Versionen

4Q299

©

Copyright


frg. 1
1[ומזה יודע לכמה כי לוא ישוב אחור הלוא כול העמי]ם שנאו עול
2[וביד כולמה יתהלך הלוא מפי כול לאומים שמע] האמת היש שפה ולשן
3[מחזקת בה מי גוי חפץ אשר יעושקנו חזק ממנו ]מ֯י גוי אשר לוא גזל
4[הון -- ]ב֯ית מולדים נשט֯ר֯ה
5[-- ]אנשי מחשבת לכול
6[-- ]○○ם֯ נבחנה דברים
7[-- ]ל[ תו]צ֯אותם
8[-- ]ולכ[ול]
9[-- ]○[ --]
frg. 2
1[-- ]לא יצל֯ח֯[ לכול כן כול טוב ממונו --]
2[-- ו]יגל בלוא ה[ון ונמכר בלוא מחיר כי --]
3[-- יש]ו֯ה בה מה֯[ -- כי אם כול --]
4[-- ]○○○○[ --]
frg. 3a i
3[-- ]○
4[-- ]הוא
5[-- ]מה
frg. 3a ii-b
1[-- ]○ הא○[ -- אביון]
2מה נקרא ה֯[ -- ]הו ומעש[יו --]
3וכול מעשה צ֯ד֯י֯ק֯ הטמ[אה ומה ]נקרא לאד[ם --]
4חכם וצדיק כי לוא לאיש֯[ -- ]ה֯ ולו֯[א -- חכמה נכחדת כי]
5אם חוכמת עורמת רוע ומ[חשבת בליעל --]
6מעשה אשר לוא יעשה עוד כיא אם [--]
7דבר עושו ומה {ו}הוא אשר יעשה ג[בר --]
8המרה את דבר עושו ימחה שמו מפי כול[ -- ]
9 שמעו תומכי ○[ --]
10עולם ומזמות כול מעשה ומח[שבות --]
11כול רז ו֯מכין כול מחשבת עושה כול[ הנהיות --]
12הו֯[אה מק]דם עולם הואה שמו ולע֯[ולם --]
13ותש[ [מ]חשבת בית מולדים פתח לפ֯[ניהם --]
14[-- ]○שבו כי לבנו בחן וינחילנו[ --]
15[-- ]כ֯ו֯ל רז וחבלי כול מעשה ומה [--]
16[-- ומה ]ע֯מים (]ש֯מים) כ֯[י] (מ֯[י]) ב֯ראם ומעש֯[יהמה --]
frg. 3c
1[-- ]יה○○○○ם
2[-- ]תסתם מ֯כם
3[-- כל חוכמתכם כי לכם המשל -- ]○ שמעו כי מה
4[היא חכמה נכחדת -- ]○○א שמה
5[-- עוד לא תהיה -- ]שו ○○ ר֯זי עד
6[-- חזון -- ]○ מ֯עשו יהו[]
frg. 4
1[-- לב]לתי המו֯[ --]
2[-- ]○מו בת[ --]
3[-- ]א֯ר֯ץ וכמהו֯ ל[ --]
4[-- י]ד֯ע ונספרו֯ ריש֯[ונות --]
5[-- ]אינה לשלם֯[ --]
frg. 5
1[-- מאור]ות כוכבים ל֯ז֯[כר]ו֯ן שמ֯[ו (שמ֯[) --]
2[-- גב]ו֯רות רזי אור ודרכי חוש֯[ך --]
3[-- ]ב֯דין מועדי חום עם ק֯צ֯[י --]
4[-- מבוא יום ]ומוצא לילה[ --]
5[-- ]ובית מולדים[ --]
frg. 6 i
1[-- ]מים
2[-- ]מרותם
3[-- ]○ם֯ עבוד֯תם יחזקו
4[-- ברק]ים עשה לנצח גשמים
5[-- מי]ם ובמשורה ישקו
6[-- ]י֯אמר להם ויתנו
7[--] בגברתו ברא
8[-- ]א[ ]○ל [ה]ריה כול
9[-- ]○○ כ֯ל צאצאיה
10[-- ]מ֯ט֯ברו פרש
11[-- ]○○○דם עת בעת
12[-- להרות לכול
13[-- ]כי מעפר מבניתם
14[-- ]○ כול מקויהם וחדר
