Versionen

4Q272

©

Copyright


frg. 1 i
1[-- שאת א]ו ספ֯חת או ב[הרת -- מה היא]
2[והספחת מכת עץ ו]א֯בן וכול מכה בבוא הרו֯[ח ואחזה]
3[בגיד ושב הדם למ]עלה ולמטה והגיד ר֯○○[ --]
4[-- אחר הדם -- ]○ל[ --]
5[וראה הכוהן את העור ]החי ואת המ֯ת֯[ -- ]המת מן
6[-- עד אשר י]שוב הדם לגיד[ -- ואח]ר ישוה [-- כאשר א]מר והסגיר[ו הכוהן --]
6.1[החי והסגירו עד] א֯ש֯ר יצמח [הבשר וראה] הכוהן ב֯[יום]
7[השביעי והנה רו]ח החיים עולה ו֯י֯ר֯ד֯ת֯ [ו]הבשר צמח
8[נרפא הנגע? טהורה? ה]ס֯פחת לוא יראנה הכוהן לעור הב֯ש[ר]
9[--] ואם֯ ש֯פ֯ל השאת או הס[פחת --]
10[-- וראה הכוהן] אותו כמראי הבשר החי [--]
11[-- היא האוח]ז֯ה֯ בעור החי וכמשפט֯ [הזה --]
12[-- וראה הכוהן ביום השב]יעי [ו]הנה נוסף מ֯[ן החי]
13[אל המת -- צרעת מ]מארת היא _____
14[ומשפט נתק הראש והזקן -- ו]ר֯אה הכוהן וה[נה]
15[באה הרוח בראש או בזקן באוחזת -- ]○ מתחת השער֯
16[והפך מראהו לדק צוהב כי כעשב] הוא אשר [י]ש֯ הרחש
17[תחתו ויקיץ שורשו ויבש פרחו ] _____ ואשר א֯[מר וצוה הכוהן]
18[וגלחו את הראש ואת] הנתק לוא יגלחו [למען יספ]ו֯ר [הכוהן]
19[את השערות המתות והחיות וראה אם יוסף] מ֯ן החי אל המ֯[ת]
20[בשבעת הימים טמא הוא ואם לוא ליוסף מ]ן֯ החיות אל [המתות]
frg. 1 ii
1[ו]הגיד נמלא ד֯ם ורוח הח֯יים עולה וי[ורדת בו נרפא מן]
2[הנ]גע זה [משפט הצ]רע[ת לב]ני אהרון [להבדיל --]
3_____ [--] ומ֯ש[פט הזב את זו]ב֯ו֯ כ֯[ול איש]
4[אשר יזוב מבשרו או אשר יעלה עלו מ]חשבת זמה או אשר֯
5[--] מגעו כמגע ה○○○
6וכבס בג֯[ד]י֯ו֯ [ורחץ במים --]
7בו הנוגע בו ו֯ר֯[חץ -- ו]משפט [הזבה כול אשה]
8הזבה דם שב[עת ימים תהיה בנד]תה ב[ -- ת]ש֯ב א[ת]
9[ו]שבעת (שבעת) הימים[ -- ]הנדה וכ[ול]
10[הנו]ג֯ע בה֯[ --]
11ובע○[ --]
12תקוץ [דם זובה? --]
13המים [--]
14○○○○[ --]
15ובמי הנדה[ -- המים]
16החיי[ם] שנ֯י֯[ --]
17ידה֯[ --]
18ו○[ --]
frg. 2
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]הואה [--]
3[-- ]○ כי כ[ --]
4[--] ד֯ם ○[ --]
frg. 3
1[-- ]○○ ○[ --]
2[-- ]○א ○○[ --]