Versionen

4Q258

©

Copyright


1
1מדרש למשכיל על אנשי התורה המתנדים להשיב מכל רע ולהחזיק בכל אשר צוה
2ולבדל מעדת אנשי העול ולהיות יחד בתור[ה] ובהון ומשיבים על פי הרבים לכל דבר
3לתורה ולהון ולעשות ענוה וצדקה ומשפט ואהבת[ חסד וה]צנע לכת בכל דרכיהם
4[אשר ]לא ילך איש בשרירות לבו לתעות כי אם ליסד[ מוסד ]אמת לישראל ליחד לכל
5המת֯נ֯ד֯ב֯ לקדש באהרן ובית אמת לישראל והנלוי[ם] ע[לי]ה֯ם ליחד וכל הבא לעצת
6[היח]ד יק[י]ם על נפשו באסר ל[שוב א]ל [ת]ורת מש[ה ]ב֯כל לב ובכל נפש כל הנגלה מן
7הת[ורה ע]ל[ פי] עצת אנש[י] היח[ד ולהבדל מכל אנשי] העול [וא]ש֯ר֯ לא יגעו לטהרת אנשי
8[הקד]ש ואל יוכל אתו ב[יחד ואשר לא ישיב א]יש מאנשי היחד על פיהם לכל
9[תורה ]ומשפט ואש[ר לא יוחד עמו בהון וב]עבודה ואל יואכל איש מאנשי הקדש
10[מהונם ו]ל[א יקח מידם מאומ]ה֯ ולא ישענו על [כל מע]ש֯י ההבל כי הבל כל אשר[ לא ידעו]
11[את בריתו וכל מנאצ]י דברו להשמיד מתבל ומעשיהם לנד[ה ]ל[פניו וטמא בכ]ל[ הונם]
12[-- גוים ושבעות וחרמים ונדרים בפיהם [--]
13[-- ]דש ל[ ]ל[ ]○○○○○○[ -- ]ל[ --]
2
1ואת מעשיהם בתורה על פי בני אהרון המתנדבים להקים את בריתו ולפקוד את כל חקיו אשר צוה
2לעשות על פי רוב ישראל המתנדבים לשוב ביחד ולהכתב איש לפני רעה בסרך איש לפי שכלו
3ומעשיו בתורה להשמע הכול איש לרעה[ו ]הקטן לגדול ולהיות פוקדים את רוחם ומעשיהם
4בתורה שנה בשנה להעלות איש כפי שכל֯[ו] ולאחרו כנעותיו להוכיח איש את רעהו ואהבת חסד
5ואל ידבר איש אל רעהו באף או בתלונה או בקנאת רשע וגם אל יבא איש על רעהו דבר לרבים
6אשר לא בהוכח לפני ע֯[דים ]ובאלה יתהלכו בכל מגוריהם כל הנמצא את רעהו ויש֯[מעו הקטן]
7לגדול למלאכה ולה[ון ויחד יוא]כלו י[ח]ד יברכו ויחד יועצ[ו ו]ב[כ]ל[ מקום אשר יהיה שם עשרה]
8אנשים מ[עצת היחד אל ימש מא]תם כו[הן ואי]ש כתכונו יש[בו לפניו וכן ישאלו לעצתם לכל דבר]
9והיה כי [יערכו השלחן לאכול או הת]ירוש[ לשתות ה]כוהן יש[לח ידו לראשונה לברך בראשית הלחם]
10והתירוש[ ואל ימש איש דורש בתורה תמיד והרבים יש]קד[ו ביחד את שלישית כל לילות השנה לקרוא בספר]
3
1איש את מד[עו לעצת היחד אל ידבר איש בתוך דברי רעהו ואל ידבר לפני תכונו ובמושב]
2הרבים אל ידב[ר איש כל דבר אשר לא לחפץ הרבים וכל איש אשר יש אתו דבר לדבר]
3לרבים אשר [לא במעמד האיש השואל את עצת היחד --]
4○[ ]○[ --]
5
1[-- ואשר יוציא ]ידו מת[וחת בגדו --]
6
1[-- ו]להשיב לרשעים
2[גמולם היא חומת הבחן פנת יקר בל יזדעזעו יסודותיהו ובל יחישו ממ]קומם מעון קודש קודשים
3[לאהרון בדעת כולם לברית משפט ולקריב ריח ניחוח ובית תמים ואמת בישרא]ל להקים ברית לחקות עולם
4[והיו לרצון לכפר בעד הארץ ולחרוץ משפט רשעה בהכין אלה בי]סוד היחד שנתים ימים
5[בתמים דרך ואין עולה יבדלו קודש בתוך עצת אנש]י היח[ד וכל דבר] נ[סתר מיש]ראל ונמצא
6לאיש[ הדורש אל יסתרהו מאלה מיראת רוח נסוגה] _____ ובהיות אלה[ בישראל ]יבדלו מ[תוך מושב]
7אנשי [העול לפנות את דרך הואהא במדבר היא מדרש התור]ה אשר צוה בי[ד משה לע]שות כל[ הנגלה]
8ע[ת בעת וכאשר גלו הנביאים ברוח קודשו וכל אי]ש מאנשי ברית ה[יחד אשר יסיר מכל המצוה]
9[דבר ביד רמה --]
10[-- וכמשפט הזה לכל]
11[הנוסף ]ליחד [_____ ואלה המשפטים אשר ילכו בם אנשי התמים הקודש איש את]
12[רעהו ]כל ה[בא ]ל[עצת הקודש --]
7
1והבדילהו מן הטהרה ומן העצה ומן המשפט שנת[ים ימי]ם ושב במדרש ובעצה אם לא הלך עוד
