Versionen

4Q27

©

Copyright


frg. 1-4
1המחנה[ וכאמת]י֯ם על[ ]פני [הא]רץ ויקום כול העם כול ה[יום ההואה וכול הלילה]
2וכול ה[יום ]המוחרת ויואספו את השלו הממעיט אסף֯[ עשרה חומרים וישטחו]
3להמה֯[ שטוח ]ס֯ביב֯ות המחנה הבשר עודנו בי֯[ן שניהם טרם יכרת ואף ]י֯הוה
4חרה֯[ בעם ויך יהו]ה[ ב]עם מכה רב֯ה מואדה ו[יקרא שם המקום ההו]אה
5קב[רות התאוה כיא שם קברו את העם המתאוים מקברות התאו]ה נסע העם
6ויה[יו בחצרות ]
7ותד֯ב֯[ר מרים ואהרון ]ב֯מושה[ על אדות האשה הכושית אשר לק]ח כיא אשה
8כוש[ית לקח מושה ו]יואמרו ה[רק אך במושה דבר יהוה הלוא ]ג֯ם בנו דבר וישמע
9יהו֯[ה ויחר אפו והאיש ]מושה[ ענו מואדה מכול האדם אש]ר֯ על פני האדמה
10וי֯[ואמר יהוה פתאום אל מושה ואל אהרון ואל מרים] צאו שלושתכם אל
11[אוהל מועד ויצאו שלושתם אל אוהל מועד וירד יהוה ]ב֯ע֯מוד ענן ויעמוד
12[פתח אוהל מועד ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם וי]ו֯אמר יהוה אליהם
13[שמעו נא דברי אם יהיה נביאכמה במראה אליו אתודע ובחלו]ם אדבר בו
14[לוא כן עבדי מושה בכול ביתי נאמן הואה פה אל פה אדבר ]בו במראה ולוא
15[בחידות ותמונת יהוה יביט ומדוע לוא יראתם לדבר בעבד]י֯ במושה ויחר אף
16[יהוה בם וילך והענן סר מעל האוהל והנה מרים מצורעת כ]שלג ויפן אהרון אל
17[מרים והנה מצורעת ויואמר אהרון אל מושה בי אדוני אל נא תשת ע]ל[ינו]
frg. 3 ii+5
1-- למטי ]י֯ששכר֯ יגאל בן יוס[ף למטי]
2[אפרים הושע בן נון למטי בנימים פלטי בן רפוא] למטי זבולון גדי[אל בן]
3סודי ל֯[מ]טי֯ [יוסף למטי מנשה גדי בן סוסי למטי דן ]עמיאל בן גמלי למ[טי אשר]
4סתור[ ]ב֯ן מיכ[אל למטי נפתלי נחבי בן ופסי למטי גד גו]א֯ל[ ]בן מיכא אלה [שמות]
5האנשים אשר֯[ שלח מושה לתור את ארץ כנען ויקרא מ]ו֯שה להושע בן נו[ן יהשוע]
6וישלח אותמה מו֯[שה לתור את ארץ כנען ויואמר אליהם ]עלו זה בנגב וע[ליתם את]
7ההר ורא֯יתם את[ ארץ כנען מה היאה ואת העם היושב ]ע֯ליה החזק הוא[ה ואם]
8רפה ה[ו]א֯ה המע[ט הואה ואם רב הואה ומה הארץ א]ש֯ר הואה יוש[ב בה]
9הטובה[ היאה ואם רעה היאה ומה הערים אש]ר֯ הואה[ ]י֯ושב בהנה הב֯[מחנים]
10ואם במב֯[צ]ר֯[ים ומה הארץ השמנה היאה ו]אם רזה היאה היש בה [עץ ואם אין]
11והתחזקתמה ולקחתמה[ בידכמה מפרי ה]א֯רץ והימים ימי בכורות[ ענבים]
12וילכו ויבואו ויתורו את [הארץ ממד]ב֯ר צין עד רחוב֯ לבוא ח[מתה ויעלו בנגב]
13ויבוא עד חברון ושמה אחימן [ששי ו]ת֯ול[מי ]י֯ל[ידי ענק וחברון שבע שנים]
14נבנתה לפני צען מצרים ויבו[או עד נחל אשכול וירגלו אותה ויכרתו משם]
15זמורה ואשכול ענבים אחד בה[ וישאו במוט ומן הרמונים ומן התאנים למקום]
16ההואה קראו נחל אשכול על אדות ה֯[אשכול אשר כרתו משם בני ישראל -- ]
frg. 6-10
11אלו֯ה֯[יכמה ]
12ויקח ק֯[ורח ]בן י֯[צה]ר בן קהת[ בן לוי ודתן ו]אבירום בני [אליאב ואון בן]
13פ֯לת בן[ ראו]ב֯ן ויקומ[ו ]לפנ֯[י ]מוש[ה ואנש]י֯ם [מ]ב֯ני ישראל חמ[שים ומאתי]ם נשי֯[אי עדה]
14קריאי מ֯[ועד] ואנשי שם ויקה֯[לו על ]מושה[ וע]ל אהרון ויואמרו֯[ אליהם ]רב ל[כמה כיא]
15כול העדה כולם קדושים ובתוכמ[ה יהוה ומדוע תתנשאו על קהל יהוה וישמע מושה]
16[ו]יפול על פניו וידבר אל קורח ואל [כול עדתו לאמור בקר וידע יהוה את אשר]
17[לו ואת הק]ד֯וש הקריב אליו ואת אשר ב[חר בו הקריב אליו זואת עשו קחו]
18[לכמה מח]תות קורח וכול עדתו ותנו[ בהנה אש ושימו עליהנה קטורת לפני]
19[יהוה מחר והיה האיש א]ש֯ר יבחר [יהוה הואה הקדוש רב לכמה בני לוי ]
21[ויואמר מושה אל קורח ו]אל כול עדתו שמעו נא [בני לוי המעט מכמה כיא]
22[הבדיל אלוהי ישראל אתכמה מ]עדת יש[ר]אל להקריב את[כמה אליו לעבוד את עבודת]
23[משכן יהוה ולעמוד לפני העדה ]לשרתם ויקרב אות֯כה ואת֯[ כול אחיכה בני לוי]
24[אתכה ובקשתם גם כהונה לכן אתה וכול ]ע֯ד֯תכה הנ[ועדים על יהוה ואהרון]
28[נחלת שדה וכרם ה]עיני[ האנשים ההמה תנקר לוא נעלה ויחר למושה מואדה ויואמר אל]
29[יהוה אל תפן אל מנח]תם ל[וא חמור אחד מהם נשאתי ולוא הרעותי את אחד מהם ]
30[ויואמר מושה אל ק]ו֯רח את[ה וכול עדתכה היו לפני יהוה אתה והמה ואהרון מחר ]
frg. 11
6[ויקח אהרון כאשר דבר מושה וי]ר֯וץ אל תוך הקהל [והנה החל הנגף בעם]
7[ויתן את הקטורת ויכפר על העם ]ויעמ[ו]ד בין המתים[ ובין החיים ותעצר]
