Versionen

4Q23

©

Copyright


frg. 1
1[ה]כ֯[הן את הנגע ביום השביעי והנה לא פשה הנתק ולא היה בו שער צהב]
2ומרא[ה הנתק אין עמק מן העור והתגלח ואת הנתק לא יגלח והסגיר הכהן]
3את הנת֯[ק שבעת ימים שנית ]
frg. 2-3
1[ושתי תרים או שני ]בני יונה֯ א֯ש֯[ר ]תש֯יג֯ י֯[דו והיה אחד חטאת והאחד עלה ]
2[והביא אתם ביו]ם הש֯מ֯[יני] לטהרת֯[ו אל הכהן אל פתח אהל מועד לפני יהוה ]
3[ושחט את כבש ה]אשם ולקח הכהן[ מד]ם֯ הא֯[שם ונתן על תנוך אזן המטהר]
4[הימנית ועל בהן ]י֯דו הימנית ועל בהן רגלו ה֯[ימנית ומן השמן יצק הכהן]
5[על כף הכהן השמא]לית והז֯[ה הכ]ה֯ן֯ ב֯אצ֯ב֯ע֯[ו הימנית מן השמן אשר על כפו]
6[השמאלית שבע פעמים ל]פ֯ני יהוה[ ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על]
7[תנוך אזן המטהר הימני]ת֯ ועל ב[הן רגלו הימנית על מקום דם האשם והנותר]
8[מן השמן אשר על כף הכ]ה֯ן יתן ע֯[ל ראש המטהר לכפר עליו לפני יהוה ]
9[ועשה את האחד מן התרי]ם או מ[ן בני היונה מאשר תשיג ידו את אשר תשיג]
10[ידו את האחד חטאת ואת ]הא[חד עלה על ]המנח֯ה וכפר הכ֯[הן על המטהר לפני]
11[יהוה זאת תורת אשר בו נגע צרעת א]ש֯ר֯ לא תשיג ידו[ בטהרתו ]
12[וידבר יהוה אל משה ואל אהרן ל]א֯מ֯ר֯ כי תב֯[או אל ארץ כנען אשר אני נתן]
frg. 4
1[אתהן אל מחוץ לעיר אל ]מ֯ק֯ו֯ם֯[ טמא ואת הבית יקצע מבית סביב ושפכו]
2[את העפר אשר הקצ]ו֯ אל מחוץ לעיר אל מקום ט֯מ֯[א ולקחו אבנים אחרות]
3[והביאו אל תחת ]האבנים ועפר אחר יקחו וטחו א[ת הבית ואם ישוב]
4[הנגע ופרח בב]ית אחרי חליץ את ה[אב]נ֯י֯ם ואחר הטו֯[ח את הבית ובא]
5[הכהן ור]א֯ה והנה פשה הנגע בבי֯[ת צרעת ממארת ]ה֯י֯[א בבית טמא הוא ]
6[ו]נ֯ת֯צ֯ו֯ א֯ת֯ הבית את אב֯נה ואת ע֯צ֯[ ואת כל עפר הבית והוציאו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא] והבא אל הבית כל י[מי הסג]י֯ר֯ו֯[ יטמא עד הערב והשכב בבית יכבס]
7את בגדיו והאכל בבית יכ[בס את בגדיו ואם בא יבא הכהן וראה והנה]
8לא פשה הנגע בבית א[חרי הטח את הבית וטהר הכהן את הבית כי]
9[נ]רפא הנגע לקח לטהר את[ הבית שתי צפרים ועץ ארז ושני תולעת]
10[וא]ז֯וב ושחטו את הצפור האחת[ אל כלי חרש על מים חיים ולקח]
frg. 5
1[את עץ הארז ו]א֯ת֯ האזוב ואת שני התולע֯ת[ ואת הצפר החיה וטבל אתם בדם]
2[הצפר הש]ח֯וטה ובמים החיים והזה על[ הבית שבע פעמים וחטא את הבית]
3[בדם הצפור ]ובמים החיים ובצפר החיה[ ובעץ הארז ובאזוב ובשני התולעת ]
4[ושלח ]א֯ת הצפור החיה אל מחוץ לעיר֯[ אל פני השדה וכפר על הבית וטהר ]
5[זאת התורה ]לכל נגע הצ֯רע֯[ת ]ו֯ל[נתק ]
frg. 6
1תחתיו יטמ֯[א עד הערב והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד]
2הערב וכל אש[ר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים וכבס בגדיו ורחץ]
frg. 7
1[הערב ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זבה בבשרה שבעת ימים תהי]ה בנדתה
2[וכל הנגע בה יטמא עד הערב וכל אשר תשכב עליו בנדתה י]טמא וכל אש[ר]
3[תשב עליו יטמא וכל הנגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במי]ם וטמא עד הע[רב ]
4[וכל הנגע בכל כלי אשר תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים ו]טמא עד הערב
5[ואם על המשכב הוא או על הכלי אשר היא ישבת עליו (4Q23 frg. 90,1) בנגעו ]בו יטמא עד (4Q23 frg. 90,1) ]מ֯עו֯[
6[הערב ואם שכב ישכב איש אתה ותהי נדתה עליו וטמא (4Q23 frg. 90,2) שבעת ]י֯מ֯י֯[ם וכ]ל (4Q23 frg. 90,2) ]שבע○[
