Versionen

4Q286

©

Copyright


frg. 1 i
7[-- ]ינו
8[-- ]אמן
frg. 1 ii
1מושב יקרכה והדומי רגלי כב֯ודכה ב֯[מ]ר֯ומי עומדכה ומדר[ך]
2קודשכה ומרכבות כבודכה כר֯וביהמה ואופניה֯מה וכול סודי[המה]
3מוסדי אש ושביבי נוג֯ה וזהרי הוד נה[ר]י (נה[ור]י֯) א֯ורים ומא֯ורי פלא
4[הו]ד והדר ורום כבוד סוד קודש ומק[ור ז]והר (ט]והר) ורום תפארת פ[לא]
5[הוד]ות ומקוה גבורות הדר תשבוחות וגדול נוראות ורפאו֯[ת --]
6ומעשי פלאים סוד חוכמא ותבנית דעה ומקור מבינה מק֯ו֯ר֯ ער֯מ֯ה
7ועצת קודש וסוד אמת אוצ֯ר שכ֯ל מבני צדק ומכוני יוש[ר רב]
8חסדי֯ם֯ וענות טוב וחסדי אמת ורחמי עולמים ורזי פל[אים]
9בהר[אותמ]ה֯ ושבועי קודש בתכונמה ודגלי חודשים [--]
10[ראשי שנ]י֯ם בתקופותמה ומועדי כבוד בתעודות֯[מה --]
11[-- ]ושבתות ארץ במחל[קותמה ומו]עדי דרו֯[ר --]
12[-- ]ר֯ור֯י נצח ו○[ -- [--]
13[-- ]א֯ור וחש[בוני --]
frg. 2
1[-- בעוז הדר֯מה וכול ר֯וחי משאי מקד[ש]
2[-- ]ב֯סוד֯[יהמה ובמ]מ֯שלותמה גבורי אלים בכוח֯
3[-- ]○ קנאת משפט בעוז
4[-- יברכו בי]חד כולמה את שם קודשכה
5[-- קו]דש קודשים וא֯ר֯ר[ו] (וה֯ד֯ר[)
6[-- ]דעת ב֯[ינ]ה֯
7[-- ]ו֯רנן [ ]
frg. 3
1[-- ]○ כ֯○[ --]
2[-- ]○ מלאכי מש[רת --]
3[-- ]ש֯○ [--] ב֯[כ]ו֯ל֯ עבודתמ[ה --]
4[-- זק]ים וברקים ○○[ ]מ֯ל֯א֯כ֯י֯ ע֯[ננ]י֯ מטר [ו]ע֯רפלי מים עבי
5[-- ]○ ואגלי ט֯ל ○[ -- ]○○ וכול רוחי ממשלות֯
6[-- ]ב֯ב֯ר֯יאתמה֯
7[-- מסרות]מ֯ה זה לזה ○[ --]
8[-- ]ל[ --]
frg. 4
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○○ן֯ [--]
3[-- ]○ על פני֯[ --]
4[-- ]וכל ה[ --]
frg. 5
1[-- ]○○ה הארץ וכול [א]שר֯ [עליה ותבל כול] יושבי בה אדמה וכול מחשביה○
2[ארץ וכו]ל יקומה[ הרים וכו]ל גבע[ו]ת ג֯יאות וכול אפיקים ארץ צ֯יי֯[ה --]
3[-- א]רזה (א]רזיו) מצולו[ת] (מצולי) יערים וכול מדברי חור[ב --]
4[-- ]○ ותוהוה ואושי מב֯נ֯י֯תה אי֯י֯ם ו֯[ --]
5[--] פרי[מ]ה עצי ר֯ו֯ם וכול אר֯זי ל֯בנ֯[ון --]
6[-- דגן ת]י֯ר֯ו֯ש ו֯י֯צהר֯ וכול תבנואבות[ --]
7[--] וכול תנופות תבל ב֯חדשים שנ֯[ים עשר --]
8[-- א]ת דברכה אמן אמן _____ [--]
9[--] ומ֯צור ימים מעיני תהום֯[ --]
10[-- ]ם֯ ו֯כ֯ו֯ל נחלים יארי מצו֯ל֯ות [--]
11[-- ]○○ממה ○○○ י֯מים ○[ --]
12[-- כ]ול סודיהמה א[ --]
13[-- ]שכה -- [ --]
frg. 6
1[-- ]מה כיא אתה בראת֯[ה --]
2[-- ]במועדיהמה ומחדש [--]
3[-- ]להשביעמה [--]
frg. 7 i
1[-- ]הארצות
2[-- וכו]ל בחיריהמ֯ה
3[--] וכול [י]ד֯עיהמה בתהלי
4[-- ]ו֯ברכות אמת בקצי מ֯[ועד]
