Versionen

4Q226

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]○○ [--]
2[-- ]בלהבת אש מ֯ת֯[ו]ך֯[ --]
3[-- מצוה ]ע֯ליך לרדת מצרים ולהוצ[יא --]
4[-- ]○ע֯ל֯○ האותות [נ]תתי לך ותשב [--]
5[-- ]○י שנים עשית מ֯ן השבוע֯[ --]
6[--] היובל הזה כי קדש הוא[ --]
7[-- ]○ כי קודש֯[ ב]ע֯[ו]לם֯ עולמים ○[ --]
8[-- ]○○ך֯○○[ -- ]○○[ --]
frg. 2
1[-- ]○○ [--]
2[-- ]במצר[ים --]
3[-- ]יובלים[ --]
4[-- ]○ים א֯[ --]
5[-- ]○[ --]
frg. 3
1[-- ]ב֯עשות[ --]
2[-- ]תשעה וא[ --]
3[-- ה]מדבר ה[זה --]
4[-- ]○ ולא תע[בור --]
5[-- ]לאר֯ץ כנע֯[ן --]
6[-- ]ל[ --]
frg. 4
1[-- כי יהושוע ב]ן֯ נ֯ון הוא עובר לפ֯[ני --]
2[-- ]○ יעשה ושים ל○○[ --]
3[-- נת]ת֯י לך את כול [--]
4[-- ]○○○[ --]
frg. 5
1[-- ]○○ המה מושיעים[ --]
2[-- כו]ל [ה]י֯מ֯ים ההמ[ה --]
3[-- א[ --]
frg. 6
1[-- ]ל֯○○[ --]
2[-- ]עד שלושה ע○[ --]
3[-- ]○מה מאז בו֯א֯ה[ם --]
4[-- ]מ֯יום עוברם את ה֯[ירדן --]
5[-- ]○ את אלה תחת ○[ --]
6[-- ]לעוברם את[ הירדן --]
7[-- ]כי א[ם --]
8[-- אש]ר֯ אמר֯[ --]
9[-- ]○[ --]
frg. 7
1נמצא אברהם נאמן ל[א]ל[הים --]
2לרצון ויברך יהוה[ את ישחק כל ימי]
3חיו _____ ויולד את י[עקוב ויעקב הוליד את]
4לוי דור של[ישי _____ והיו כל ימי]
5אברהם ישחק ויע[קב ולוי -- שנה]
6ומלאכי הקדש מ[ -- וישמע בליעל]
7אל שר צום שם֯[ --]
8[-- ]○○ שר[ --]
frg. 8
1ל֯○[ --]
2לך ○○[ --]
3ואת [--]
4את ○[ --]
frg. 9
1○○ה֯ם֯[ --]
2מארץ [--]
3אשר לו֯א֯[ --]
4מ○○הם֯[ --]
frg. 10
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ל אשר ○○[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 11
1[-- ]למ֯חשף יה֯[יה --]
2[-- ]ההו[אה --]
frg. 12
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]א֯ה לכול [--]
3[-- ]○○[ --]
frg. 13
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ילכו א[ל --]
3[-- ]○[ --]
frg. 14
1[-- ]○א ת֯○[ --]
2[-- ]○○[ --]