frg. 8-14 i
1[ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אתו על הכפרת ו]ל֯פ֯נ֯[י הכפרת וכפר על הקדש]
2[מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל ]מועד[ השכן אתם בתוך טמאתם ]
3[וכל אדם לא יהיה באהל ]מועד ב[באו לכפר בקדש עד ]צ֯אתו וכפר בע֯[דו ובעד ביתו ובעד]
4[כל קהל ישראל ויצא אל ]המזבח אשר֯[ לפני יהוה וכפר עליו ו]ל[ק]ח֯ מדם הפ[ר ומדם השעיר]
5[ונתן על קרנות המזבח סביב והז]ה֯ ע֯ליו מ֯[ן הדם באצבעו שבע פעמים וט]ה֯רו֯ [וקדשו מטמאת בני]
6[יש]ראל וכלה מכ֯[פר את ]ה֯ק֯[דש ואת אהל מועד ואת ה]מ֯ז֯ב֯ח וה[קריב את השעיר החי וסמך]
7[אהרן א]ת שתי (4Q23 frg. 89,1) יד○[ ע]ל֯ ראש השע[יר החי והתודה עליו ]א֯ת כל עונת[ בני ישראל ואת כל פשעיהם]
8לכל[ חטא]תם ונתן א֯תם על ראש ה֯[שעיר ושלח ביד איש עתי ה]מ֯דבר֯[ה ונשא השעיר עליו את כל]
9עונתם א֯[ל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את בגדי הבד]
10אשר לבש וב֯[א אל הקדש ו]הניחם שם [ורחץ את בשרו במים -- ועשה את עלתו]
11ואת עלת ה[עם וכפר בעדו ובעד ה]ע֯ם֯ ואת֯[ חלב החטאת יקטיר המזבחה והמשל]ח֯ א֯ת
12השעיר[ לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה ואת ]פר החטאת
13ואת שע֯י֯[ר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקדש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו ]ב֯אש את
14ערתם [ואת בשרם ואת פרשם והשרף אתם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחר]י֯ כן
15יבוא אל֯[ המחנה והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם]
16[וכ]ל֯[ מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם ]
frg. 14 ii-15
10[א]ח֯יך לא תגלה ערו[ת אחיך היא ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה]
11לא[ ]תקח לגלות ערות[ה שארה הנה זמה היא ואשה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות]
12ערותה עליה בח֯[ייה ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה ואל אשת עמיתך]
13ל֯[א תתן שכבתך לזרע לטמאה בה ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך]
14א֯נ֯י֯[ יהוה ]
frg. 16-19
1[וא]ת֯ ש֯בת֯[תי תשמרו אני י]ה֯ו֯ה֯ א֯[להי]כ֯ם [אל ]ת֯פ֯נ֯ו֯[ אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו]
2ל֯כם אני יה֯[וה אלהיכם ]ו֯כי תזבחו ז֯[בח ]שלמים ליהוה ל֯[רצנכם תזבחהו ביום זבחכם יאכל]
3וממחרת [והנותר עד יו]ם֯ השלישי באש יש[רף ]ו֯אם ה[אכל יאכל ביום השלישי פגול]
4[הו]א֯ ל[א ירצה ואכליו ]ע֯ונו ישא֯[ ]כי את [קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה ]
frg. 20
1[אל ]משה וש[ם אמו שלמית בת דברי למטה דן ויניחהו במשמר לפרש להם]
2על פי יהוה[ ]
frg. 21 i
1-- בשברי לכם מטה לח]ם֯[ ואפ]ו֯
2[עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ול]א֯ תשבעו
3[ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי והלכתי ע]מכם בחמת קרי
4[ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם ואכלתם בש]ר בניכם ובשר
5[בנתיכם תאכלו והשמדתי את במתיכם והכר]ת֯י֯[ ]את חמניכם ונתתי
6[את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נ]פ֯שי אתכם ונתתי את עריכם
7[חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח ב]ריח ניחחכם ו֯ה֯שמתי אני
8[את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים] בה ואתכם א֯ז֯רה בגוים
