Versionen

4Q228

©

Copyright


frg. 1 i
2[-- אות]ם [במחל]ק֯[ו]ת העתים
3[-- ואגיד]ה֯ לכ֯מה֯ אשר תדעו
4[-- ואספ]ר לפנו מחלקת עתו וכל
5[--] מע[ ]ב֯ה במשפט עתי עולה
6[-- ]אש בוערת אוכלת בסוד רשעה
7[-- במחלקת עתה ימצאנ֯ה
8[-- ]מקשי שחת ומלאך שלומו
9[-- חי]י֯ נצח כי כן֯ כ֯תוב במחלקות
10[-- ]ל֯מ ילכ֯ו֯ ואתמ[ה] את כל
11[-- ]י֯חזק א֯תכמה ב֯[ -- ]○○○
12[-- ]מת֯ וינחיל[ --
13[-- ]ל֯○ ו֯ב֯י֯מ֯[ים -- ]ש֯ר
14[-- ]מצ○[ -- ]י֯ם֯
15[-- ]ה֯ב○[ --]
frg. 1 ii
1○○○ הי֯ו֯ם֯[ -- ]בשר ולוא
2משפחת הגוי֯[ם --]
3יעשו ואת י֯שר מ○[ --]
4 עת עם טביכם (טעיכם) [--]
5_____ [--]
frg. 2
1[-- ]○ מ֯[ ]צ֯○[ --]
2[-- ]אור בג֯ו֯[ים --]
3[-- ]מדבר [--]
frg. 3
1[-- ]ב֯כ[ --]
frg. 4
1[-- ]○ הוא ל[ --]
frg. 5
1[-- ]○תא[ --]