Versionen

4Q255

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]ם֯ ל[ח]יו ספר סרכ היחד
2[לדרוש אל בכול לב ובכ]ול נפש לעשות
3[הטוב והישר לפניו כאשר] צוה ביד֯ מושה
4[וביד כול עבדיו הנביאים ולא]הוב כ[ו]ל[ אשר]
5[בחר ולשנוא את כול אשר מא]ס֯ לר[חוק מכול]
6[רע ולדבוק בכול מעשי טוב ]ולע֯ש֯[ות אמת]
frg. 2
1וברוח קודשו ליחד בא֯מת֯[ו] יטה[ר מכול]
2עונות֯ו וברוח ישר וענו[ה תכופ]ר חט֯[תו ובענות]
3נפשו לכול חוק֯י אל יטהר בש[רו להזות עליו]
4מי ןדה ולהתקדש ב֯מי דוכי ופ[עמיו יהכין]
5להלכ תמימ בכול דרכי֯ א֯ל֯ כאש֯[ר צוה]
6למועדי תעדת֯ו ול֯[א ]לס֯ו֯ר֯ י֯מין
7וש֯מ֯א֯ו֯ל֯ ואין לצעד ע֯ל֯ אחד [מכול דבריו]
8אז י֯רצה בכ֯פ֯ו֯ר֯י ניחו֯ח֯ והי֯ת֯ה [לו לברית]
9[יח]ד֯ עולמי֯[ם --]
frg. A
1[--] רוב֯[ ]פ֯
2[-- ]ד֯רכי איש
3[-- ]רע להשכיל
4[-- ]ה֯כ֯ל ר֯וח֯ו֯ת֯ בנ֯י איש
5[-- ]אור ○○○ ו○[ -- ]○ חושכ
frg. B
1לפ֯[ --]
2בנ֯[ --]
3למ○[ --]
4רפד[ --]
5ל֯[ --]