Versionen

4Q271

©

Copyright


frg. 1
1[-- ו]א֯ת֯ [א]ח֯[יהו]
2[-- ]מ֯שסיגי הגב[ו]ל֯[ --]
frg. 2
1[--] מגורן יו֯רד (ימ֯וד) את העשרון מן הח֯[ומר והיא הא]י֯פה
2[והבת כאשר הקים אל? ]האיפה והבתב תכון אחד שניהן֯ ו֯מן֯[ החטים ש]שית
3[האיפה לחמר ומעשר הבת לפרי ]ה֯[ע]ץ אל יבדל איש להרים לשה֯ [אח]ד מן ה֯מ֯אה
4[ואל ]יאכל איש֯[ -- מן הגורן] ומן הגנה טרם ישלחו [הכוה]נ֯ים את ידם
5[לבר]ך לריאשונה֯ [ --] בית֯ לאיש ימכור ובחס○[ (ובחסנ֯[) -- ]ח֯ ואז ינקה
6[-- ]ק֯ו֯[ -- ]ואת ה֯○[ -- ]שדה המעורב
7○[ -- ]חד שלוש פעמים
8אל יבא[ איש את -- בדם זבחם -- ס]תו בטהרתו ומכו[ל]
9הזהב וה֯כסף [והנחושת וה]ב֯ד֯יל וה֯עו֯[פרת אשר עשו הגוים פ]סל אל יביאהו
10איש אל טהר[תו כי אם מן החד]ש֯ הבא מן הכ֯ו֯ר֯○○○ אל֯ יב֯[א איש ]כ֯ול עור ובגד ומן
11כ֯ל הכ֯ל[י אשר יעשה מ]ל֯א֯כה בהם אשר יטמאו לנפש [אדם כי ]א֯ם הוזו כמשפט
12[הטהרה -- במי ]ה֯נדה בקץ הרשע ‹מ?›איש טו֯[הר (טה֯[ור) מכול טמא]ת֯ו֯ אשר
13[יעריב את השמש וכול נער אשר לו]א֯ מלאו ימיו לעבור על הפ֯[קודים אל יזה]
14[-- ]ה֯ ל[ --]
frg. 3
1[--] בכסף [-- ]○○א[ --]
2[-- וידו לוא ה]שי֯גה דיו לה[שיב לו] והגיש֯[ה ]ש֯נת ה[יובל]
3[-- ]○ ואל יעזוב ל[ו כול] עוונותיו _____ אל [י]הי[ו כלי]
4[גבר על איש ואשה] באחת (כ֯אחת) כי תועבה היא _____ ואשר אמר כי [תמכור]
5[ממכר או קנה מיד ]ע֯מ֯יתך לוא תונו איש את עמיתו _____ וזה֯ פרו[ש --]
6[--] בכול אשר הוא יודע אשר ימצא ○○○○[ -- ]○תן
7[-- ]○ והוא יודע אשר הוא מועל בו באדם ובה֯מה ואם
8[את בתו יתן איש לאי]ש֯ את כול מומיה יספר לו למה יביא עליו את משפט
9[הארור אשר אמ]ר֯ משגה֯ עור בדרך וגם אל יתנהה֯ לאשר לוא הוכן לה כי
10[הוא כלאים ש]ו֯ר וחמור ולבוש צמר {ו}ופ֯שתים יחדיו _____ אל יבא איש
11[אשה בברית? הקו]דש אשר ידעה לעשות מעשה מבדבר ואשר ידעה
12[מעשה בבית] א֯ביה או אלמנה אשר נשכבה מאשר התארמלה וכול
13[אשר עליה ש]ם רע בבתוליה בבית אביה אל יקחה איש כי אם
14[בראות נשים] נאמנות וידעות ברורות ממאמר המב֯קר֯ אשר על
15[הרבים ואח]ר֯ יקחנה ובלוקחו אותה יעשה כמ[ש]פ֯ט֯ [ולוא] י֯גיד עלי֯[ה]
16[--] ○○○○○○○○○○ ל֯○○○ [--]
frg. 4 i
4[-- ]א֯
5[-- כי אם]
6[שבועת הבאים -- בה כל פרוש הש]ם֯
7[ואם -- השופט]ים
8[--]
9[--]
10[-- ביו]ם֯
11[דברו עם המבקר אשר לרבים יפקדוהו בשבועת הברית אשר כרת מושה עם ישרא]ל
12[את הברית לשוב אל תורת מושה בכול לב ובכול נפש אל הנמצא לעשות בכול ]ק֯ץ
frg. 4 ii
1[-- ב֯[ -- ]ויא[מר --]
2יכ֯ר֯ו֯ת [את בית ישראל ואת בית יהודה] ברית ועל הבר֯[י]ת ה[זות? דבר ביד מושה]
3לאמור֯[ על] פי הד֯[ברי]ם הא֯לה כרתי עמכה ברית ועם֯[ ישראל על כן יקים האיש]
4על נפשו֯ לשוב א[ל] תורת מ֯ושה כי כי בה הכול מד֯[וקדק ופרוש קציהם לעורון]
