Versionen

4Q324

©

Copyright


frg. 1
1[ביאת שכניה בעשרים ושלושה בה] ביאת [אלישיב בשלושים בה]
2[ביאת יקים אחד ביקים זה אח]ד בש[שי בשבעה בה ביאת חפה]
3[-- בארבעה ע]שר בה [ביאת ישבאב] ב֯רית בע[שרים]
4[ואחד בה ביאת בלג]ה בעשרים [ושמונה ב]ה ביאת אמ[ר]
5[יום רביעי באמר זה א]ח֯ד בשביעי באר֯[ב]ע֯ה בה ביאת ח֯[זיר]
6[-- יום ששי בח]זיר שהוא עשרה בשביעי ז֯ה֯ יום֯
7[הכפורים -- ]○ ברית באחד עשר בשביעי ביאת֯[ הפצץ]
frg. 2
1[-- ]○ים ○[ --]
2[-- ש]לוש[ --]