Versionen

4Q270

©

Copyright


frg. 1 i
1[-- במ]ח֯שבות יצר א֯ש֯מה ו֯ע[יני] ז֯נ֯ות [כי רבים] תעו ב֯ם
2[-- ו]גבורי ח[יל נכשלו בם מלפני]ם֯ וע[ד]
3[הנה -- עירי הש]מים בה֯ נ֯א֯[חזו --]
frg. 1a ii
1[-- יג]יש֯[ו לי] חלב ודם _____
frg. 1b ii
1[-- ]ד֯
2[-- וירשיע]ו֯ רשע
3[-- התי]ס֯רו ב֯ו֯ הרישונים
frg. 2 i
1[-- נשפטו] בם
2[-- לקול מו]ר֯י
3[צדק -- ויעז] ל֯[בם]
4[--]
8[--]
9[--] יעבוד או ישל○[ -- ש]מש
10[-- שע]ירים או ידרוש באוב ובידע֯ונים
11[-- ]ו֯הר֯[וחו]ת֯ א֯ו֯ אשר יחלל את השם
12[-- ]ל[ ]○○○○○○
13[--]
14[--]
15[-- ]○○○○נ֯יו
16[-- או אשר עליה שם רע ב]ב֯ת֯ולי֯ה בבית
17[אביה -- או אלמנה אשר ]ישכב אחר עמה
18[-- או יק]ר֯ב אל אשתו ביום
19[השבת? -- ]ה֯ או אשר י[חלל?]
20[--]
21[-- ]כל
frg. 2 ii
1על קד֯ו֯[ -- ]○○[ --]
2○את הק○[ --]
3אל מקור֯ [-- ]○○[ --]
4[ו]א֯ל [-- ]○○ק [--]
5[-- ]מחא להרים [את הקודשים? --]
6[-- לתת ]ל֯בני אהרון המטעת [הרביעית --]
7[-- ראש]י֯ת כל אשר להם ומעשר בה֯[מתם מן הבקר]
8והצון ופדו[י בכור הבה]מ֯ה הטמאה ופדוי בכ[ור אדם וראשית גז]
9הצון וכסף הערכים לפדוי נפשם _____ [וכל אשם מושב אשר]
10אין להשיבה֯ וחומשה עליה או י֯[ --]
11בשמותם לטמא את רוח קודשו ○[ --]
12או ינוגע בנגע צרעת או זוב טמ[אה -- או]
13אשר יגלה את רז עמו לגואים או יקלל א֯[ת עמו או ידבר]
14סרה על משיחי רוח הקדש ותועה ב֯[חוזי אמתו בהמרותו]
15את פי אל או ישחט בהמה וחיה עבר[ה או אשר ישכב עם]
16אשה הרה מקיץ (מקוץ) דם [או יקרב א]ל בת֯[ אחיו או ישכב עם זכר]
17משכבי אשה _____ עוברי א[ת -- ]ם֯ [ ][ ] ו֯א[ת --]
18בם חקק אל להעביר בח֯[רון אפו בק]ץ [--]
19ועתה שמעו לי כל יוד֯ע֯י צדק ו[שימו] תור֯[ת אל בלבכם ואגלה]
20לכם דרכי חיים ונתיבות שחת אפתחה ל[עיניכם ובמוקשי שחת]
21אל תתפשו ובהבינכם במעשי דור ודור[ --]
frg. 3 i
17[-- ]ה֯○[ -- ]ה֯זה מ○[ --]
18[--] _____ [--]
19[]○○[] ארצ֯ו֯ת [--] את֯ [--]
20[-- ]מש קציר לרע֯○[ -- יום וע֯[ --]
21[-- ]א֯שר ישקו א֯[ת -- ג]ן ושדה ל֯[ --]
frg. 3 ii
12[-- על הלקט ועול]לות הכר֯ם [ע]ד֯ ע֯ש֯[רה גרגרים]
13[הע]ו֯ללת [וכל הלקט] עד סאה לבית הסאה והיא אשר ז֯[רעה]