9[והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם ש]ממה ועריכם יהיו חרבה
frg. 21 ii-23
1[ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלי]ם֯ ואם מב[ן]
2[חדש ועד בן חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים]
3[כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף ואם מבן ששים ]שנה֯[ ]
4[ומעלה אם זכר והיה ערכך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה] שקלים[ ]
5[ואם מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על פי]
6[אשר תשיג י]ד֯ הנ֯ד֯[ר יעריכ]נ֯ו֯ הכהן֯[ ואם בהמה אשר]
7יקר[יבו] ממנה קר֯[בן ל]י֯הוה כל א[שר יתן ממנו ליהוה יהיה]
8קד֯ש֯[ ל]א֯[ ]י֯חליפנו [ולא ]ימיר אתו֯[ טוב ברע או רע בטוב ואם]
9המר ימיר בהמה֯[ (4Q23 frg. 85,1) בבהמה והיה (4Q23 frg. 85,1) הוא ותמורתו יהיה קדש ואם]
10כל בהמה טמאה אשר֯[ (4Q23 frg. 85,2) לא יקריבו ממנה קרבן ליהוה]
11והעמיד את הבה֯מה לפני ה֯[כהן והעריך הכהן אתה בין]
12[טו]ב֯ ובין רע כ[ערכך הכהן כן יהיה ואם גאל יגאלנה]
13[ויסף] חמישתו[ על ערכך ]
frg. 24-26
1[ליהו]ה֯ ו֯ה֯ע֯ר֯י֯כ֯[ו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן ]כן יקום ואם ה֯מקדיש
2[י]ג֯אל את ביתו֯[ ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו ואם מ]ש֯דה אחזתו [י]קדיש א֯[י]ש֯
3[ליהוה והיה ערכך לפי זרעו זרע חמר שערים בחמשים שק]ל כסף ואם משנת הי֯[בל]
4[יקדיש שדהו כערכך יקום ואם אחר היבל יקדיש שדהו וח]ש֯ב לו הכהן את ה[כסף]
5[על פי השנים הנותרת עד שנת היבל ונגרע מערכך ואם גאל יגא]ל[ א]ת השדה ה[מקדיש]
6[אתו ויסף חמשית כסף ערכך עליו וקם לו ואם לא יגאל את השדה וא]ם֯ מכ֯ר א֯[ת השדה]
7[לאיש אחר לא יגא]ל֯ עוד ו֯ה֯[יה השדה בצאתו ביבל קדש ליהוה כשדה החרם לכהן תהיה]
8[אחזתו ואם את ]שדה מק[נתו אשר לא משדה אחזתו יקדיש ליהוה ]
frg. 27
24[וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית]
25לצאתם מארץ [מצרים לאמר שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם]
26במספר שמות כ[ל זכר לגלגלתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו]
27אתם לצבא[תם אתה ואהרן ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו]
28הו֯א֯ ו֯א֯ל[ה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור ]
frg. 28
38-- פקדיהם למטה ראובן ששה] וארבע[ים]
39[אלף וחמש מאות לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פק]ד֯י֯ו֯ במספ[ר]
frg. 29
1י֯צא צבא פ֯[קדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות ]
2לבן דן תולדתם למש[פחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא]
3צ֯בא פקדיהם ל[מטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות ]
4לבני֯ א֯[שר תו]ל[דתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל]
frg. 30
1-- לצבאת]ם ימה ונשיא[ לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד -- ]
2-- וע]ל[יו מטה מנשה -- ]
frg. 31-32 i+33
1מאות לאחרנה י֯[סעו לדגליהם אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת]
2לצבאת[ם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים ]
3--
4--
5--
6-- אלה שמות בני אהרן הכהנים המשח]י֯ם[ אשר מל]א֯ו ידם ל֯[כה]ן
7[וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה ]במדבר ס֯יני ו֯ב֯נ֯ים לא היו להם
