Versionen

4Q266

©

Copyright


frg. 1a-b
1[פרוש המשפטים משכיל לב]נ֯י אור להנז֯ר֯ מדר֯[כי רשעה]
2[-- ]עד תום המועד פקודה ב[רוח עולה]
3[-- ישמי]ד֯ אל את כול מעשיה להבי כל֯[ה]
4בת[ועי רוח -- ]למסיגי גבול וכלה יעשה [לפועלי]
5רשעה֯ [ -- ועתה שמעו] ל֯י ואודיעה לכם מ֯ח֯[שבות אל]
6הנורא[ות וגבורות] פלאו אספר{ר}ה לכ֯[ם אשר נסתרו]
7מאנוש [מספר י]מים אשר חי כ֯[ו]ל [--]
8בעמקת֯ [--] ח֯ק[ --]
9חתם [--]
10[--]
12[--]
13○[ --]
14במצו[ת --]
15בתרומ[ת -- לא שמעו]
16לקו֯ל מושה֯ [--]
17רכיל בחוק֯[י] ומצ֯ות אל֯[ -- לעשות]
18קטנה וגדולה ל○[ --]
19הודיענו נא א֯[ --]
20שיחתך אם [--]
21עמדתה ותתבונן [--]
22אפ֯ר֯ ישיבו את ○[ -- עפר]
23ואפר ו֯מי[ ○○[ -- לא]
24התבונ֯[נתה --]
25ו֯ב֯○○[ --]
frg. 1c-f
1[-- רוב סל]י֯חות ה[ --]
2[-- כאשר ]צ֯וה ביד מוש֯[ה --]
3[-- ]ל○○ הא֯ד֯ם[ ]○שה [--]
4[-- ]מחה את מע[ להבי [--]
5[-- ]י֯ם לדבר דר אל נב[ --]
6[-- ]○○א֯ת אשמתם֯[ --]
frg. 2 i
1[בשר ובריאה איזה תחלתו ואיזה סופו -- ]ם[ -- ]עד א֯שר
2[יבוא בם -- ]כי אין [להת]ק[ד]ם ולה֯תאחר מ֯מ֯ו֯ע֯דיהם
3[-- הו]○א חקוק קצ חרון לעם לא ידעהו
4[והוא הכין מועדי רצון לדור]ש֯י מצוותו ולהולכים בתמים דרך
5[ויגל עיניהם בנסתרות וא]ו֯ז֯נ֯ם פתחו וישמעו עמוקות ויבינו
6[בכול נהיות עד מה יבוא בם ] _____ ]ועתה שמעו כול יודעי
7[צ]דק ו֯[בינו במעשי אל כי ריב לו עם] כ֯ול בשר ומשפט יעשה
8בכול מנא[צו כי במעלם אשר עזבוהו] הסתיר פ֯[ניו מי]ש֯ראל וממקדשו
9ויתנם [לחרב ובזכרו ברית רישונים השאיר שארית] ל֯ישראל ולא
10נתנם ל֯[כלה ובקץ חרו]ן֯ שנים שלו֯[ש מאות ותשעים] לתתו אותם ביד
11נב֯[וכדנא]צ֯ר מל[ך] בבל פקדם [ויצמח מישראל] ו֯מ֯א֯ה֯[רו]ן֯ ש֯[ו]ר֯ש
12[מט]עת לירוש א֯[ת א]ר֯[צו ולדשן בטוב אדמתו ויבינו] ב[עו]ונם וידעו
13כי אשמים המה [ויהיו כעוורים וכמגששים דרך] שנ֯[י]ם֯ עש֯ר[ים]
14ויבן אל אל מעש[יהם כי בלב שלם דרשוהו ויקם להם מורה צדק]
15להדריכם ב[ד]ר֯ך֯ לב[ו] [ויודע לדורות אחרונים את אשר]
16עשה בד֯[ור א]ח֯רון [בעדת בוגדים המה סוררי דרך והיאה העת]
17אשר היה [כתו]ב֯ עליה[ -- כפרה סוררה כן סרר ישראל]
18בעמוד איש הלצ֯[ון אשר הטיף לישראל מימי כזב] ו֯יתעם בתהו֯
19ולוא דרך להשח גבהו֯[ת עולם ולסור מנתיבות צדק ו]להסיע גבול
20אשר גבלו רישו֯[נים בנחלתם למען הדבק בהם את א]לות בריתו
21להסגירם לחר[ב נוקמת נקם ברית בעבור אשר דרשו] בחלקות
22[וי]בחרו [ב]מ֯ה[תלות ויצפו לפרצות יבחרו בטוב ה]צור ויצדיקו
23[רשע וירשיעו צדיק ויעבירו ברית ויפרו חוק ו]י֯גו֯[ד]ו֯ על
24[נפש צדיק -- ובכל הולכי תמים תעבה] נפשמה
25[-- וירדפום לחרב ויסיסו לריב עם]
frg. 2 ii
1ויחר אף אל ב֯[ע]ד֯ת֯ם֯ [להשם את כול המונם ומעשיהם לנדה]
2לפנו _____ ועתה שמ֯[עו אלי כול באי ברית ואגלה אזנכם בדרכי רשעים]
3ומכול שבילי חט[אים אזיר אתכם אל אהב דעת חוכמה ותושייה]
4הציב לפנו וערמ֯[ה ודעת הם ישרתוהו ורוב סליחות עמו לכפר]
5בעד כל שבי פ֯[שע וכח וגבורה וחמה גדולה בלהבי אש בכל מלאכי חבל]
6לאין שרת [ופליטה לסוררי דרך ומתעבי חוק כי לא בחר אל בהם]