14א֯י֯ן בה תרו[מה ופרט אין בה] ובעוללה עד עשרה ג[רגרים]
15[וב]נ֯קוף הזית [ופרי תבואתו אם] שלמה ה֯י֯א נקפה[ אחד]
16[משלו]ש֯י֯ם֯ [-- ]נ֯ו ואם רפוס השדה או֯[ -- יקדה]
17[בשרפה ונפרס] מ֯סאה לבית ס֯א֯ה מעשדה בה ואם תלקוט
18[נפש אחת סאה] אחת ממנו ביום אחד תרומה בה עשרון
19[אחד -- על שתי] ח֯לות התרומה לכל בתי ישראל אוכלי לחם
20[הארץ -- ל]הרים אחת בשנה עשרון אחד תהיה האחת֯
21[-- לפני] ה֯שלמו לישראל אל [י]רם איש
frg. 3a ii
1[-- א]ת֯ [לח]ם המצ[ות --]
2[-- א]ת֯ חלב הדגן [--]
frg. 3 iii
13[תבו]א֯ת [--]
14[כא]שר הק[ים --]
15[לפ]רי העץ [--]
16[]○○○[ --]
17[--]
18○○○○○ ○○[ --]
19ממשפטי הי[חד] ש֯ל֯[וש פעמי]ם֯ ב[ --]
20[ו]כ֯סו֯[ת בטה]רתו ומכל הזהב ו֯[הכסף והנחשת והבדיל והעפרת אשר עשו]
21[ה]גואים פ֯סל אל יבא איש אל טהרת[ו --]
frg. 4
1[-- ]י֯בא איש אשה להאלותה
2[-- ]הרואה אם יראה אשת
3[רעהו -- אם] א֯מ֯רה אנ֯וסה֯ ה֯יתי
4[-- לא יב]י֯א֯ה כי אם דמה יצוא
5[לא יצא -- יביאה לפני אי]ש [מן] ה֯כהנים ופרע
6[הכהן את ראשה והשביע את ]ה֯א֯שה והשקה את
7[האשה את מי המרים המאררים] לא תקח מיד[ו כ]ל
8[-- המים] הקדושים
9[-- א]ל יתן איש א֯[ת]
10[-- ]ל[ --]
11[-- יש
12[-- ]ה֯מלכים
13[-- אל ישכב איש] עם אשה
14[-- ה]שופחה החרופה ○○○○?[
15[-- שבע שנים כאשר] אמר לא ת[ --]
16[-- י]קחנה או֯ לב[נו]
17[-- א֯ת֯ אש֯ר֯ ל[]
18[-- ]○○○○○
19[-- ]מן הקד[ש] לחמו
20[-- הש]מיני[ -- ]י֯שכב עם
21[-- ]ע֯ולה ○○[ --]
frg. 5
14[ואם את בתו ית]ן֯ איש לאי֯ש֯[ את כול מומיה יספר לו למה יביא]
15[עלו א]ת֯ מ֯ש֯פט הארר֯ה֯ [אשר אמר משגה עור בדרך וגם אל יתנה]
16[לאשר לא הו]כ֯ן לה כי ה֯[וא כלאים שור וחמור ולבוש צמר]
17[ופשתים יחדי]ו֯ _____ אל יבא א֯י֯ש֯[ אשה בברי]ת הקוד֯[ש]
18[אשר י]ד֯עה לעשות מעשה בד֯[בר ואשר ידע]ה֯ מעשה [בבית]
19[אבי]ה֯ _____ או אלמנה אשר נשכב֯[ה מאשר התארמ]ל[ה]
20[וכל אשר] ע֯ליה שם ר֯ע [בבתוליה בבית אביה אל יקחה]
21[איש כי א]ם֯ בראות נש[י]ם֯ [נאמנות וידעות ברורות ממאמר]
frg. 6 i
20[-- ואם באלות הברית ישביעו השפטים אם עבר אשם] ה֯וא
21[והתודה והשיב ולא ישא חטא ולא ימות והבא בברית לכל ישראל לחוק עולם את] בניהם