15[-- ]נתן ממשל לחזק
16[-- ]○ת כול גבורה
17[--] ו֯מחזק כול
18[-- ]○ עבו֯דת גבר
19[-- עב]ו֯ד֯תו
frg. 6 ii
1[ל]וא ○○○[ --]
2ועליכם הח○○ [ --]
3אוילי (איילו) כסה ○[ --]
4נסתרה מכול תומכ֯[י --]
5מה אב לבנים מאי֯ש֯[ --]
6כיא אם ארץ להדר○[ (להדר) ○[ --]
7ממנו כי אם רוח ○ע֯[ --]
8עמים מ֯ה היא אשר֯[ --]
9אשר אין ל○○[ --]
10חוש[ך] ו֯א[ור --]
11כן יהיה כ֯[ --]
12לב רעו ואורב מ○[ --]
13מאיש נוח֯ל (נוא֯ל) הון הון ○[ --]
14לפי תבאות ומה ב○[ --]
15מודה או תכלית י֯[ --]
16תכון אחד ולוא יש[בע --]
17משפט כן ירד המ[ --]
18ואם דש (רש) יוסיף ל[ --]
19הוא י○[ ]ל[ ]מ[ --]
20○○ל[ --]
frg. 7
1[-- ]ה֯וא א֯[ --]
2[-- ]קרוב [--]
3[מה הוא רחו]ק לאיש ממעש֯[ה --]
4מו֯ל֯ אי֯ש֯ והוא ר֯ח֯וק מ○[ -- ואין לענה]
5לנגדו מנוטר [לנ]ק֯[ו]ם בלוא מ֯ש֯[פט --]
6אש֯[ר מ]ע֯ל ועשה[ --]
frg. 8
1[-- ]ה֯וא הכין ע[ --]
2[-- ]○ פלג שכל֯ם[ --]
3[-- ]ן֯ הוא ○[ --]
4[-- ]בה מ[ --]
5[-- ]○○ ומה יתבונן גב֯[ר] בלוא ידע֯ ולוא שמע [ --]
6[-- ה]ב֯ינה יצר לב֯נ֯[ו] ברוב שכל גלה אוזננו ונש֯[מעה --]
7[-- ]י֯צ֯ר בינה ל֯כ֯ו֯ל רודפי דעת וה○[ --]
8[-- ]כ֯ו֯ל שכל מעולם הוא לוא ישנה[ --]
9[-- ה]סגיר בעד עד מים ל֯בל[תי --]
10[-- ]ש֯מים ממעל לשמים ○[ --]
11[-- ]ל[ --]
frg. 9
1[-- הא○[ --]
2[-- ]○ שרים לי זרח (ליזרח) א֯[ר]ץ֯ (א֯[ור]ך֯) ל֯מ[ --]
3[-- מ]לך נכבד והדר מלכותו מ֯לא֯[ --]
4[-- עם כול צב֯[א --]
5[-- ]ארך א[פים --]
frg. 10
1[-- ]מל֯ך [--]
2[--] וגב֯[ו]ר֯י֯ חיל יחזקו מ[עמד (מ[) --]
3[-- ר]ם על כול גואים ישרא֯[ל --]
4[-- ]○ וליצור ולחשוב֯[ --]
5[-- ]ושופטים לכול לא[ומים --]
6[-- ]○ על כול מספרם ○[ --]
7[-- [ ] ו שופטים בין אביו֯[ן --]
8[-- ]א֯תם לתכן כול עבודת֯[ --]
9[-- ]כול ממ[ש]לו֯ת֯ם ○[ --]
10[-- ]○○ יומם[ --]
11[-- ]מו ומחש[בותם --]
frg. 11
1[-- ]אה ○ע○○[ --]
2[-- ]○○ ○○[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 12
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○א כול מן֯[ --]
3[-- ]○○○ ול○[ --]
4[--]ל [--]
frg. 13a-b
1[-- ]ח֯ול (ל]ח֯ול) בין הט֯מ֯[א --]
2[-- ]המשיל אתכם[ י]שראל ואתכם[ --]
3[-- ○[ -- ה]לכו בה֯[ --]
frg. 14