7מקד֯ם֯ ע֯ולם֯ [ובטרם נוסדו ידע את מעשיהם ויתעב את דורותם]
8ויסתר את [פנו מן הארץ עד מועד תומם וידע את שני מעמד]
9ומספר ○○○ [ופרוש קציהם לכל הווי עולמים ונהיות]
10עד מה _____ [יבוא בקציהם לכול שני עולם ובכולם הקים לו]
11קריאים _____ [למען הותיר פליטה לארץ ולמלא פני תבל]
12מזר֯[עם _____ ויו]ד֯ע֯[ם ביד משיחי רוח קודשו וחוזי אמת]
13בפרוש שמותי[הם ואת א]שר [שנא התעה _____ ועתה בנים שמעו]
14[א]ל֯[י ואג]ל[ה עיניכם לר]או֯[ת ולהבין במעשי אל ולבחור את]
15[א]שר֯[ רצה ולמאוס באשר שנא -- להתהלך]
16[ת]מים [ב]כ֯ו֯ל֯ [דרכיו ולא לתור במחשבות יצר אשמה ועיני זנות כי]
17גבורי חיל נכש֯[לו בם מלפנים ועד הנה בלכתם בשרירות לבם נפלו]
18עירי ה֯[שמים בה נאחזו אשר לא שמרו מצות אל ובניהם אשר כארזים גבהם]
19[וכ]ה֯רים[ גויותיהם כי נפלו כל בשר אשר היה בחרבה כי גוע ויהיו]
20כלו ה[יו בעשותם את רצונם ולא שמרו את מצות עושיהם עד אשר חרה]
21אפה [בם בה תעו בני] נ֯וח [ומשפחותיהם בה הם נכרתים אברהם]
22[לא הלך בה ויעל או]ה֯ב ב֯[שמרו מצות אל ולא בחר ברצון רוחו וימסר]
23[לישחק וליעקב וישמרו ויכ]תב֯ו֯ [אוהבים לאל ובעלי ברית לעולם]
frg. 2 iii
5[-- וי]ח֯ר֯ אף
6[אל בעדתם --]
7[--]
18[--]
19[-- י]שרא֯[ל]
20[מעלי -- היוצאים] מא֯[רץ]
frg. 3 i
1[כפר אל] ב֯ע֯[דם ויצדיקו צדיק וירשיעו רשע וכל הבאים אחריהם]
2[לעשות] כפרו[ש התורה אשר התוסרו בו הרישנים עד שלו]ם֯ [ה]ק֯[ץ]
3[כמספר] ל[שנים] ה֯אל[ה כברית אשר הקים אל לרישוני]ם֯ לכפר
4[על עוונותי]הם כ֯[ן יכפר אל בעדם ובשלום הקץ השני]ם [הא]ל[ה]
5[אין עוד להשתפח לבית יהודה כי אם לעמוד איש על] מצ[ודו]
6[נבנתה הגדר רחק החוק ובכל השנים האלה יהיה בליעל מ]שו֯[לח]
7[בישראל כאשר דבר אל ביד ישעיה הנביא בן אמוץ] ל[אמור]
frg. 3 ii
1[מדברים ב]ם֯ כו[לם קודחי אש ומבערי זיקות קורי עכביש קוריהם]
2[וביצי צפע]ונים ב[י]ציה֯[ם הקרוב אליהם לא ינקה כהרבותו יאשם]
3[כי אם נל]ח֯ץ כי למלפנ[ים פקד אל] את מע֯ש֯י֯[הם ויחר אפו בעלילותיהם]
4[כי עם] ב֯לא בינות הוא֯[ גוי אוב]ד עצות [המה מאשר אין בהם]
5[בינה כי מלפ]נים עמ[ד מושה ואה]ר֯ון ביד ש֯[ר ה]אור֯[ים ויקם]
6[בליעל את י]ח֯נה ו֯[את אחיהו במזמ]תו֯ בהרשעה בהר[שע ישראל]
7[את הרישו]נ֯ה֯ [ובקץ חרבן הארץ ע]מדו מסגי גבול [ויתעו את]
8[ישראל ותשם הארץ כי דברו עצה סרה על] מצוות אל ביד [מושה וגם]
9[במשיחי הקודש וינבאו שקר להשיב] את י֯שראל [מ]א֯ח֯רי [אל ויזכר]
10[אל ברית רישונים ויקם מאהרון נ]בונים ומישראל [ח]כ֯מים וי֯ש֯מ֯[יעם ויחפרו את הבאר] אשר אמר מוש֯[ה באר]
11[חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחו]קק הבאר היא הת֯[ורה וחופריה]
12[המה שבי ישראל היוצאים מ]ארץ יהודה ויגורו [בארץ דמשק]
13[אשר קרא אל את כולם שרים כי כ]ו֯ל[ם דרשוהו] ו֯ל[א הושבה פארתם]
14[--]
15[--]
16[--]
17[עד עמוד יורה הצדק באחרית הימים ו]כול אשר הובא֯
18[בברי]ת לבל[תי בוא אל המקדש להאיר מזבחו הו]א מסגר«י» (מסיגר / מסוגרי֯) הדלת
19[א]שר אמר [אל מי בכם יסגור דלתי ולא תאי]רו מזבחי חנם
20[אם] לא יש[מרו לעשות כפרוש התורה לקץ הר]שע ל[ה]ב֯[ד]ל֯ מ֯ב֯ני
