרת]
frg. 20
1[העור למלאכה צרעת ממא]רת הנג֯[ע טמא הוא ושרף את הבגד]
2[או את השתי או את הער]ב֯ בצמר[ או בפשתים או את כול כלי]
frg. 21
1[אשר לו וכפר בעדו וב]עד ביתו[ ושחט את פר החטאת אשר לו ולקח מלוא המחתה]
2[גחלי אש מעל המזבח מ]ל[פ]נ֯י יהוה[ ומלוא חופניו קטורת סמים דקה והביא מבית לפרוכת]
frg. 22a-b
1[הארץ את יושביה ושמר]ת֯ם א֯[תם את חוקותי ואת משפטי ולוא]
2[תעשו מכול התועבות] האלה האזרח[ והגר הגר בתוככמה כי]
3[את כול התועבו]ת האלה[ עש]ו֯[ אנשי הארץ אשר? --]
4[לפניכמה ותטמא ]הארץ ולו[א תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה]
5[כאשר קאה את הגוי אשר ]ל֯[פניכמה כי כול אשר יעשה מכול]
frg. 23
1[בסו]כות תשבו שבעת ימים כול האזרח בישראל ישב בסוכות למ֯[ען ידע]ו֯ ד֯ו֯[רותיכם]
2כי[ בס]וכות הושבתי את אבותיכם בה֯ו֯ציאי אותם מארץ מצר[י]ם֯ א֯ני יהוה אלוהי֯כ֯[ם]
3_____ וידבר מושה את מועדי יהו֯ה אל בני ישראל _____
4וידבר יהוה אל מושה לאמור צו את בני ישראל לאמור בבואכמה אל הארץ אשר
5[א]נ֯וכי נותן לכמה לנחלה וישבתם עליה לבטח תקריבו עשצים לעולה ולכול מלא֯כ[ת]
6[הב]ית אשר תבנו לי בארץ לערוך אותם על מזבח העולה [ו]את הע֯ג֯ל[י]ם֯[ --]
7[]○ם לפסחים ולשלמים ולתו֯ד֯ות ולנדבות ולעולות דבר יום[ --]
8[-- ]ל○[ ]ל○[ ]○מים ול○[]ח֯ות (ולד[ל]ת֯ות) ולכול מלאכת הבית יקרי֯[בו --]
9[-- מ]ו֯עד היצהר יקריבו את העצים שנים [--]
10[-- ]○○י המקר֯יבים ביום הריש[ו]ן֯ לוי ○[ --]
11[-- ראו]ב֯ן ושמעון[ וב]י֯ום הרב֯[יעי --]
12[-- ]ל[ --]
frg. 24
1[ולבהמתכה ולחיה אשר בארצכה תהיה כול] תבואתה לא֯[כו]ל _____
2[וספרתה לכה שבע שבתות שנים שבע שנים שבע] פ֯עמים והיו לכה ימי[ ש]ב֯[ע]
3[ ?--] [ ?שבת]ו֯ת השנים [תשע וארבעים ]ש֯נה _____ וה[עב]רתמה שופ[ר]
4[תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכפורים תע]ב֯י֯רו֯ ש֯ופר תרועה
frg. 25a-c
1[ונגפתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאיכם ונסתם ואין רוד]פ֯ אתכם֯[ ואם]
2[עד אלה לוא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטוא]תיכם ושבר֯תי את
3[גאון עוזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחו]ש֯ה ותם֯ לריק כוחכמה
4[ולוא תתן ארצכם את יבולה ועץ? לוא יתן פריו ] _____
5[ואם תלכו עמי קרי ולוא תואבו לשמוע לי ויספתי עליכם מכה ]שבע על חטאותיכם
6[וה?שלחתי בכם את חית הש]ד֯ה ושכ֯[לה אתכם והכריתה את בהמת]כם והמע֯י֯טה אתכם
7[ונשמו דרכיכם ] _____ ואם באל[ה לוא תוסרו לי והלכתם] עמ[י קרי?]