8[ויכהן] אלעז֯ר֯[ ואיתמר על פני אהרן אביהם ]
9[ויד]בר יהוה אל משה [ל]אמ֯ר֯ ה֯[קרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני ]אהרן הכהן ושרתו אתו
10ושמרו את משמרתו ו֯א֯[ת מ]ש֯מרת כל [העדה לפני אהל מועד לעבד את ]עבדת המשכן ושמ[רו]
11[את] כל כלי אה֯[ל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד את עבד]ת המשכן ונתת את הלוים
12[לאהרן ו]ל֯[בניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל ו]א֯ת אהרן ואת בניו תפ֯קד ו֯שמרו֯ את
13[כהנתם והזר הקרב יומת וידב]ר יהוה אל משה לאמ[ר ואני]
14[הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם ]בבני ישראל והיו לי הל֯[וים ]
15[כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כ]ל בכור בישראל מאדם ע[ד]
16[בהמה לי יהיו אני יהוה וידבר יהוה אל משה במדבר סיני] לאמר פקוד את ב֯[ני לוי]
17[לבית אבתם למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם ויפ]ק֯ד אתם משה ע[ל פי יהוה]
18[כאשר צוה ויהיו אלה בני לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי וא]לה שמות ב[ני גרשון]
19[למשפחתם לבני ושמעי ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיא]ל[ -- ]
frg. 32 ii+34 i-43
5-- (4Q23 frg. 103,1) לאהרן ו]לבניו
6[על פי יהוה כאשר צוה י]ה֯ו֯ה א֯ת֯[ מש]ה֯
7וי֯ד֯ב֯ר֯[ יהוה ]א֯ל משה[ וא]ל֯ אהרן לאמר נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית
8אבתם מבן של֯שים [שנה ומ]ע֯לה ועד בן ח[מ]ש֯י֯ם שנה כל[ ב]א֯ לצ֯ב֯א֯ ל[ע]שות מלאכה באהל מ֯ועד
9[זא]ת עבדת֯[ בני קהת ]ב֯אהל מ[ועד ק]דש [הק]ד֯ש֯י֯ם֯ ו֯ב֯[א אהרן ובנ]י֯ו בנסע[ המחנה והורדו]
10את פרכת ה[מסך וכסו ]בה את ארון העדות[ ונתנו עליו כסוי עור ת]חש ופר[שו בגד כליל תכלת]
11מלמעלה [ושמו בדיו] ועל שלחן [הפנ]י֯ם יפר֯[שו בגד תכלת ונתנו עליו ]את ה֯[קערת ואת הכפת]
12ואת המנ○[ ואת ק]שות הנסך ולח֯[ם התמיד עליו יהיה ופרשו ע]ל֯יהם ב֯גד֯[ תולעת שני]
13ו֯כסו אתו֯[ במכסה עו]ר תחש ושמו את בדיו ו[לקחו בגד תכלת וכסו ]את מ֯נורת֯[ המאור ואת נרתיה]
14[ואת מלקחי]ה ואת מחתתיה ואת כל כלי[ שמנה אשר ישרתו לה ]בהם[ ונתנו אתה ואת כל כליה]
15[אל מכסה עו]ר֯ תחש ונתנו על המו֯[ט ועל מזבח הזהב יפרשו ]בג[ד ת]כ֯לת וכסו את[ו במכסה עור]
16[תחש ושמו את בדיו ו]ל[קחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בק]ד֯ש֯ ו֯נ֯תנ֯ו֯ אל֯[ ]בגד ת[כלת]
frg. 34 ii+44-50
5פקדיהם למש֯[פחת]ם֯[ לבית אבתם אלפים ושש מאות ושלשים אלה פקודי]
6משפחת בני גרשון כל העבד[ בא]ה֯ל מ֯[ועד אשר פקד משה ואהרן על פי]
7יהוה ופקדי משפחת בני מררי למש[פחת]ם [לבית אבתם מבן שלשים]
8[שנ]ה ו֯מ֯עלה ועד בן חמ[שי]ם֯ שנה כל [הב]א לצבא֯[ לעבדה באהל מועד ]
9[ויהיו פ]קדיהם למשפחתם שלש֯ת א֯[לפי]ם֯ ומאתים א[לה פקודי משפחת בני]
10[מררי אשר פקד משה ו]א֯הרן על[ פי יהוה ]ביד משה כ[ל הפקד]י֯ם אש[ר]
11[פקד משה ואהרן ]ו֯נ֯[שיאי ישר]אל[ את הלוים] למשפחת֯[ם ולבית ]אבתם
12[מבן שלש]י֯ם ש֯נ֯ה ומעלה֯[ ועד בן חמשים שנה כל הבא ]ל֯[עבד (4Q23 frg. 79,1) עבדת עבדה]
13[ועבדת מש]א באהל מו֯ע֯ד ו[יהיו פקדיהם שמנת אלפים וחמש (4Q23 frg. 79,2) מאות]
14[ושמנים על פ]י֯ יהוה פקד֯[ אותם ביד משה איש איש על]
15[עבדתו ועל משאו ופקד]י֯ו֯ אש[ר צוה יהוה את משה ]
16וידבר יהוה אל משה לא]מר צו את[ בני ישראל]