21[העו]ל֯ ו[להנזר מהון הרשעה הטמא ב]נדר וב[חרם ובהון]
22[המקד]ש [ולגזול את עניי עמו להיות אלמנ]ו֯ת֯ שלל[ם ואת יתומים]
23[ירצח]ו֯ להבד֯[יל בין הטמא לטהור ולהודיע בין הקודש לחול]
24[ולשמור] את [יום השבת כפרושה ואת המועדות ואת יום התענית]
frg. 3 iii
4[כמצוה ולא לנטור מ]יום֯ [ליום ולהבדל מכל הטומאות]
5[כמשפטם ולא ישקץ אי]ש את [רוח קודשיו כאשר הבדיל אל להם]
6[כול המתהלכים באלה ב]תמים֯ [קודש על פי כל יסורו]
7[--]
16[--]
17ש[וכת דויד --]
18צ[ -- הק]ה֯ל [וכיניי הצלמי]ם המה ספר[י ]הנביא[ים]
19[אשר בזה ישראל א]ת ד[בריהם והכוכב] הוא דור[ש ה]ת֯ורה
20[הבא אל] דמשק כאשר [כאש]ר֯ כתוב דרך [כוכב מיעקב]
21[וקם שב]ט֯ מישראל השבט ה[וא נ]שי [כו]ל [העדה ובעומדו]
22[וקרקר א]ת֯ כול בני שית _____ אל֯[ה מ]ל[טו בקץ]
23[הפקודה] הרישון _____ והנסוגים ה֯[סגיר]ו֯ לחרב [וכן מ]שפט
24כ֯ול ב֯אים בבר֯[י]תו אשר לו יחזיקו [באלה] ל[פ]קודם (ל[פ]קידם) [לכלה ב]י֯ד
25[ב]ליעל [הוא הי]ום אשר יפקדו [אל] כאשר [דבר] היו [שרי]
frg. 3 iv
1[יהודה ב]יום אשר [תשפוך עליהם העברה כי יחלו ללו מרפא]
2[וידקרום?] כול מוררים [מאשר לו סרו מדרך בוגדים]
3[ויתגו]ללו בד֯[רכ]י֯ זנות֯ [ובהון רשעה ונקום ונטור איש לאחיהו]
4[ושנו]א֯ איש [את] רעהו֯ [ויתעלמו איש בשאר בשר]ו֯ ויגשו
5[לזמה ויתגברו להון ולבצע ויעשו איש הישר בעינ]ו֯ ובח[רו]
6[איש בשרירות לבו ולא נזרו מעם ויפרעו ביד רמה] לל[כ]ת֯
frg. 4
7[ב]שמעם [אותם -- ויע]ז֯ לבם [--]
8וכפ֯[ר אל בעדם ]וראו ביש[ועתו --]
9[-- ]ו֯חוקי֯[ --]
10[-- ]○○[ --]
11אל את רו֯[עה אחד] ורעם ב[מרעה --]
12○[ -- ]והיה [-- ]וברר לו [--]
13[-- ]רחמים֯ [--]
frg. 5 i
1[-- ]תנק[ה]א○ ○[ --]
2[-- אנוס אל ○[ --]
3[-- ]ו֯ר֯ את המשפטי[ם --]
4[-- ]○נ֯ם _____ אל יב[ --]
5[--] האחרון ל֯○[ ]○[ --]
6[-- ]ם֯ עם ○[ --]
7[-- ○[ --]
8[--] ואמיצי כוח בנגל֯[ה --]
9[-- המחזי]ק֯ים בשם קוד[שו ה]ם
10[-- ]○ יה כי ביהודה נ֯מ֯[צא קש]ר
11[לשוב על עונת אבותם -- ]לישראל בע֯ומד֯ []ד֯
12[-- ביושבי ירושלי]ם _____ וכול הנשא[רים --]
13[-- ]○○ איש {ל} לפי רוח֯[ו יקר]בו
14[-- ]ו֯ח ירחקו לפי המבקר ו֯[כו]ל
15[-- יתהל]כו בם _____ כול שבי ישראל ○[ --]
16[-- ]בני צדוק הכהנים הנ֯ה המ֯[ה]
17[-- מדרש ה]ת֯ורה האחרון _____ ואלה הח֯ו֯[ק]ים למש֯[כיל]
18[-- ]ב֯ם לכול ישראל כי לו יוש[יע אל -- ]ת֯ כ֯ל ○○[
19[-- ]ב֯ד֯ר֯כ֯ו֯ לה֯תהלך֯ תמ֯[ים --]
frg. 5 ic-d
1[-- ]טו֯ ב֯[ ]○[ ]○[ --
2[-- ]כי לכול ישרי לבב בי[ש]ראל
3[-- ]את חוקו הצדיקו ב[ --]
4[-- ]○יעו ל[ --]
frg. 5 ii
1[-- ]י֯ן֯ וכול א[שר נקל בלשונו או בקול טרוד]
2[דבר לו ו]ל֯א֯ פצל֯ דברו להשמיע [קולו איש מאלה לא יקרא בספר]
3[התורה ]ל֯מה ישוג בדבר מות [-- ]
4[-- ]○ אחו הכהנים בע֯בו֯דה [וא]ל[ -- איש]
5מבני אהרון אשר ישבה֯ לגואים [--]
6לחללה בטמאתם אל יגש לעבודת [הקודש --]
7מבית לפרוכת _____ ואל יויכל את קודש ה֯[קודשים -- ]
8איש מבני אהרון אשר ינדד לעב[וד את הגואים --]
9להורות עמו בישוד עם וגם לבגו֯‹ד› (לבנ֯י) ○מ○ (ע֯מו֯) ○[ -- איש מבני]
10אהרון אשר הופיל שמו מן האמות ו֯[ -- הלך?]
