Versionen

4Q248

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]○○[ --]
2[-- ומשל ]מ֯צ֯רים ומ֯י֯ון (וב֯יון) ו[על אל]
3[אלי]ם ה֯גוי֯[ם? (הגדי֯[ל) ו]ב֯כן יאכלו[ את]
4[בשר בנ]י֯הם ובנותי[ה]ם במצור ב[נא אמון]
5[וה]ע֯ביר ´ ᷉ ´´ רוח[ ב]א֯צרותיהם וש֯[ב מנא]
6[ו]ב֯א למצרים ומכר את עפרה ואת[ה] (ואת[)
7אל עיר המקדש ותפשה עם כ[ל אוצרותיה]
8והפך בארצות גוים ושב למצרי֯[ם וככלות]
9[]○בצ (נ֯פצ) יד עם הק[דש -- תכלינה]
10כל אלה֯ י֯שו֯ב֯ו֯ ב֯נ֯י֯[ ישראל --]