Versionen

4Q223-224

©

Copyright


frg. 1 i
1[ואת ]ה֯ארץ והפריתיכ֯[ה והרביתיכה במאוד מאוד ומלכים ממכה יהיו]
2[וימש]ל֯ו בכול מדרוך כף֯[ רגל בני אדם ואתן לזרעכה את כול הארץ אשר תחת]
3[השמים וי]משלו בכול ה[גוים כרצונם ואחר יקחו את כול הארץ וירשוה לעולם]
4[ויכל לד]ב֯ר אתו ויעלה֯[ מעליו ויבט יעקוב עד אשר עלה השמימה וירא במראה]
5[הלי]לה והנה מ֯ל֯[אך --]
frg. 2 i
4[-- היושבים ב]יער בארץ
5[כנען ויגידו ליעקוב לאמור כי הנה מלכי האמורי סבבו את בניכה ו]א֯ת צואנכ֯ה
6[--]
44[--]
45[--] ד֯אוה
46[לוא נגעה בה כול ימי חייה ויאמר לה יעקוב אשרי אנכי אמ]י֯ א֯ם֯[ תקרבנה שנ]י֯ לשני חי[יך]
47[והיה כוחי בי כן ככוחכי ולוא תמותי כי חנם תדברי עמי על ]מותתכי ותבו֯[א אל יצ]ח֯ק֯
48[ותאמר לו _____ בקשה אחת אבקש ממכה השבע את עי]ש֯או אשר לו֯[א] י֯רע את יעקו֯ב֯
49[ולוא ירדפנו באיבה כי יודע אתה את יצר עישאו אשר ר]ע מן נעוריו וא[ין] עמו ישר כי
50[ירצה הוא אחרי מותך להמיתו ויודע אתה את כול אשר עש]ה עמנו מיום [ה]ליכת אחיהו
51[יעקוב אל חרן עד היום הזה כי בכול לבו עזבנו ועש]ה֯ עמנו רע את צואנכה נה֯ג֯ ואת כול
52[מקניכה גזל מפניכה וכאשר בקשנו לשאול אותו על אשר לנו והוא עו]ש֯ה֯[ עו]ד זמה כאיש
53[מרחם עלינו וימר עליכה על אשר ברכת את יעקוב בנכה התמים והישר כי א]ין אתו רעה
54[כי אם טוב ומיום בואו מן חרן עד ]ה֯י֯ו֯ם הזה֯ לוא[ גרע ממנו ומאומה כי את הכול]
frg. 2 ii
1[יביא לנו בזמנו כול יום ושמח בכול לבו בקחתנו מידיו ויברכנו ולוא נפרד ממנו]
2[מיום בואו מחרן עד היום הזה והוא יושב אתנו תמיד בבית ויכבדנו ויאמר לה יצחק]
3[ ] _____ גם אנוכי יוד֯[ע ורואה את מעשה יעקוב אשר אתנו כי בכול לבו]
4הוא מכבדנו ועושה רצוננו֯ [אהבתי בראשונה את ]ע֯י֯שאו הרבה֯[ מיעקוב אחר הולדתו]
5ועתה אני א֯ו֯ה֯ב֯ את יעקוב מ֯[עישאו כי הרב]ה֯ הרע מעשי֯ו֯ ו֯[אין בו אמת כי]
6[כו]ל דרכיו ח֯[מ]ס ו֯ר֯ש֯ע֯ ו֯א֯י֯ן֯ ב֯[ו אמת סביבותי]ו ועתה לב֯[י יפעם על מעשיו ואיננו]
7[וזרעו להנצל כי הם ישמדו מהארץ והם יכרתו מתחת השמים כי את אלוהי]
8[אברהם עזב וילכו הוא ובניו אחר טומאת הנ]ש֯י֯ם ואחר תעות הנ֯[שים ואתי אמרת]
9[לי כי אשביע אותו כי לוא יהרוג את אחיהו יע]ק֯[ב] אם ישבע לוא[ י]עמוד ולוא יע[שה]
10[את הטוב כי אם הרע ואם יבקש להרוג את יעקוב] א֯חי֯הו ביד _______ יעקוב ינתן
11[ולוא ימלט מידו כי בידו ירד ואת]י֯ אל תדאיגי (תדאוגי) [על יעקו]ב֯ כי שומר֯ י֯ע֯[קו]ב גדול וגבור
12[ונכבד מהולל משומר עיש]או כיא כאבק֯ לפ֯נ֯[י רוח כ]ן֯ כול שומרי עישאו ל[פ]נ֯[י] אלוהי