5ישראל מכול אלה הנה ה֯ו֯א֯[ מדו]ק֯דק ע֯ל ס֯פ֯ר֯[ מח]ל[קות העתים ליובליהם ובשבועותיהם]
6_____ וביום אשר יקים [האיש ע]ל נפשו לש֯[וב אל תור]ת֯ מוש֯ה֯[ יסור מלא]ך֯ המ֯שטמה
7מאחריו אם יקים את ד֯[בריו ע]ל כ֯ן נמול֯ [אברהם בי]ום דע֯[תו ואש]ר אמר מוצא
8שפתיך תשמור להקים כול שב[ועת אסר אשר יקי]ם֯ א֯[יש ע]ל נפשו לעשות
9דבר מן התורה עד מחיר מות אל[ יפדהו כול אשר יקים אי]ש על נפשו לסיר
10את התורה עד מחיר מות אל יקי[מהו על שבועת האשה ]א֯[שר] אמר לאישה
11להניא את שבועתה אל יניא איש ש[בועה אשר לוא ידענה א]ם להקים היא ואם
12להניא אם לעבור ברית היא יניא[ה ואל יקימנה וכן משפט] _____ לאביה _____ על
13משפט הנדבות _____ אל ידור איש ל֯מ[זבח מאום אנוס וגם] הכוהנים אל יקחו מיד
14ישראל _____ אל יקדש אי֯ש את מא[כל פיהו לאל כי הוא] אשר אמר איש א[ת] רעהו֯
15יצ[ודו] חרם _____ אל יקדש איש [מכול -- ]ס֯ _____ ואם מש[ --]
16[-- ]ג֯ם המשפ֯ט֯[ -- ]הנ֯וד֯ר א֯[ת]
frg. 5 i
1[בגז כי אם כב]ס֯ו֯ במים או שופים בלבונה אל יתערב [איש מרצ]ונו
2[בשבת אל ילך א]י֯ש אחר בהמה לרעותה חוץ מעירו כי [אם אלפים] באמה
3[אל ירם איש את] ידו להכותה֯ ב֯אגרוף אם סוררת הי֯[א אל יוצי]א֯ה
4[מביתו אל יוצא] א֯יש מן הבית לחוץ ומן החוץ לבית וא֯[ם בסו]כה יהיה
5[אל יוצא ממנה וא]ל יביא א֯ל[יה] אל יפתח כלי טוח בשבת [אל] ישא איש
6[עליו סמנים לצא]ת ולבוא [ב]ש֯בת אל יטול בבית מושבת סלע ועפר אל
7[ישא האומן את] היונק לצאת ולבוא בשבת אל ימר את עבדו ואת
8[אמתו ואת שכירו ב]ש֯[בת א]ל יילד איש בהמה בשבת ואם תפול אל בור
9[ואל פחת אל יקימה בש]בת אל ישבות איש במקום קרוב לגוים בשבת
10[אל יחל איש את השב]ת֯ על הון ובצע בשבת וכול נפש אדם אשר תפול
11[אל מקום מים ואל בו]ר֯ אל יעלה [אי]ש בסולם וחבל וכלי אל יעל איש
12[למזבח בשבת כי אם עולת השבת כי כ]ן֯ כתוב מלבד שבתותיכם אל [יש]לח֯
13[איש למזבח עולה ומנחה ולבונה] ועץ [ביד איש טמא באח]ת מן הטמאות לה֯[רשותו]
14[לטמא את המזבח כי] כתוב זבח רשעים תעובה֯ [ותפלת ]צדיקים כמנחת֯
15[רצון _____? וכול הבא ]א֯ל בית ההשתחוות אל יבוא טמא כבוס וב֯[הרע]
16[חצוצרות הקהל י]תקדם או יתאחר ולוא ישביתו את העבודה [כולה]
17[כי קודש הוא אל] ישכב איש עם אשה בעיר המקדש לטמא את [עיר]
18[המקדש בנדתם כו]ל איש אשר ימשולו בו רוחות בליעל ודבר סרה כ֯[משפט]
19[האוב והידעוני י]ש֯פט וכול אשר יתעה לחלל את השבת ואת המו[עדות]
20[לוא יומת כי על בני] האדם משמרו ואם ירפא ממנה ושמרוהו עד [שבע]
21[שנים ואחר יב]וא לקהל אל ישלח איש את ידו לשפוך [דם לאיש מן הגוים]
frg. 5 ii
2יג֯[דפו כי אם --]
3ב֯[עבור --]
4ו[את אמתו --]
5א[ת נפשו --]
6[--]
7[--]
8[--]
9לג֯[אולי שמן בהם --]
10[--]
19[--]
20[ו]בא ה[כוהן ועמד במחנה --]
21הוא יסגירנו [כי להם המשפט --]