Versionen

4Q30

©

Copyright


frg. 1
1[אעברה נא ואראה את האר]ץ֯ הט[ובה אשר בעבר הירדן]
2[ההר הטוב הזה והלב]נון ויתעב[ר יהוה בי למענכם ולא]
3[שמע אלי ויאמר ]יה֯ו֯[ה אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד]
frg. 2-3 i
1[לע]שות עש[רת הדברים ויכתבם על שני לח]ות אבנים
2[ו]אותי צו[ה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם ]ח֯קים ומשפטים
3ל֯עשותכם א֯[ותם בארץ אשר אתם עברים ה]ירדן שמה
4[לרשתה ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ]ר֯איתם כל תמונ֯[ה]
5[ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האש פן תשח]תון ועשיתם
6[לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה תבנית כל ]בהמה אשר
frg. 3 ii
2אשר נשבע[ להם כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום]
3אש[ר ]ב֯ר֯א֯[ אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה]
frg. 4
1[לא תתן לבנו ובתו לא תקח (4Q30 frg. 17-18,1) ל]בנך כ[י יסיר את בנך מאחרי ועבדו] (4Q30 frg. 17-18,1) ובנך וב]תך
2[אלהים אחרים וחרה אף יהוה (4Q30 frg. 17-18,2) ]אלהי[כם בכם והשמידך מהר] (4Q30 frg. 17-18,2) אלהי]ך
frg. 5
1[את ]ה֯א֯[ר]ץ֯ אשר נשבע ○○○[ -- לאבתיכם וזכרת את כל הדרך אשר]
2הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה[ במדבר למען ענתך]
3נסותך ולדעת את אשר בלבבך התשמר מצות֯[יו אם לא ויענך]
4וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו אבותיך
5למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מ֯ו֯[צא פי]
6יהוה יחיה האדם שלמתךך לא בלתה מעליך֯[ ורגלך לא בצקה]
7זה ארבעים שנה וידע[ת ע]ם֯ ל֯[בבך כי כאשר ייסר איש את בנו]
frg. 6
1[ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן יהוה ]א֯לי
2[את שני לחת האבנים לחות הברית ויאמר יהו]ה אלי
3[קום רד מהר מזה כי שחת עמך ]אשר
frg. 7-8
1[ואתפש בשני הלחת ו]א֯[של]כ֯ם מעל ש[תי ידי ואשברם]
2[לעיניכם ואתנפל לפני יהו]ה֯ כראשונה[ ארבעים יום]
3[וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים ]ל֯א שתי[תי על]
4[כל חטאתכם אשר חטאתם לעש]ו֯ת הרע בעיני [יהוה]
5[להכעיסו כי יגרתי מפני האף והחמה] אשר קצף יהו֯[ה]
frg. 9
1[הוצאת בכחך הגדל ובזרעך הנטוי]ה֯ בעת [ההוא אמר יהוה אלי]
2[פסל לך שני לוחת אב]נ֯ים הראשו[נים ועלה אלי ההרה ועשית]
3[לך ארון עץ ואכתב על הלחת -- א]ש֯ר יהוה --
frg. 10
1[בארו]ן֯ [אשר ע]שיתי[ ויהיו שם כאשר צוני יהוה]
2ו]בני ישראל נס֯[עו מבארת בני יעקן מוסרה]
3[שם מת אהרן ו]י֯קבר שם וי֯[כהן אלעזר בנו תחתיו משם]
4[נסעו הגדגדה ו]מ֯ן֯ הגדגדה[ יטבתה ארץ נחלי מים בעת]
5[ההוא הבדיל יהוה את ש]ב֯ט[ הלוי לשאת את ארון]
frg. 11
1-- ]○○ א֯תת֯[יו ואת מעשיו אשר עשה בתוך]
2[מצרים לפרעה מ]לך מצר[ים ולכל ארצו -- ]
frg. 12-15
1[על האדמה אשר נ]שבע י֯ה֯ו֯ה֯[ לא]ב֯[תיכם לתת להם ולזרעם]
2[ארץ ]זבת חלב ודבש כי ה[ארץ אשר אתה בא שמה לרשתה]
3[לא כארץ מצ]ר֯ים היא אשר֯[ יצאתם משם אשר תזרע]
4[את זרעך והשקית ]ב֯רגליך כגן[ הירק] וה[ארץ אשר אתם עברים שמה]
5[לרשתה ארץ ]הרים֯[ ובקע]ת֯ למט[ר השמים תשתה מים ]
6[ארץ אשר יהו]ה֯ אלהיך דרש אותה[ תמיד עיני יהוה אלהיך]
7[בה מרשית השנ]ה ועד אחרי[ת שנה ]
