Versionen

4Q269

©

Copyright


frg. 1
1[-- סל]י֯ח֯ות
2[לכפר בעד שבי פשע וכוח וגבורה וחמה גדולה בלהבי אש בכל ]מ֯לא[כי]
frg. 2
1[ויכרת זכורם במדבר בדבר להם בקדש עלו ור]ש֯ו את[ הארץ]
2[וילכו אחר רוחם ולוא שמעו לקול עושיהם ]ו֯ל֯וא האזינו [למצוות]
3[יוריהם וירגנו באוהליהם ויחר אף ]א֯ל בעדתם ובני[ה]ם֯ ב[ו]
4[אבדו ומלכיהם בו נכרתו וגבוריה]ם֯ בו אבדו וארצם בו שממה
5[-- בו חבו] באי הברית הראישונים
6[ויסגרו לחרב בעוזבם את ברית אל ויבחרו] ברצונם וי֯תורו אח֯ר֯[י]
frg. 3
1[-- ]מטיף
2[הכזב אשר אמר הטף יטיפון המה נתפשים בשתים בזנו]ת לק֯[חת]
frg. 4 i
1[-- ותשם ]ה֯א֯רץ
2[כי דברו סרה על מצוות אל ביד מושה וגם במשיחי הקודש ו]ינבאו
3[שקר להשיב את ישראל מאחר אל ויזכור אל ברית ראישונים וי]ק֯ם
frg. 4 ii
1[ה]ח֯[דשה ב]א֯ר֯[ץ דמשק להרים את הקודשים]
2כ֯פרושיהם לאה[וב איש את אחיהו כמוהו]
3[ו]ל֯[החז]יק בע֯[ד עני ואביון וגר ולדרוש]
4א[י]ש בש֯ל֯[ום אחיהו ולוא ימעל איש בשאר]
5ב֯ש֯ר֯[ו להזיר מן הזונות כמשפט להוכיח]
6איש את֯ [אחיהו כמצוה ולוא לנטור מיום ליום]
7[ו]ל [ ]הב[דל מכל הטמאות כמשפטם ולוא]
frg. 5
1[וכניי] הצ[למים המה ספרי הנביאים אשר בזה ישראל את דבריהם]
2ו֯הכוכב ה֯[ואה דורש התורה הבא אל ארץ דמשק כאשר כתוב]
3[דר]ך כוכב מ[יעקוב וקם שבט מישראל _____ השבט הואה]
4[נשי]א כ֯[ול העדה ובעומדו וקרקר את כול בני שת _____]
frg. 6
1[ויתגוללו בדרכי זנות ובהון הר]שעה ו֯נק֯[ום ונטור איש לאחיהו]
2[ושנא איש את רעהו ויתעלמו איש בשא]ר֯ בשרו֯[ ויגשו לזמה]
frg. 7
1[שת או ספחת או בהרת -- ]מ֯ה היא והספח֯ת מכת עץ
2[ואבן וכול מכה בבוא הרוח? וא]חזה בגיד ו[ש]ב֯ הדם
3[למעלה ולמטה והגיד -- ]○ אח֯ר הדם [--]
4[-- וראה הכוהן את עור הבשר החי] ו֯את ה֯[מת --]
5[-- ב]ש֯בעת[ הימי]ם֯ [ ]
6[-- ואחר י]ש֯ו֯ה֯ [ב]ו֯ [כאשר] אמר והס֯[גירו הכוהן]
7[שבעת ימים עד אשר יצ]מח הבשר וראה הכוהן[ ביום ה]ש֯ביעי [והנה]
8[רוח החיים עולה ו]יורדת והבשר[ צמח נרפא הנגע? -- טהורה?]
9[הספחת לוא יראנה הכוה]ן֯ לעור הב[שר --]
10[-- ואם שפ]ל֯ השת או [הספחת --]
11[-- א]ותו כ֯מ֯[ראי] הבש[ר החי --]
12[--] בעור הח[י וכמשפט הזה --]
13[-- וראה ]ה֯כוהן ב֯[יום השביעי והנה נוסף מן החי אל]
frg. 8 i
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]שה ב֯[ --]
3[-- ש]לוש פ[עמים --]
frg. 8 ii
1[-- אל יבא ]א֯יש את [-- ]○○ בדם זבחם ○[ --]
2[בטהרתו ומכול הזהב ו]הכסף והנחשת֯ [והבדיל והעופרת א]שר עשו הגואים פ[סל]
3[אל יביאהו כיא אם] מן החדש֯[ הבא מן הכור? ]אל יבא איש כול ע֯[ור ובגד]
4[ומן כול הכלי אשר יעשה מ]לאכה ב[הם אשר יטמאו ל]נ֯פש אדם כיא אם הוזו כמ֯[שפט]
5[הטהרה במי הנדה ב]ק֯ץ הרש֯[ע איש טוהר (טהור) מ]כ֯ול טמ֯א֯[ה] אשר יעריב א[ת]
6[השמש ([שמשו) וכול נער אשר לוא מלאו ימיו לעבור על הפקודים א]ל [יזה]
frg. 9
1[כול מומיה יספר לו למה יביא עליו את משפט האר]ר֯ה֯ אשר אמר
2[משגה עור בדרך וגם אל יתנהה לאשר לוא הוכן לה] כיא הוא כלאים
3[שור וחמור ולבוש צמר ופשתים יחדיו ] _____
4[_____ אל יבא איש אשה בברי]ת֯ קוד[ש] אשר [ידעה]
5[לעשות מעשה בדבר ואשר ידעה מעשה בבית אב]י֯ה או אלמנה אשר֯
6[נשכבה מאשר התארמלה וכול אשה אשר עליה ש]ם רע בבתולי[ה]
7[בבית אביה _____ אל יקחה איש כיא אם בראו]ת נשים נאמנ[ות]