13[אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי י]עקוב ב[ני התמים והי]ק֯ר֯ אבל אנכי אה[ב את העו]ש֯ה֯ רצוננו
14[-- ]אחותי בשלום֯ ותשלח֯ ר֯[בקה] ותקרא֯[ את]
15[עישאו ויבוא אליה ותאמר לו בקשה לי בני לבקש ממכה אמור כי תעשה אותה בני]
16[וי]א֯ומר אעשה את א֯שר [תואמרי לי ולוא אמאן את בקשתך ות]אמר לו אנכי
17[מבקשת ממכה ביום מותי כי תביאני ותקברני אצל שרה אם אביכה וכי אתה]
18[וי]ע֯קוב אוהבין זה֯[ את זה ולוא יבקש רעה איש לרעהו כי אם לאהוב ותצליחו]
19[בני ותכבדו בתוך הארץ ולוא ישמחו עליכם אויביכם ותהיו לברכה ולרחמים]
20[לפני עיני כול האו]הב ויאמ[ר אנכי אעשה את הכול אשר תאמרי לי ואקברך ביום]
21[מותך אצל שרה אם אבי כאשר אהבת כי יהיו עצמותיה קרובות לעצמותיך ואת]
22[יעקוב אחי אנכי] אוהב מ֯[כול בשר ואין לי אח בכול הארץ כי אם הוא לבדו ולוא]
23[--]
47[--]
48וה֯ג֯[דול אשר עשה את השמים ואת הארץ ]ואת הכול כא֯[חד למען תיראו אותו ותעבדו]
49או֯ת֯[ו ויאהבו איש איש את אחיו ברחמים וב]צדקה ולוא֯ [יבקש איש רעה לאחיו]
50מ֯[ע]ת֯[ה ועד עולם כול ימי חייכם ותצליחו ב]כ֯[ו]ל֯ [מע]ש֯יכם ולו[א תאבדו ואם יש]
51איש [מבקש רעה לאחיו דעו מעתה כי כול ]מ֯בקש ר[עה ]ל֯רעהו ביד[ו יפול ויכרת מארץ]
52הח֯[יים וזרעו יאבד מתחת השמים וביום ]עברה בז֯[ע]ף֯ אף וחר[ון ובאש בוערת ואוכלת]
53כ֯ש֯[רפו את סדום כה ישרף את ארצו ואת] ער[יו וכול אשר לו ימחה מספר מוסר האדם]
54[ולוא יעלה בספר החיים כי באבדון ויעבור לקללת עולם למען לכול הימים יהי]
frg. 2 iii
1[דינם מחודש בשנאה וקללה ובחולי עולם ואדבר ואעיד בכם בני כמשפט אשר]
2[יבוא על האיש המבקש לעשות רעה לאחיהו ויחלק את כול מקניהו לשניהם ביום]
3[ההוא ויתן את החלק הגדול לאיש הבכור ואת הבירה כ]ו֯ל סביבות֯[יה וכול אשר]
4[קנה אברהם בבאר שבע ויאומר את החלק הגדול הזה אגדיל] לאיש[ הבכור]
5[ויאומר עישאו מכרתי הכול ליעקוב ואתן את בכורתי ליעקוב ]ת֯נתן֯[ לו ולוא]
6[אדבר דבר עליה כי לו היתה ויאומר יצחק תנוח עליכם בני ברכה ועל זרעכם]
7[ביום הזה כי הנחתם אותי ולוא נעצב לבי על הבכורה כי לוא תעשה עליה]
8[את ]הרעה [יברך אל עליון את האיש עושה האמת אותו ואת זרעו עד] ע֯[ולם ויכל]
9[לצוו]ת֯[ם] ול[ברכם ויאכלו וישתו לפניו כאחד וישמח כי שוה ]ב֯י֯ניהמה ו[יצאו מן]
10א[צלו וינוחו וישנו ביו]ם֯ [ההוא וישן יצחק במטתו ביו]ם֯ הזה שמח וי֯ש֯ן ש֯[נת עולמים]
11וי֯[מות בן מאה שנה ]ו֯שמוני[ם שנה וכלה חמשה וע]שרים שבועי שנים [וחמש ]ש֯נים
12ויק֯[ברו אותו שני בניו עישאו ויעקוב וילך] לוא עישאו֯ ל֯ארץ[ הר ]ש֯עיר וישב
