Versionen

4Q251

©

Copyright


frg. 1-2
1[-- ח]מ֯שה [--]
2[-- ]ות כול[ --]
3[-- ]○לש[ --] בהמה ולמשוך מים מבור
4[--] המשיכה ש○[ -- אל ]יוצא איש ממקומו כל השבת
5[מן החוץ אל הבית ]ו֯מן הבית אל הח֯[וץ -- ]לו לדרוש ולקרא בספר ב[שב]ת֯
6[--] החיל (החול) [-- ]מיא נדה בש[ר]ו֯ ביום [ה]ש֯בת
7[--] ב֯י֯[ו]ם֯ הש֯שי בשר ער[וה]
frg. 3
1[-- א]ל ע֯[ר]י֯ המקלט֯[ --]
2[-- ]ה֯כ֯ר֯ת עליו מתוך[ עמו --]
frg. 4-7 i
1[-- ]קדש כ֯י ○[ --]
2[-- וכ]י֯ יריבון א[נשים]
3[וה]כה[ איש את רעהו באבן או באגרף ולא י]מ֯ו֯[ת ונפל למש]כ֯בו
4[אם יקום] וה֯[תהלך בחוץ ונקה המ]כ֯ה רק שב֯[תו יתן] ורפוא
5[ירפא _____ וכי יכה איש את עבדו או את אמת]ו בשבט
frg. 7 ii
3○[ --]
4וא○[ --]
5איש מ[ --]
frg. 8
1[כי יכה איש את עבדו או את שפחתו ]בעין [ושיחתה או כי יפיל את שן]
2[עבדו או אמתו לחפשי ישלחנ]ו֯ ונתן שב֯[תו ורפו]א ירפא
3[תחת עינו או שנו כי יגח שור איש או ]א֯שה והומת השור וסקלהו
4[ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי ואם שור נ]גח הוא מאתמול
5[שלשום והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית אי]ש או אשה
6[השור יסקל וגם בעליו יומת אם כפר יושת עליו ונתן אי]ש א֯[ת]
frg. 9
1[אל יאכל איש דגן ותיר]וש ויצהר כי אם [הניף הכוהן]
2ראשיתם הבכורי֯ם֯ המלאה אל יאחר איש כי [תירוש]
3הואה ראשית המלאה [ו]ד֯גן הואה הדמע ○[ -- ולחם]
4בכורים הוא חלות החמץ אשר יביאו [בי]ום ה֯[בכורים] (ה֯[שבועות])
5בכורים הם אל יאכל א[י]ש֯ חט֯י֯ם חדשו֯ת֯[ (חדשים֯[) --]
6ע֯ד יום בא לחם הבכורים אל ○[ --]
frg. 10
1[-- בין רב ל]מ֯ע֯ט֯[ --]
2[-- מ]עוט[ ]אל ימעט֯[ (ימעי[ט) --]
3[-- ]○ת העשרון ל[ --]
4[-- הא]ד֯ם והבהמה הט֯מ֯א֯[ה והטהורה]
5[-- אך ]ב֯כור האדם והבהמה ה֯טמאה
6[-- אך בכור השו]ר֯[ ו]ה֯צאן והמקדש מן
7[-- הו]א כבכור ותבואת עץ
8[וכול עץ מאכל התאנה והר]מ֯ו֯ן והזית בשנה ה֯רביעית
9[יהיה כול פריו קודש הילולים כ]ת֯רומה כל חרם לכ֯וה֯ן
frg. 11
1[-- ]○בעי א[ --]
2[-- ]אמו [--]
frg. 12
1[-- ]שור[ ו]כשב ועז אשר לא שלמו [שבעת ימים --]
2[-- אש]ר במע֯[י ]א֯מו ואל יאכל בשרו כי ○[ --]
3[-- ה]יא א֯ל יאכל איש בשר בהמה _____ [--]
4[-- נב]ל֯ו֯ת֯ וטרפ֯ה אשר לא חיה כי[ --]
5[-- ]ל[ ]○ת֯ לנכרי[ ]וחלבה לעש֯[ות --]
6[-- ]ו֯ל[ז]בחה ממנו הכ֯[ --]
7[-- ר]ח֯ץ֯ ב֯○[ --]
frg. 13
1[-- ]○ית עליו איש[ --]
2[-- ]○ה כי הבקשה ה○[ --]
3[-- ]○[ ]נ֯פש֯[ו ]○ שלם [ישלם --]
frg. 14
1[-- ]○○○○[ ]הבהמה הטמאה אשר[ --]
2[-- לוא יקריבו ממנה י]ג֯אלו (ו]ג֯אלו) ושדה החרם תהי֯ה֯ אחזת [הכוהן --]
3[-- ]ת֯ נפשו לשמ֯ ל] ]○ ○○[ --]
frg. 15
1[-- קדש קד]שים הוא וה֯י֯[ה --]
2[-- (ל)ה/י]ח֯רימו לכוהן לעוברו֯[ --]
3[-- והיה ]לו[ ]לכוהן והאיש אש֯[ר --]
4[-- אל ]יאכל אי֯ש֯[ -- ]○[ --]
frg. 16
1[-- ואישה כי תהיה לכוהן ואכל]ה֯ את לחם אישה
2[-- קנין כספו ויליד ביתו ה]ם֯ יאכלו בלחמו רק זונה
3[וחללה לוא יאכלו את לחם הקודש ]○[ ו]כ֯ל המעל אשר ימעל
4[איש -- ]○○[ ]לאכול כי תועבה
5[היא -- ]מ֯על (]ב֯על) אשר אין לו ג֯ו֯אל
6[-- ]ל[ --]
frg. 17
1על העריות[ --]
2אל יקח איש את א[שת אביו ולא יגלה את כנף אביו לא יקח איש]
3את בת אחיו ואת בת א[חותו -- אל יגלה]
4איש את ערות א֯חות א֯[מו או אביו זמה היא ואשה לא תהיה לאחי]
5אביה ולאחי אמה[ --]
6אל יגל איש ערות [--]
7אל יקח איש ב֯תו֯ נ[ערה לאיש זר --]
frg. 18
1[-- ]○ א֯[י]ש ברעהו [--]
2[-- ]הארץ֯ לטמאה[ ]○[ --]
3[-- כיא ימצא ]חלל אשר יפול ב[שדה --]
4[-- וערפו שמה את עגל]ה֯ ב[נח]ל חלף הנפש את [--]
5[-- ]○ה חליפה היא כל אשר הכרת ע[ליו --]
6[-- ]כ֯ו֯ל אשר לא נפש עליו מות בק֯[בר יקבר --]
7[-- ]ל[ --]
frg. 19
1[-- ]עד ○[ --]
2[-- ]○ כל[ --]
3[-- ]ב֯[ --]
frg. 20 i
1[-- ]ץ֯
2[--
frg. 20 ii
1וטמא[ --]
2בבשר֯[ו --]
frg. 21
1[-- ]לדם[ --]
frg. 22
1[-- ]מע[ --]
2[-- א]ליכה ○[ --]
frg. 23
1[-- ]כ֯[ --]
2[--] אל [--]
frg. 24
1[-- ונ]תנו עליו֯[ --]
2[-- ]○ ב֯[ --]
frg. 25
1[-- כזב[ --]
2[-- ]למו֯○[ --]
frg. 26
1[-- ]○[ --]
2[--] יע○○[ --]