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]מלקוש ל֯○[ --]
3[-- ]○לי֯ה ובסוד֯ ○[ --]
frg. 15
1[-- ]○[ --]
2[-- ]לו֯א֯ יגע[ -- ח]ז֯ק֯[ות ]ל֯כ֯ו֯[ל --]
3[-- ] _____ יחזק ○○ל○[ -- ]י֯תם לשמע ○○ם[ --]
frg. 16
1[-- ]עשה ○[ --]
2[-- ]רוחכם[ --]
3[-- ]○○○[ --]
frg. 17 i
1[-- ]עש֯ה[ --]
2[-- ]מחוכמה
frg. 18
1[-- ]י֯שלים פשע֯[ --]
2[-- ]ב֯ו וביום֯[ --]
3[-- ]א֯הב[ ]מהטות[ --]
frg. 19
1[-- ]המשל [--]
2[--] ○○[ --]
frg. 20
1[-- ]ח֯ו֯ק תכונם כיא אם֯[ --]
2[-- ]משקל לתכון ○○○[ --]
3[-- ]יחד רו֯בם (רי֯בם) אם[ --]
frg. 21
1[-- ]○○ם[ ]נ֯ן ב֯[ --]
2[--] גליהם ביד ○[ --]
3[-- ]○ לוא כול כוח וכ֯[ --]
4[-- ]וא֯וצר כול[ --]
frg. 22
1[-- ]מ֯פי[ --]
2[--] למחי○[ --]
3[-- ]○י מ○[ --]
frg. 23
1[-- ]○○[ --]
2[--] הוא א֯[ --]
3[-- ]מ֯ו֯ד֯ה מנ֯[ --]
4[-- ]○ נפש[ --]
5[-- ]○ה ארכ֯ה֯[ --]
frg. 24
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]היאה מ֯[ --]
3[-- א]שר ה[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 25
1[-- ]○○[ --]
2[-- תפ֯[ --]
3[-- לוא[ --]
4[-- ]○י רש[ --]
frg. 26
1[-- מו]של ○[ --]
2[-- ]ונספרה֯[ --]
3[-- ]○○ת לוא֯[ --]
4[-- ]○ מצ[ --]
frg. 27
1[-- ]וא ○[ --]
2[-- על מ○[ --]
3[-- ]○ מה מ[ --]
4[-- ]אבן מ○[ --]
5[-- ]○ ○[ --]
frg. 28
1[-- ]א֯ הילודים[ --]
2[-- ]ת֯מהו כן ילוד֯[ --]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 29
1[-- ]○מ○○[ --]
2[-- ]י֯ם ל○ ○○○[ --]
3[-- ]כ֯ל ח֯י֯ ובמדה[ --]
4[-- ]י֯שביע ○○[ --]
frg. 30
2[-- ]א֯ בש֯למו֯[ --]
3[-- ח]ושך בח֯ו֯שך מ○[ --]
4[-- ]ה֯מוסר֯ לוא ○[ --]
5[-- ]○○ הוסיף[ --]
frg. 31
1[-- ]○ן י֯○[ --]
2[-- ]ב֯כול ○○[ --]
3[-- ]○ עוד ○○○[ --]
4[-- ]בידך [--]
frg. 32
1[-- ]○○○ [--]
2[-- ]○שלו מה הוא המצו֯[ה --]
3[-- ]חזיק (מ]חזיק) ותולד֯ות המ[ --]
4[-- ]א○[ ]מ֯שקל[ --]
frg. 33
1[-- ]○○ ○[ --]
2[-- י]צ֯רו ובמח○[ --]
3[-- ]○○שוי ואם ינשא[ --]
4[-- ]מה גבורה בלוא[ --]
frg. 34
1[-- ]○○מה יכון נ○[ --]
2[-- ]תו֯ ואם יהפכ֯[ו --]
3[-- ]○ מב֯י֯ן ○[ --]
frg. 35
1[-- א]ל הדעות[ --]
2[-- ]ביד מלאכ[י --]
frg. 36
1[-- ]לכל כ○[ --]
2[-- ה]וא יהיה[ --]
3[-- ]○○○[ --]
frg. 37
1[-- ]○[ --]
2[-- ]כ֯ול מעשה ה[ --]