13שמ֯[ה ויעקוב ישב בהרי חברון בבירה] בארץ כנען באר[ץ א]ב֯רהם֯[ אביהו]
14ו֯י֯[עבוד את האלוהים בכול לבו ולפי המצוות הנגלות] ל[פי חלוקות ]י֯מ֯י֯[ הולדתו]
15[ותמות לאה אשת יעקוב בשנה הרביעית לשבוע השני ביובל הארבעים וחמשה]
16ויקב֯ר֯[ אותה במערת המכפלה אצל רבקה אמו משמאול לקבר שרה אם ]אביהו
17ויבו[או כול בניה ובניו לבכות ללאה אשתו עמו ולנחם אותו עליה כי מתאבל]
18ע֯ל֯[יה כי הוא אהב אותה במאוד מאוד מיום מות רחל אחו]ת֯ה֯ כ֯י תמ֯[ימה]
19[וישרה הייתה בכול דרכיה ותכבד את יעקוב ובכול י]מ֯י֯ חייה [עמו לוא]
frg. 2 iv
1[--]
2[-- חטאת]ה בשבוע[ה]
3[ובעת אשר נשבעתה לאביכה נשפטתה ואז ענה עישאו ויאמר לו ]אין לבני הא֯[דם]
4[ולנ]ח֯שים שבועה נ֯א֯[מנה אשר השבע נשבעו עד עולם וכול יום יבקשו א]לה לאלה
5[רע]ה֯ היככה יהרוגו אי[ש את אויבו ואת צרו ואתה תשנאני אותי ואת ]ב֯ני ע֯[ד]
6[עול]ם ואין ל֯ע֯שות עמכ֯[ה אחוה שמע את דברי האלה אשר אנוכי מ]ד֯בר לך
7[אם י]ה֯פ֯וך החזיר את ע֯[ורו ואת שערו כצמר י]רך ויעלו בראו[שו קר]נ֯ים כקרני א֯[יל]
8[וצאו]ן֯ אז אעש֯ה עמכה[ אחוה נפרדו שדים מאמן כי ל]ו֯א היתה אח֯[ לי ואם] יעשו
9[הזאבי]ם֯ של+«ו֯» ע֯ם֯ הטלים ל֯[בלתי אוכלם והצק להם ואם ]י֯היהי לבם [עליהם] ל[היטיב]
10[עליה]ם֯ אז יהיה בלבי[ עליכה שלום ואם יהיה אריה ל]שור רע ומא֯מ֯[י]ן [ואם יצמד]
11[עמו ו]ח֯ר֯ש ע֯ו֯ל א֯ח֯ד֯ א֯[ז אעשה שלום עמכה ואם ילבינו ]העורבים כקא֯[ת אז] דע כי
12[אהב]ת֯[י אותכה ואע]ש֯ה֯ [עמכה שלום הכרת אתה ונכ]ר֯תים בניכה ואי֯[ן לכ]ה֯ שלום
13[וכאשר ראה יעקוב כי הרע עישאו מלבו עליו ומכול נפשו ]להורגו֯[ ו]ב֯א וםדחק
14[כחזיר הבא אל הרומח הדוקר אותו וההורג אותו ולוא יסוג ]ממנו א֯[ז ]אמר לבניו
15[ולעבדיו להתנפל עליו ועל כול חבריו ואחרי כן דבר יהודה אל יעק]וב אביה֯ו֯
16[ויאמר לו דרוך אבי קשתכה והשל]ך֯ חצכה [והפל את הצר והרוג את האו]י֯ב ויהי
17[לכה כוח כי לוא נהרוג את אחיכה כי ]א֯חיכה הו֯[א ודומה לכה הו]א וכמוכה הוא
18[אצלנו לכבוד אז דרך יעקוב את קש]ת֯ו֯ והשליך֯[ את החץ הראשון והכה את ]עישאו
19[אחיהו אל שדו הימיני והרג אותו והשל]יך חץ שנ[י והכה את אדורים הא]רמי אל
20[שדו השמאלי וגרשו והרגו ואז יצאו ]ב֯ני יעקוב֯[ המה ועבדיהם נחל]קים לארבע
21[רוחות הבירה ויצא יהודה ]ר֯א֯שון ונפתלי וגד֯[ עמו וחמשיהם עמ]ם֯ לדרום
22[הבירה והרגו כול אשר מצאו לפניהם ]ו֯לוא נמלט מהם֯[ עד אחד ולוי] ו֯דן ואשר֯
23[יצאו למזרח הבירה וחמשיהם ע]מ֯ם ויהרוגו את ג[בורי מואב ועמון] ויצא ראובן
24[ויששכר וזבולון לצפון הבירה וחמ]שיהם עמם ויה[רוגו הם את גבורי] פלשת