17[וישלחו מן ]ה֯מחנה כל צרו֯[ע וכל זב וכל טמא לנפש ]מ֯ז֯כר ו[עד נקבה]
18[תשלחו אל מ]ח֯וץ למחנה תשל[חום ולא יטמאו את מחניה]ם אשר[ אני שכן בתוכם ]
19[ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למ]חנה כאשר דב֯[ר יהוה]
20[אל משה כן עשו בני ישראל וידב]ר֯[ יהוה אל משה לאמר ]
21[דבר אל בני ישראל א]י֯ש או אשה[ כי יעשו מכל חטאת האדם למעל ]את[ מעל]
22[ביהוה ואשמה הנפש] ההיא והתו֯[דו את חטאתם והשיב את אשמו בר]אשו
23[וחמ]י[שתו יסף עליו ונתן לאשר אשם לו ואם אין לאיש ]ג֯אל להשב[ ]
24[האשם אליו האשם המושב ליהוה לכהן מלבד איל הכפר]ים אשר
25[יכפר בו עליו וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן ]ל[ו ]י֯הי֯[ה]
frg. 51
1לטהרם הזה עליהם מי חטאת וה֯[עבירו תער על כל בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו ולקחו]
2פר בן בקר ומנחתו סלת בלולה ב[שמן ופר שני בן בקר תקח לחטאת והקרבת את הלוים]
3לפני אהל מועד והקהלת את [כל עדת בני ישראל והקרבת את הלוים לפני יהוה וסמכו]
4ב֯נ֯י֯[ י]ש֯ראל את ידי[ה]ם֯ על הלוים[ והניף אהרן את הלוים תנופה לפני יהוה מאת בני]
5[ישרא]ל והיו לעבד [את] עבדת֯ י֯[הוה והלוים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים ועשה את]
6[האחד ח]ט֯את ואת הא֯ח֯[ד -- ]
frg. 52
1[ויתחטאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אתם תנופה לפני יהוה ויכפר עלי]הם
2[אהרן לטהרם ואחרי כן באו הלוים לעבד את עבדתם באהל מועד לפני אהרן ו]ל֯פני בניו
frg. 53-54
1[עשר יום בחד]ש הזה ביום[ -- ככל חק]ת֯[יו ]ו֯כ֯כ֯[ל מש]פ֯טיו
2[תעשו את]ו֯ וידבר משה א֯[ל בני ישראל לעשת הפסח ויעש]ו֯[ א]ת֯ הפסח בראשון
3[בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר ס]י֯ני ככל א֯שר צוה יהוה את משה
4[כן עשו בני ישראל ויהי אנשים אשר היו ט]מ֯אים לנפש אדם ולא יכלו לעשות
5[הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהר]ן֯ ב֯י֯ו֯ם֯ ההוא ויאמרו האנשים
6[ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי ]ה֯[ק]ר֯ב את קרבן יהוה
7[במעדו בתוך בני ישראל ויאמר אלהם משה עמדו ואשמע]ה מה יצוה יהוה לכם
8וידבר יהוה אל משה לאמר דב]ר֯ אל בני ישראל לאמ[ר איש]
9[איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחקה לכם או ]לדריכם ועשה פסח ליה[וה]
frg. 55
1[ובהאריך הענן על המשכ]ן֯ ימים רבים וש֯מ[רו בני ישראל את משמרת יהוה]
2[ולא יסעו ויש אשר יהיה הענן י]מ֯ים מס֯[פר -- ]
frg. 56
1-- ויסעו (4Q23 frg. 75,2) בראשנה ע]ל פי יהו֯[ה ביד משה ויסע דגל מחנה בני יהודה] (4Q23 frg. 75,2) ]שנה ○[
2[בראשנה לצבאתם ועל (4Q23 frg. 75,3) צבא]ו נחשון בן ע֯מינדב ו֯[על צבא מטה בני יששכר] (4Q23 frg. 75,3) ]○○○[
3[נתנאל בן צוער ועל צבא מ]טה בני זבולן אליאב בן חיל֯ן֯[ ]והורד ה֯[משכן ונסעו]
4[בני גרשון ובני מררי נשאי ]המשכן ונסע דגל מחנה ראובן לצבא[תם ועל צבאו]
5[אליצור בן שדיאור ועל צב]א מטה בני שמעו[ן ש]למ֯יאל בן צור[ישדי ועל צבא]
6[מטה בני גד אליסף בן דעואל ו]נ֯ס֯עו הקה֯תים נשאי המקדש[ והקימו]
7[את המשכן עד באם ונסע דגל מחנ]ה֯ בני אפרים לצבאתם ועל[ צבאו]
8[אלישמע בן עמיהוד ועל צבא מטה בני מנ]ש֯ה֯[ גמ]ל[יא]ל[ בן פדהצור -- ]
0 (4Q23 frg. 75,1) ]○ ○[
frg. 57
1[וישבו ויבכו ]גם בני ישראל֯[ ויאמרו מי יאכלנו בשר זכרנו את הדגה אשר נאכל]
2[במצרים חנם את ]הקשאי[ם ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים ]