8[המגפה בקרב העם ויהיו ה]מתים במגפה ארב֯[עה עשר אלף ושבע מאות]
9[מלבד המתים על דבר קורח וישו]ב֯ אהרון א[ל מושה אל פתח אוהל מועד]
10[והמגפה נעצרה ]
11[וידבר יהוה אל מושה לאמו]ר֯ דבר אל [ב]נ֯י י[שראל וקח מאתם מטי מטי]
12[לבית אב מאת כול נשיאיהם ]לבית אבותם֯ שני[ם עשר מטות איש את שמו]
frg. 12
1[לאמ]ור ואל הלויים תדבר ואמר[תה אליהם לאמור כיא תקחו מאת בני]
2[יש]ר֯אל את המעשר אשר נתתי לכמה֯ מא֯[תם בנחלותיכמה והרמותם ממנו]
3[א]ת֯ תרומת מעשר מן המעשר ונח֯שב֯ לכ֯[מה תרומתכמה כדגן מן הגורן]
4[וכ]מלאה מן היקב כן תרימו גם֯[ אתמה] את[ ת]רומת[ יהוה ממעשרותיכמה אשר תקחו]
5[מ]את בני ישראל ונתתם ממנו [את תרומת י]ה֯ו֯[ה לאהרון הכוהן מכול מתנותיכמה]
6תרימו א֯ת֯ כול תרומת יהוה מכול חלב֯ו֯ א֯ת מקדש֯[ו ממנו ואמרתה אליהם]
7בהרימכם את חלבו ממ֯נ֯ו ונחשב לכמה תרומתכמה כת֯[בואה מן הגורן וכתבואה]
8מן היקב ואכלתמה או֯[ת]מ֯ה בכול מקום אתמה ובתיכמ[ה כיא שכר הואה לכמה]
9חלף עבודתכם באוהל מועד ולוא תשאו עליו חטא [בהרימכמה את חלבו]
10ממנו ואת קודשי בני ישראל לוא תחללו ולוא תמותו
11וידבר יהוה אל מושה ואל אהרון לאמור ז֯[ו]את חוקת[ התורה אשר צוה]
12יהוה לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליכה פרה֯[ אדומה תמימה אשר אין]
13בה מום אשר לוא עלה עליה עול ונתתה אותה אל[ אלעזר הכוהן והוציאו]
14אותה [א]ל מחוץ למחנה ושחטו אותה[ [פ]נ֯יו ולקח אל[עזר הכוהן מדמה]
15באצבעו והזה֯[ ]אל נוכח פתח אוהל[ מועד מדמה שבע פעמים ושרף]
16את הפרה[ ]לעיניו את עורה ו֯[את בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף ולקח הכוחן עץ]
17[ארז ואזוב ]ו֯ש֯[נ]י֯[ תו]ל[ע]ת֯[ והשליך אל תוך שרפת הפרה -- ]
frg. 13 i-14
24[בני ישראל לכן לוא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי ל]ה֯[מה]
25[המה מי מריבה אשר רבו ]בני[ ישראל את יהוה ויקדש בם ויוא]מר
26[מושה אדוני יהוה אתה ה]חלותה ל֯[הראות את עבדכה את גוד]לכה ואת
27[ידכה החזקה אשר מי אל] ב֯שמים וב[ארץ אשר יעשה כמעשיכ]ה וכגבורתכה
28[אעברה נא ואראה את הארץ ]ה֯טובה[ הזואת אשר בעבר ]הירדן ההר
29[הטוב הזה והלבנון ויו]אמר[ יהוה אל מושה ]רב לכה אל ת[וסף]
30[דבר אלי עוד בדבר הזה עלה אל ]ר֯[ואש הפסגה ושא עי]נ֯יכה ימה[ וצפונה]
frg. 13 ii+15-17 i
13[קולנו וישלח מלאך ויוציאנו ממצרי]ם [והנה אנחנו בקדש עיר קצה]
14[גבולכה נעבורה נא בארצכה לו]א֯ נעבור[ בשדה ובכרם ולוא נשתה מי]
15[בור דרך המלך נלך לוא נסור י]מין ושמא֯[ול עד אשר נעבור גבולכה]
16[ויואמר אליו אדום לוא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתכה ויואמר]ו֯ אל[יו]
17[בני ישראל במסלה נעלה ואם ממימיכה נשתה אני ומקני ונתת]י֯ מ֯[כר]ם רק[ אין]
18[דבר ברגלי אעבור ויואמר לוא תעבור בי פ]ן בח[ר]ב אצא [לקר]א֯תכ֯[ה]
19[ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חז]קה ו[י]מ֯אן אד֯ו֯ם נת֯[ון את]
20[ישראל עבור בגבולו ויט ישראל מעליו ]
21[ויסעו מקדש ויבואו בני ישראל כול העדה הור ]ה֯הר ויואמר יהוה אל
22מוש[ה בהור ההר על גבול ארץ אדום לאמור י]א֯סף אהרון אל עמו כיא לוא
23[י]בוא[ ]אל ה[ארץ אשר נתתי לבני ישראל על א]שר מריתם פי למי מריבה
24קח את אהר[ון ]ו֯א֯ת אל[עזר בנו והעל אותמה הור ההר והפש]ט֯תה את אהרון
25את בגדיו והלבש[תם את אלעזר בנו ואהרון יאסף וימו]ת֯[ שם ויעש] מושה
26כא֯שר צו֯[ה ]י֯ה[וה ויעלהו אל הור ההר לעיני כול העדה וי]פ֯שט֯[ ]מ֯ושה את
27אהרון֯[ את בגדיו וילבש אותמה את אלעזר בנו וימות אהרון ]שם[ ב]רואש הה֯[ר]
28[וי]ר֯ד מושה ואלעזר[ מן ההר ויראו כול העדה כיא גוע אהרון ויב]כ֯[ו] א֯ת֯ א֯ה֯ר֯[ון]
29שלושים יום[ ]כ֯[ו]ל[ בית ישראל וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כיא בא]
30[י]שראל דר֯[ך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי וידר ישרא]ל
frg. 17 ii-18
13ו]יואמ[ר יהוה אל]
14[מושה אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כיא ]לוא אתן מ[ארצו ירושה]
15[כיא לבני לוט נתתי את ער ירושה משם נסעו ויחנו ]בנחל זר֯[ד ]
16[וידבר יהוה אל מושה לאמור אתה עובר היום את] גבול[ ]מ֯[ואב את]
