Versionen

4Q259

©

Copyright


1
4[ששה חוד]ש֯ים [וכן לנוקם לנפשו כול דבר ואשר ידבר בפיהו]
5[דבר נבל שלושה חודשים ולמדבר בתוך דברי רעהו עשרת]
6[ימים ]ואשר ישכב[ וישן במושב הרבים שלושים ימים וכן לאיש]
7ה֯נ֯פ֯ט֯[ר] ממוש הרבים א֯ש֯ר֯[ לוא בעצה והנם עד שלוש פעמים]
8[ע]ל֯ מושב אחד ונענש עש[רת ימים ואם יזקפו ונפטר]
9ו֯נ֯ע֯נ֯ש שלושים יום ואשר י֯ה֯[לך לפני רעהו ערום ולוא]
10היה א֯נ֯ו֯ש֯[ (א֯נ֯ו֯ס֯[) ונע]נש [ש]ש֯ה חו֯[דשים ואיש אשר ירוק אל תוך מושב]
11הרבי֯ם ו֯[נענש שלוש]י֯ם֯ י֯ו֯ם֯ ו֯[איש אשר יוציא]
12את י֯ד֯ו֯[ מתח]ת֯ בגד[ו] והוא֯[ה פוח ונראתה ערותו]
13ונענש שש֯ים יום ואש֯ר֯ יש֯חק֯[ בסכלות להשמיע]
14קולו ונענש שלשים י֯[ום ]ו֯ה֯[מוציא את יד שמאולו]
15לש֯ו֯ח֯ ב[ה ונענש עשרת י]מ֯י֯[ם --]
2
3[ובשנית לוא יגע במשקה הרבים ואחר כול אנשי היחד יש]ב ובמלא֯ו֯ת֯[ לו]
4[שנתים ישאלו הרבים על דבריו ואם יקרבהו ונכתב בת]כ֯ונ[הו] ואחר ישא֯ל֯
5[אל המשפט _____ וכול איש אשר יהיה בעצ]ת֯ היחד עד מלאות לו
6[עשר שנים ושבה רוחו לבגוד ביחד ויצא מלפנ]י֯ הרבים ללכת
7[בשרירות לבו לוא ישוב אל עצת היחד עוד ואיש מ]אנשי היחד אשר
8[יתערב עמו בטהרתו או בהונו אשר ערב עם הון הרבים] והיה משפטו
9[כמוהו לשלח אותו בעצת היחד שנים עשר ]א֯נשים[ ו]כוהנים שלושה
10[תמימים בכול הנגלה מכול התורה לעשות ]אמת צדקה ומשפט
11[ואהבת חסד והצנע לכת איש עם רעהו לשמור א]מ֯ונה בארצ ביצר סמוך ובענוה
12[ורוח נ]ש֯ברה ולרצות עו[ון במעשי משפט וצרת] מצ֯רף והת֯הלך עם כול
13[במדת] האמת ובתכו֯ן֯[ העת בהיות אלה ב]ישראל֯ נכונה עצת היחד
14[באמת למ]ש֯פט עולם֯[ בית קדש לישראל וסוד] קדש קדשים לאהרו֯ן֯
15ע֯די אמת למ֯שפ֯ט֯ ובחיר֯[י] רצ[ו]ן֯[ לכפר בעד] הארצ֯[ ו]ל[ה]ש֯[י]ב֯ לרשעים
16ג֯מולם היאה חומת֯ הבחן פ[נת יקר ב]ל [יזדעזעו וב]ל יחישו ממקומם
17מעוז קודש קו[ד]ש֯ים לאהר[ון בדעת כולם ]ל֯ברי֯[ת משפט ו]ל[ק]ר֯[יב ]ניחוח ובית
18תמים ואמת ב[ישרא]ל ל[הקם ברית לחוקו]ת֯ ע֯[ו]ל֯ם בהכון אלה
3
1[ביסוד היחד שנתים בתמים דרך יבדלו] ל֯קודש בתוך ע֯צת אנ[שי]
2[היחד וכול דבר הנסתר מישראל ונמצ]א לאיש הדורש אל י[ס]תרה[ו]
3[מ]א֯ל֯ה֯[ מיראת ר]ו֯ח֯ נ֯ס֯[וגה _____ ובהיו]ת֯ אלה ל{ב֯}י֯ח֯ד֯ ב֯י֯ל֯ יבדלו מישב (ממ֯[ו]שב)
4א֯נ֯ש֯י֯ ה֯[עול ]ל֯ל֯כת המ֯[ד]ב֯[רה לפנות שמ]ה את דרך האמת כאש֯[ר]
5כתוב [במד]ב֯ר פ[נו דרך האמת יש]רו בערבה מסלה לאלוהינו
6הואה[ מד]ר֯[ש התורה אש]ר֯ צ֯וה ביד משה אלה הח[וקים]
7למש֯[כיל להתהלך בה]ם֯ עם כול חי לתכון עת [לעת]
8ולמש֯[קל איש ואיש לע]ש֯ות רצון אל ככול הנגלה [לעת בעת]
9ו֯[למוד את כול השכל] הנ֯מ֯צא לפני הע֯תי֯ם ואת[ חוק]
10ה֯עת[ להבדיל ול]ש֯קול את בני הצדק לפי ר[ו]חמה
11ו֯[בבחירי העת להחזיק ]על פי רצונו כאשר צוה ואיש֯
12[כרוחו כן לעשות משפטו ]ו֯איש כבור כפיו לקרבו ל[פי]
13[שכלו להגישו וכן אה]בתו עם שנאתו ואשר לוא ל[הוכיח]
14ול[וא יתרובב עם א]נשי השחת ולסתיר את ע[צת]
15התו֯ר֯ה֯[ בתוך אנשי העול ו]להוכ֯יח דעת אמת ומשפט֯
16צדק לבח[ירי דרך איש ]כרוחו וכתכונו העת להנחותם
17בדע֯ה֯[ וכן להשכילם ב]ר֯זי פלא ואם (ואם{ }ת〈) תיתם (〉ו!תם) דרך סוד
18ה֯יחד ל֯ה֯[לך תמים איש ]את רעיו בכל הנגלה להם
19היאה [עת פנות הדרך ]למדבר ולהמשילם בכול
4
1[הנמצא לעשות] בעת ה֯[זואת ו]הב֯[דל מכול אשר לוא הסיר דרכיו]
2[מכול עול _____] ואלה תכונ֯י֯[ הדר]ך למשכיל[ בעתים האלה לאהבתו]
3ע֯ם ש֯נ֯א֯ת֯[ו שנאת עו]לם֯ ע[ם אנשי השחת ]ב֯ר֯[ו]ח֯[ ]ה֯סתר לעז֯[וב]
4למ֯ו ה֯ו֯ן֯[ ועמל כפים כעבד למושל בו וענוה ]לפני הרודה בו ול֯[היות]
5איש מ֯ק֯[נא לחוק ועת]י ליום[ נקם לעשות רצון בכ]ול משל[ח כפים]
6ו֯ב֯[כ]ו֯ל֯ [ממשלו כ]אשר[ צוה וכול הנעשה בו ירצה בנדבה]