8[והיה אם] שמוע תש֯מ֯[עו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם]
9[היום לאהבה -- ]○ ○[ -- ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ]
frg. 16
1-- ושמתם את דבר]י֯ אלה ע[ל לבבכם ועל נפשכם וקשרתם]
2[אתם לאות על ידכם והי]ו֯ לטוטפות בין עיניכ֯[ם -- ]
frg. 17-18
1[במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו אתה (4Q30 frg. 4,1) ובנך וב]תך [ועבדך ואמתך] (4Q30 frg. 4,1) ל]בנך כ[י
2[והלוי אשר ב]ש֯עריך[ ושמחת לפני יהוה (4Q30 frg. 4,2) אלהי]ך בכל [משלח ידך] (4Q30 frg. 4,2) ]אלהי[כם
3[השמר ]לך פן תעזב את֯[ הלוי כל ימיך על האד]מ֯ה[ -- ]
frg. 19
1[רק קדשיך אשר יהיו לך ונדרי]ך֯ תשא וב[את אל המקום אשר יבחר יהוה]
frg. 20
1-- ]○○
2-- לא תעשה כן ליהוה אלהיך כי כל תועבת יהוה אשר ]שנא
frg. 21
1-- אחרי יהוה אלהיכ]ם֯ תלכון ואות֯[ו תיראו ואת מצותיו]
2[תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ]ו֯ב֯[ו ]ת֯דבק[ון -- ]
frg. 22-23
1[כי יסיתך אחיך בן ]אבי֯ך֯[ או בן אמך] א֯ו֯ בנך או אש[ת חיקך]
2[או רעך ]אשר כנפ[שך בסתר לאמ]ר֯ נ֯ל[כה ונעבדה אלהים אחרים]
frg. 24
1[אלהיך המוציאך מארץ מ]צ֯רים מב[ית עבדים וכל ישראל]
2[ישמעו ויראון ולא ]יוסיפו ל[עשות כדבר הרע הזה בקרבך]
frg. 25 i
1-- ]סתד֯[ --
2-- ]○[ -- ]
frg. 25 ii
1ואת בהמתה [לפי חרב -- ]
2]○[ ]○[ -- ]
frg. 26-27
1מקץ שבע שנים]
2[ת]ע֯שה שמטה ו֯זה ד[בר השמטה שמוט]
3כ֯ל בעל משה֯ ידו אש֯[ר ישה ברעהו]
4[ל]א֯ יגש כי קרא שמ֯[טה ליהוה את הנכרי תגש]
5[ואשר ]י֯היה לך את א[חיך תשמט ידך אפס כי לא יהיה]
6[בך א]ביון כי ברך֯[ יברכך יהוה בארץ אשר יהוה]
7אלהיך נתן ל֯[ך נחלה לרשתה -- ]
frg. 28-30
1[מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך א]ת הדב[ר]
2[הזה היום והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך כ]י֯ אה[בך]
3[ואת ביתך כי טוב לו עמך ולקחת את המרצע ונתתה ]באזנו֯
4[ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן לא ]יקשה
5[בעינך בשלחך אתו חפשי מעמך כי מ]שנ֯[ה ]ש֯כר שכר
6[עבדך שש שנים וברכך יהוה אלהיך] בכל אשר תעשה
7[כל הבכור אשר יולד ]ב֯בקרך [ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך]
frg. 31
1[צאן ו]ב֯ק֯ר֯[ במקום אשר יבחר יהוה לשכן שמו שם לא]
2[תאכ]ל עליו ח֯[מץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני כי]
frg. 32 i+33
1[כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלה]י֯ך֯ לשכן שמו
2[שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך] מ֯[ארץ]
3[מצרים ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר ]יהוה֯ אלהיך בו
4[ופנית בבקר והלכת לאהליך ש]בעת ימים מצות תאכלו
5[וביום השביעי עצרת ליהו]ה֯ אל[ה]יך לא תעשה בו כל
6[מלאכה שבעה שבעות תספר ]
7[לך מהחל חרמש בקמה תחל ל]ספר שבעה שבעות ועשית
8[חג שבעות ליהוה אלהיך מ]ת֯ת נדבות ידך אשר תתן
9[כ]אשר ○[ברכך יהוה אלהיך ושמח]ת לפני יהוה אלהיך
10[את]ה בנ֯ך֯[ ובתך ועבדך ואמתך וה]לוי והגר היתום ואלמנה אשר בשערכ[ ]
11ב֯קרבך ב[מקום אשר יבחר יהוה ]א֯להיך ל[שכן שמו שם]
frg. 32 ii+34
1○○[ -- ]
2לא תטע ל֯ך֯[ אשרה כל עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשר]