frg. 6 ii
5[-- וכאשר י]ק֯[ים עלו לשוב אל תורת משה בכל]
6[לב ובכל נפש נקיאים הם ממנ]ו אם ימע֯ל֯ [וכל אשר נגלה מן התור]ה֯ לרוב המח[נה והוא שגה בו]
7[יודיעהו המבקר אותו ויצ]והו עלו וילמדה֯ו֯[ עד שנה תמימה ו]ל֯פ֯[י] ד֯ע֯ת֯[ו] י֯ק֯[רב וכל]
8[היותו אויל ומשוגע וכ]ל פ֯ותה ושוגה ו[כה עינים לבלתי ר]אות ו֯[חגר או פסח או חרש]
9[או נער זעטוט אל יבוא אי]ש מאלה אל[ תוך העדה כי מלאכי הקודש בתוכם]
10[-- מ]ע֯ט֯ו שני האד֯[ם --]
11[--]
16[--]
17[על ספר ]מ֯חלקו[ת העתים ]ל֯יובליהם [ובשבועותיהם וביום אשר יקים האיש על נפשו]
18[לשוב א]ל תו֯ר֯[ת מושה יסו]ר מלאך המש֯ט֯[מה מאחרו אם יקים את דברו על כן נמול]
19[אברהם ביום דעתו וא]ש֯ר אמר֯ מ֯ו֯צ֯א֯ ש[פתיך תשמור להקים כל שבועת]
20אס[ר אשר יקים איש על נפשו לעשות דבר מן התורה עד מחיר מות אל יפדהו כל]
21אש[ר --]
frg. 6 iii
13[-- לשופ]ט֯י֯ם ל֯ש֯פוט []ק֯ []○○○[ -- ]○○○[ ]○○○○ ○○○○[ --]
14[-- ו]שלם האונס֯ אם לא דבר א֯[מת ע]ם רעהו עד אש[ר --]
15[-- כמוה ]כי לא הק֯ים את֯[ דברו לדבר א]מ֯ת _____ וא[שר אמר]
16[כל אדם (חרם) אשר יחרים אד]ם מאדם [בח]ו֯קי הג֯ואים֯ להמית הוא _____ ו֯[אשר אמר]
17[לא תקום ולא] תטור את בני עמך כל [א]יש מבאי הב֯[רית אשר י]ביא על רעהו֯ [דבר אש]ר
18[לא בהוכח ע]ל פי עדים והביאו ב֯ח֯[רון] אפו או ספר [לזקנו להב]ז֯תו נוקם הו֯א֯ [ונו]טר
19[ואין כתוב כי א]ם נוקם הוא ל[צרו ו]נו֯טר הוא לאויבו אם ה֯ח֯ר֯י֯ש֯ לו מיום ליום וב֯ח֯ר֯[ו]ת אפו
20[--] דבר כן ו֯ד֯[ --] והיו [--
21[-- ]○○○○[ -- ]ע֯נה ○[ --]
frg. 6 iv
1[אל אשר אמר ]ל֯א֯ [הו]כ֯ח ת[וכיח את רעך ולא תשא עלו חטא על השבועה אשר אמר לא תושיעך]
2[ידך לך איש א]שר ישב֯[י]ע֯[ על פני השדה אשר לא לפני השפטים או מאמרם הושיעה ]ידו לו֯
3[וכל האובד ולא] נ֯ו֯[דע מי גנבו ממאוד המחנה אשר גנב בו ישביע בעלו בשבו]עת ה[אלה --]
4[--]
10[--]
11[-- ]האי֯[ש מן הטהרה לבד]
12[א]ם [נאמני]ם [הם וביום ראות האיש יודיעהו למבקר ועל ההו]ן֯ [יקבלו ש]ני ע֯דים נאמנ֯[ים]
13ו֯על פי ע֯ד֯ אחד לה֯[בדיל מן הטהרה ואל יקובל ע]ד לשופט[ים ל]המית֯ על פיהו֯ א֯[שר]
14לא֯ מלאו ימו לעבור[ על הפקודים ירא א]ת֯ אל _____ אל יאמן א֯י֯ש על רעה֯[ו לעד]