frg. 58-59
1[אשר ידעת כי הם זקני העם ושטריו ולקחת אתם אל אהל מועד והתיצבו ש]ם֯
2[עמך וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי על]יהם
3[ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך ואל העם תאמר התק]ד֯שו למחר
4[ואכלתם בשר כי בכיתם באזני יהוה לאמר מי יאכלנו בשר כי טוב לנו ב]מ֯צ֯[ר]ים
5[ונתן יהוה לכם בשר ואכלתם לא יום אחד תאכלון ולא יומים ולא ח]משה ימים
6[ולא עשרה ימים ולא עשרים יום עד חדש ימים עד אשר יצ]א מאפ֯כם
7[והיה לכם לזרא יען כי מאסתם את יהוה אשר בקרבכם ותבכו לפני]ו֯ ל֯אמר
8[למה זה יצאנו ממצרים ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנ]כ֯י בקרב[ו]
9[ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים הצאן ובקר ישחט להם] ומצא
frg. 60-61
1-- והאיש משה ענו מא]דה[ מכל האדם אשר על פני האדמה ]
2[ויאמר יהוה פתאם אל משה ואל אהרן ואל ]מ֯[רי]ם֯[ ]צאו שלש֯[תכם אל ]א֯הל֯ מ[ועד (4Q23 frg. 78,2) ויצאו] (4Q23 frg. 78,1) --
3[שלשתם וירד יה]ו֯ה֯ בע֯מד ע֯נ֯ן֯ [וי]עמ֯[ד פ]תח האהל ויק[רא אהר]ן֯ ו֯מ֯רים ויצאו (4Q23 frg. 78,2) ו○[
4 (4Q23 frg. 78,3) [שניהם ויאמר שמעו נא ]ד֯ברי אם יהיה נביאכם יהוה ב[מראה א]ל֯[י]ו֯ את֯ו֯דע (4Q23 frg. 78,3) שני○[
5[בחלום אדבר בו לא כן עבדי ]משה ב֯כ֯ל ביתי נאמן הוא פה א֯[ל פה א]דבר֯ ב֯ו֯ ובמראה
6[ולא בחידת ותמנת יהוה (4Q23 frg. 80,1) יביט ומדו]ע לא יראתם לדבר [בעבד]י במשה֯ ו֯י֯ח֯ר֯ (4Q23 frg. 80,1) ]אט ומדי[
7[אף יהוה בם וילך והענן סר (4Q23 frg. 80,2) מעל האהל ]והנה מרים מצרעת כשל֯[ג ויפן אהרן] (4Q23 frg. 80,2) ]ל○[ -- ]○ל[
8[אל מרים והנה מצרעת ויאמר אהרן אל משה בי א]דני אל נא תש֯[ת עלינו חטאת]
9-- ]○[ ]○○○[ -- ]
frg. 62
1[ויעלו ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב ]לבא ח֯[מת]
frg. 63
1[ה]נהר א֯ר֯ץ֯ ב֯ני ע֯[מו לקרא לו לאמר הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין]
2הארץ והוא ישב[ ממלי ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא]
3[מ]מ֯ני אולי אוכל נכה[ בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך]
4-- ]○○○○○○[ -- ]
frg. 64
1א֯[להי]ם כי הלך [הוא ויתיצב מלאך יהוה בדרך לשטן לו והוא רכב על אתנו ושני]
2נעריו עמו ותרא ה֯א֯[תון את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ותט]
3האתון מן הד֯ר֯ך ותלך֯[ בשדה ויך בלעם את האתון להטתה הדרך ויעמד מלאך יהוה]
4[במשעו]ל[ ]ה֯כ֯ר֯מ֯[ים גדר מזה וגדר מזה ]
frg. 65
1[י]ש֯ראל בני֯ [ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי לחצרן משפחת החצרוני]
2[לכ]רמי משפחת֯[ הכרמי אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף]
3[ו]ש֯בע [מ]א֯[ו]ת֯[ ושלשים -- ]
frg. 66
1-- מפיו[ יעשה -- ]
2-- ]ל[-- ]
frg. 67
1-- (4Q23 frg. 88,2) ]שפתיה֯[ -- ] (4Q23 frg. 88,2) תצא[
frg. 68 i
1-- כה עשו אבתיכם בשלחי את]ם֯ מקדש ברנע לראו[ת את הארץ ]
2[ויעלו עד נחל אשכול ויראו] את הארץ וינאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארץ֯[ אשר]
3[נתן להם יהוה ויחר אף יהו]ה ביום ההוא וישבע לאמר אם יראו האנשים העלים ממצרים
4[מבן עשרים שנה ומעלה את ה]א֯דמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מלאו
5[אחרי בלתי כלב בן יפנה הקנזי ויהושע בן נון כי מלאו ]א֯חרי יהוה ויחר אף יהוה בישראל