3תעשה לך ול[א תקים לך מצבה אשר שנא יהוה אלהיך]
4לא תזבח ליה[וה אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל]
5דבר רע כי תוע֯[בת יהוה אלהיך הוא ]
6כי ימצא בקרב֯[ך באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך]
7איש או אשה א֯שר [יעשה את הרע בעיני יהוה אלהיך לעבר]
8ב֯ריתו ויל[ך ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או]
9לירח א֯[ו לכל צבא השמים אשר לא צויתי והגד לך ושמעת]
10ודרשת הי[טב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת]
11בישראל וה[וצאת את ]ה֯איש[ ההוא או את האשה ההוא]
12אש[ר עשו את הדבר הר]ע֯ ה֯ז֯ה אל[ שעריך את האיש או את]
13[האשה וסקלתם באבנים ומתו -- ]○[ -- ]
frg. 35
1[יד העדים תהיה בו ]בראש[נה להמיתו ויד כל העם]
2[באחרנה ובערת הרע מק]ר֯בך
frg. 36-41
1-- ]○ ○[ -- אשר]
2[יבחר יהוה אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך ]מלך לא תוכל לתת
3[עליך איש נכרי אשר ]לא אחיך[ הוא רק לא] ירבה לו [סוסים]
4[ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא]
5[תספון לשוב בדרך] הזה עוד[ ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו]
6[וכסף וזהב לא יר]בה לו מ֯[אד והיה כשבתו על כסא ממלכתו]
7[וכתב לו את מש]נ֯ה֯ התורה[ הזאת על ]ספר מל֯[פני הכהנים הלוים]
8[והיתה עמו וקרא ]בה[ כ]ל ימי חייו למען יל֯[מד ליראה את יהוה אלהיו]
9[לש]מ֯ר את כל דברי[ התורה ]ה֯זאת ואת֯[ החקים האלה לעשתם]
10לבלתי רום ל֯ב֯[בו מאחיו ולבלת]י֯[ סור מן המצוה ימין ושמאול למען]
11יאריך ימים[ על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל ]
12לא יה[יה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל]
13אשי֯[ יהוה ונחלתו יאכלון -- ]
frg. 42
1[אשר עשה לשם ו]ל֯ת֯הלה ול֯תפ[ארת ולהיתך עם קדש ליהוה]
2[אלהיך כאשר דבר ]לך ויצו מ֯[שה וזקני ישראל]
3[את העם לאמר שמר את כל ]ה֯מצוה הזאת[ אשר אנכי מצוה]
4[אתכם היום והיה ביום אשר תע]ברו את ה֯[ירדן אל הארץ]
frg. 43-45 i
1-- א[רור]
2[מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן] ארור ל֯ק֯ח֯ שחד
3[להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן א]ר֯ו֯ר֯ אש֯[ר לא]
4[יקים את דברי התורה הז]את֯ ל֯[ע]ש֯[ות אותם ו]א֯מרו כ֯[ל הע]ם אמן
5ו]היה אם שמוע תשמע בק֯ו֯ל יהוה אלהיך לע֯שות את
6[כל מצותיו אשר ]אנוכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך
7[עליון על כל גויי האר]ץ ובאו עליך כל הברכות האלה והש֯[יג]וך
8[כי תשמע בקול יהוה אל]ה֯יך ברוך אתה בעיר ובר֯וך אתה
9[בשדה ברוך פר]י֯ בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך
10[ועשתרות צאנך ]ברוך טנאך ומשארת֯ך ב֯רוך אתה ב֯בואך
11[וברוך אתה בצ]א֯תך יתן יה֯וה את אויביך הקמ֯[ים ]עליך
12[נגפים לפניך בדרך אחד י]צאו אליך ובשבעה ד֯[רכים ינוסו לפניך]
frg. 46-47
1-- יצו יהוה א]ת֯ך את הברכ֯[ה באסמיך ובכל]
2[משלח ידך וברכך בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך יקימך יהוה ל]ו֯
3[לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמר את מצות יהוה א]להיך
4[והלכת בדרכיו וראו כל עמי הארץ כי שם יהוה נק]רא עליך
5[ויראו ממך והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ו]ב֯פ֯רי א֯[דמתך]
frg. 48