17[ער וקרבתה מול בני עמון אל תצורם ואל תתגר בם ]כ֯י֯א֯ ל[וא אתן מארץ]
24[עלי/ה באר ענו לה בא]ר חפר[וה שרים כרואה נדיבי העם במחוקק ובמשענתם]
25[ממדבר מתנה וממתנה נח]ל[יאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא אשר בשדה]
26מואב ר[ואש הפסגה הנשקפה על פני הישימון ]
27ויואמר [יהוה אל מושה קומו סעו ועברו את נחל ארנון ראה נתתי בידכה]
28[את ]סיח[ון מלך חשבון האמורי ואת ארצו החל רש לרשת את ארצו והתגר]
29[בו מ]לח֯מ֯ה֯[ היום הזה החל תת פחדכה ויראתכה על פני העמים תחת כול]
frg. 19
26-- ויש]לח מ[לאכים אל בלעם בן]
27[בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמון לקר]וא לו לאמו֯[ר ]
28[הנה עם יצא ממצרים והנה כסה את עין הארץ והו]אה יוש[ב ממולי ועתה]
29[לכה נא אורה לי את העם הזה כיא עצום הו]אה ממני אולי או֯[כל נכה בו]
30[ואגרשנו מן הארץ כיא ידעתי את אשר תברך מ]ב֯ורך ואשר תאור[ ויואר ]
31[וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמיהם בידם וי]בואו[ א]ל[ ב]לע֯[ם וידברו אליו]
frg. 20-22
1את דברי בלק ויואמר [אליהם לינו פ]וה[ הל]יל[ה והשיבו]ת֯י֯ את[כמה דבר כאשר]
2ידבר יהוה אלי וישבו שרי[ ]מו֯[א]ב עם [ב]לעם ויבוא[ אלוהי]ם אל ב[לעם ויואמר]
3אליו מי האנשים האלה[ ע]מכה ויואמר בלעם אל האלוהים בלק בן צ֯[פור מלך מואב שלח]
4אלי֯ לא֯מ֯ור הנה עם יצא ממ֯צ֯ר֯ים ויכס את עין הארץ והוא֯ה יושב[ ממולי ועתה לכה]
5קוב[ה לי ]אותו אולי אוכל[ ל]ה֯לחם בו וגרשתיהו֯[ מן האר]ץ וי[ו]אמר[ אלוהים אל בלעם]
6א֯ל[ תלך ע]ם֯ האנשים ואל [תאו]ר את העם כיא ברוך[ ]הואה וי֯[קו]ם[ בלעם בבו]קר ו[יו]א֯[מר]
7[אל שרי בל]ק לכו א֯[ל ]א֯ד֯ו֯נ֯[י]כ֯מה כיא מאן יהוה לתתני להל[וך עמכמה ויקומו ]שרי מ֯[ו]א[ב]
8[ויבואו א]ל בלק ויואמרו אליו מאן ב֯לעם הלוך עמנו ו֯י֯ו֯סף[ עוד בלק שלוח שרי]ם֯ רבים
9[ונכבד]י֯ם מאלה וי֯ב֯ואו אל בלע֯ם֯[ ו]י֯ואמרו אליו[ כוה אמר בלק בן צפור מ]לך[ מואב א]ל
10[נא תמנ]ע מהלוך אלי[ ]כ֯י֯א֯[ כ]בד אכבדכה מואדה וכ[ול אשר תואמר אלי אעש]ה֯ לכה ולכ[ה]
11[נא קו]בה לי את הע֯[ם הזה ]ו֯יען בלעם ויואמר [אל עבדי בלק אם יתן ל]י֯ בלק מלו[א]
12[ביתו ]כ֯ס֯ף֯ וזהב[ ]לו֯[א אוכל לעב]ור את פי יהוה אלו[הי לעשות קטנה או גדו]ל[ה ב]ל[בי]
13[ועתה שב]ו֯ נא [בזה גם אתמה ]הלילה[ ואדעה מ]ה֯[ יוסף יהוה דבר עמי וישבו ]שרי [מואב]
14[עם בלעם ויבוא מלאך] אלוה[י]ם אל[ בלעם לילה ויואמר לו אם ]ל֯קרוא לכה בא[ו]
15[האנשים האלה קום לך א]תמה ואך את [הדבר אשר אדבר אליכה או]תו תעשה
16ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם ]שרי מואב
27[בלעם וירא את מלאך יהוה נצב בדר]ך ו֯ח֯ר֯ב[ו שלופה בידו ויקוד וישתחו]
28[ל]פ֯ניו֯[ ויואמר אל]יו מלאך יהוה על מה הכיתה את֯ אתונכה[ זה שלוש רגלים הנה]
29אנוכ[י יצא]ת֯י֯[ לשטן ]לכ֯ה כיא רעה הדרך לנגדי ותראני האתון ותט מלפני זה[ שלוש]
30רג[לי]ם אולי נטתה מלפ[ני ]כ֯י֯א עתה גם אותכה הרגתי ואותה החייתי ויואמר בלעם
31אל מלאך יהוה חטאתי כיא לוא ידעתי כיא אתה נצב לקראתי֯ בדרך ועתה אם רע
frg. 23-26
5[לקרוא לכה למה לוא הלכתה אלי ה]אמנם[ לוא אוכל כבדכה ויואמר]
6[בלעם אל בלק הנה באתי אליכה עתה ה]יכול֯[ אוכל דבר מאומה הדבר אשר]
8-- ויזבח בלק בקר וצואן וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו ויה]י֯ בבו֯[קר]
9[ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה ]העם ויו֯[אמר]
10[בלעם אל בלק עשה לי בזה שבעה מזבחות והכן לי בזה שבע]ה֯ פרים ושבעה
11[אילים ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל ]ב֯[ל]ק ובלעם פ[ר ו]איל במזב֯ח
12[ויואמר בלעם אל בלק התיצב על ע]ולתכה ואנוכי אלך אולי יקרה אלו֯הים
13[לקראתי ודבר מה יראני והגד]תי ל[כה ו]ילך ויתיצב בלק על ע[ו]לתו ובלעם
14[נקרה אל אלוהים וילך שפי וימצא ]מל[אך אלוהי]ם֯[ את ב]לעם ו֯י֯ו֯א֯[מ]ר אליו
15[את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח וישם מלאך יהוה דבר]
16[בפי בלעם ויואמר שוב אל בלק וכוה תדבר וישוב אליו והנה נצב ע]ל
24[ויואמר אליו בלק לכה נא אתי אל מקום אחר תראנו משם אפס ]קצה֯[ו תראה]
25[וכולו לוא תראה וקובנו לי משם ויקחהו שדה צופים אל רואש ]ה֯פסגה֯[ ויבן]
26[שם שבעה מזבחות ויעל פר ואיל במזבח ויואמר בלעם אל ב]לק ה֯[תיצב]