8[ ?-- והלכתי ]גם אני[ עמכם בקרי והכיתי אתכ]ם ג[ם אני שבע]
9[על חטואתיכם והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית] ונאספ[תם אל עריכם]
10[ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב בשברי ל]כמ מטה לחם֯[ ואפו עשר]
11[נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו? לחמ]כם ב֯משקל ואכלתם[ ולוא תשבעו]
12[_____ ואם בזואת לוא תשמעו ל]י֯ והלכתם עמי בקרי והלכת֯[י? --]
13[ ?-- עמכם בחמת קרי ויסרתי ]אתכמה שבע על חטאותיכם[ ואכלתם]
14[בשר בניכם ובשר בנותיכם תואכלו והש]מותי את במותיכם והכרתי את[ חמניכם]
15[ונתתי את פגריכם על פגרי גלו?ליכ]ם֯ וגעלה נפשי אתכם ונתתי א֯[ת עריכם חורבה]
16[והשמותי את מקדשיכם ולוא אריח ב]ר֯י֯ח֯ ניחוחכם והשמותי אני֯[ את הארץ]
17[-- ]○ ○○[ -- ]○[ --]
frg. 26a-b
1[-- ]כ֯ול בני יש[ראל --]
2[-- ]לש֯ב֯[ ]ם כאשר ב֯[ --]
3[-- ] _____ [--]
4[וידבר יהוה אל מושה ב]מ֯דבר סיני באוהל מועד באח֯[ד לחודש השני]
5[בשנה השנית לצאתם מ]א֯צ֯ר מצרים לאמור שא את רו֯[א]ש עדת ב֯[ני ישראל]
6[למשפחותם לבית אבות]ם֯ במספר כתב שמות לגולגלותם מבן עשר[ים שנה ומעלה]
7[כול יוצא צבא בי]ש֯ר֯א֯ל ת֯פקוד אותם לצבאותם אתה ואהרון וא֯[תכם]
8[יהיו איש איש] למטה איש֯ רואש לבית אבותו יה[י]ו֯[ וא]ל֯[ה שמות]
frg. 27
1[החצר ו]את מסך פתח החצר אשר על המש[כן ועל המזבח סביב]
2[ואת מיתרי]ו֯ לכול עבודתו לקחת משפחות העמרמי ו֯מ[שפחות היצהרי]
3[ומשפח]ו֯ת החברוני ומשפחות העוזיאלי אלה משפחות֯[ הקהתי]
4[ ?-- ]במספר שמות כול ז֯כר מבן חודש ולמעל[ה שמונת אלפים]
5[ושש מאות שומר]י֯ מ֯שמרת קודש משפח֯[ות בני קהת יחנו על]
6[ירך המשכן תימנה ונשיא בית א]ב֯ ל֯[משפח]ו֯ת֯[ הקהתי אליצפן בן עוזיאל]
frg. 28
1[כול ]ה֯ב֯א֯ ל֯ע֯בוד עבודת עבודה[] עבו[דה?] [וע]ב֯[ודת משא באוהל מועד ויהיו]
2פקודיהם שמונת אלפים וחמש מאות וששים ע[ל פי יהוה פקד אותם ביד]
3[מו]ש֯ה איש איש על עבדתו ועל משאו ופקדו אשר[ צוה יהוה את מושה]
4[-- ] _____ [--]
5[ויהי בי]ום כלות מושה להקים את המ֯[שכן וימשח אותו ויקדש אותו ואת]
frg. 29
1[ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפת]ל֯[י] אחירע[ בן עינן ו?קרבנו קערת]
2[כסף אחת שלושים ומאה משקלה מזרק כסף א]ח֯ד שבעי[ם שקל בשקל הקודש]
3[שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה כף א]ח֯ת ע֯ש֯[רה זהב מלאה קטורת]
frg. 30
1[תנופה לפני יהוה מאת בני ישראל והיו לעבוד את ]עבודת
2[יהוה והלוים יסמכו את ידיהם על רואש הפרים וע]שה את
frg. 31a-c
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ] _____ [--]
3[וביום?] את המשכן כ֯[סה הענן את המשכן לאוהל העדות ובערב יהיה על]
4[המשכן כמר]אה אש עד בוקר֯[ כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש]
5[לילה ולפי ה]ע֯ל֯ות הענן מעל הא[והל ואחרי כן יסעו בני ישראל ובמקוםי]