25[ויצא שמעון ובנימין וחנוך בן ראובן ]ל֯[מערב הבירה וחמשיהם עמם ו]הרגו מאד[ום]
26[ומהחורים ארבע מאות גבורים עושי מלחמה ושש מאות ברחו וארבע]ת֯[ בני]
27[עישאו ברחו עמם והניחו את אביהם מת מוטל על הגבעה אשר ]באדורי֯ם֯
28[ורדפו בני יעקוב אחריהם עד הר שעיר ויעקוב קבר את אחיהו בגבעה אשר]
29[בא]ד֯[ו]ר֯[ים ושב אל הבירה וצרו בני יעקוב את בני עישאו בהר שעיר והכניעו]
30את עורפם ל[היות עבדים לבני יעקוב וישלחו אל אביהם אם יעשו שלום עמם]
31[ואם יהרוגו או]ת֯ם וישלח֯[ יעקוב אל בניו כי יעשו שלום ויעשו עמם שלום]
32[וישימו את עול העובד עליהם] ל֯ה֯ע֯[לות מס ליעקוב ולבניו כול הימים והיו]
33[מעלים מס ליעקוב עד יו]ם֯ יורדם֯[ למצרים --]
frg. 2 v
1[ותתפש אותו ויעזוב בגדו ב]י֯ד֯ה֯ וי֯[שביר את הדלת וינוס] ח֯[וצה מלפניה]
2[ותרא האשה ההיא כי איננו] שוכב אצלה [ותכזב ע]ליו לפני אד֯[וניו לאמור]
3[בא אלי עבדכה העברי א]שר עתה אהב֯[תה לאונסנ]י לשכוב אצ֯[לי ויהי]
4[כהרימי את קולי וינוס חוצה] ו֯י֯ע[זוב את בגדו בידי ]ב֯עת אשר א[חזתי]
5[אותו בבגדו ויש]ב֯יר (ויש]ב֯ור) את המו֯צ֯[א וירא המצרי את בגד יוסף והמוצא שבור]
6[וישמע לדברי א]שתו ויתן את[ יוסף בית הסוהר מקום אשר יאסרו אסירי]
7[המלך ויהי שמ]ה בית הס֯[והר ויתן לו יהוה חן לפני שר בית הסוהר]
8[וחסד לפניו יען ]א֯שר רא֯[ה כי יהוה אתו וכול אשר הוא עושה יהוה]
9[מצליח ויעזוב את הכול לפניו אין שר בית הסוהר רואה אתו מאומה]
10[כי יוסף את הכול עושה ויהוה מצליח וישב שמה שנתים ימים ובימים]
11ה[המה קצף פרעוה מלך מצרים על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר]
12ה[אופים ויתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר אשר יוסף]
13א[סור שמה ויפקד שר הסוהר את יוסף לשרתם וישרת לפניהם ויחלמו]
14[שניהם חלום שר המשקים ושר האופים ויספרו אותו ליוסף וכאשר פתר]
15[להם כן היה להם את שר המשקים השיב פרעוה ]א֯ל מש֯[קהו ואת שר]
16[האופים תלה כאשר פתר לו יוסף וישכח שר ה]משקים֯[ את יוסף בבית]
17[הסוהר כספר לו אשר יבוא לו ושכח לספר לפרעו]ה את[ אשר אמר לו]
18[יוסף כי שכח _____ ובימים ההמה פרעוה חל]ם֯ ש[ני חלומות בלילה]
19א[חד על דבר הרעב אשר יהי]ה֯ על כו[ל הארץ ויקץ משנתו ויקרא את]
20[כול חרטומי מצרים ואת החכמים ו]י֯גיד[ להמה את חלומותיו ולוא יכלו]
21[לדעת אז זכר את יוסף שר המש]ק֯[י]ם֯[ וי]ג֯יד על[יו למלך ויוציאהו מבית]
22[הסוהר ויגיד לפניו את ה]חלומות ו[יפת]ר֯ם לפנ֯[י פרעוה כי שני החלומות]
23[אחד המה ויאמר לו שבע שנים תבאנה שבע ע]ל כ֯ו֯ל֯ א֯[ר]ץ֯ [מצרים ושבע]