frg. 24 ii+27-30
1-- לוא אביט עון ביעקוב ולו]א ראה
2[עמל בישראל יהוה אלוהיו עמו ותרועת מלך בו אל מוציאם ממצר]י֯ם
9[אולי יי]שר[ ]ב֯ע֯י֯ני֯ אלוהים [וקבותו לי משם ויקח בלק את בלעם רואש]
10הפ֯עור ה֯נ֯שקף על פני הישימון[ ויואמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה]
11מזבחות והכן לי בזה שבעה פרים[ ושבעה אילים ויעש בלק כאשר דבר בלעם]
12ויעל פר ואי֯ל במזבח וירא בלעם[ כיא טוב בעיני יהוה לברך את ישראל]
13ולוא הל֯ך֯ כפעם בפעם לקראת הנח[שים ביעקוב והקסמים בישראל וישת אל]
14המדבר פניו וישא ב֯[לע]ם֯[ את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו]
15רוח אלוהים
16וישא משלו ויואמר נואם[ בלעם בנו בעור ונואם הגבר שתום העין אשר מחזה]
17[שדי יחזה נו]פל ו֯ג֯לו֯י ע[ינים מה טובו אוהלי]כ֯ה֯[ יעקוב משכנותיכה ישראל ]
18[כנחלי]ם [נטוים כגנות על]י נה[ר כאוהלים ]נטה יהוה֯ כא[רזים עלי מים יזל מים]
19[מדל]יו וזרעו ב[מים רבים וירום מגוג ]מלכו ות[נשא מלכותו אל נחהו ממצרים]
20[כ]תועפות ראם[ לו יואכל גוים צריו ו]ע֯צמותי[הם יגרם וחציו ימחץ אויב]
21כער רבץ כא[ריה וכלביה מי יקימנו מברכיכה ברוך ואורריכה ארור ויחר אף]
22[ב]לק אל בל[עם ויספוק את כפיו ויואמר בלק אל בלעם]
frg. 31-33 i
10-- ויואמר יהוה אל מוש]ה קח
11[את כול ראשי העם וה]וקע או[תמה ליהוה נגד השמש וישוב חרון אף יהו]ה
12[מישראל ויואמ]ר֯ מושה אל[ שופטי ישראל הרגו איש את אנשיו ]ה֯נצמדים
13[לבעל פעור והנה ]א֯י֯ש מ֯ב֯[ני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית ]לע֯יני
14[מושה ולעיני כול עדת בני ישראל והמה בוכים פתח אוהל מועד ]
15וירא פינחס בן אלעזר בן אהרון הכוהן ויקום מתוך העדה ]ויקח
16[רומח בידו ויבוא אחרי איש ישראל אל הקובה וידקור את שניהם ]את
24--
25[וידבר יהוה אל מושה לאמור דבר לבני י]שרא[ל לאמור צררו א]ת המדיניים
26[והכיתם אותמה כיא צוררים המה לכמה ]בנכליהם[ ]אשר[ נכל]ו֯[ ]לכמה
27[על דבר פעור ועל דבר כוזבי בת צור נשי]א֯[ מדין] אחותם ה֯מוכה
28[ביום המגפה על דבר פעור ויהי אחרי המגפה] ויואמר יהוה אל֯
29[מושה ואל אלעזר בן אהרון הכוהן לאמור שאו] את רואש כול עדת בני
30[ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבותם כול ]יוצא צבא בישראל
31[וידבר מושה ואלעזר בן אהרון הכוהן אותמה בערב]ו֯ת מואב ע֯ל
frg. 33 ii-40
1[ירדן ירחו לאמר מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהו]ה֯[ ]א֯ת מושה֯
2ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים רא]ו֯בן בכור ישראל
3[ובני ראובן למשפחותם לחנוך משפחת החנוכי לפלוא ]מ֯שפחת הפ֯לואי
4[לחצרון משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי אלה משפחו]ת הראו֯ב֯ני ויהיו
5[פקודיהם שלושה וארבעים אלף ושבע מאות ושלושים בני פלו]א[ ]אליאב
6[ובני אליאב נמואל דתן ואבירום הואה דתן ואבי]רום֯[ קריאי העדה א]שר
7[המה הצו על מושה ו]ע֯ל֯ אהרון֯[ בעדת קורח בהצ]ותם על י[הוה ותפתח]
8[הארץ את פיה ותבלע ]אותם הא[רץ ואת קורח במו]ת העדה[ באכול האש]
9[את קורח ואת חמשים ומאתים איש מקריבי הקטו]ר֯ת ויהי֯[ו לנס ובני]
10[קורח לוא מתו ]
11[בני שמעון למשפחות השמעוני לנמואל ]מש֯[פחת הנמואלי לימין]
12[משפחת הימיני ליכי]ן[ מ]ש֯[פחת היכיני לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת]
13[השאולי ]א֯לה משפחות השמ[עוני לפקודיהם שנים ועשרים אלף ומאתים]
14ובנ֯י גד למשפחותם [לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת]
15[החגי לשוני ]משפחת הש[ונ]י לאזני משפחת הא֯[זני לעדי משפחת העדי לאר]ו֯ד֯
16[משפחת הארודי [ארי]א֯ל משפחת האריאל[י אלה משפחות בני גד לפקו]דיהם
17[ארבעה וארבעים אלף וחמש מאות בני יה[ודה ע]ר
18[ואונן וימות ער ואונן בארץ כנען ויהיו ]בני יה֯[ודה למשפחותם]
19[לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח מ]שפחת הזרחי ו[יהיו בני]
20[פרץ לחצרון משפחת החצרוני לחמואל משפחת החמ]ואלי אלה[ משפחות]
21[יהודה לפקודיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות בני[ יששכר]
22[למשפחותם לתולע משפחת התולעי לפואה משפחת הפו]א֯י לישוב מ֯[שפחת]
23[הישובי לשמרון משפחת השמרוני אלה משפחות יששכר לפקוד]יהם