11בשרירות לבו לאכול מן הקודש[ --]
12מישראל את עצת בני אהרון ה֯מ○[ --]
13את האוכל ו֯חבו֯ _____ וחב בדם [--]
14ביחשם (ביחשי֯ם) _____ וזה סרך מושב [ערי ישראל -- אנשי]
15הקוד֯[ש במחני]ה֯ם [ו]ע֯ריהם בכ[ול --]
16○[ -- מו]שב א֯[ --]
frg. 6 imarg
0[-- ]ש֯פח֯[ת] גבחת ת○חבה
frg. 6 i
1[-- וא]ם֯ [שפל ה]ש֯ת֯ [א]ו֯ ה֯שפ֯ח֯[ת --]
2[מן העור -- לכ]ה֯ן וראה הכהן אותו כמראי הבשר החי וכ[ --]
3[-- צרעת ]היאה האוחזתה בעור החי וכמשפט הזה [--]
4[--] וראה הכוהן ביום השביעי והנא נוסף מן החי[ אל]
5[המת -- צ]רעת ממארת היא ומשפט נתק הרוש והז[קן]
6[-- וראה הכוהן וה]נ֯א באה הרוח ברוש או {ו}בזקן באוחזה (באוחזתה֯)
7ב֯ג֯י֯ד֯ ו֯פר֯[ח הנגע מתחת הש]ער והפך מראיו«ה» לדק צוהב כי כעשב
8הוא אשר [י]ש֯ ה֯רחש תחתו _____ ויקוץ שורשו ויבש פרחו ואשר
9אמר וצוה הכוהן וגלחו את הברושר ואת הנתק לא יגלחו למען אשר
10ישספור הכוהן את השערות המיתות והחיות וראה אם יושסף מן
11כ החי אל המת בשבעת הימים טמא הואה ואם לו לא יוספ (ליוספ) מן הח֯[יות]
12על המיתות והגיד נמלא [ד]ם ור֯[ו]ח החיים עולה ויורדת בו[ נרפא]
13הנגע זה משפט [תור]ת הצרע֯ת לבני אהרון להבדיל ל[ --]
14 _____ [ומ]ש֯פט הזב את זובו כול איש א[שר זו]ב יז֯[וב]
15מ֯ב֯ש֯ר֯[ו א]ו א֯[שר] י֯עלה [ע]ל[ו] מחשבת [זמ]ה או [אשר --]
16[-- [--] מגעו [--]
frg. 6a i
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]משפחת ○[ --]
frg. 6b i
1[-- ]הבשר [--]
2[-- ]משפט [--]
frg. 6c i
1[-- ]○ש[ר] יסורו
2[-- ]והבדל ואם ○○○[ --]
3[-- ]ל֯ה֯ע֯ט֯[] ויכבס בגד֯[ו --]
4[-- ]○[ ]○[ --]
frg. 6d i
1[-- ]ה֯ שב ה֯ד֯ם֯[ --]
2[--] א֯ו֯ ○[ --]
frg. 6e i
1[-- ]על
2[-- ]כול נגע
3[-- ]לעבור
4[-- ]ק֯
frg. 6 ii
1[-- ]○[ א○ ה֯א֯ש֯[ה ]○○ [אשר י]קר֯ב֯ [ ]
2[אליה ע]ון נדה עלו ואם ראתה [עו]ד והיאה לו [בעת]
3[נדתה] שבעת ימים והיאה אל תוכל קודש ואל֯ ת֯[בו]
4א֯ל֯ המקד֯ש עד בו השמש ביום ה֯שמיני _____
5ואשה אשר֯ [תזרי]ע֯ וילדה זכר [וטמאה א]ת שבעת [הימים]
6[כ]י֯[מי] נ֯דת֯ [דאותה וביום השמיני ימול בשר] ע֯ר֯לת֯[ו]
7[ושלושת ושלושים יום תשב בדם טוהרה ואם נקבה תלד]
8[וטמאה שבועים כנדת ד]אותה ו֯[ששה וששים יום תשב בדם]
9[טוהרה והיאה] לא תוכל [קודש ולא תבו אל המקדש]
10[כי מ]שפט מות הו[אה -- תתן את]
11[הי]לד למנקת בטוה[רה --]
12[ו]אם לו֯א֯ השיגה יד[ה די שה ולקחה בן יונה או תר לעולה]
13[ו]המירה [א]ת ה[שה --]
frg. 6a ii
1[-- ]י֯ונה [--]
2[-- ו]כ֯ן משפט [--]
3[-- ]○ ו או֯ [--]
frg. 6a iii
1[-- ]○בד֯○○[ --]
2[-- ]והקציר[ --]
3[-- ]עץ פר[י --]
4[-- ]ב֯זמי֯[ר --]
frg. 6 iii
1[-- ]○ם [--
2[--] את מי הנדה֯ [--]
3אל _____ [-- ]ע֯ל
4[הלקט] ועללות הכ֯[רם עד עשרה גרגרי]ם֯ [העל]ל֯ת
5[-- ]וכול הלק֯ט֯[ עד סאה לבית ה]סא[ה]
6[והיא] אשר זרעה אין בה֯[ תרומה -- ]פרט[ --]
7[-- ]ו֯בעוללתו עד עשרה ג֯[רגרים ] ובנק[וף]
8[הזית ופר]י֯ תבואותו אם [שלמה הי]א֯ נ֯ק֯פ֯ה֯
9[אחת מ]ש֯ל[ו]ש֯ים ש[ -- ]מט א֯[ת]
10[-- ואם רפוס השדה או יקדה בשרפ]ה֯ ○[]
