Versionen

4Q319

©

Copyright


4
9[-- ]ברוך[ -- ]○[ --]
10[-- ]אורה בארבעה בשב[ת --]
11[-- ה]בריאה בארבעה בג[מול אות שכניה ברביעית אות גמול בשמטה]
12[אות שכניה בשלי]ש֯ית א[ות גמו]ל בששית אות [שכניה בשנית אות גמול]
13[בחמישית או]ת֯ שכניה אחר השמטה אות ג֯מ֯ו[ל ברביעית אות שכניה]
14[בשמטה או]ת גמול֯ בשל[י]ש֯י֯ת את שכניה [בששית אות גמול]
15[בשנית או]ת֯ ש֯[כניה] ב[ח]מישית אות גמו֯[ל אחר השמט]ה אות
16[שכניה בר]ביעית א֯ות גמול בשמטה אות ס֯[וף היובל אתות הי]ובל
17[השני --] אתות 17 מזה בשמטה אתות[ 3 ]○ הברי֯א֯ה֯
18[-- ]ה֯ שכ[נ]יה בשנה השלישית אות גמו[ל בששית א]ות שכניה֯
19[בשנית אות ג]מול ב֯חמישית אות שכניה אחר הש֯[מטה אות ג]מול
5
1[ברביעית אות שכניה בשמטה אות גמול בשלישית אות שכניה]
2[בששית אות גמול בשני]ת א֯[ות שכניה בח]משית[ אות גמול]
3[אחר השמט]ה אות שכניה בר[ביעית אות ]ג֯מ֯[ול בשמטה אות]
4[שכניה בשלי]ש֯ית אות גמול בש[שית -- אות ]שכ֯[נ]י֯ה֯[ אות סוף]
5ה֯יובל השינלשי אתות היובל[ השלישי 17 אתו]ת מזה בשמטה
6א֯תות 2 שכניה[ בשנה הש]נ֯י֯[ת אות גמו]ל֯ בחמיש֯י֯ת֯ אות שכניה
7אחר השמטה או[ת גמול ברביעית אות] שכיה בשמטה אות
8[ג]מול בשלישית [א]ו֯ת [שכניה בששית אות ג]מ֯ול בשנית אות
9שכניה אות [ב]ח֯מ֯‹‹י››שית [גמול אחר -- ]ה֯שמטה אות שכיה
10ברביעית אות גמול[ בשמטה אות -- ]שכניה בשלישית אות גמול
11בששית אות שכ[ניה בשנית אות ]גמול בחמישית אות שכניה
12אחר השמטה א[ות סוף היובל אתות ]○[ ]היובל[ הרב]י֯עי אתות 17
13[מז]ה֯ בשמטה אותות 2 ○[ גמול -- ]בשנה הרביעית אות שכניה
14[בש]מטה אות גמול ב֯[שלישית אות שכניה בששית אות גמול]
15בשנ֯י֯ת אות שכניה בחמ[ישית אות גמול אחר השמטה אות שכניה]
16ברביעת אות [ג]מול ב[שמטה אות שכניה בשלישית אות גמול]
17ב֯ש֯ש֯[ית א]ו֯ת֯ ש֯[כניה בשנית אות גמול בחמישית אות שכניה]
18[אחר ה]שמטה אות ג֯[מול ברביעית אות שכניה בשמטה אות סוף היובל]
19[החמיש]י בישיב אב[ אתות היובל החמישי אתות 16 מזה בשמטה]
6
1[אתות 3 גמול בשנה השלישית אות שכניה בששית אות]
2[גמול ב]ש֯נית א[ות ]שכניה ב֯[חמישית א]ות גמ[ול אחר השמ]טה
3[או]ת שכניה ברביעית אות גמול ב[שמ]טה[ אות שכניה] בשלישית
4אות גמול בששית אות שכניה ב֯[שנית אות] גמול
5בח[מי]שית אות שכניה אחר [ה]ש֯[מטה ]אות
6גמול ב[ר]ב֯יעית אות שכניה בשמ֯[טה אות גמול -- ב]שלישית
