Versionen

4Q320

©

Copyright


frg. 1 i
1○[ -- ]להראותה מן המזרח
2[-- ]ל֯[א]י֯רה (]ל֯[א]ו֯רה) [ב]מחצית השמים ביסוד
3[○○○○]ה֯ ([הבריא]ה) מערב עד בוקר ב4 בשבת
4[ג]מ֯ול לחודש הרישון בשנה
5[הרישו]נ֯ה֯ _____
6[ב5 בידע]י֯ה֯ ל29 ב30 בו
7[שבת ה]קוץ ל30 ב30 בשני
8[ב1 באלי]שיב ל29 ב29 בשלשי
9[ב4 בבלג]ה ל30 ב29 ברביעי
10[ב4 בפת]חיה ל29 ב27 בחמשי
11[ב6 בדליה] ל30 ב27 בששי
12[שבת בשעורי]ם ל29 ב25 בשביעי
13[ב2 באביה ל30] ב25 בשמיני
14[ב30 ביקים 9]2 ב24 בתשיעי
frg. 1 ii
1ב5 באמר ל30 ב23 בעשירי
2ב6 ביחזקאל ל29 ב22 בעשתי [ע]שר
3ב1 בייריב ל30 ב22 בשנים עשר החדש
4השנה השנית _____
5ב2 במלכיה ל29 ב20 ברישון
6ב4 בישוע ל30 ב20 בשני
7ב5 בחופא ל29 ב19[ בשלשי]
8שבת בפצצ ל30 ב18 בר[ביעי]
9ב1 בגמול[ ]ל֯[29 ב17 בחמשי]
10ב30 בידעיה ל0[3 ב17 בששי]
11ב4 במימן ל9[2 ב15 בשביעי]
12ב֯6 בשכניה ל0[3 ב15 בשמיני]
13שבת בבל[גה ל29 ב14 בתשיעי]
14[ב22 בפתחיה ל30 ב13 בעשירי]
frg. 2
9ב1 בי֯[שוע ל29 ב5 בשביעי]
10ב30 בחופא ל֯30 ב5 בשמי֯ני֯
11ב4 בחזיר ל29 ב4 בתשיעי
12ב6 ביכין ל30 ב30 בעשירי
13שבת בידעיה ל29 ב2 בעשתי עשר ה֯ח֯ד֯ש
14ב֯2 [במימ]ן֯ ל30 ביום שנים ב֯שנים עשר החד֯ש֯
frg. 3 i
9[-- ]○ שני הקדש
10[-- ה]בריאה קדש
11[-- ב4] בשבת
12[-- גמו]ל֯ ר֯[ו]ש כל השנים
13[-- את]ו֯ת֯ היובל השני
14[-- 17 אתו]ת֯ _____
frg. 3 ii
8מ[ --]
9בזבחי[ (בזבחי[ם) --]
10ימים ○[ --]
11קדש [הרישון 30 גמול]
12השני 30 [ידעיה]
13השלשי 1[3 הקוץ]
14הרבעי 30 [אלישיב]
frg. 4 i
11[התשיעי 31 ]י֯י֯ר֯י֯[ב]
12[העשירי 30] מלכיה
13[העשתי עשר 30 י]שוע
14[השנים עשר 31 ]י֯שבאב
frg. 4 ii
10הימים ולשבתת
11לחדשים
12[ול]ש֯נים ולשמטים
13וליובלות ב4
14בשבת בני גמול
frg. 4 iii
1השנה הרישונה מועדיה
2ב30 בשבת בני מעוזיה הפסח
3ב1 [ב]י֯דע֯[יה] הנף ה[עמר]
4ב5 בשערים הפסח֯[ השני]
5ב1 בישוע חג השבועים
6ב֯4 במעוזיה יום הזכרון
7[ב]6 בייריב יום הכפורים
8[בעשרה ב]שביעי _____
9[ב4 ביד]ע֯יה חג הסכות
11השנית מוע֯דיה֯
12[ב30] בשערים הפס[ח]
13[ב1] במי[מ]ן֯ הנף ה[עמר ]
14[ב5 ב]אביה [הפסח השני]
frg. 4 iv
1ב1 ב֯[חפ]א֯ [חג הש]בו֯עים
2ב4 בשערים יום [הז]כ֯ר֯ו֯[ן]
3ב6 במלכי[ה] יום הכפ֯[ורי]ם֯
4ב[4 ב]מימן חג הסכות
6השלישית מועדיה
7ב3 באביה הפסח
8ב1 בשכניה הנף העמר
9ב5 ביק֯[י]ם֯ הפסח ה֯[שני]
10[_____ ב1] ב֯חזיר [חג השבועים]
11[ב4 באביה יום הזכרון]
12[ב6 בישוע יום הכפורים]
13[ב4 בשכניה חג הס]כות
14[הרביעית מועדיה]
frg. 4 v
1[ב30 בשבת בני יקי]ם הפסח
2ב1 [ביש֯]ב֯א֯ב הנף העמר
3ב[5 בא]מר הפסח השני
4[ב1 ביכ]ין[ חג] השבועים
5[ב4] ביקים יום הזכ֯רון
6[ב6] בחפא יום הכפורים
7[ב4 ]ב֯ישבאב חג הסכות
9[החמשית ]מועדיה
10ב30 באמר הפסח
11[ב]1 ב֯פ֯צ֯צ הנף העמר
12[ב]5 ביחזקאל הפסח השני
13[ב1 בייר]יב חג ה[שבועים]
14[ב4 באמר יום הזכרון]
frg. 4 vi
1ב6 בחזיר יום הכפורים
2ב4 בפצצ חג הסכו֯[ת]
5הששית מועדיה
6ב30 ביחזקאל הפס[ח֯]
7ב1 בגמול הנף העמר
8[ב5] במעזיה הפסח ה[שני]
9[ב]1 במלכיה ח֯ג֯ ה֯[שבועים]
10[ב]4 ביחזקא[ל יום הזכרון]
11[ב6] ביכין י֯[ום הכפורים]
12[ב]4 [בגמול חג הסכות]
frg. 5
1[ה]חדשים[ --]
2אתות 40[ --]
frg. 6
1[-- ]○○○○[ --]
2[-- ]051 ימ[י]ם [--]
3[-- ]עת אלפים ושש[ מאות --]
4[-- ]אלפים ושמנ֯[ה מאות --]
5[-- ]○ ○[ --]
frg. 7 i
1[-- ]○
2[-- ימי]ם 12
3[-- א]ת֯ות
frg. 7 ii
2[]○[ --]
3 ○○[ --]
4○[ --]
frg. 8
1[-- ]ם[ --]
2[-- ]○ל○ ימים[ --]
frg. 9
1[-- ]031 ה[ --]
2[-- ]חשבון ○○[ --]
frg. 10
1[--] הרישון [--]
2[-- ]ל[ ]○○[ --]