5[-- ]כה והנשא מלכותכה בתוך ע֯[מי]ם֯
6[-- ס]ו֯ד֯ אלי טוהר עם כול ידעי עולמים להל֯[ל]
7[ולבר]ך את שם כבודכה בכול [קצי עו]ל[מים] אמן אמן _____
8[ו]הוסיפו לברך את אל [-- כ]ול מ֯○○[ ]אמתו
9○○[ --]
frg. 7 ii
1עצת היחד יומרו כולמה ביחד אמן אמן _____ ואח֯ר֯ יזעמ[ו] את בליעל
2ואת כול גורל אשמתו וענו ואמרו ארו֯ר֯ [ב]ליעל ב֯[מ]ח֯ש֯בת משט֯מתו
3וזעום הוא במשרת אשמתו וארורים כול ר֯ו֯[חי גו]ר֯לו במחשבת רשעמה
4וזעומים המה במחשבות נדת [ט]מאתמה כיא֯[ (כי [) המה גור]ל חושך ופקודתמה
5לשחת עולמים אמן אמן _____ וארור הרש[ע בכול קצי] ממשלותיו וזעומים
6כול בני בלי[על] בכול עונות מעמדמה עד תוממה [לעד אמן אמן ] _____
7ו[הוסיפו ואמרו ארור אתה מלא]ך השחת ורו[ח האב]דון בכו[ל] מחשבות יצר
8א[שמתכה ובכול מזמות תוע]ב֯ה ועצת רשע[תכה וז]עום אתה במ֯[מש]ל[ת]
9[עולתכה ובמשרת אשמתכה ו רשעתכ]ה עם כול ג[אולי שאו]ל וע֯[ם חרפות שח]ת
10[עם כל]מות כלה ל֯[אין שרית בלוא סלי]חות באף עברת֯[ א]ל [לכול עדי עולמי]ם אמן א[מן]
11[וארורים כ]ו֯ל עוש[י מחשבות רשע]ת֯מה ומקימי מזמתמה [בלבבמה לזום]
12[על ברית א]ל ול[ -- דברי חוזי אמ]תו ולהמיר את משפ[טי התורה]
13[-- ]○ה֯ ○[ --]
frg. 8
1[-- ]המה לאל עול[ם --]
2[-- ]עולם ו○○[ --]
3[-- ]המה [--]
frg. 9
1[-- ]○
2[-- ]ד֯
3[-- ]א֯מ֯ן אמן
4[-- ו]ע֯נ֯ו֯ ויאמרו
5[-- ]○[ ]תינו
frg. 10
1[-- ]בכול ת[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 11
1[-- ]ל֯שם כבוד[כה --]
2[-- ]בכה ב[ --]
3[-- קוד[ש --]
frg. 12
1[-- ]○כ֯ה וה֯מק[ --]
2[-- מ]שרתיכה בתפא֯[רת --]
3[-- מלאכ]י צדקכה ב○[ --]
4[-- קד]ו֯שי קדו֯[שים --]
frg. 15
1[-- ]אלמנה מע[ --]
2[-- אביונ]י֯ם להתעו[ --]
3[-- ]○חו [--]
frg. 16
1[-- ○[ --]
2[-- ]ב֯פקודת֯[ --]
frg. 17a
1[-- ]מ֯נ֯ה֯ ו֯מ֯ע֯שר֯ ○[ --]
2[-- ]ה֯ יפקדו ראושי֯ [--]
frg. 17b
1[-- בשקל הקוד]ש֯ בני א[הרון --]
2[-- ימשלו ב]משפט ובהון וה○[ --]
frg. 18
1[--] במשפחות[ --]
2[-- ]○מו○○○[ --]
frg. 19
1[-- ]ר֯י יו○[ --]
2[-- ]○ו ו○צ○[ --]
frg. 20
1[-- מחשב]ת צדק
2[-- כמצות]מה יוכיחנו וירחם
3[-- מיום] ל[יו]ם לוא
4[-- אנש]י֯ היחד
5[-- מעשי] רמ֯[י]ה֯
6[ -- ]
7[ -- ]
8[ -- ]
9[--] באף ובקנאת[ רוח]
10[-- וחר]ון אף והתקומם בלוא֯
11[ -- ]
frg. 13
1[-- ]ש֯גה בשוב֯[ו --]
2[-- ואל יטו[ר --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 14
1[-- ח]ס֯דו וברוח[ --]
2[-- יי]סרו בכול[ --]
3[-- בהו]כ֯יחו לפני ע֯[דים --]
4[-- י]ע֯נש [--]