6[אשר ישכון ש]מה הענן יחנו בני[ ישראל] [יהוה יסעו ב]ני ישראל וע֯[ל פי יהוה יחנו כול ימי אשר ישכון הענן על המשכן]
7[יחנו ובהאריך ה]ע֯נ֯ן֯[ על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל את משמרת]
8[יהוה ולוא יסעו ויש אשר יהיה הענן ימים ב?מספר על המשכן על פי יהוה]
9[יחנו ועל פי יהוה יסעו ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר ונעלה]
10[הענן בבוקר ונסעו או יומם? -- ונעלה הענן ונסעו או יומים או]
11[חודש או ימים בהאריך הענן על המשכן לשכון] ע֯ליו יחנ֯[ו בני ישראל]
12[ולוא יסעו ובהעלותו יסעו על פי יהוה יחנו ו]ע֯ל פ֯י֯ יה[וה יסעו]
13[את משמרת יהוה שמרו על פי יהוה ביד מושה] _____ [ ]
14[וידבר יהוה אל מושה לאמור עשה לכה שתי חצוצרות כסף מקשה]
15[תעשה אותם והיו לכה למקרא ]ה֯עדה ולמס֯[ע את המחנות ותקעו]
16[בהן ונועדו אליך כול העדה אל פתח] א֯ו֯ה֯ל מ֯[ועד ואם באחת יתקעו]
frg. 32
1[סוסי למטה ]דן[ עמיאל ב]ן֯ גמלי למט[ה נפתלי נחבי בן וופסי למטה גד]
2[גא?ואל ב]ן֯ מיכי למטה אשר סתור בן מי֯[כאל אלה שמות האנשים אשר שלח]
3[מושה לת]ו֯ר את הארץ ויקר֯א֯ מו֯ש֯[ה לי?הושע בן נון יהושוע וישלח אותם]
4[מושה ]ל֯תור את ארץ כנען ויומר֯ אלי֯ה֯ם֯[ עלו זה ]בנגב[ ועליתם את]
5[ההר וראית]ם֯ א֯ת הארץ מה היאה ואת העם היושב֯ עליה החזק ה֯ו֯א֯[ה]
6[יה]יה או רפה המעט הואה ואם רב ומה הארץ אשר הואה יושב בה הטובה
7[ה]י֯אה ואם רעה ומה הערים אשר הואה יושב בהן המחנים אם במבצרי֯[ם]
8[ומ]ה֯ הארץ השמנה אם רזה היש בה עץ אם אין בה והתחזקתמה ולקחתם
9[בי]ד֯כ֯ם֯ה מפרי הארץ והימים ימי בכורות ענבים _____
10[ ?-- וי]ת֯ו֯רו את הארץ ממד֯בר צין עד רחוב לבו חמת ועלו לנגב ויבואו
11[ ?-- ע]ד חברון וש֯מ֯ה֯ א֯חימון וששי ותלמי ילידי הענק וחברון ש[בע]
12[שנים נבנ]תה לפני צען מצרים _____ ויבואו עד נחל א֯שכול וירגלו אותה
13[ויכרתו מש]ם֯ זמורה ואשכול ענבים אחד בה וישאו במוט בשני֯[ם]
14[ומן הרמונים ומן ה]ת֯אנים למקום ההואה קראו נחל אשכ֯[ו]ל֯ [ע]ל֯[ אודות]
15[האשכול אשר כרתו משמה בני י]ש֯ראל וישובו֯[ מתור]
frg. 33a-b
1[וגם ילי?די ה?ענק ראינו שם עמלק ]יושב֯[ בארץ הנגב והחתי]
2[ ?-- והאמורי יושב בהר והכנעני יוש]ב על הי֯[ם ועל יד ]הירדן
3[-- ] _____
4[ויהס כלב את העם על מושה ויואמר עלה נעלה וירשנו אותה כי י]כ֯ו֯ל נוכל
frg. 34
1[ישראל ולגר] ה֯ג֯ר֯ ב֯[תוכם כי לכול העם בשגגה _____]
2[וא]ם֯ נפש אחת תחט[א בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת]
3ו֯כפר הכוה[ן ע]ל[ הנפש השוגגת בחטאה בשגגה לפני יהוה לכפר]
4עליו ונ֯[סלח לו האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת]
frg. 35 i
4[-- ]○ם
5[--]
6[-- ]○[ --]
frg. 35 ii
1[האיש] א֯ש֯[ר אבח]ר֯ בו מ֯[טהו יפרח והשכותי מעלי את תלונות בני ישראל]
2אשר המה מ֯ל֯[ינים ]עליכ֯[ם _____]
3וידבר מושה֯[ א]ל֯ ב֯נ֯י֯[ ישראל ויתנו אליו כול נשיאיהם מטה לנשיא אחד]
4מטה לנשי אחד ל[ב]ית אבותם[ שנים עשר מטות ומטה אהרון בתוך מטותם וינח מושה את]