7אות [שכניה בש]שית סוף אות [הי]ו֯[בל הששי אתות]
8היובל[ הששי אתות 6]1 מזה ב[שמטה א]תות 2[ _____]
9הח[מישי _____? ]ב֯יוב[ל --]
10וליוב[ל גמול בשנה השנית אות שכניה בחמישית אות גמול אחר]
11השמט֯[ה אות שכניה ברביעי]ת אות גמ[ול ב]ש֯מ֯ט֯[ה]
12[אות שכניה בשלישית אות] גמול בששית או֯[ת שכניה]
13[ב]שנית א֯[ות גמול ]בחמישית אות שכניה[ אחר]
14השמט[ה אות ג]מול ברביעית אות שכניה ב֯ש֯[מטה אות]
15גמול֯[ בשלישי]ת אות שנה בששית סוף֯[ גמול]
16בש֯[נית אות שכניה -- ]בחמישית אות סוף היובל
17[אתות היובל -- ה]שביעי אתות 16 מז֯ה בש[מ]טה
18[אתות 2 -- ]אות הי[וב]לים [ש]נת יובלים לימי[ קדש]
19[בגמול הראשון בידעיה ה]ש֯נ֯[י ]במי֯מ֯ן השלישי ○[ בשכניה --]
7
1[הרביעי בישיבאב החמישי בפצץ הששי בשנה הראישונה]
2גמול֯[ אלישיב מעוזיה חופה בשנית]
3ידעיה[ בלגה שעורים חזיר בשלישית]
4מימי[ן פתחיה אביה יכין ברביעית]
5שכניה [דליה יקים יויריב בחמישית]
6ישיבאב [חרים אמר מלכיה בששית]
7הפצץ֯[ הקוץ יחזקאל ישוע -- ]
8גמול ה[ --]
frg. 9
1[שעורים ישוע חופ]ה֯ ח[זיר גמול השנית ידעיה]
2[מימין אלישיב ב]ל֯[ג]ה פתחיה מ[עוזיה שעורים אביה]
3[חופה חזיר יכין יד]ע֯יה השלישית [מימין שכניה]
4[בלגה פתחיה דליה שעור]ים אביה י[קים חזיר]
frg. 10
1[-- ]○○ או[ --]
2[-- שי[ --]
3[-- ]א֯מר שכניה[ -- ]○[ --]
4[-- ○רי הרביעי
5[-- ]○○[ -- ]○○ס○[ --]
6[-- ]○ בישו[ע --]
frg. 11
1[-- ]○ [--]
2[-- ]בלגה אות[ --]
3[-- ]○○○[ --]
frg. 12
1[ב1 בידעיה הנף העמר ב5 בשעורים הפסח השני]
2[ב1 בי]ש֯וע חג השבו[עים ב4 במעוזיה יום הזכרון ב6]
3[ביוירי]ב יום הכפורים[ --]
frg. 13
1ב5 ביחזקאל הפסח ]ה֯שני ב1 [ביויריב חג השבועים ב4]
2[באמר יום הזכרון ב6] בחזיר֯[ יום הכפורים ב4 בפצץ חג]
3[הסכות הששית מועדי]ה ב3[ ביחזקאל הפסח ב1 בגמול]
4[הנף העמר ב5 במ]ע֯וזיה הפסח[ השני ב1 במלכיה חג]
5[השבועים ב4 ביחזק]א֯ל֯ יום הזכר[ון ב6 ביכין יום]
frg. 14 i
1[-- ]אותי (]אותו)
2[-- ]○
frg. 14 ii
1גמול[ --]
2יד○[ ]ש֯ ○○○[ --]
frg. 15 i
1[-- גמו]ל מ֯ימן
2[-- יד]ע֯יה שכניה
3[--] שכניה
4[--] שכניה
5[-- ]ש֯כ֯נ֯י֯ה֯
frg. 15 ii
1ישב֯[אב --]
2גמ[ול --]
3כי ○[ --]
4○[ --]
frg. 16
1[-- ]ם[ --]
2[-- ]ישיבא֯[ב --]
frg. 17
1[--] ○○[ ]○[ --]
2[--] ולסופי מ[ --]
frg. 18
1[-- בשב]י֯עית ג[מול --]
2[-- ]○○ית ○[ --]
frg. 19
1[-- ]שית [--]
frg. 20
1[-- ]בעשירי֯[ --]
