Versionen

4Q291

©

Copyright


frg. 1
1[-- ת֯אוה (מ֯צ֯אוור / ○צ֯אוור) [ ] א֯○○○[ --]
2[-- ]החריש משא הריב ו֯א○○[ --]
3[-- ]ל֯○ לברך שם א֯ל ○○ עליו[ן --]
4[-- ]○י מצותיו ובוחר֯י רצ֯[ונו --]
5[-- ]ת֯ קודשו ברוך אתה אל[ --] אל[ --]
6[-- מ]ע֯לה לכ֯ל ברכ[ה ]ו○[ --]
7[-- ]○ כל[ --]
frg. 2
1[-- ]ב֯ ימ֯○[ --]
2[--] למע֯ן ○[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 3
1[-- ]○○○[ --]
2[-- יו]ד֯וך תמיד יהל[ל]וך֯ ועוד
3[-- ]ה֯וא בשמו יתהללו כל
4[-- ] (הל]ל֯) ]י֯ה (י֯ה) מעולם ולעולמי֯[ --]
5[--] כול גדול אתה֯[ --]
6[-- ]○ב֯א מעשיו[ --]