5[ה]מ֯ט֯ות לפני יהוה[ באוהל העדות ויהי ממחרת ויבוא מושה אל אוהל העדות והנה]
6פר֯ח֯ מט֯ה א[הר]ו֯ן֯ לב֯י֯[ת לוי ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים ויוצי?א מושה]
7א֯ת֯ כול[ המטות מלפני יהוה אל כול בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו]
frg. 36
1אין[ אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו]
2וירש או֯[תה והיתה לבני ישראל לחוקת משפט כאשר צוה יהוה את]
3מושה ויקר֯ב֯[ו ראשי האבות למשפחו?ת בני גלעד בן מכיר בן מנשה ממשפחות]
4בני יהוספ לפני[ מושה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני]
5ישראל ויו֯א֯מרו[ את אדוני צוה יהוה לתת את הארץ בנחלה]
6בגורל ל[בני ישראל --]
frg. 37
1[-- ○[ -- ]○[ --]
2[-- ]וכול העם המלחמה[ --]
3[-- ]מ֯נחל ארנון ויחנו[ --]
4[-- ]י֯ו ויחנו ○○○[ (בא֯ר֯[נון) --]
5[-- ]מים עד בית[ --]
frg. 38
1[עוד] לעשות כדברו֯[ הרע הזה בקרבך ו?לוא תחוס עיניך נפש]
2[ב]נ֯פ עיל בע֯[ין ]שן בשן[ יד ביד רגל ברגל _____]
3[כ]יא תצא [למלחמה ע]ל א[ויביך וראית סוס ורכב --]
frg. 39
1[ונאכל גדיש או הקמה או ה]ש̊דה שלם[ ישלם המבער את הבערה ?vac]
2[כי יתן איש אל רעהו כסף או כ]לים̊ לש̊[מר וגנב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם]
frg. A
1[-- ]ם֯ ○○○○ב֯[ --]
2[-- ] _____ [--]
3[-- ]○גנב מלבד הע○○[ --]
4[-- ]○○רה הי֯ו֯שבי֯ם֯[ --]
5[-- ]○○א֯ד א[ --]
frg. B
1[-- ]ן֯ [--]
2[-- ]מ֯דה אשר ה[ --]
3[-- יושב ו○[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. C
1[-- ]מו אש֯[ --]
2[-- ]א֯י[ --]
frg. D
1[-- ]רש הע֯[ --]
frg. E
1[-- ]י֯ו֯[ --]
2[-- ]○ר וב֯○[ --]
frg. F
1[-- ]הר ○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. G
1[-- ]כ֯ ○[ --]
2[-- ]שני[ --]
frg. H
1[-- ]א֯ביהו [--]
frg. I
1[-- ]ע֯ ○[ --]
2[-- ]וכמה ○[ --]
frg. J
1[-- ]כוהמ[ --]
2[-- ]לך֯ ○[ --]
frg. K
1[-- ]○[ --]
2[-- ]מלכות ○[ --]
3[-- ]○לוא[ --]
frg. L
1[-- ]○י ה○[ --]
2[-- ]לשת וכי[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. M
1[-- ]ר֯ימתו֯[ --]
frg. N
1[-- ובנותיהמ[ה --]
2[-- ]ל[ --]
frg. O
1[-- ]○כול מ○[ --]
2[-- ]○○○ה֯[ --]
frg. P
1[-- כי ○[ --]
frg. Q
1[-- ש]למים משנ֯[ --]
2[-- ]○יו֯ המלח[מה --]
frg. R
1[-- ]ספר הבי֯[ --]
2[-- ]○הר ק[ --]
frg. S
1[-- ]על המ[ --]
2[-- א[ --]
frg. T
1[-- ]ינים[ --]
frg. U
1[-- ]ד֯בי֯ם[ --]
2[-- ]○ב א○○○○[ --]
frg. V
1כול עמ֯○[ --]
2אשר הוא[ --]
3[-- ]בל○○ ○○[ --]
4[-- ○[ --]
frg. W
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]ו֯ן֯ על שפת[ --]
3[-- ]כול הד֯ב֯[ר --]
frg. X
1[-- ]ער שד ○[ --]
2[-- ]○ הנחל עד ○[ --]
3[-- ]○ן֯ ל[ --]
frg.Y
1 (PAM 43.691 frg. 43,1) [-- ]ויצא ממכרו֯[ --]
2 (PAM 43.691 frg. 43,2) [-- בת]ו֯ך֯ בני יש֯[ראל --]