2[-- ]○ ○[ --]
frg. 21
1[-- ]ר֯בי[עי --]
2[-- ]○[ --]
frg. 22
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ישב֯[אב ]הרב[יעי --]
frg. 23
1[-- בח]משית[ --]
2[-- ]ג֯מ֯[ול --]
frg. 24
1[-- ]○ ? ? ך[ --]
frg. 25
1[-- ]נ֯יך[ --]
frg. 26
1[-- א]ות ○[ --]
frg. 27
1[--] נ ת ה[ --]
frg. 28
1[-- ]○○○ רבי֯[עית --]
2[-- ]○○א○[ --]
frg. 29
1[-- [--]
frg. 30
1[--] ה[ --]
frg. 32
1[-- ]○ד
2[--
3[-- ]○○
frg. 33 i
1[-- ]○ון
2[-- ]וס
frg. 33 ii
1ב[ --]
frg. 34
1[-- בג]מ֯ול ב[ו --]
frg. 35
1[-- ]○[ --]
2[-- ] _____ ○[ --]
3[-- ]○לני מו○○[ --]
frg. 48
1ח[ --]
frg. 51
1[-- ]○[ ג]מו[ל --]
2[-- או]ת שכ[ניה --]
3[-- ]מ[ --]
frg. 55
1[-- ]ש֯בתו[ת --]
2[-- ]ואי[ --]
3[-- ]○○בח[ --]
frg. 59
1[-- ]יובלי֯[ (]יובלו֯[ת) --]
2[-- 2[ --]
frg. 60
1[--] [--]
2[-- ]○ ובא[ --]
3[-- ]רפיו○[ --]
4[-- ]○ _____ [--]
frg. 61
1[-- ]ש֯כניה ○○[ --]
2[--] ○רון[ --]
3[-- ב○[ בר]ביעי○[ --]
frg. 62
1○[ --]
2האו○[ --]
3א ○○[ --]
44[ --]
5[֯--]
frg. 63
1[-- ]אות[ --]
2[-- _____ [--]
frg. 66a
1[-- ]י֯ום [--]
frg. 68b
1[--] ובאר֯[בעה --]
2[-- ○[ --]
frg. 70
1[-- ]○○[ --]
2[-- הפ]צץ[ --]
3[-- ]ר֯ביע[י --]
4[-- ○[ --]
frg. 71
1[-- ח]מ֯שית[ --]
2[--] שית[ --]
3[-- ש]לוש○[ --]
4[-- ]ר֯ביע[ית --]
frg. 72e
1[-- ]יש○[ --]
2[--] ○[ --]
frg. 73
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ○שית[ --]
3[-- שכ]נ֯יה ב1 חוד֯[ש --]
4[-- ]○ ○○○○ ב[ --]
5[-- ] _____ ששי[ --]
6[-- ]בראשו[נה --]
7[-- ]○[ --]
frg. 74a
1[-- ]אות ה[ --]
2[-- ]ב○○[ --]
frg. 75
1[-- ]שו[ --]
2[-- ]שכ○[ --]
frg. 77
1[-- ]○[ --]
2[-- יום הכ]פורים ○[ בישוע --]
3[-- י]ו֯ם בשכ[ניה --]
4[-- חג הסכו]ת ר○○[ --]
5[-- ] _____ הרב֯[יעית מועדיה --]
frg. 79b
1[-- ]חודש[ --]
2[-- ]○○ יוב[ל --]
3[-- בר[ --]
frg. 85
1[-- ]ש[ ]○[ --]
2[-- י]ום[ --]
3[-- ]○[ --]
4[-- ]ב[ --]
frg. 86
1[--] ש[ --]
2[-- ]יד ○[ --]
frg. 87
1[-- ]בר[ --]
frg. 88
1[-- ]ח○[ --]
2[-- ]שבתות ○[ --]
3[-- ] _____ [--]
4[-- ]○ח○○[ --]
frg. 89
1[--] ○ה[ ]○[ --]
2[--] השבי[ --]
3[-- ]חרים[ --]
4[-- ]○ שבית[ --]
5[-- ]שי 30[ --]
frg. 90
1[-- ]○שי[ --]
frg. 92
1[-- ]שית ב[ --]
2[-- ]○ה○ם ○ו[ --]
3[-- ]שנה הש[ --]
4[-- ]שית[ --]