frg. 6b iii
1[-- אשר
2[-- ]לה מפר[י]
3[-- ]שנית
4[-- ]○○○
frg. 6 iv
1[-- ] ם[ -- ]○[ -- כול הלולי]
2נטעי הכר[ם ו]כ֯ול עצי הפרי וכל ע֯צ֯י֯ ה֯מ֯[אכל ל]ה֯ם֯ [יהיו]
3כמשפטם [באדמ]ת הקודש ו֯בארץ מגורים ואחר ימכו[רו]
4מהם לקנ֯[ -- ]○○ם ו֯○[ ]טע איש בשנה הר֯ב֯יעית ל[ו יוכ]ל֯
5[כי ]קדשו בש֯[נה הזאת -- ]○[ --]
6ממ֯נחה? וג֯[ --]
7[]ל[ ○[ --]
8[להו]סיף לו ת֯[בואתו --]
9[]ש֯ה ה֯א֯○[ --]
frg. 6a iv
1[-- ]○רים אשר [--]
2[-- לימין ואשר [--]
frg. 7 i
1[-- ]○ל֯○ [--]
2[]○ ○[] אבד אליה֯[ם -- ]○
3ו֯ע לו אל יטור איש אל֯[ -- בנ]י ע֯מו כי א֯[ם]
4בהוכח ענות צדק אליה֯[ם -- ]ו֯נו֯שה עוו[ן]
5[ופשע] ו֯ל[ו] אבה ל[כו]ל יו[ --]
frg. 7 ii
1[-- ]○ ממנו
2[--
3[--]
4[--
5[--]
6[--] כול המחנה
7[-- ]רובעו _____
8[-- את נ○[]
9[-- א]שר לו במש֯[פט]
10[-- ו]האיש֯ אשר
frg. 7 iii
1בוא֯○[ --]
2לפני ה[מבק]ר ה[ --]
3למבק[ר א]שר על המחנה _____ [--]
4ל[ ]○[ --] ידרוש מידו []ן[ --]
5[--] את המוא[ס בת]ו֯רה [--]
6[-- ל[ מ]ע֯שים [--]
7[-- ]○ הואה מ○
frg. 8 i
1[הנמצא לעשות בכו]ל֯ ק֯ץ֯ [הרשע ואל יודיעהו איש המשפטים עד]
2עמדו לפני המבקר ל֯מה [יתפ]תה בה בדרשה אותו ו֯כ֯א֯[שר]
3יקים עלו לשוב אל תורת מוש[ה ]ב֯כול לב֯ ובכול נפש נקיאים
4הם [ממנו ]אם ימעל וכול אשר֯ נגלה מן התורה לרוב המחנה
5והו[א שג]ה֯ בה יודיעהו המבקר אותו ויצוהו עלו וילמד
6עד שנה תמימה ולפי דעתה יקרב וכול היותו אויל
7[ומ]שוגע֯ אל יבו וכול פתי ושוגה וכה עינים לבלתי ראות
8[ו]חגר או פסח או חרש או נער זעטוט א[ל יבו] איש
9[מ]אלה אל תוך ה֯ע֯דה כי מלאכ֯[י] הקוד֯[ש בתוכם]
10[-- ]○[ -- ]○[ --]
frg. 8 ii
1[-- ]○ם
2המשפ֯ט֯ ה֯[ -- ונענש הנודר חמ]י֯שית
3כסף ערכו[ --] לה משפט [לשופטים] _____
4לשפוט צד֯[ק -- ]ד֯ אחר ה○[ -- ]○ אנוס
5הוא [ע]ד אשר י֯ו֯סר֯ [ --? ] ושלם ה[אונס אם לו] דבר
6אמת עם רעה ועד [-- ]○ל[ --]
7מב○[] כמוה כי לו ה֯[קים את דברו --]
8_____ ואשר אמר _____ [כל אדם (חרם) אשר יחרים א]ד֯ם
9מאד֯ם בחוקי [הגואים להמית הואה --]
10ואש[ר אמר לא תקום ולו תטור את בני עמך וכול איש]
frg. 8 iii
2[-- ]○[ --]
3[דבר מן המצוה בי]ד ר֯[מה עד זכו ל]ש֯וב _____
4ו[זה סרך לשופטי] העדה [עד עשרה אנ]שים ברורים מן העד[ה] לפי העת
5ארב[עה למטה לוי ו]אהרון ומי[שרא]ל֯ [ששה מבו]ננים _____ בספר ההגי
6וביש[ודי הברית מב]ני חמש [ו]ע֯שרים [שנה ועד] בן ששים שנה ואל ית[י]צ֯[ב]
7ע֯וד [מבן ששים שנה ומע]לה לשפוט את [העדה כ]י֯ במעל ה֯אדם מעט[ו ימו]
8[ובחרון אף אל ביושבי הארץ אמר] לה֯[סיר את דעתם עד לו ישלימו את]
9[ימיהם על הטהר במים אל ירחץ איש במים צואים ומו]עטים֯
10[מדי מרעיל איש אל יטהר במה כלי וכול גבא בסלע ]אשר אין בו
frg. 9 i
1[איש את השבת על הון ובצע] בש֯[בת וכול נפש אד]ם
2[אשר תפול אל מקום מים ואל מקוה] א[ל יעלהו אי]ש
3[בסולם וחבל וכלי אל ]יע[ל איש למזבח בשבת]
4[כי אם עולת השבת] כ֯י [כן --]
5[--]
15[--]
16[-- אל ישלח את ידו לשפ]וך דם
17[לאיש מן הגואים בעבור הון ובצע וגם אל ישא] אי[ש]