3[-- ]פתח בפ○○[ --]
frg. 38
1[-- ]○ לפני ○○[ --]
2[-- ]בה אוש○[ --]
3[-- ]○○ם ○[ --]
frg. 39
1[-- ]בני יש֯[ראל --]
2[-- ]לתכונם ○[ --]
3[-- ]○ד ○○[ --]
frg. 40
1[--] ומע֯[ --]
2[-- ]רם[ --]
frg. 41
1[-- ]○צו[ --]
2[-- ]יאה[ --]
frg. 42
1[-- ]ב֯ה מ[ --]
2[-- ]○ד כי אם֯[ --]
3[-- ]ליהא לוא[ --]
4[-- ]○ החכמה[ --]
frg. 43
1[-- ]○ש֯ו֯ם֯[ --]
2[-- ]תומכי ר[זי --]
3[-- ]התב֯[וננו --]
4[-- ]ם֯ תו[ --]
frg. 44
1[-- ]לי ומ○[ --]
2[-- ]○ מעש[י --]
3[-- ]ועתה[ --]
frg. 45
1[-- לב֯ם[ --]
2[-- ]אמרו ○[ --]
3[-- ג]בורה [--]
frg. 46
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]א֯ בוננ○[ --]
3[-- ]ה֯וא ○[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 47
1[-- ]שפ֯[ --]
2[-- ]ולברכ֯[ --]
3[-- ]ו֯לב֯[ --]
frg. 48
1[-- כו]ל֯ עוב֯[רי --]
2[-- ]ו֯בכול מ○[ --]
3[-- ]י֯ם[ --]
frg. 49
1[-- ]י֯מי א○[ --]
frg. 50
1[-- ]א֯[ --]
2[-- ]○הד֯[ --]
frg. 51
1[-- ]מלאכ[י --]
frg. 52
1○○[ --]
2○○○○[ --]
3איש נו֯○[ --]
4בכור[ --]
frg. 53
1[-- ]ת֯וע֯בות֯[ --]
2[-- ]ב֯קודשו ○○[ --]
3[-- בכם ○○○[ --]
4[-- ]○ד ואין שם למוע[ד --]
5[-- ]משפט כיא צדיק֯[ --]
6[-- ג]ב֯ור֯תו יחזק[ (וחזק[) --]
7[--] לאל לנקום נקם[ --]
8[--] וריב על חזק ע[ --]
9[-- א]ל ובשמים מדור[ו --]
10[-- ]○ם _____ [--]
11[-- ]יכם אשמיע֯[ --]
12[-- ]ב֯ו עם מלך[ --]
frg. 54
1[-- ]○○ת מ[ --]
2[-- ]ם֯ עשוק וגזול ב○○○[ --]
3[-- ]○ה֯ו כיא אהבת ח֯סד֯[ --]
4[-- ]○ בכול ○○○ ל○○[ --]
5[-- ]○○○ ○○[ --]
frg. 55
1[--] קודש ○○○○[ --]
2[-- המשפ]טים הצדיקים֯[ --]
3[-- ]○הנה כיא המ[ --]
4[-- ]א֯שר בחר (בחר֯ו) ב֯○[] ב֯ז֯ר֯ע֯ (ב֯ה֯○) א֯[ (ח֯[סידו) --]
5[-- עבו]דת קודשו ולכפר֯ ע֯ל ○○[ --]
6[-- ]עליהם ל[ --]
frg. 56
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ש֯ופטם במשפטי֯[ --]
3[-- ]חזיקו (י]חזיקו) ביד ○○○○[ --]
4[-- ]○ל○○[ ]○[ --]
frg. 57
1[-- ]○[ --]
2[-- ]נו בה[ --]
3[-- ]א֯שר יעשה[ --]
4[-- ]יע את אש[ר --]
5[-- ]○○ ○○○[ --]
frg. 58
1[-- ]○ע֯ ○○[ --]
2[-- ]○ השיב ל○[ --]
frg. 59
1יקד֯ש [ ]○[ --]
2במשפט יריב א[ת --]
3בכול עוברי פיה֯[ו --]
4עוזרי רשעה[ --]
5○○○ עושי[ --]
6_____ [--]
