Versionen

4Q35

©

Copyright


frg. 1
1[משה א]ל כ֯ל ישראל֯[ בע]בר [הי]רדן ב֯מדבר בערבה מול[ סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי]
2[זהב אחד עשר יום מחרב דרך הר ]ש֯ע֯יר עד קדש ברנע ויהי באר֯[בעים שנה בעש]ת֯י֯ ע֯שר חדש באחד לחדש
3[דבר משה אל בני ישראל ככל אש]ר֯ צוה יהוה א[תו] אליהם אחרי הכתו את סיחון מלך האמרי אשר יושב
4[בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יו]שב בעשתרת באדרעי בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את
5[התורה הזאת לאמר יהוה אלהינו דבר ]אלינו בחרב לאמר רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו לכם ובאו הר
6[האמרי ואל כל שכניו בערבה בהר ובש]פלה בנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר
7[פרת ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו א]ת֯ הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם וליצחק וליעקב
8[לתת להם ולזרעם אחריהם ואמר אלכם בעת הה]יא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם יהוה אלהיכם הרבה אתכם
9[והנכם היום ככוכבי השמים לרב יהוה אלהי א]בתיכם יוסיף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר
10[דבר לכם איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכ]ם הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידעים לשבטיכם ו֯[אשי]מם
11[בראשיכם ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשר ]דברת לעשות ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמ[ים ונבונים]
12[וידעים ואתן אתם ראשים עליכם שרי אלפים ]ו֯שרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרות ושטרים לשבטיכ[ם]
13[ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין אחיכם ושפ]ט֯תם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו לא תכירו פנ֯י[ם]
14[במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלה]ים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי ו֯[שמעתיו]
frg. 2-4
18אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנש֯[ים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת]
19הערים אשר נבוא אליהן֯[ וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט ויפנו ויעלו]
20[ההרה ויבאו עד נח]ל[ אשכל וירגלו אתה -- ]
21--
22--
23-- ואמר אלכם לא]
24[תערצון ול]א תירא[ון מהם יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם ]
25[ובמדבר ]אשר רא[ית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד]
26[המקום הזה ]ו֯בדב֯[ר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באש ]ל֯י֯לה להראות
27[בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר אם ירא]ה איש באנשים
28[האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה] ולו אתן את
29[הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מלא אחרי יהוה גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם אתה ל]א֯ תבוא שמה יהושע
30[בן נון העמד לפניך הוא יבא שמה אתו חזק כי הוא ינחלנה את ישראל וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר ל]א ידע היום טוב
frg. 5-6
1-- ]ותענו
2[ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו יהוה אלהינו ותחגרו איש ]א֯ת֯
3[כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו -- ולא תנגפו לפני איביכם ואדבר]
4[אליכם ולא שמעתם ותמרו את פי יהוה ותזדו ותעלו ]ה֯הרה ו֯י֯[צא האמרי הישב בהר ההוא לקראתכם]
5[וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים ויכתו אתכם ]ב֯שעיר עד החרמה ו֯[תשבו ותבכו לפני]
6[יהוה ולא שמע יהוה בקלכ]ם֯ ולא האזין אליכם ותשבו בקדש ימים[ רבים כימים אשר ישבתם]
7[ונפן ונסע המדברה דרך ים ]סוף כאשר דבר יהוה אלי ונסב את הר שעיר ימי[ם רבים]
8[ויאמר יהו]ה אלי לאמר רב לך סוב את ההר הזה פנו לכם צפונה ואת[ העם צו לאמר אתם]
9[עברים בגבול אחיכם בני עשו הישב]ים בשעיר ויראו מ֯[כ]ם֯ ונשמרתם מאד אל תתגרו[ בם כי לא אתן]
10[לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר] אכל ת֯ש֯[ברו מאתם בכסף]
frg. 7
1תשבירני ואכלתי ומים בכסף[ תתן לי ושתיתי]
2ר֯ק֯ אעברה ברגלי כאשר עשו֯[ לי בני עשו הישבים]
3בש֯[ע]י֯ר֯ והמואבים היושבי[ם בער עד אשר אעבר]
4○ת הירדן אל הארץ אש֯[ר יהוה אלהינו נתן לנו ולא]
5אבה סיחו[ן מ]ל[ך חשבון העברנו בו כי הקשה יהוה]
frg. 8
1[ישכ]ח֯ [א]ת֯[ ברית אבתיך אשר נשבע להם כי שאל נא לימים ראשנים]
2אשר היו לפ[ניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה]
3השמים ועד[ קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע]
4כ֯מהו השמע [עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת]
5[אתה] ויחי או֯[ הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת]
6[באת]ת֯ ובמפת[ים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים]
frg. 9
1נפשו[ -- ]
2רגל ברגל[ -- ]
frg. 10
1הזאת על֯[ ספר ויתנה אל הכהנים בני לוי הנשאים את ארון ברית יהוה ואל כל זקני ישראל ויצו]
2משה את֯[ם ביום ההוא לאמר מקץ שבע שנים במעד שנת השמטה בחג הסכות בבוא]
3כל ישראל ל֯[ראת את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל]
4[ישרא]ל[ באזניהם -- ]
frg. 11-15
1-- ללוי אמר ]הבו ללו֯[י תמיך ואוריך לאיש]
2[חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה האמר לאביו ולאמו לא] ראיתך[ ואת אחיו לא הכיר]
3[ואת ]בנו לא֯[ יד]ע כי שמר אמרתך בריתך י֯נ֯[צר] יור מ֯ש֯פ֯[ט]יך לי[עקב ותורתך ]לישראל [י]שם קטורה באפך
4וכלל על מזבח֯[ך] ברך יהוה חילו ופעלת י֯[דו ]תרצה מחץ מ[ת]נ֯י [קמו ומשנאו ב]ל יקומ[ו ]
5ולבנימן א[מר י]דיד יהוה ישכן לבטח אל מח֯ו֯פף ע֯ל֯[יו ]וליוסף א[מר] מברכ[ת]
6יהוה ארצו וממגד שמים מ[ט]ל ומתהום ר֯ב֯צת תחת ו֯[ממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים ו]ממגד
7הררי קדם וממגד גבעת עולם וממגד ארץ ו֯מלאה ור[צון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולק]ד֯קד
8נזיר אחיו בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרנו בהם [עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם ר]בבת֯[ אפר]ים
9והם אלפי מנשה ולזבולן אמר שמח זבולן בצא[תך ויששכר באהליך עמים ]הדו (י]ו֯דו) יקרא[ו שמו]
10יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים ינקו ושפני טמני חו[ל ולגד אמר ברוך מרחיב ]גד כלביא[ שכן]
11ו֯ט֯[רף] זרוע ואף קדקד וירא ראשת לו כי שם חלקת[ מחקק ספון ויתא ראשי עם צדקת]
12[יהוה עשה ומשפ]ט֯ו֯ עם ישראל ולדן אמר דן[ ]○[ -- מן הבשן ]