24[ארבעה וששים אלף ושלוש מאות בני זבולון למשפ]חותם
25[לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלוני ליחלאל משפחת היחלא]לי֯
26אלה֯[ משפחות זבולון לפקודיהם ששים אלף וחמש מאות בני[ י]וסף
27למש֯[פחותם מנשה ואפרים בני מנשה למשפחותם למכי]ר֯ משפחת המכירי
28ומכ֯[יר הוליד את גלעד משפחת הגלעדי אלה ]בנ[י גלעד ]לא֯חיעזר משפחת
29[האחיעזרי לחלק משפחת החלקי וא]ש֯רא֯ל משפחת האשראלי ושכם
30[משפחת השכמי ושמידע משפחת השמידע]י וחופר משפחת החופרי וצלופחד
31[בן חופר לוא היו לו בנים כיא אם בנו]ת ואלה שמות בנות צלופחד
32[מחלה ונועה חוגלה מלכה ותורצה ]אלה משפחות מנשה לפקודיהם שנים
frg. 41
29[התפקדו בתוך בני ישראל כיא לו]א֯ נתן להמה נחלה בתוך ב֯[ני ]ישראל֯
30א]ל֯ה פקו֯ד֯י מושה ואלעזר הכוהן אשר פקד[ו]
31[את בני ישראל בערבות מו]א֯ב על ירדן ירחו ובאלה לוא היה איש מפקודי
frg. 42-47
1[מושה ואהרון הכוהן אשר פקדו את בני ישראל ב]מדבר֯[ סי]נ֯[י כ]י֯א אמר֯[ י]ה֯וה
2[להמה מות ימותו במדבר ולוא נות]ר֯ מ֯הם איש[ כ]י֯א אם כלב ב֯[ן] יפוניה ויהשוע
3[בן נון ותקרבנה בנו]ת צלופחד בן חופר בן גלעד בן מכיר בן מנשה
4[למשפחות מנשה בן יוסף ואלה שמות ב]נותיו מ֯חלה ונועה חו֯[ג]לה֯[ ומלכ]ה֯ ותורצה
5[ותעמודנה לפני מושה ולפני אלעזר הכו]הן֯[ ו]ל[פני הנשיאים וכול העדה פתח אוהל]
6[מועד לאמור אבינו מת במדבר והואה לוא היה בתו]ך העדה [הנועדים על יהוה]
7[בעדת קורח כיא בחטאו מת אבינו ובנים ל]ו֯א היה [לו ]למה יגרע֯[ שם אבינו מתוך]
8[משפחתו כיא אין לו בן תנו לנו אחוזה בתוך] אחי [אבי]נו ויקרב[ מושה את]
9[משפטן לפני יהוה ]
10[וידבר יהוה אל מושה לאמור כן בנות צלופחד דובר]ו֯ת נת֯[ון תתן להנה]
11[אחוזת נחלה בתוך אחי אביהן והעברתה את נחלת אביהן להנה ]
12[ואל בני ישראל תדבר לאמור איש כיא ימות ובן אין לו ונתתם את ]נ֯חלתו ל[בתו]
13[ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו ואם אין לו אחים ונ]תתם א[ת]
22-- ויואמר ]י֯הוה
23[אל מושה קח לכה את יהשוע בן נון האיש אשר רוח בו וסמכתה את יד]כה
24[עליו והעמדתה אותו לפני אלעזר הכוהן וצויתה אותו לפני כול הע]דה
27[ועל פיהו יבוא הואה וכול] בני יש֯ר֯[אל ]
28[וכול העדה א]תו ויעש מושה כאשר צוה יהוה]
29[אותו ויקח ]את יהשוע בן נון ויעמידהו לפני אלעזר ה֯[כוהן ולפני כול העדה]
30[ויסמו]ך את ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר יהוה ביד מושה֯[ ויואמר]
31[מוש]ה אליו עיניכה הרואות את אשר עשה יהוה לשני המ[לכים האלה כן יעשה]
frg. 46 ii
22ליהוה [ו]נסכיהם חצי ההין[ י]היה[ לפר ושלישית ההין לאיל]
23ורביעית ההין יין יהיה לכבש האח֯[ד זואת עולת החודש בחודשי]
24השנה ושעיר עזים א[חד לחט]את֯[ ליהוה על עולת התמיד יעשו]
25ונסכ[ו ]
26ובחודש הרא[שון בארבעה עשר יום לחודש פסח ליהוה ]
27ו֯ב֯ח֯מ֯שה עשר[ יום לחודש הזה חג שבעת ימים מצות תואכלו]
frg. 48-50
8[שלושה עשרונים לפר האחד ושני עשרונים לאיל ]הא֯[חד ועשרון עשרון לכבש]
9[האחד לשבעת הכבשים ושעיר עזים אחד לחטאת ]לכפר על֯[יכמה מלבד עולת]
10[התמיד ומנחתה תעשו לי תמימים יהיו לכמה ]ונסכ֯י֯[הם ]
20-- ועשרון עשרון לכבש ה]אח[ד לשבעת הכבשים ושעיר עזים]
21[אחד לחטאת מלבד חטאת הכפורים ועולת התמיד ו]מ֯נחתם [ונסכיהם ]
22[ובחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה מקרא] קודש [יהיה לכמה כול מלאכת עבודה]
23[לוא תעשו וחגותם חג ליהוה שבעת ימים וה]ק֯רב֯[תם עולה אשה ריח ניחוח ליהוה]
27[הכבשים ונסכיהם ושעיר עזי]ם֯ א֯[חד לחטאת מלבד עולת התמיד ומנחתה ונסכיה ]
28וביום השני פרים ]בני בקר שנ֯[ים עשר אילים שנים כבשים בני שנה ארבעה]
29[עשר תמימים ומנחתם ונסכיהם ]ל[פרים לאילים ולכבשים במספרם כמשפט ]
frg. 51-54
6וביום החמישי פרים תשעה אי]לים[ ש]נ֯ים כב[שים בני שנה]
7[ארבעה עשר תמימים ומנחתם ונסכיהם לפרים] לאי[לי]ם ולכב[שים במספרם]
8[כמשפט ושעיר עזים אחד לחטאת לכפר ע]ליכמה מלבד עול֯[ת ]התמ[יד]
9[ומנחתה ונסכיה ]
10[וביום הששי פרים שמונה אילים שנים כבשים בנ]י שנה ארבעה
11[עשר תמימים ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילים ולכבשי]ם֯ במספרם
21[ולנסכיכמה ולשלמיכמה ]