24[שני רעב א]חרי[ כן אשר לוא היה כמוהו בכול הא]ר֯ץ ואתה י[פקד]
25[פרעוה פ]ק֯ידי֯[ם בכול ארץ מצרים ויקבצו מאכל לעיר ב]ע֯[יר בימי שני]
26[השבע וי]ה֯י למ֯[אכל לשבע שני הרעב ו]ל֯ו֯א֯[ תכרת הארץ מפני הרעב כי]
27[יכבד וי]ת֯ן אלוה֯[ים ליוסף חן וחסד ]לפני פרעוה֯[ ויאמר פרעוה אל עבדיו]
28[הנמצא אי]ש֯ נ֯ב֯[ון וחכם כזה איש כי רוח אל]והים֯[ בו ויפקדהו משנה בכול]
29[מלכותו וימשילהו ]ע֯ל כול ארץ מצרים וירכיבהו ע֯ל המרכבה ה֯[שנית אשר]
30[לפרעוה וילבש]הו בגד֯[י שש וישים את רביד הזהב על צוארו ויקרא לפניו]
31[אל אל ואביראל ]וית֯ן את [הטבעת בידו וימשילהו על כול ביתו ויגדילהו]
32[ויאמר לוא אגדל ממ]כה֯ כי[ אם --]
frg. 3 ii
1הז֯[ה ובשנה הששית לו עלה יהודה לגוז צאונו בתמנה ויוגד לתמר הנה חמיך עולה לגוז]
2צא[ונו בתמנה ותסר בגדי אלמנותה ותכס בצעיף ותתיפה ותשב בשער בדרך תמנה ובלכת]
3יהו[דה --]
frg. 43
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]י֯ם ה֯[ --]
3[-- ]○בא○[ --]
4[-- ]בריא[ --]
frg. 44
1[-- ]○[ --]
2[-- ]מו֯ת[ --]
3[-- וי[ --]
4[-- ]מה המ[ --]
frg. 45
1[-- ]○א○[ --]
2[-- ]אם֯[ --]
3[-- ]○ו ○[ --]
frg. 46
1[-- ]○ה֯○○ו֯
2[-- ]מת היה
3[-- ]○ ○○
frg. 47
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]אדם ב○ [--]
frg. 48
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ת בנ[ --]
frg. 49
1[-- עב[ --]
2[-- ]○ו֯ע֯○[ --]
frg. 50
1[-- ]ויד[ --]
2[-- ]המ[ --]
frg. 51
1[-- ]ת[ --]
2[-- ]○ ○[ --]
frg. 52
1[-- ]○○○○○ ל○נ֯יו[ --]
2[-- ]נ֯ה֯ בניו בקש○○[ --]
frg. 53
1[-- ]ל֯כ֯מה אות[ --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 54
1[-- ]○יננו פמ֯ו֯○[ --]
frg. 55
1[-- ]○○○ ○○[ --]
2[-- ]○○○○○○את אש֯[ר --]
frg. 56
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ב֯ כוכב[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 57
1[-- ]ואמ֯ר֯[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 58
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]○וא[ --]
3[-- ]א[ --]
frg. 59
1[-- ]א֯ב○[ --]
2[-- ]○נ[ --]
frg. 60
1[-- ]○○○מ[ --]
2[-- ]עוון ○○○[ --]
frg. 61
1[-- ]○ם֯ מ֯○[ --]
2[-- ]כ֯י קא○○[ --]
frg. 62
1[-- ]○○○ כ֯י ○[ --]
frg. 63
1[-- ]ר֯שע֯ה֯ [--]
frg. 64
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○רח[ --]
frg. 65
1[-- ]○הם ל[ --]
frg. 66
1[-- ]○גמלו[ --]
frg. 67
1[-- ו֯י○[ --]
frg. 68
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]מנ[ --]
frg. 69
1[-- ]○ב[ --]
2[-- ]○○[ --]