7○○○ ונריבה ריב○[ --]
frg. 60
1[-- ]○○ ○○○○[ --]
2[-- ]רצה ופקוד[ --]
3[--] סגולה מכול [העמים --]
4[--] וכול מלכי ע֯מ֯י֯[ם --]
5[-- ]○ ○[ --]
frg. 61
1[-- ]ה֯○○○ ה֯○○○ש○[ --]
2[-- ]ב֯חוקים ○[ --]
frg. 62
1[-- ]○○ ○[ --]
2[-- ]וא וריב רב֯[ --]
3[-- ] _____ ועתה מ○[ --]
4[-- ]שנאיכה לוא יוכל֯[ו --]
5[-- ]ל֯חצרו[תי]ה֯מ֯ה למ○[ --]
6[-- ]○[ --]
frg. 63
1[-- ]ש֯מעו ו○○[ --]
2[--] ○○ובל ○ל ד○[ --]
3[-- ]ו֯ישמילנו [--]
4[-- ]כ֯ב֯ודו [--]
5[-- ]א[ --]
frg. 64
1[-- ]ה֯שמים ל[ --]
2[-- ]ג֯י֯ם קדו[ש --]
3[-- ]○○ הבל ○[ --]
4[-- ]○○[ --]
5[-- ]א[ --]
frg. 65
1[-- ]○○○○[ ]○[ --]
2[-- ]○ינו שיד הואה[ --]
3[-- מ]חסור ולמחיר֯[ --]
4[-- ]○○○ מ֯עלים עי[ן --]
5[-- ]○לת לג֯ויתו וא○[ --]
6[-- ]ת֯ ו○[ --]
frg. 66
1[-- ]○○ם ול֯שונ֯ו֯[ת --]
2[-- ]ל֯ משפחות[ --]
3[-- ]○ל ישרא[ל --]
4[-- ]○ יתנו[ --]
5[-- ]ל[ --]
frg. 67
1[-- ]ה○ [--]
2[-- ]○ כול משפחות֯[ --]
3[-- ]○ע ע֯מו מכוהן ○[ --]
4[-- ]לי֯ם כל ר[ --]
5[-- ]○○○[ --]
frg. 68
1[-- יש]ראל ועם[ --]
2[-- ]○ ל֯בני ישר֯[אל --]
3[-- ע]בודתו ל[ --]
4[-- ידע[ --]
frg. 69
1[-- א]חת בשנה֯[ --]
2[-- אור]ים ותומים[ --]
3[-- ]○ כול האדם[ --]
frg. 70
1[-- ]○תם חוק֯[ --]
2[-- ]לו֯א ידעתם ○[ --]
3[-- ]לחול ואת[ם --]
4[-- עם אשמה֯[ --]
frg. 71
1שבי פש[ע --]
2צ֯רב לכם ומ֯[ --]
3נאצתה ו֯[ --]
4ו֯י֯שפ֯ר ל[ --]
frg. 72
1[-- הו]א קדוש הו֯א֯[ --]
2[-- ג]ב֯ורי צדק [--]
3[-- י]דעו כיא[ --]
4[-- ]○ על פ[ --]
frg. 73
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]○י ואין[ --]
3[-- ]א֯ל הדע[ות --]
4[-- ]○ל[ --]
frg. 74
1[-- ]○נ֯ו֯[ --]
2[-- ]משה פנים אבני[ --]
3[-- ]לזכר קדושים על [--]
4[-- ]ל○ וגב[ --]
5[-- ]○○ד○[ --]
frg. 75
1[-- ]○○ל תכלת[ --]
2[--] כבוד לפתוח[ --]
frg. 76
1[-- ]○ ומ○[ --]
2[-- ]מפיהו לפת[וח --]
3כול אבות העדה[ --]
4וב○○○ בין איש[ --]
5[-- [--]
frg. 77
1[-- ]○○ איש֯[ --]
2[-- ]כו֯ל בידכם[ --]
3[-- ]○ ו֯ה֯ו֯א[ --]
frg. 78
1[-- ]ח֯וקתיה[ --]
2[-- ]גבולותיה[ --]
3[-- ]○○○○○י֯ם֯[ --]
frg. 79
1[-- ]○ם[ --]
2[-- ]י֯שרים [--]
3[-- ]דרך חיים[ --]
4[-- ]○ו רצונו הל[ --]
5[-- ]ארץ צביו והוא ○[ --]