22[ויואמר מושה אל בני ישראל כ]כ֯ול אשר צוה יהוה את מושה֯[ וידבר מושה]
23[אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור] זה הדבר אשר צוה י֯ה֯[וה איש]
24[איש כיא ידור נדר ליהוה או השבע ש]בועה לאסור א[סר על נפשו לוא]
28[יק]י֯מנו ו֯א֯[ם הנא יניא אביה אותה ביום שומעו כול נדריה ואסרי]ה֯[ אשר]
29[א]סרה על נפשה[ לוא יקומו ויהוה יסלח לה כיא הניא אביה ]אותה ו֯[אם]
30היה תהיה לאיש֯[ ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה ע]ל נפשה ושמע
31אישה והח֯ר֯י֯ש לה[ ביום שומעו וכן יקומו כול נדריה ואס]ר֯יה אשר אסרה
32על נפשה יק֯ו֯מו וא[ם ביום שמוע אישה יניא אותה והפר את ]כול נדריה ואסריה
frg. 55 i-56
8[והקים את כול נדריה או את כול אסריה אשר עליה הקים אותמ]ה֯
9[כיא החריש לה ביום שומעו ואם הפר יפר אותמה אחרי יום ]ש֯ו֯מעו
10[ונשא את עונו אלה החוקים אשר צוה יהוה את מושה בין אי]ש
11[לאשתו ובין אב לבתו בנעוריה בבית אביה ]
12[וידבר יהוה אל מושה לאמור נקום ]א֯ת נקמת בני ישר֯[אל מאת המדיניים ואחר]
13[תאסף אל עמכה וידבר מושה אל ב]נ֯י ישראל לאמור [החלצו מאתכמה אנשים]
14[לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת יהוה ]במדין אלף למטי[ אלף למטי לכול]
15[מטות בני ישראל תשלחו לצבא וימס]ר֯ו מאלפי ישר֯[אל אלף למטי אלף למטי]
16[לכול מטות בני ישראל שנים עשר אלף חלו]צי צבא ו֯[ישלח אותמה מושה אלף]
17[למטי אלף למטי לצבא אותמה ואת פינחס ]ב֯ן אלעזר הכו֯[הן לצבא וכלי הקודש]
frg. 55 ii+57-59
9צוה[ יהוה את מושה אך את הזהב ואת הכסף את הנחושת ואת הברזל ואת הבדיל ואת]
10ה[עופרת כול דבר אשר יבוא באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכול אשר לוא]
11[יבוא באש תעבירו במ]י֯ נדה[ וטהור יהיה וכבסתם בגדיכמה ביום השביעי]
12[וטהרתם ואחר תבואו ]אל המח[נה ]
13[ויואמר יהוה אל מו]שה֯[ לאמור שא את רואש המלקוח השבי באדם ובבהמה]
18[תקח אחד אחוז מן החמשים מן האדם ומן הב]ק֯ר[ ]מ֯ן֯[ ]ה֯[צו]אן מן החמורים [מ]ן
19[כול הבהמה ונתתה אותמה ללויים שומרי משמר]ת֯[ משכ]ן יהוה
20[ויעש מושה ואלעזר הכוהן כאשר צוה יהוה ]א֯ת מושה וי֯הי המלקוח[ יתר ]הבז
21[אשר בזזו עם הצבא צואן שש מאות אלף ושבע]ים א֯לף וחמשת אלפים ו֯[בקר] שני[ם]
22[ושבעים אלף וחמורים אחד וששים אלף ונפ]ש אדם מן הנשים אשר[ לוא ידעו]
23[משכב זכר כול נפש שנים ושלושים אלף ותהי המחצ]ה֯ חלק הי[ו]צאים בצ֯[בא מספר]
24[צואן שלוש מאות אלף ושלושים אלף ושבעת אלפים וחמש ]מא֯ות
25[ויהי המכס ליהוה מן הצואן שש מאות חמשה ושבעים ובקר] שש[ה ושלושים אלף]
30[מן הצ]ו֯[א]ן שלו[ש מאות אלף ושלושים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות ובקר]
31ששה ושלושים֯ א֯ל֯[ף וחמורים שלושים אלף וחמש מאות ונפש אדם ששה עשר]
32אלף֯ ויקח [מושה ממחצית בני ישראל את אחוז אחד מן החמשים מן האדם]
frg. 60-64
1--
2[מושה ]
3[ויקרבו א]ל[ מו]ש֯ה כול הפקוד֯י֯ם אשר לא֯לפי הצב֯א שרי֯[ האלפים ושרי המאות הבאים]
4[מצבא ]ה֯מלחמה ויואמרו אל[ מוש]ה עבדיכה נשאו א֯ת֯[ רואש אנשי המלחמה אשר בידנו]
5[ולוא נפ]קד ממנו איש ונק֯[רב את קור]ב֯[ן יהוה איש אשר מצא כלי זהב אצעדה]
6[וצמיד וט]בעת֯ ועגיל וכומז וכפ[ר על נפשותינו לפני יהוה ויקח מושה ואלעזר]
7[הכוהן את ]ה֯ז֯הב מאתם כול כלי מע[שה] ויהי כ[ול זהב התרומה אשר הרימו ליהוה]
8[ששה ע]שר אלף ושבע מאות וחמשים שקל מאת[ שרי האלפים ומאת שרי המאות ]
9א֯נשי הצבא בזזו איש לו ויקח מושה ואלעזר[ הכוהן את הזהב מאת שרי האלפים]
10ו֯המאיות ויביאו אותו אל אוהל מועד זכר[ון לבני ישראל לפני יהוה ]
11[ומקנה ר]ב היה לבני ראובן ולבני֯[ גד ולחצי שבט המנשה עצום מואדה ויראו את]
12[ארץ יעזר וא]ת ארץ גלעד והנה[ המקום מקום מקנה ויבואו בני גד ובני ראובן]
15[ישראל ]א֯ר֯ץ[ מקנה היאה ולעבדיכה מקנה ]
16[ויו]אמרו֯ א[ם מצאנו חן בעיניכה יותן את הארץ הזואת לעבדיכה לאחוזה ואל]
17[ת]עבי֯ר֯[נו ]את[ הירדן ויואמר מושה לבני ראובן ולבני גד ולחצי שבט]
18[המנשה האחיכמה יבואו למלחמה ואתמה תשבו פוה ולמה תניאון ]את לב בנ֯י ישר֯[אל]
19[מעבור אל הארץ אשר נתן להמה יהוה כוה עשו אבותיכמה בשול]ח֯י֯ אותם מקדש ב֯[רנע]
20[לראות את הארץ ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניאו ]את[ [ב] בני ישר[אל]