15[עו]ב֯ר֯ ד֯בר מן המצו[ה ביד רמה עד זכו לשוב] _____ ו֯זה֯ ס֯רך ל֯ש֯ו֯פ֯טי העדה [עד]
16ע֯ש֯ר֯ה אנשים ברורי[ם מן הע]דה לפי העת א֯[רבע]ה֯ למטה לוי ואהרון ומיש֯ר֯[א]ל֯ [ששה]
17מבוננים בספר ההג֯[י וביסו]ד֯י הברית֯ [מבן ח]מ֯ש ו֯עשרים שנה וע֯[ד בן ששים] שנה
18ולא֯ ית֯יצב עוד מבן ששים שנה [ומעלה לשפו]ט את העדה כי במועל [ה]א֯דם֯[ מע]טו
19ימו ובחרון אף אל ביושבי הארץ [אמר לסור א]ת דעתם עד֯ א֯שר֯ לא [ישלי]מו א[ת ימ]יהם
20_____ על הטהר ב֯מים אל [ירחץ איש במים צואים ומעוטים מ]ד֯י֯ [מרעיל איש]
21א֯ל֯ יט֯ה֯ר֯ ב֯ם כל כלי ו֯כ֯ל֯ ג֯ב֯א֯ [בסלע אשר אין בו די מרעיל אשר נגע בו הטמא וטמא מימיו]
frg. 6 v
1[כמימי הכלי על השבת לשמרה כמשפטה אל יעש איש ביום הששי] מ֯[לאכה]
2[מן העת אשר יהיה גלגל השמש רחוק מן השער מלואו כי הו]א֯ אשר א֯[מר]
3[שמור את יום השבת לקדשו וביום השבת אל ידבר איש] דבר נבל ורק [אל]
4[ישה ברעהו כל אל ישפוט על הון ובצע אל ידבר בדברי המ]לאכה וה[עבודה]
5[--]
11[-- אם אלפים]
12בא֯[מה אל ירם איש את ידו להכותה באגרוף אם סוררת היא]
13אל [יוצי]אה֯ [מביתו אל יוציא] אי֯ש֯[ מן הבית לחוץ ומן החוץ לבית ואם בסוכה]
14יהיה אל [י]וצא ממנה ואל יבא [אליה אל יפתח כלי טוח בשבת אל ישא]
15א֯[י]ש עלו סמנים לצת ולבוא בש֯[בת אל יטול בבית מושבת סלע ועפר]
16[א]ל ישא [מנ]ק֯ת֯ ([--]) [ו]א֯ומן (ה֯א֯ומן) את היונ[ק לצת ולבוא בשבת אל ימר איש]
17א֯ת עבדו ואת אמ[ת]ו֯ ב֯י֯ום השב֯[ת אל יילד איש בהמה ביום השבת]
18ו֯אם יפול אל בור ואל פחת אל [יקימה בשבת אל יחל את השבת על]
19הון ובצע בשבת וכל נפש אד[ם אשר תפול אל מקום מים ואל בור אל]
20י֯עלה איש בסולם ובחבל וכלי אל[ יעל איש למזבח בשבת כי אם עולת השבת כי כן]
21כ֯ת֯וב מלבד שב֯תותיכם _____ [אל ישלח איש למזבח עולה ומנחה ולבונה]
frg. 7 i
1[-- ]○ ונ[ -- ואשר יהלך]
2[לפני רעהו ערו]ם֯ בבית או בשדה֯ ה[לך] ע[רום לפני הבריאות] [והובדל ששה חודשים ונענש שלושים? יום]
3[ואשר יוציא את] ידו מתחת בגדו והו[א פוח ונראתה ערותו ונענש שלושים יום]
4[_____? והסוח]ק֯ בסכלות להרים שמיע [קולו והובדל שלושים יום ונענש חמשה עשר?]