frg. 9 ii
1[וכול החגבים במיניהם יבואו באש או במי]ם עד הם ח֯[יים]
2[כי הוא משפט בריאתם וכול העצים והאבני]ם והעפר א[שר]
3[יגואלו בטמאת האדם לגאולי שמן בהם כפי ט]מאתם יט֯[מא]
4[הנוגע בם וכול כלי מסמר ויתד בכותל אשר יהי]ו עם
5[המת בבית אחד וטמאו בטמאת כלי מעשה סרך מוש]ב֯ ערי ישראל
6[על המשפטים האלה להבדיל בין הטמא לטהור ו]ל[ה]ו֯ד֯יע
7[בין הקודש לחול אלה החוקים למשכיל ]ל֯[ה]ת֯[ה]לך
8[בם עם כל חי למשפט עת ועת וכמשפט הזה יתהלכו זרע יש]ראל
9[--]
13[--]
14[מהלויים בחון באלה ויצא הגורל לצאת ול]ב֯ו על֯ פיהו א֯[ת]
15[כול באי המחנה ואם משפט לתורת נגע יהיה באיש] ובא
16[הכוהן -- ואם פתי]
17[הוא -- המבקר]
18[למחנה ישכיל הרבים במעשי אל] ויבי[נם בגבורות פלאו]
19[ויספר לפניהם נהיות עולם ב]פ֯[תריהם וירחם עליהם כאב]
frg. 9 iii
1[ואל י]עש [איש למקח ולממכר]
2[ד]בר כי אם[ הודיע למבקר]
3[א]שר במחנ֯[ה ועשה בעצה?]
4ו֯לו ישוגו וכן לכול לוק֯[ח אשה]
5ו֯הו֯אה בעצה ו֯כ֯ן יבן ל֯[מגרש]
6וה[ואה] ייסר֯ את בניהם [ובנותם?]
7ו֯טפ֯ם [ברו]ח֯ ע֯[נ]ו֯ה ובא[הבת חסד]
8אל יטור לה֯[ם?] ב֯אף וע[ברה]
9[ע]ל פשעיהם[ וא]ת אשר איננו
10[נקשר -- מ]שפטיהם
11[וזה מושב המחנות לכו]ל ז֯רע
12[ישראל ואם לו יחזיקו באלה לו]
13[יצליחו לשבת בארץ לו --]
14ממצוקות[ -- ואלה הש○○ים]
15למשכיל[ --]
16[-- הדבר]
17אשר ד֯[בר יבו עליך ועל עמך יום אשר]
18לו בא [מיום סור אפרים מעל יהודה]
19וכול [המתהלכים באלה ברית אל]
frg. 10 i
1[ובכול משפט]י ה[תורה לדבר]ם כמשפ֯[טם _____ וה]מבקר שלכול
2[המחנות מבן] שלושי֯ם֯ [שנה עד ב]ן֯ [ח]משים [שנה בעול ]ב֯כול ס֯[ו]ד֯
3[אנשים ו]ל֯כ֯ול לשו[ן ולמשפחותם על פי]הו יבאוו [באי] הע[ד]ה
4[איש בתרו] ו֯כול הד֯[בר אשר] יהיה לכול [האד]ם֯ ל֯דבר לעדה
5[למבקר ידבר] לכול ר[יב ומשפט ו]זה סרך הרבי֯[ם] ל֯הכין כול
6[חפציהם שכר] שני [ימים לממוע]ט וינתן [על יד] המבקר והשופטי‹‹ם››
7[ממנו ית]נ֯ו֯ בעד פצ[ועים וממנו י]ח֯זקו בעד[ הע]ני והאביון
8[ולזקן א]שר יכרע ו[ל]איש אש֯ר֯ ינוגע ולאשר֯ ישבה לגי נכר
9[ולבתולה אש]ר֯ אי[ן] ל[ה] ג֯ואל ולנער אשר אין ול‹ו› דורש ולכול
10[עבודת החבר ו]ל֯ו יכרת בית ה֯ח֯בר מידם זה פרוש
11[מושב המחנות וא]לה יסדות אוש֯[י] הקהל וזה פרוש
12[המשפטים אשר יש]פ֯טו בם עד ממוד מ֯ש֯יח אהרון וישר֯א֯ל
13[ויכפר עוונם ממנ]חה וחטת ○[ -- ] _____
14[והאיש אשר ישקר בממון והוא יודע והבדילו]הו מ֯ן֯ הט֯[הרה]
frg. 10 ii
1[מאת]י֯ם ימים ונענש מאה יום ואם֯ ב֯דבר מות ינטור ולו֯[ י]שוב
2[עוד ואש]ר֯ [יצ]ח֯ה֯ את רעהו שלו בעצה [והו]ב֯דל שנה אחת ונע[נ]ש
3ש[שה חודשים] ואשר ידבר בפיה[ו] דבר נבל ונענש ע֯[שר]י֯ם
4[יום והובדל] שלושה חודשי[ם ואשר י]ד֯בר בתוך ד֯ב֯[רי רעהו ו]פרע
5[ונענש עשרת] ימים [ואשר ישכ]ב֯ [ו]ישן ב[מו]ש֯[ב הרבים --
6[והובדל ]שלושים יום [ו]נ֯ענש עשרת ימים [וכן לאיש הנפ]טר
7[אשר] ל֯ו֯ בעצת הר֯[ב]י֯[ם ו]ה֯[נם] עד שלוש פע[מים על מושב] אחד
8ו֯[נענש] עשרה ימים ו֯אם [יזקפו] ונפטר֯ [במושב ונענש שלושים]