6[-- ]באהליהם ואהרון מ[ --]
7[-- ריח נ]י֯חוח לזכרון נב○[ --]
8[--] כול העמים ○○[ --]
9[-- ]ליו להי[ות ]ל[ --]
frg. 80
1[-- ]○○ קרא א֯[ --]
2[--] ועתה פ[ --]
3[-- מ]ש֯פ֯טי צדק[ --]
4[-- ]○○[ --]
frg. 81
1[-- ]ה֯ארץ למ○[ --]
2[-- ]○ ישפוט֯ ש֯[ --]
frg. 82
1[-- ]○ז֯ו֯ת [--]
2[--] ישים[ --]
3[-- ]○י֯ת֯י֯ ישראל[ --]
4[-- ]○ י֯ו֯ם יי֯מס[ --]
5[-- ]○לים וק○[ --]
frg. 83
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]בקדם ○[ --]
3[-- ]○ית ב○[ --]
4[-- ]ברית ה○[ --]
5[-- עבו]ד֯ת קוד[ש --]
frg. 84
1[-- ]מש֯○[ --]
2[-- ]מ○○[ --]
3[-- ]ש○○[ --]
4[-- ]○○○[ --]
frg. 85
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○○○○○[ --]
3[-- ]י֯צ֯○○○[ --]
4[-- לך○○[ --]
frg. 86
1[-- ]○○○○[ --]
2[-- ]שית מ○[ --]
3[-- ]הוא ○[ --]
frg. 87
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]דת בלחמי֯[ --]
3[-- ]○ו ○○○[ --]
frg. 88
1[-- ע]בודת֯ [--]
2[-- ]קדשו ○[ --]
3[-- ]○ מ֯[ --]
frg. 89
1[-- ]ם֯ [--]
2[-- ]י֯מ֯י֯ם י֯[ --]
3[-- ]○○א[ --]
frg. 90
1[-- ]עוי֯ ○[ --]
2[-- ]○ים ל[ --]
frg. 91
1[-- ]ים [--]
2[-- ]א֯○○ ל֯[ --]
frg. 92
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○○○[ --]
3[-- ]עמ○○ [--]
4[-- ]○ל○[ --]
frg. 93
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○מ[ --]
frg. 94
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]די [--]
frg. 95
1[-- ]○ וכ֯[ --]
2[-- ]ו֯ע○[ --]
frg. 96
1[-- ]ו֯כש֯[ --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 97
1[--] יושבי[ --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 98
1[-- ]מ֯ת֯ן֯[ --]
2[-- ]○○ ל֯○[ --]
frg. 99
1[--] לכול ל○○[ --]
2[--] עשה[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 100
1[-- ]רש[ --]
2[--] קר[ --]
frg. 101
1[-- ]○○י֯ב ○[ --]
2[-- ]לוא בא֯[ --]
3[-- ]○○נ ○[ --]
frg. 102
1[-- ל]וא ○[ --]
2[--] קר○[ --]
frg. 103
1[-- ]○○[ --]
2[-- וד○[ --]
3[-- ]○ ○[ --]
frg. 104
1[-- ]מ֯ ○○[ --]
2[--] ○○[ --]
frg. 105
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]א֯○○ג○[ --]
3[-- ]י֯ו֯○[ --]
frg. 106
1[-- ]○○ ○[ --]
2[-- ]אבר[הם --]
3[-- ]○○[ --]