Versionen

4Q253a

©

Copyright


frg. 1 i
1[-- אז נדברו יראי יהוה איש אל רעה]ו֯ ויקשב
2[יהוה וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יהוה ולחשבי שמו] והיו לי
3[אמר יהוה צבאות ליום אשר אני עושה סגלה וחמלתי ע]ליהם כאשר
4[יחמול איש על בנו העובד אותו ושבתם וראיתם ]בין צדיק לרשע
5[בין עובד אלוהים לאשר לוא עבדו -- ]הצדק ועל ○○ [--]
frg. 1 ii
1ואישר מישראל אשר יא[ --]
2יגיש את דמו אל [--]
3ההוא[ -- ]ל[ --]
4○[ --]