Versionen

4Q252

©

Copyright


1
1[ב]ש֯נת ארבע מאות ושמונים לחיי נוח בא קצם לנוח ואלוהים
2א֯מר לא ידור רוחי באדם לעולם ויחתכו ימיהם מאה ועשרים
3שנה עד קץ מי מבול ומי מבול היו על הארץ _____ בשנת שש מאות שנה
4לחיי נוח בחודש השני באחד בשבת בשבעה עשר בו ביום ההוא
5נבקעו כול מעינות תהום רבה וארבות השמים נפתחו ויהי הגשם על
6הארץ ארבעים יום וארבעים לילה עד יום עשרים וששה בחודש
7השלישי יום חמשה בשבת ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום
8עד יום ארבעה עשר בחודש השביעי בשלושה בשבת ובסוף חמשים
9ומאת יום חסרו המים שני ימים יום הרביעי ויום החמישי ויום
10הששי נחה התבה על הרי הוררט ה֯[וא יו]ם֯ שבעה עשר בחודש השביעי
11והמים הי[ו ]ה֯לוך וחסור עד החודש [הע]שירי באחד בו יום רביעי
12לשבת נרא֯ו ראשי ההרים ויהי מק֯ץ ארבעים יום להראות ראשי
13ההר֯[ים ויפ]תח נוח את חלון התבה יום אחד בשבת הוא יום עשרה
14בעש֯[תי עשר] החודש וישלח א֯ת היונה לראות הקלו המים ולוא
15מצאה מנוח ותבוא אליו [אל ]ה֯תבה ויחל עוד שבעת ימים א[חרים]
16ויוסף לשלחה ותבוא אליו ועלי זית טרף בפיה [הוא יום עשרים]
17וארבעה לעשתי עשר החודש באחד בשב[ת וידע נוח כיא קלו המים]
18מעל הארץ _____ ומקץ שבעת ימים א֯ח֯ר֯[ים שלח א]ת֯ ה[יונה ולוא]
19יספה לשוב עוד הוא יום א֯ח֯[ד לשנים עשר] החודש[ באחד]
20בשבת ומקץ שלוש֯[ים ואחד ימים משלח את היונ]ה אשר לוא יס֯פ֯[ה]
21שוב עוד חרבו המ֯[ים מעל הארץ ו]יסר נוח את מכסה התבה[]
22וירא והנה [חרבו פני האדמה ברבי]עי באחד בחודש הריאשון
2
1באחת ושש מאות שנה לחיי נוח ובשבעה עשר יום לחודש השני
2יבשה הארץ באחד בשבת ביום ההוא יצא נוח מן התבה לקץ שנה
3תמימה לימים שלוש מאות ששים וארבעה באחד בשבת בשבע֯ה
4_____ אחת ושש _____ נוח מן התבה למועד שנה
5תמימה _____ ויקץ נוח מיינו וידע את אשר עשה
6לו בנו הקטן ויומר ארור כנען עבד עבדים יהייה לאחיו ולוא
7קלל את חם כי אם בנו כי ברך אל את בני נוח ובאהלי שם ישכון
8ארץ נתן לאברהם אהבו _____ בן מאה ואר[ב]ע֯ים שנה תרח בצאתו
9מאור כשדיים ויבוא חרן ואב֯[רם ש]בעים שנה וחמש שנים ישב
10אברם בחרן ואחר יצא [-- ]א֯רץ כנען ששי[ם --]
11העגלה והאיל והע֯[ז --] אברם לא[ --]
12האש בעברו[ -- ]צה לקח לו[ --]
13לצאת א֯ב֯[רם -- ]כ֯נען ל[ --]
3
1כאשר כתוב[ -- ]ש֯נים
2עשר אנשים[ -- עמו]רה וגם
3העיר הזאת֯[ --] צדיקים
4אנ֯ו֯כ֯[י] לא[ -- ]○ים לבדם יחרמו
5ואם לוא ימצא שם֯[ -- וכל] הנמצא בה ושלליה
6ומטיה (וטפיה) ושאר ○[ -- ]עולם וישלח
7אברהם את ידו [ויקח -- הש]מים
8ויומר אליו עת֯[ה ידעתי --]
9יחידכה מ֯[מני --]
10○[ --]
11○[ --]
12אל שדי יב֯[רך --]
13[א]ת֯ ברכת אביכה[ אברהם --]
14[-- ]לם֯ תהי[ה --]
4
1תמנע היתה פילגש לאליפז בן עשיו ותלד לו את עמלק הוא אשר הכ[ה]
2שאול _____ כאשר דבר למושה באחרית הימים תמחה את זכר עמלק
3מתחת השמים _____ ברכות יעקוב ראובן בכורי אתה
4ורישית אוני יתר שאת ויתר עוז פחזתה כמים אל תותר עליתה
5משכבי אביכה אז חללתה יצועיו עלה _____ פשרו אשר הוכיחו אשר
6שכב עם בלהה פילגשו ו֯[א]מר כ֯מי֯ם (ב֯כ֯ו֯[רי) פ֯ח֯ז[תה (]א֯[תה) ]ל[ -- ]ר֯א֯ובן הוא
7ראשית ער֯○○[ --]
5
1[-- לו]א֯ יסור שליט משבט יהודה בהיות לישראל ממשל
2[לוא י]כ֯ר֯ת יושב כסא לדויד כי המחקק היא ברית המלכות
3[ואל]פי ישראל המה הדגלים _____ עד בוא משיח הצדק צמח
4דויד כי לו ולזרעו נתנה ברית מלכות עמו עד דורות עולם אשר
5שמר ○[ -- ]ה֯תורה עם אנשי היחד כי
6[-- ]○ היא כנסת אנשי
7[-- ]○ נתן
6
1יתן מעדני י[ --]
2שפר ע○[ --]
3את ה[ --]
4○○[ --]