6[וינעם במדבר ארבעים שנה עד תם כל הדור העשה הרע בע]יני יהוה והנה קמתם תחת
7[אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף יהו]ה אל ישראל כי תשבון מאחריו
frg. 69
1-- ואם ל]א֯[ ]ת֯ע֯[שו]ן֯[ ]
2[כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם בנו לכם ערים לטפ]כ֯ם וגדרת לצאנכם
3[והיצא מפיכם תעשו ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמר עבדיך יעשו ]כ֯אשר אדני מצוה
4[טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד ועבדיך ]י֯עברו כל חלוץ צבא לפני
5[יהוה למלחמה כאשר אדני דבר ויצו להם משה את אלעזר ]הכהן ואת י֯ה֯ו֯שע בן נון ואת
6[ראשי אבות המטות לבני ישראל ויאמר משה אלהם אם ]יעברו בני גד ובני ר֯[אובן אתכם א]ת֯
7[הירדן כל חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפנ]י֯כ֯ם ונתתם להם את אר֯[ץ הגלעד ל]אחזה
8[ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככ]ם֯ בארץ כנען ויענו ב֯נ֯י גד ו֯[בני ראובן ]ל֯[אמר]
9[את אשר דבר יהוה אל עבדיך כן נעשה נחנו] נעבר חלצים לפני יהוה א[רץ כנען ואתנו]
10[אחזת נחלתנו מעבר לירדן ויתן להם מש]ה֯ לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנ֯[שה בן יוסף]
11[את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממ]לכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה [בגבלת ערי הארץ]
12[סביב ויבנו בני גד ]את די֯[ב]ן֯ ואת עטרת ואת ערער֯ ואת עטרת שופן[ ואת יעזר ויגבהה ]
13[ואת (4Q23 frg. 81,1) בית נמרה ואת ]בית הרן ערי֯[ מב]צ֯ר֯ וגדרת צאן ובני ראובן ב֯נ֯[ו את חשבון ואת] (4Q23 frg. 81,1) ]○ית נ○[
14 (4Q23 frg. 81,2) [אלעלא ואת קריתים ואת נבו ואת בעל מ]ע֯ון מוסבת שם ואת שב֯[מה ויקראו בשמת] (4Q23 frg. 81,2) ]לא ו○[
15[את שמות הערים אשר בנו וילכו בני מכיר בן ]מ֯נ֯שה גלעדה וילכד○[ ויורש את האמרי]
16[אשר בה ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה] ויאיר בן [מנשה הלך וילכד]
17[את חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר ונבח הלך וילכד את ]ק֯נת ואת ב֯[נתיה ויקרא לה]
frg. 70-71
1]○○○ ○○[ -- ] (4Q23 frg. 97,1) ○[
2[ב]סכת ויסע[ו (4Q23 frg. 97,2) מסכת ויח]נ֯ו֯ באת[ם אשר בקצה המדבר ויסעו מאתם וישב על פי החירת] (4Q23 frg. 97,2) ויהד[
3[אשר] על פנ֯[י בעל צפו]ן֯ ויחנו ל[פני מגדל ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה]
4[ו]ילכו דרך[ שלשת ימי]ם֯ ב֯מד֯[בר אתם ויחנו במרה ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם]
5[ש]ת֯[ים עשרה עינת מים -- ]
frg. 68 ii
1מר֯י֯ס֯[ה ויחנו בקהלתה ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה ]
2ויסעו מחרד֯[ה ויחנו במקהלת ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת ויסעו מתחת ויחנו בתרח ]
3ויסעו מתר֯[ח ויחנו במתקה ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות ]
4ויסעו מ֯[מ]סרות ויח֯[נו בבני (4Q23 frg. 76,1) יעקן ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד ויסעו מחר הגדגד]
5ויחנו ביטבתה ויסעו (4Q23 frg. 76,2) [מיטבתה ויחנו בעברנה ]
frg. 72-73
1-- והורש]תם[ את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את]
2[כל משכיתם ואת כל] צלמי מ֯ס֯[כת]ם תאב[דו ואת כל במתם תשמידו והורשתם]
3[את הארץ וישבתם ב]ה֯ כי לכם נ[תת]י את ה[ארץ לרשת אתה והתנחלתם את]