9יו[ם] ואשר֯ יהלך לפני רע[הו ערום בבית או בשדה הלך ערום לפני]
10ה֯[ב]ר֯יאות והובדל ששה [חודשים -- ואשר]
11[יו]צא את ידו מתחת בגד֯[ו והואה פוח ונראתה ערותו והובדל שלו]שים
12[יו]ם ונענש עשר֯ה והשס[וח]ק֯ בסכלו[ת להשמיע קולו והובדל]
13[ש]לושים ונענש֯ חמשת [עשר] ימים [והמוציא את י]ד֯ו השמ֯[אלית]
14[לש]ח֯ בה ונענש[ עשרה ימים והאיש ]א֯שר ילך֯[ רכיל]
15[בר]ע֯ה֯[ו והבדילהו מן הטהרה שנה אחת ונענש -- חודשים]
frg. 11
1על הרבי֯ם וקבל את משפטו מרצונו כאשר אמר ביד
2מושה על֯ הנפש אשר תחט֯א בשיגגה אשר יביאו את
3חטתו֯ _____ [ו]את אשמו ועל֯ ישראל כתוב֯ אלכה לי
4אל קצי [ה]שמים ולו אריח בריח ניחוחכם ו֯ב֯מקום אחר
5כתוב לשוב אל אל בבכי ובצום וב֯מקום֯ כתוב קרעו לבבכם ואל בגדיכם וכול המואס במשפטים
6האלה על פי כול החוקים הנמצאים בתורת מושה לו יחשב
7בכול בני אמתו כי געלה נפשו ביסורי הצדק במרד מלפני
8הרבים ישתלח וידבר בו הכוהן המופק֯ד֯[ ע]ל הרבים וענה
9[וא]מר ב֯רוכ֯ את אונ הו הכול ו֯בי֯דיך הכול ועושה הכו֯ל אשר יסדתה
10[ע]מים למשפחותיהם ולשונות לאומותם ותתעם בתהו ולו
11{ולו} דרך ובאבותינו בחרתה לזרעם נתתה חוקי אמתכה
12ומשפטי קודשכה אשר יע֯שה האדם וחיה וגבולות הגבלתה
13לנו אשר את עובריהם ארותה ואנו עם פדותכה וצון מרעיתךה
14אתה ארותה את עובריהם ואנו הקימונו ויצא המשתלח והאיש
15אשר יוכל מ֯הונם ואשר ידרוש שלומו המשתלח (והמשתלח) ואשר י֯אות עמו
16ונכתב דברו ע֯ל֯ י֯ד֯ (פ֯נ֯י֯) המבקר כחרת (בחרת) ו֯שלים משפטו ו֯כול יו
17[יושבי] המחנות יקהלו בחודש השלישי ואררו את הנוטה ימין
18[ושמאול מן ה]ת֯ורה והזה פרוש המשפטים אשר יעשו בכול קץ
19[הפקודה את אשר יפק]י֯דו [בכו]ל קצי החרון ומסעיהם לכול
20[יושב מחניהם וכול יושב עריהם הנה הכו]ל[ ע]ל֯ [מ]דר֯[ש] התורה֯
21[האחרון --]
frg. 12
1[-- אל יתן איש] את֯[ --]
2[-- לפני] עדים ש֯[נים? --]
3[-- לה כא֯[שר --]
4[-- ]ל֯ מ֯לכים֯[ --]
5[-- ]○[ -- ]אל [י]קרב[ --]
6[-- אל] ישכב א[יש ע]ם [אשה]
7[-- ה]שופחה [החרופה --]
8[-- ]ש֯בע ש[נים --]
9[-- יק]חנה [--]
frg. 13
1[-- ]○ הקודש֯ [--]
2[-- ]כמדת ○[ --]
3[-- ר]ו֯אים עובד א[ת --]
4[-- ]○ יעיד את רעה [--]
5הדם _____ הר֯[ --]
6אשר לא י○[ --]
7[-- ]○ה ל[ --]
frg. 14a
1[-- ]עד אשר לו [--]
2[-- ]ארושים [--]
3[-- ]ל○[ --]
frg. 14b
1[--] לוק[ח --]
2[-- ]ים לה[ --]
frg. 14c
1[-- ד[ --]
frg. 14d
1[-- ]א֯חותו [--]
2[-- ]מה כ[ --]
frg. 14e
1[-- ]נות
2[-- ]ה֯ לו֯
frg. 14f
1[-- ]○○
2[-- ]תעות
3[-- ]על
frg. 15
1[-- ]מלאכי ה֯[קודש --]
2[-- במה יתה[לכו --]
3[-- קדושי קודש[ --]
4[-- ]○ עומק ותחת כב֯[וד --]
5[-- ]○ לבחיר֯י֯ ○○○[ --]
frg. 16a
1[-- ]כמה מן הדם [--]
2[-- ]בה מן א֯יש בר[ --]
3[-- ]מקנה באחד [--]
4[-- ]ל֯ם עונם מ[ --]
5[-- ]ה֯ א֯רי֯א֯ל[ --]
frg. 16b
1[-- ]○ כו[ל --]
2[--] הוא ה֯[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 17
1[-- ]○ד ושובחה
2[-- ]שנים אחר
3[-- ע]ליהם
4[-- ]○[ --]
frg. 18