2בשגגה עד מלאות לו שנתים כי על שגגה אחת יענש שנתים וליד הרמה לא ישוב עוד אך
3שנתים[ י]מים יבחן לתמים דרכו ולעצתו על פי הרבים ונכתב בתכונו ליחד קודש _____
4[בהיו]ת֯ אלה בישראל ליחד כתכונים האלה ל[י]סד רוח קודש לאמת עולם לכפר על אשמת פשע
5[ומע]ל[ חטא]ה֯ (חטא]ת֯) ולרצון לאר[ץ מבשר] עלות וחלבי זבחים ותרומות ונדבת שפתים למ[שפ]ט כניחוח
6[צדק ותמים ]דרך כנדב[ת מנחת ר]צון בעת ההיא יבדלו בית אהרון לקודש לכל ה[ -- ]אל
7[ויחד ליש]ראל ההלכים בתמי[ם רק בני אה]רון[ ימש]ל[ו ב]משפט ובהון _____ והון[ אנשי הקודש]
8[ההלכ]ים בתמים אל יתע[רב הונם עם] הון[ אנשי הר]מי[ה ]אשר לא הזכ[ו דרכם -- ]
9[--] ר[] להתהלך ב[תמים דרך ומכל עצת התורה לא יצאו ]ונשפטו במ[שפטים הראשונים -- ]
13[-- ואיש ]כבר כ[פיו לקרבו]
8
1ולפי שכלו להגישו וכן אהבתו עם שנאתו ואשר לא יוכיח איש ולא יתרובב עם אנשי השחעת
2ולסתר עצתו בתוך אנשי העול ולהוכיח דעת אמת ומשפט צדק לבחירי דרך איש כרוחו וכתכון
3העת ל[הנחות]ם בדעה וכן להשכילם ברזי פלא ואמת בתוך אנשי היחד להלך תמים איש את
4[רעהו בכל ה]נגלה להם היא עת פנות הדרך למדבר להשכילם בכל הנמצא לעשות _____ בעת
5[הזאת להבדל ]מכל איש אשר לא הסיר דרכיו מכול עול _____ ואלה תכוני הדרך למשכיל בעת[ים]
6[האלה לאהבתו עם ]שנאתו שנאת עולם עם אנשי השחת ברוח הסתר ולעזוב למו הון ובצע
7[ועמל כפים כעבד למוש]ל בו וענוה לפני הרודה בו ולהיות איש מקנא לחוק ועתי ליום [נקם [עשות]
8[רצון בכל משלח כפים וב]כל ממשלו כאש[ר צוה וכ]ל הנעשה בו ירצה כנדבה (בנדבה) וזולת רצון [אל]
9[לא יחפץ ובכל אמרי פיהו ירצה ולא יתאוה בכל אש]ר֯ לא֯[ צוה ולמשפ]ט אל יצפה ת[מיד]
10[-- יברך עושהו ובכל אשר יהיה יס]פר [-- ותרומת שפתים י]ברכנו עם [קצים]
11[אשר חקק אל בראשית ממשלת אור ע]ם ת[קופתו בה]אספו אל מעון חק[ו ]בראשית [אשמורות]
12[חשך כיא יפתח אצרו וישתהו על ת ובתקופת]ו[ עם האספו מפ]ני אור בהופע [מאורות מז]ב֯ו֯ל
9
1בהתחדשם יום גדול לקודש קודשים ואות למפתח חסדי עולם
2לראשי מועדים בכל קץ נהיה בראשית ירחים למועדיהם וימי
3קודש בתכונם לזכרון במועדי֯[הם תרומת ]ש֯פ֯ת֯[ים] אברכנו כחק
4[ח]רות לעד בראשי שנים ובתקו[פת מועדיהם בהש]לם חוק
5תכונם יום משפטו זה לזה מוע[ד קציר לקיץ ומועד ז]רע למועד
6דשא מועדי ש[ני]ם לשבעיה[ם ובראש ש]בעיהם למועדי דרור
7ובכל היותי חוק [ח]רות ב[לשוני לפרי ]תהלה ומ[נת ]שפתי אזמרה
8בדעת וכל נגינתי לכבוד אל[ ו]א֯כה נבל[י] לתכון[ קודשו וחליל]
9[שפתי א]שא בק[ו מ]שפטו ע[ם מבוא] יום[ ו]ל[י]לה אבואה בברית
10[אל ועם מוצא ערב ובוקר אמר חוקיו ]ובהיותם אשיב
11[גבולי לבלתי שוב ומשפטו אוכיח כנעויתי ופ]שעי לנגד עיני
12[כחוק חרות ולאל אומר צדקי ולעליון ]מ֯כון ט֯ובי מק[ור]
10
1באשר יור[ני וארצה כאשר ישופטני בראשית משלח ידי]
2ורגלי אברך[ שמו ואברכנו בטרם ארים ידי להדשן]
3בעדני תנ[ובת תבל בראשית פחד ואימה ובמכון צרה]
4ע[ם בוקה אברכנו בהפלא מודה ובגבורתו אשוחח ועל חסדיו]
5אשע[ן כל היום ואדעה כי בידו משפט כל חי ואמת כל מעשיו]
6ובהפ[תח צרה אהללנו ובישועתו ארננה יחד לא אשיב לאיש]
7גמול [רע בטוב ארדף גבר כי את אל משפט כל חי והוא]
8ישלם[ לאיש גמולו --]
12
4[-- וינחי]לם בגו[רל קדושים --]
13
1[-- יכ]פר
2[בעד כול עוונ]ותי[ ובצדקתו יטהרני מנדת אנוש וחטאת ב]ני א[דם]
3[להודות לאל צ]ד֯ק֯ו֯[ --]