1[כל מעשה ידך והלוית גוים] רבים ואתה֯[ לא תלוה ונתנך יהוה]
2[לראש ולא לזנב והיית]ה רק למעלה ולא ת֯[היה למטה כי תשמע]
3[אל מצות יהוה אלהיך אשר אנכ]י֯[ מצ]ו֯ך היו[ם לשמר ולעשות]
frg. 49
1]○○[ -- ]
2ישלח י[הוה בך את המארה את המהומה ואת המגערת]
3בכל מ[שלח ידך אשר תעשה עד השמדך ועד אבדך מהר מפני רע]
frg. 45 ii
1בשחפת ובק֯[דחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון]
2ירדפוך עד[ אבדך והיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ]
3אשר תח֯[תיך ברזל יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן]
4השמים יר֯[ד עליך עד השמדך יתנך יהוה נגף לפני איביך]
5ב[ד]ר֯ך֯ א֯ח֯[ד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה]
6לכל מ֯[מלכות הארץ]
frg. 50
1בצהרים כ[אשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך]
2עשוק וגזול֯[ כל הימים ואין מושיע אשה תארש ואיש אחר]
3[ישג]ל֯נ֯ה בי֯[ת תבנה ולא תשב בו כרם תטע ולא תחללנו]
frg. 51
1[ישלחנו י]ה֯[ו]ה֯ בך ברע֯ב֯ ו֯ב֯[צמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל]
2[על ]צוארך עד השמיד֯[ו אתך ישא יהוה עליך גוי מרחוק]
3[מקצה ]הארץ כ֯א֯ש֯ר֯[ ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו גוי עז פנים]
4[אשר לא ישא ]פ֯נ֯ים֯[ לזקן ונער לא יחן -- ]
frg. 52
1[גם כל חלי ו]כ֯ל֯ מכה[ אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם]
frg. 53
1[משפחה או שבט אשר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו ללכת לעב]ד֯
2[את אלהי הגוים ההם פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה והי]ה בשמעו
3[את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום ]יהיה לי כי
4[בשררות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה לא י]אבה יהוה
5[סלח לו כי אז יעשן אף יהוה -- ]○הוא ודבקה בו כל
frg. 54-55 i
1[הנך שכב עם (4Q30 frg. 57,1) אבתיך ]וקם העם הזה וזנה א֯ח֯רי[ אלהי נכר הארץ אשר]
2[הוא בא ]שמה בקרבו ועזבוני והפרו את[ ברי]תי֯[ אשר כרתי אתו]
3[וחרה אפי בו ]ביום ההוא ועזבתיך והסתרתי פני
4[מהם והיה ל]א֯כל ומ[צאוהו ]ר֯עות רבות וצרות ואמרו
5[ביום ההוא הלא על כי אין ]יהוה א[להי] ב֯[קרב]י֯ מצאוני הרעות האלה[ ו]א֯נ֯[וכי]
6[הסתר אסתיר פנ]י ממנ֯[ו ביום ]ההוא על כל הרעה אשר ע֯[שה]
7[כי פנה אל אלהים אחרים וע]ת כ֯תבו לכם את[ דב]ר֯י השירה
8[הזאת ולמדה את בני ישרא]ל֯ שימוה בפיהם ל[מען ]תהיה לי
frg. 54 ii
1הב[ו גדל לאלהינו -- ]
frg. 56
1-- ]את עמ[ -- ]
2-- ]ך֯ לתת[ -- ]
frg. 57
1-- (4Q30 frg. 54-55i,1) ]○ותיך ○[ -- ] (4Q30 frg. 54-55 i,1) אבתיך
frg. 58
1-- ]כ֯ל ה○[ -- ]
frg. 59
1-- ]ר֯ן[ -- ]
2-- יהו[ -- ]
frg. 60
1-- מא[ -- ]
2-- למען --
frg. 61
1-- ]○[ -- ]
2-- ]א֯להיך --
frg. 62
1-- אשר֯[ -- ]
2-- ]○ם ה[ -- ]
frg. 63
1-- ]○ות למ[ -- ]
2-- ]אלהי --
frg. 64
1-- ]○○[ -- ]
2-- לא ○[ -- ]
frg. 65
1-- ]בא[ -- ]
2-- ]○ לך --
frg. 66
1-- (4Q59 frg.4-10,5) ]ן[ -- ] (4Q59 frg. 4-10,5) מי הנהר
2-- (4Q59 frg.4-10,6) ]תין וח[ -- ] (4Q59 frg. 4-10,6) [ג]דיות[יו וחלף
3-- (4Q59 frg.4-10,7) ל֯[ -- ] (4Q59 frg. 4-10,7) עמ[י]ם֯[ וחתו
frg. 54-55i
1 (4Q30 frg. 57,1) ]○ותיך ○[