21[לבלתי בוא אל הארץ אשר נתן להמה יהוה ויחר אף יהוה ביו]ם הה[ואה]
25[וינע]ם במד֯[בר ארבעים שנה עד תום כול הדור העושה הרע בעיני יהוה ]
26[והנה קמת]ם תחת א֯[בותיכמה תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף יהוה]
27[על ישר]א֯ל[ כ]יא תשו[בון מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכול העם הזה ]
28ויגשו א]ל[יו וי]ו֯אמר֯ו גדרות [צואן נבנה למקנינו פוה וערים לטפנו ]
29[ואנחנו נחלץ חושים לפני] בני ישראל עד[ אשר אם הביאונום אל מקומם וישב]
30[טפנו בערי המבצר מפני יו]ש֯בי [הארץ לוא נשוב אל בתינו עד התנחלו בני ישראל]
31[איש את נחלתו כיא לוא ננחל את]ם מ[עבר לירדן והלאה כיא באה נחלתנו אלינו מעבר]
frg. 65-71
2[ועבר לכמה כול חלוץ את הירדן לפני יהוה עד הורישו את או]י֯ב֯[יו מפניו ]
3[ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשובו והייתם נקוים מיהוה ומישראל והיתה הא]רץ ה֯[זואת לכמה]
4[לאחוזה לפני יהוה ואם לוא תעשון כן הנה חטאת]ם֯ לי[ה]וה ודעו ח֯[טאותיכ]מה א[שר ת]מ֯צא[ אתכמה]
5[בנו לכמה ער]ים לטפכמ֯[ה וגדרות לצואנכמ]ה֯ והיו[צא מ]פי֯כמה תעשו
6[ויואמרו ב]ני ראו֯בן ובני גד [וחצי שב]ט֯ המנשה[ אל ]מושה לאמור עבד֯[י]כה יעשו כ֯[אשר אדוני מצוה ]
7[טפנו ונשינ]ו ומקנ֯י֯נו וכול ב֯[המתנו יהיו ]ש֯[ם בערי ]ה֯גלעד ועבדיכה֯ יעבורו כ[ול חלוץ צבא]
8[לפני יהוה ]למלחמה כאשר[ אדוני דובר ויצו להמה ]מושה [את אלעזר בן אהרון הכוהן]
9[ואת יהשוע בן נו]ן֯ ו֯[את ראשי אבות המטות לבני ישראל וי]ו֯אמר[ מושה אליהם אם יעבורו]
10[בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה אתכמה את הירדן כול ח]לוץ ל[מלחמה לפני יהוה ונכבשה]
11[הארץ לפניכמה ונתתם להמה ]א֯ת ארץ הגלעד֯ ל֯[אחוזה ואם לוא ]י֯ע֯[בורו חלוצים אתכמה למלחמה]
12[לפני יהוה והעבירו את טפם ואת] נשיה[ם ואת מקניהם לפניכמה אל ארץ כנען ונואחזו]
17-- ואת עטרות שופים ואת ]י֯ע֯[זר ויוגבהה ואת בית נמרה ואת]
18[בית הרן ערי מבצר וגדרות צואן ובני ראו]בן בנו[ ]את חשבו[ן ואת אלעלה ואת קריתים ]
19[ואת נבו ואת בעל מעון מוסבות שם ואת ש]במה ויקראו ב֯[שמות את שמות הערים אשר]
20[בנו וילכו בני מכיר בן מנשה בן יוס]ף גלע֯ד֯ה֯[ ו]י֯ל[כדוה ויורישו את האמורי אשר]
21[בה -- ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותיהם]
22[ויקרא אתהן חוות י]איר[ ונובח הלך וילכוד את קנת ואת בנותיה ויקרא לה נובח]
23[בשמו ]
24[אלה מסעי בני ישר]אל אשר [יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד מושה ואהרון ויכתוב מושה]
25[את מוצאיהם למ]סעיהם על פי[ יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם ויסעו מרעמסס בחודש]
26[הראשון בחמשה ע]ש[ר ]יום לחו֯[דש הראשון ממוחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה]
27[לעיני כול מצרים] ומצר֯ים[ מקברים את אשר הכה יהוה בהמה כול בכור ובאלוהיהם עשה]
frg. 72-74
6-- ויסעו מקהל]תה
7[ויחנו בהר שפר ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה ויסעו מחרדה ו]י֯חנו
8[במקהלות ויסעו ממקהלות ויחנו בתחת ויסעו מתחת ויחנו בתרח ויסעו מת]רח
9[ויחנו במתקה ויסעו ממתקה ויחנו בחשמונה ויסעו מחשמונה ויחנו במוסרות ו]יסעו
18-- ויסעו מעיים ויחנו בד]י[בון]
19[גד ויסעו מדיבון גד ויחנו בעלמון דבלתימה ויסעו מעלמון דבלתימה ]ו֯יחנ[ו]
20[בהרי העברים לפני נבו ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבו]ת מ[ואב]
22וידבר יהוה אל מושה בערבות מואב על ירדן י]רחו לא֯מ[ור דבר]
23[אל בני ישראל ואמרתה אליהם כיא אתמה עוברים את הירדן ]אל ארץ[ כנען]
24[והורשתם את כול יושבי הארץ מפניכמה ואבדתם את כול משכיות]ם[ ואת כול]
frg. 75-79
2-- ונסב לכמה הג]בול מ֯נ֯ג֯ב[ למעלה עקרבים ועבר צנה והיו תוצאותיו]
3[מנגב לקדש ברנע ויצא ]חצר א֯דר [ועבר עצמונה ונסב הגבול מעצמונה נחל]
4[מצרים והיו תוצאותיו הי]מה וגב[ול ימה יהיה לכמה הים הגדול יגבול זה יהיה]
5[לכמה גבול ימה וזה יהיה לכמה ]גבול צ[פונה מן הים הגדול תתאו לכמה הור ההר ]
6[ומהור ההר תתאו ]לבוא ח[מתה וה]יו תוצ[אותיו הגבול צרדה ויצא הגבול זפרונה]
7[והיו תוצאותיו חצר ]עינן זה[ יהיה לכמה גבול צפונה -- ]
