Versionen

4Q265

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]○ם [--]
2[-- ]א֯שר כתוב[ --]
3[--] כתוב בס[פר] ישעיה הנביא
4[רני עקרה לא ילדה פצחי רנה ו]צהלי לא חלה כי רבים[ ]בני
5[שוממה מבני בעולה אמר יהוה] הרחי[בי] מ֯קום אוה[לך]
6[ויריעות משכנותיך יטו אל תחשוכי פשרו ע]ל[ --]
frg. 2
1[-- ]ש֯○ם֯ [--]
2[-- ישמח בא[ --]
3[-- ]○ו֯○ ל○○○[ --]
frg. 3
1[-- ]ל֯נ֯ו֯○ ○[ -- הלוא אל]
2[אחד] בראנו מד[ו]ע (מדוע) נבגוד איש֯[ ב]אחיהו
3[אל] יואכל נער זעטוט ואשה [בזב]ח֯ הפסח
frg. 4 i
1[--]
2[-- ]○○○[ -- והובדל שלושים]
3[יום ונענש ע]ש֯רת י[מ]ים _____ [--]
4[והבדילהו] שלושים יום [והסוחק בסכלות להשמיע קולו ונענש]
5את מחצית לחמו חמשה ע[שר ימים --]
6ונענש שלושה חודשים א[ת מחצית לחמו ואיש אשר ימרה את פי]
7רעהו הכתוב לפניו והבדיל[והו מן הטהרה ששה חודשים ונענש]
8בם את מחצית לחמו _____ ואיש אש֯ר֯ יצ֯[חה את רעהו ונענש]
9שלושים יום _____ ואיש אשר יכחש במ[דעו והבדילהו ששה]
10חודשים ונענש במה את מחצית לחמו _____ [ואיש אשר ישקר]
11בדעתו בכול דבר ונענש שלושים יום _____ [ואשר ישקר בהון]
12בדע֯[תו ו]ה֯בדילהו ששה חודשים _____ [ואיש אשר ישכב]
frg. 4 ia
1[-- ]○ת
frg. 4 ib
1[-- ]○ם
frg. 4 ii
1[ויש]ן במושב ה֯ר֯ב[ים] ונענש שלוש[ים יום ואם בשבתם לקרוא]
2[מן] ה֯ספר [י]נום עד שלוש פעמים ואם [נפטר ונענש עשרה]
3[ואי]ש אשר יבוא לה[וסי]ף אל עצת ה֯[יח]ד [ידורשהו הפקיד]
4[על] הרבים אם נפל לו [ש]כ֯לו ודרשה֯ שנה֯ [אחת ובעמדו]
5ל[פ]ני הרבים ונשאלו [עלי]ו ואם לא ימצא [פתי יבינהו האיש]
6המבקר על היחד ב[מעשי] התורה ולא י[גע במשקה הרבים]
7[עד] עוד שנה תמימה [ובמלא]ת לו שנת [יקרבו את הונו אל]
8[יד האי]ש המבקר על הרבים ○○[ -- ]אם֯ היו○[ --]
9[-- ]○○[ -- ]יבוא הוא ○[ --]
frg. 5
1[--] יש○[ -- ]מכ֯ו֯ל זרועי האד֯[מה (האר֯[ץ) --] את ה[ -- ]נ○[ -- ]○
2[-- והפריח֯ [--]
3[-- ]בכול כל֯[ --]
4[-- ]ל֯ ○○[ --]
frg. 5a
1[-- ]○○
2[-- ]אש
frg. 6
1הש֯[בת --]
2בי֯ו֯ם השבת אל[ יקח איש עליו בגדי]ם֯ צואים֯
3אל י֯[תלב]ש֯ איש בבגדים א[שר ]ב֯הם עפר או [ -- ] ([גז])
4ביום _____ השבת _____ אל י֯ו֯[צא אי]ש מאהלו כלי ומאכ[ל]
5ביום _____ השבת _____ אל יעל איש בהמה אשר תפול
6א֯ל֯ המים ביום השבת ואם נפש אדם היא אשר תפול אל המים
7[ביום] ה֯שבת ישלח לו את בגדו להעלותו בו וכלי לא ישא
8[להעלותו ביום] השבת ואם צבא [--]
frg. 7
1[-- ]ל֯ ביום ה֯[שבת --]
2[-- יו]ם֯ שבת ולא֯[ -- ]
3[א]ל֯ יז איש מזרע אהרון מ֯[י נדה -- ולא ירחצו ולא]
4[יכב]סו֯ [בי]ום גדול וצום ביום [הכפורים המתהלך חוץ לעירו לרעות]
5[א]ת [ה]בהמה ילך אלפים אמה֯ [לא יואכל איש בשר שור ושה קרוב]
6[למ]קדש שלושים רס אל ימ[ש כהן מבונן בספר ההגי במקום עשרה]
7[ב]היות בעצת היחד חמשה ע[שר אנשים כאשר ספר אל ביד עבדיו]
8[הנ]ביאים נכונה עצת היח[ד באמת למטעת עולם עדי אמת ובחירי]
9רצון וריח ניחוח לכפר על ה[א]ר֯ץ מנ֯[חה? --]
10וספה במשפט קצי עולה והמ[ -- ]
11_____ בשבוע הראיש֯[ון נברא האדם וקודש לא היה לו עד]
12אשר לא הובא אל גן עדן ועצם [מעצמיו לוקחה לאשה וקודש לא]
13[ה]יה ([ה֯יה) לה עד אשר לא הובאה אצ[לו אל גן עדן אחר שמונים יום]
14[כי] קדוש גן עדן וכול האב אשר בתוכו קודש֯ [לכן אשה אשר ילדה זכר]
15וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא ושל֯[שים ושלשת ימים תשב בדם]
16טהרה _____ ואם נקבה תלד וטמאה [שבעים כנדתה וששים יום וששת ימים]
17[תש]ב בדם טוהרה בכול קודש [לא תגע ואל המקדש לא תבוא עד מלאת]
frg. a
1[--] ולא ו○[ --]
2[-- ]ולא ישא֯[ --]
frg. b
1[-- ]נ֯ [--]
2[--] תח֯[ --]
3[--] ○○ל֯○○ [--]
4[--] [--]
5[-- ]הנתו○ות בס֯כו֯ [--]
6[-- ]ל[ ]כול֯ [--]
frg. c
1[-- ]ה֯○ ○[ --]
2[-- ]הואה ○[ --]
3[-- ]לענה ו[ --]
frg. d
1[-- ]○ בש[ --]
2[--] אל[ --]
frg. e
1[-- ]בנו בן ○[ --]
2[-- ]היא֯ [--]
frg. f
1[-- ]ש֯ב֯ע○ [--]
2[-- לא יר]ח֯ץ טמא יה֯[ --]
frg. g
1[-- ]○ [--]
2[-- ]ו֯לע[ --]
frg. h
1[-- ]ם֯ לב [--]
2[-- ]ם֯ הר[ --]
frg. i
1[-- _____ [--]
2[--] וק[ --]
frg. j
1[-- ]הצ○[ --]
2[-- ]וחצ[ --]
3[-- ]○ [--]
frg. k
1[-- ]נ֯שי ○[ --]
frg. l
1[-- ]ר֯ץ [--]