5[והמוציא את ידו הש]מ֯אלית לשח בה ונע[נש עשרת ימים ואשר ילך רכיל]
6[ברעהו והבדילוה]ו֯ מן הטהרה שנ֯[ה אחת ונענש ששה? חודשים ואיש ברבים ילך]
7[רכיל לשלח הוא ולא] ישוב ע֯[וד ואם על רעהו ילון אשר לא במשפט ונענש ששה]
8[חודשים והאי]ש֯ אשר תזוע [רוחו מיסוד היחד לבגוד באמת וללכת בשרירות לבו]
9[ו]ה֯ו֯[בדל שתי שנים ]רש [ונ]ענש ששים [יום ובמלאות לו שנתים ימים ישאלו הרבים]
10על ד֯ב֯[רו ואם יקרב] וי֯כת֯ו֯[בוהו בתכונו ואחר ישאל אל המשפט --]
11_____ [ואיש] אשר ימאס [א]ת מ֯ש֯פ֯ט הרבים ויצ֯א ו֯[לא ישוב עוד ואשר יקח]
12אוכלו חוצה מן המשפט והשיבו לאיש אשר לקחו מ[מנו ] _____ ו֯אשר יקר֯[ב]
13לזנות לאשתו אשר לא כמשפט ויצא ולא ישוב עוד _____ [ואשר ילו]ן֯ על האבות
14[ישלח] מן העדה ולא ישוב֯ [ואם] על האמות ונע֯נ֯ש עש֯ר֯[ת] ימים כי אין לאמ֯[ו]ת רוקמה֯ בתוך
15[העדה ] _____ [ואלה המ]שפטים א[שר ישפטו ]ב֯ם כל המתיסרים כל אי[ש] אשר
16[יתיס]ר֯? יבוא וידיעהו לכוהן [המ]ו֯פ֯קד ע֯[ל הרבים וקב]ל את משפטו מר[צונ]ו֯ כ[א]שר
17א֯[מ]ר בי֯ד֯ משה על הנפש אשר תח[טא בשגגה אשר יביאו] את חטאתו ו[את אשמו וע]ל
18ישראל כתוב אלכה לי אל קצה הש[מים ולא אריח בריח ני]חוחכם ובמ[קום אחר כתוב]
19קרעו לבבכם ואל בגדיכם וכת֯[וב לשוב אל אל בבכי ובצום] וכל המו[אס במשפטי]ם֯
20האלה על פי כל החוקים הנמצוא֯י֯[ם בתורת משה לא יחשב בכל ב]נ֯י אמת֯[ו כי געלה נפשו]
21ביסורי הצדק _____ וב֯[מרד --]
frg. 7 ii
10[כחרת ושלים מ]ש֯פט֯[ו _]____
11[וכל יושבי ]ה֯מחנות י[קהלו ב]ח֯דש השלישי ואר֯[רו את]
12[הנוטה ימין ושמ]אול מן הת[ורה] _____ זה פרוש המשפ֯ט֯ים אש[ר]
13[יעשו בכל] ק֯ץ֯ [הפקודה א]ת֯ אשר֯ [יע]מ֯ידו ([יפ]ק֯ידו) בכל קצי החרון
14ומס[עיהם] לכל ישב֯ [מ]ח֯נ֯יהם וכל י[שב ערי]הם הנה הכול כ֯[תוב]
15על מדרש֯ [ה]ת֯ו֯ר֯ה האחרון _____
frg. 8
1[-- מוש]ב ונע֯[נש --]
2[-- ]כן יקום [--]
3[-- ]ל○[ -- ]○
frg. 9
1[-- ]טמאתם[ --]
frg. 10
1[-- ]ו֯גם אש֯[ --]
2[-- ו֯אם א֯ת ב[ --]
frg. 11
1[-- ]○י֯נ֯○[ --]
2[-- ]לה ○[ --]
frg. 12
1[-- ]ל֯○ק○ ע֯[ --]
2[-- ]○○○○○[ --]