4[הארץ בגורל למשפח]ת֯יכם לרב ת֯ר֯[בו ]את נ֯ח֯ל[תו ולמעט תמעיט את נחלתו אל]
5[אשר יצא לו שמה הג]ו֯רל ל[ו יהיה -- ]
frg. 74
1-- ומגרשי הערים ]א֯ש֯[ר תתנו] ללוים[ מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב]
2[ומדתם מחוץ לעיר את פא]ת֯ קדמה אלפ֯[ים באמה ]
frg. 75
1-- (4Q23 frg. 56,0) ]○ ○[ -- ]
2-- (4Q23 frg. 56,1) ]שנה ○[ -- ] (4Q23 frg. 56,1) בראשנה ע]ל
3-- (4Q23 frg. 56,2) ]○○○[ -- ] (4Q23 frg. 56,2) צבא]ו
frg. 76
1-- (4Q23 frg. 68ii,4) ]ם֯ ○[ -- ] (4Q23 frg. 68 ii,4) יעקן
2-- (4Q23 frg. 68ii,5) ]טבתה ○[ -- ] (4Q23 frg. 68 ii,5) [מיטבתה ויחנו
frg. 77
1-- ]ארניו֯[ -- ]
2-- ]ע֯ ומ○[ -- ]
3-- ]ל○ל נ○[ -- ]
frg. 78
1-- ]○○ (4Q23 frg. 60-61,2) --
2-- ]○ (4Q23 frg. 60-61,3) ו○[ -- ] (4Q23 frg. 60-61,2) ויצאו]
3-- (4Q23 frg. 60-61,4) שני○[ -- ] (4Q23 frg. 60-61,4) [שניהם
frg. 79
1-- (4Q23 frg.34 ii+44_50,12) ]○ח ○[ -- ] (4Q23 frg. 34 ii+44-50,12) עבדת עבדה]
2-- (4Q23 frg.34 ii+44_50,13) ושם[ -- ] (4Q23 frg. 34 ii+44-50,13) מאות] (4Q23 frg. 34 ii+44-50,14) [ושמנים
3-- (4Q23 frg.34 ii+44_50,14) ]○[ -- ]
frg. 80
1-- (4Q23 frg. 60-61,6) ]אט ומדי[ -- ] (4Q23 frg. 60-61,6) יביט ומדו]ע
2-- (4Q23 frg. 60-61,7) ]ל○[ -- ]○ל[ -- ] (4Q23 frg. 60-61,7) מעל האהל
frg. 81
1-- (4Q23 frg. 69,13) ]○ית נ○[ -- ] (4Q23 frg. 69,13) בית נמרה
2-- (4Q23 frg. 69,14) ]לא ו○[ -- ] (4Q23 frg. 69,14) [אלעלא ואת
frg. 82
1-- ]○○[ -- ]
2-- ]בר[ -- ]
frg. 83
1-- ]○ישבם[ -- ]
2-- ]ה֯ ו֯י[ -- ]
frg. 84
1-- ת○[ -- ]
2-- ט[ -- ]
frg. 85
1-- (4Q23 frg. 21ii_23,9) ]המה הוא[ -- ] (4Q23 frg. 21 ii-23,9) בבהמה הוא
2-- (4Q23 frg. 21ii_23,10) לא ○[ -- ] (4Q23 frg. 21 ii-23,10) לא
frg. 86
1-- ]○ וא○[ -- ]
2-- נו○[ -- ]
frg. 87
1-- ]הם --
2-- ]○תתי --
frg. 88
1-- ]מו כל ○[ -- ]
2-- (4Q23 frg. 67,1) תצא[ -- ] (4Q23 frg. 67,1) ]שפתיה֯[
frg. 89
1-- (4Q23 frg. 8_14i,7) ]○יו ע○[ -- ] (4Q23 frg. 8-14 i,7) יד○[ ע]ל֯
2-- (4Q23 frg. 8_14i,8) ]○[ -- ]
frg. 90
1-- (4Q23 frg. 7,5) ]מ֯עו֯[ -- ] (4Q23 frg. 7,5) בנגעו
2-- (4Q23 frg. 7,6) ]שבע○[ -- ] (4Q23 frg. 7,6) שבעת
frg. 91
1-- ]○○ש○[ -- ]
2-- ]יש○[ -- ]
frg. 92
1-- ]○○[ -- ]
2-- העם את[ -- ]
frg. 93
1-- ]י֯מ○[ ]○[ -- ]
2-- ]○○[ -- ]
frg. 94
1-- ]ל֯ד֯○[ -- ]
2-- ]○ אמ֯[ -- ]
frg. 95
1-- ]ל֯בש[ -- ]
2-- ]○א[ -- ]
frg. 96
1-- ]○[ -- ]
2-- ]שק[ל -- ]
frg. 97
1-- (4Q23 frg. 70-71,1) ○[ -- ]
2-- (4Q23 frg. 70-71,2) ויהד[ -- ] (4Q23 frg. 70-71,2) מסכת ויח]נ֯ו֯
frg. 98
1-- ]הוה[ -- ]
2-- ]וה[ -- ]
frg. 99
1-- ]○ר יש○[ -- ]
frg. 100
1-- ]○ של[ -- ]
frg. 101
1-- וה○[ -- ]
frg. 102
1-- ירא○[ -- ]
frg. 103
1-- (4Q23 frg. 32ii+34i_43,5) ]אהרן ○[ -- ] (4Q23 frg. 32 ii+34 i-43,5) לאהרן ו]לבניו
frg. 104
1-- ]○ אלה֯[ -- ]
frg. 68ii
4 (4Q23 frg. 76,1) ]ם֯ ○[
5 (4Q23 frg. 76,2) ]טבתה ○[
frg.34 ii+44_50
12 (4Q23 frg. 79,1) ]○ח ○[
13 (4Q23 frg. 79,2) ושם[
14 (4Q23 frg. 79,3) ]○[
frg. 21ii_23
9 (4Q23 frg. 85,1) ]המה הוא[
10 (4Q23 frg. 85,2) לא ○[
frg. 8_14i
7 (4Q23 frg. 89,1) ]○יו ע○[
8 (4Q23 frg. 89,2) ]○[
frg. 32ii+34i_43
5 (4Q23 frg. 103,1) ]אהרן ○[