16[ואלה שמו]ת הא[נשים למטי יהודה כלב בן יפוניה למטי בני שמעון שמואל]
17[בן עמיהו]ד למטי[ בנימים אלידד בן כסלון למטי בני דן נשיא בוקי בן יוגלי למטי]
18[בני מנשה נשי]א חנ֯[יאל בן אפוד -- ]
24והיו הע֯[רים האלה להמה לשבת ומגר]שיהם [יהיו לבהמתם ולרכושם ולכול]
25חיתם ו[מגרשי הערים אשר תתנו ללו]י֯ים מקי֯[ר העיר החוצה אלף אמה סביב ]
26ומדותם [מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפי]ם באמה[ ואת פאת נגבה אלפים באמה ואת]
27פאת ימה [אלפים באמה ואת פאת צפונה א]ל[פים באמה והעיר בתוך זה יהיה לכמה מגרשי]
28[הע]ר֯ים[ -- ]
frg. 80-84
3[שמה הרוצח] מ[כה נפש בשגגה והיו לכמה הערים למקלט מגואל ולוא ימות הרוצח]
4[עד עומדו ]לפני ה֯עד[ה למשפט והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכמה את]
5[שלוש הע]רים תתנו֯[ מעבר לירדן ואת שלוש הערים תתנו בארץ כנען ערי מקלט]
6[תהיינה ל]ב֯נ֯י יש֯[ראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט לנוס]
9[ואם בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו וימות מות ]יומת ה֯מ֯[כה רוצח הואה מות]
10[יומת הרוצח גואל הדם הואה ימית את הרוצח בפוגעו בו ]הוא ימיתנ[ו ואם בשנאה]
11[יהדפנו או השלי]ך[ עליו כלי וי]מ֯[ו]ת בצדיה [או ב]אבה הכהו ביד[ו וימות מות יומ]ת
12[המכה רוצח הואה] מות יומת הרוצח גואל הדם[ הו]א ימית את הרו[צח ]בפוגעו בו
14[ואם בפתע בלוא א]י֯בה הדפו או השליך[ עליו כול כלי ב]לוא צדיה או בכלי אבן
15[אשר ימות בה בלוא ]ר֯א֯ו֯ת֯ ויפל עליו ו[י]מ֯ות ו֯[הואה לוא אויב ]ל[ו ]ולוא מבקש
16[רעתו ושפטו העדה בין המ]כה ובין גואל ה[דם על המשפטים ]האלה והצילו
19-- ומ]צ֯א גוא[ל הדם את הרוצח]
20[מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גואל הדם את הרו]צח אין לו ד֯[ם כיא בעיר מק]ל[ט]ו֯
21[ישב עד מות הכוהן הגדול ואחרי מות הכוהן הגדו]ל י֯ש֯ו֯ב ה[רוצח אל ארץ אחוזתו ]
26[כיא הדם הואה יחניף את הארץ ולאר]ץ֯ לוא יכ[ופר לדם אשר שופך בה כיא]
27[אם בדם שופכו ולוא תטמאו את ה]א֯ר֯ץ אשר א֯ת֯[מה יושבים בה אשר אני שוכן]
28[בתוכה כיא אני יהוה שוכן בת]וך בני ישראל
29[ויקרבו ראשי האבות למשפחת בנ]י֯ גלעד בן מכיר[ בן מנשה ממשפחות בני יוסף]
30[וידברו לפני מושה ולפני אל]ע֯זר הכוהן ולפני ה[נשיאים ראשי האבות לבני]
31[ישראל ויואמרו את אדוני צ]ו֯ה יהוה לתת את[ הארץ בנחלה בגורל לבני]
frg. 81 ii
14נחל[ת המטי אשר תהיינה להמה ומנחלת מטי אבותינו יגרע נחלתן וידברו לפני מושה ולפני]
15אלעזר ה[כוהן ולפני הנשיאים ראשי האבות לבני ישראל ויואמרו את אדוני ואת יהשוע בן]
16נון ואת כ[לב בן יפוניה צוה יהוה לתת את הארץ בנחלה ויצו מושה את בני ישראל על פי]
17יהוה לאמור כ[ן מטי בני יוסף דוברים זה הדבר אשר צוה יהוה לבנות צלופחד לאמור לטוב]
18ב֯ע֯[י]נ֯י֯ה֯מ֯ה֯[ ]הי֯[ה תהיינה לנשים אך למשפחת מטי אביהן תהיינה לנשים ולוא תסוב]
19נ֯[חלה לבני ישראל ממטי אל מטי כיא איש בנחלת מטי אבותיו ידבקו בני ישראל ]
frg. 85
1-- ]○ש --
2-- ]○○ --
3-- ]○יני --
frg. 86
1-- כול[ -- ]
2-- --
3-- ]שר --
frg. 87
1-- ]○ילו --
2-- ]רץ --
frg. 88
1-- ]○רבני֯[ -- ]
2-- --
3-- ]○[ -- ]
frg. 89
1-- ]○[]○ם[ -- ]
2-- ]ה֯ אשר ○[ -- ]
3-- ]ה֯ ומגו֯ר֯[ -- ]
frg. 90
1-- ]קראו בין ○[ -- ]
2-- ]○○○○[ -- ]
frg. 91
1-- ]○ את בני[ -- ]
2-- ]○ה --
frg. 92
1-- ]כה[ -- ]
2-- נדות ח[ -- ]
frg. 93
1-- ]וה○[ -- ]
2-- ]מה○[ -- ]
3-- ]ל[ -- ]
frg. 94
1-- ]בה[ -- ]
2-- ]מל[ -- ]
frg. 95
1-- ]אחר[ -- ]
2-- ○○[ -- ]
frg. 96
1-- ]י֯שר֯[ -- ]
2-- וה○[ -- ]
3-- ]מכם[ -- ]
frg. 97
1-- ]ות ו○[ -- ]
2-- ]○ נוית --
frg. 98
1-- ראשי י[ -- ]
2-- ]○○י מ○[ -- ]
frg. 99
1-- --
2-- ]ת֯ן יהוה[ -- ]
frg. 100
1-- ]אחר ית֯[ -- ]
frg. 101
1-- ]עו ו○[ -- ]
frg. 102
1-- ]יש○[ -- ]
2-- ]ו○[ -- ]
frg. 103
1-- ]○רד[ -- ]
frg. 104
1-- ]אש[ -- ]
2-- הנ֯[ -- ]
frg. 105
1-- ]ני[ -- ]
2-- ]מור --
3-- ]○ש○[ -- ]
frg. 106
1-- ]ח֯רי --
2-- --
3-- ]ת֯ --
frg. 107
1-- ]ו֯תפתח --
2-- --
frg. 108
1-- ]○ל○ש֯[ -- ]
2-- ]ה֯ חיין --
3-- ]ל֯[ -- ]
frg. 109
1-- ]ב֯ר ל○[ -- ]
2-- ]ל֯ חזה○[ -- ]
3-- ]○ב֯ לדבר ל[ -- ]