1[-- ]ב○[ -- ]ידעו מ○[ --]
2[-- ]○ם ביש֯[ ]○ו ישי[ --]
3[-- ]עול[ --]
frg. 19
1[-- א]ש֯ר _____ [--]
2[-- בע[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 20
1[-- ]ים [--]
2[-- א[ --]
frg. 21
1[-- ]○ משפט[ --]
frg. 22
1[-- א]י֯ש א[ --]
2[-- ]○ ○○ ○[ --]
frg. 23
1[-- ]המ[ת]הלכ֯[ים --]
frg. 24
1[-- ]○○ ○[ --]
2[-- ה[ו]אה יא֯[ --]
3[-- ]הש[ --]
frg. 25
1[-- ]○ שמ○[ --]
frg. 26
1[-- ]כ֯י [--]
2[--] ת֯[ --]
frg. 27
1[-- ]כ֯ו֯[ --]
2[-- ]ת֯ [--]
frg. 28
1[-- א○[ --]
2[-- ]ה֯ [--]
frg. 29
1[-- ]ע֯די [--]
2[-- ]ש֯ ו֯ל[ --]
frg. 30
1[-- ]כח○ ○○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 31
1[-- ]ממ ○[ --]
frg. 32
1[-- ]ע֯○ ○י[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 33
1[-- ]ו[ --]
2[-- ]ב֯א[ --]
frg. 34
1[-- ]ו֯ת הש֯[ --]
2[-- [--]
frg. 35
1[-- ל֯[ --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 36
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]הוא _____ [--]
3[-- ]○[ --]
frg. 37
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○ וע○[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 38
1[-- י]ש֯רא[ל --]
2[-- _____ [--]
frg. 39
1[-- ]○ת ה○[ --]
frg. 40
1[-- ]ע֯ת○[ --]
frg. 41
1[-- ]○[ --]
2[-- ]אשר[ --]
frg. 42
1[-- ]○וכר[ --]
2[-- ]טא[ --]
frg. 43
1[-- ]○ש[ --]
2[-- ]○ ל[ --]
frg. 44
1[-- ]הג[ --]
frg. 45
1[-- [--]
frg. 46
1[-- ]○ ע[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 47
1[-- ]ע֯רת[ --]
2[-- ]א֯ מס֯[ --]
frg. 48
1[-- ]לו ל[ --]
frg. 49
1[-- ]○ו ה[ --]
frg. 50
1[-- ]○א○[ --]
frg. 51
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ל[ --]
frg. 52
1[-- ]ב֯[ --]
2[-- ]יענה האיש֯[ --]
3[-- כו֯ל[ --]
4[-- ]○ ני○[ --]
frg. 53
1[-- ]○ים[ --]
2[--] ○[ --]
frg. 54
1[-- ]○ע[ --]
2[-- א○[ --]
3[-- [--]
frg. 55
1[-- פניכה[ --]
2[-- א[י]ש י[ --]
3[-- ]○[ ]ל י[ --]
frg. 56
1[-- ]○
2[-- ]○אים
3[--
frg. 57
1[-- ]דע[ --]
2[-- ]שר[ --]
3[-- ]א○[ --]
frg. 58
1[-- א[ --]
2[-- ]○נים אם[ --]
3[-- ]אם יש○[ --]
4[-- ]רת היא[ --]
5[-- ]שרה ○[ --]
frg. 59
1[-- ]בני ה[ --]
frg. 60
1[-- ]○○ ה֯ן[ --]
2[-- ]ל○○○[ --]
frg. 61
1[-- ]ה[ --]
frg. 62
1[-- ]○לו○[ --]
frg. 63
1[-- ]ם[ --]
2[-- שנים[ --]
frg. 64
1[-- ]את אל[ --]
2[-- ]ואדבר[ --]
frg. 65
1[-- ]חם והצ[ --]
2[-- הזה[ --]
frg. 66
1[--] ה[ --]
2[--] ואש[ר --]
3[-- ]○ ל○[ --]
frg. 67
1[-- ]מש[ --]
2[-- ]ה[ --]
frg. 68
1[-- ○[ --]
2[-- ]ש֯[ --]
frg. 69
1[-- ש֯מ֯[ --]
2[-- ]○י י○[ --]
frg. 70
1[-- ]נ○○[ --]
2[-- ]היה[ --]
frg. 71
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○○ל[ --]
frg. 72
1[-- ]נם[ --]
2[-- ]שר○[ --]
frg. 73
1[--] ○[ --]
2[-- ]דהנ[ --]
frg. 74
1[-- ]○○ת[ --]
2[-- ]בר[ --]
frg. 75
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ת[ --]