8[יודעות ברורות ממאמר המבקר אשר על הרבי]ם֯ ו֯א֯ח֯[ר יקחנה]
frg. 10 i
5[כוהן מבונן בספר ההגי על פיהו ישקו כולם ואם אין ]ה֯ו֯א֯
6[בחון בכול אלה ואיש מהלויים בחון באלה ויצא הגורל לצ]א֯ת
7[ולבוא על פיהו את כול באי המחנה ואם משפט לתורת נגע יהי]ה֯
frg. 10 ii
1ולו֯[א] י[שוגו וכן לכול לוקח אשה והוא בעצה וכן יבן למגרש]
2והו[א] יי֯[סר את בניהם ובנותם וטפם ברוח ענוה ובאהבת חסד]
3וזה[ מ]ו֯ש֯[ב המחנות לכול זרע ישראל ואם לוא יחזיקו באלה לוא יצליחו]
4לש[בת בארץ ולוא יצילו ממצוקותיהם בקץ הפקודה _____]
5אלה֯[ המשפטים למשכיל להתהלך בם במועד פקוד אל את הארץ]
6בב֯[וא הדבר אשר דבר יבואו על עמכה ימים אשר לוא באו מיום]
7סו֯[ר א]פ֯ר֯[ים מעל יהודה וכול המתהלכים באלה ברית אל נאמנות]
8להם֯[ להנצילם מכול מוקשי שחת כי פתאים עברו ונענשו _____]
9_____ [וסרך מושב כול המחנות יפקדו כולם]
10וייכ֯[תבו בשמותיהם איש אחר אחיהו]
10.1בשמ֯[ותיהם הכוהנים לראישונה והלויים שניים ובני]
11ישראל [שלשיים והגר רביע וכן ישבו וכן ישאלו לכול]
12[והכ]ו֯ה֯[ן אשר יפקוד ברואש הרבים מבן שלושים שנה ועד]
frg. 11 i
1[מושב המחנות ואלה יסדות אושי הקה]ל _____ וזה פרוש
2[המשפטים אשר ישפטו בם עד עמוד משיח א]ה֯רון וישראל
3[ויכפר עוונם ממנחה וחטאת -- ] _____
4[והאיש אשר ישקר בממון והוא יודע והבדילוהו ]מ֯ן֯ הטהרה
5[שנה אחת ונענש] ששי[ם יום _____ ואשר יד]ב֯ר [בפיהו]
6[דבר נבל והובדל שלושה חדשים ונענ]ש עשרים [יו]ם֯ ו֯[אשר]
7[ידבר בתוך דברי רעהו ונענש] עש[רה והצוחה ]ב֯לוא [משפט]
8[את רעהו והובדל שנה אחת ונענש שש]ה֯ ח֯[ד]שים[ --]
9[-- ]○[ --]
frg. 11 ii+15
1והשו֯ח֯[ק בסכלות להשמיע קולו והובדל שלושים ונענש חמשת]
2[ע]ש֯ר֯ [ימי]ם ו֯[המוציא את ידו השמאלית לשוח בה ונענש עשר]ה
3[ימים ו]א֯ש[ר ילך רכיל ברעהו והבדילוהו מן הטהרה שנה אחת]
4[ונענש ששה חודשים ואיש ברבים ילך רכיל לשלח הוא ולוא ישוב]
5[עוד ואם על רעהו ילון אשר לא במשפט ונענש ששה חודשי]ם֯
frg. 12
1[-- ]איש[ --]
frg. 13
1[-- ]י֯ם וידע֯ו֯[ --]
2[-- לישועתו י֯[ --]
3[-- והמה [--]
4[-- ]ו֯ג֯ם֯[ --]
frg. 14
1[-- ]לה יס֯[ --]
2[-- ]○○ם[ --]
frg. 16
1[אשמו ועל ישראל כתוב אלכה לי אל קצה השמים ולוא]
2[אריח בריח ניחוחכם ובמקום אחר כתוב קרעו לבבכם וא]ל
3[בגדיכם וכתוב לשוב אל אל בבכי ובצום וכול המואס]
4[במשפטים האלה על פי כול החוקים הנמצאים בתורת משה]
5[לוא יחשב בכול בני אמתו כיא געלה נפשו ביסורי הצדק]
6[ובמרד מלפני הרבים ישתלח וידבר בו הכוהן המופקד]
7[על הרבים וענה ואמר ברוך אתה אדוני הוא הכול ובידיכ]ה֯
8[הכול ועושה הכול אשר יסדתה עמים למשפחותיהם ולשונו]ת
9[לאומותם ותתעם בתהו ולוא דרך ובאבותינו בחרתה לזרעם]
10[נתתה חוקי אמתכה ומשפטי קודשכה אשר יעשה האדם וחיה]
11[וגבולות הגבלתה לנו אשר את עובריהם ארותה ואנו עם פדו]ת֯כה
12[וצון מרעיתכה אתה ארותה את עובריהם ואנו הקימונו וי]צא
13[המשתלח והאיש אשר יוכל מהונם ואשר ידרוש שלומו וא]ש֯ר
14[יאות עמו ונכתב דברו על פני המבקר _____? כח]רת
15[ושלים משפטו וכול יושבי המחנות יקהלו בחודש השליש]י֯
16[ואררו את הנוטה ימין ושמאול מן התורה _____ והזה פרוש]
17[המשפטים אשר יעשו בכול קץ הפקודה את אשר יפקי]דו
18[בכול קצי החרון ומסעיהם לכול יושב מחניהם וכול יושב ערי]הם
19[הנה הכול נמצא על מדרש התורה האחרון _____]