Versionen

4Q221

©

Copyright


frg. 1
1[בדרכיהם ותצעד במסלותי]הם ו֯א֯שמתה֯[ אשמת מות לפני]
2[אל עליון והסת]י֯ר֯ א֯ת֯ [פ]נ֯ו ממכה וניתנ֯כ[ה ביד פשעיכה]
3[והכריתך מהארץ ]ואת זרעך [מתח]ת השמים [{ואת זרעך מתחת]
4[השמים} _____ ו]אבד שמך[ ו]ז֯כ֯ר֯ך מכול הארץ[ סור מכול]
5[מעשיהם ומכול תו]עבתם ושמור משמר֯[ת אל ]עליון֯[ ועשה]
6[רצונו ותצלח בכול] {ו֯מכול תועבתם וש[מור משמרת אל עליון]
7[ועשה רצונו ות]צלח בכול} וברככ֯[ה] בכ֯ו֯[ל מעשיך והקים ממך]
8[מטעת האמת באר]ץ לכול דור֯[ות האר]ץ֯ ו֯ל[וא ישבית שמי ושמך]
9[מתחת השמים בכו]ל הי[מים --]
frg. 2 i
1[-- אין לה]ם תקוה בארץ
2[החיים כי לשאול ירדו ואל מקום הדין ילכו ואין זכ]ר֯ון לכולמה בארץ
3[_____ כאשר נשמדו בני סדום מהאר]ץ֯ כן ישמדו כ֯ול [עובדי]
frg. 2 ii
1בר֯[ --]
frg. 3
1[בצדק כול ימי חיו והנה לוא השלים ארבעה יובלים ב]ח֯י֯ו [עד] אשר֯ ה[וא]
2[זקן מפני הרעה וישבע ימו וכול הדורות אשר יקומו מע]ת֯ה֯ עד י֯[ו]ם֯
3[המשפט הגדול יזקנו במהרה ( )בטרם ישלימו שני]ם֯ יובלי֯ם
4[ותעזבם דעתם משיבתם ותאבד ( )כול דעתם ובימי]ם ההםה
5[אם יחיה אדם יובל וחצי שנים יאמרו עליו הרבה לחיות ו]ר֯ו֯ב ימו
6[מכאוב ועמל וצרה ואין שלום כיא מכה על מכה ומהומה ע]ל֯ [מהומה]
frg. 4
1[כ]ת֯[וב] שנית[ ארור שוכב עם אשת ]א֯ביה֯ו כ֯י גל[ה]
2כ֯נף אביהו [ואמרו כול קדושי יהוה אמ]ן אמן ואתה֯
3צו את בני [ישראל לשמור את הדבר הז]ה֯ כי משפט
4מות הו֯אה [ו]נ֯א֯צ֯[ה היאה ואין כפורים לכ]פר על
5ה֯איש אשר יעש[ה את הרעה הזואת לעולם כי א]ם֯
6להמיתו ולסק[לו ולרגמו באבן ולהכריתו מתוך העם]
7[כי]א֯ אין לו לחיות ים[ אחד יום אחד בארץ כול איש]
8[אש]ר֯ יעש֯נה בישראל [כיא תועבה ונאצה היאה --]
9[ואל ]י֯א֯מרו לרובן נעש[ו חיים וכפורים אחר שכבו]
10[עם פילג]ש֯ אביהו [יעקוב כיא --]
frg. 5
1[-- ויאמרו לאבי]ה֯ם [צא נהגם ואם לוא והרגנוכה וימלא קצף וחמה]
2בע֯ת [א]שר ראה את בנו מחז[יקים בו לצאת ראשון לנהגם על אחיו ויזכר]
3את כול הרעות אשר ה֯י֯[ו נחבאות בלבו על יעקוב אחיו --]
4ולוא זכר את השבועה אשר֯[ נשבע לאביו ולאמו אם יבקש רעה כול ימו]
5ליעקוב ובכול זה לוא יד[ע יעקוב כי המה באים עלו למלחמה והואה]
6היה מתאבל על אשתו עד [אשר דבקו אלו אצל הבירה בארבעת אלפים]
7גבור למלחמה וישלחו א֯[לו אנשי חברון לאמור אחיך בא עליך להלחם]
frg. 6
1[-- ולוי ודן ]וא[שר יצאו]
2[למזרח הבירה וחמשיהם עמם ויהרוגו את גד]ו֯די מוא[ב ועמון]
3[ויצאו רובן וישכר וזבולון לצפון הבירה וחמשיה]ם עמם וי֯[הרוגו]
4[את גדודי פלשת ויצאו שמעון ובנימין וחנוך] בן רו֯ב֯[ן למערב]
frg. 7
1[והמצרי] נ֯ת֯ן [הכול לפנו כי ראה כי יהוה אתו וכול אשר עשה]
2א֯לוהים מצל֯י֯ח֯ [ויוסף יפה תואר ויפה מראה ותשא עיניה]
3[א]שת אדונו אל[ו ותרא את יוסף ותאהב אותו ותבקש ממנו]
4[א]שר ישכב[ עמה ולוא מסר את נפשו ויזכור את האלוהים]
5[וא]ת הדברים[ אשר יקרא יעקוב אביהו מדברי אברהם כי]
6[לא יזנה כול איש עם אשה אשר לה איש כי משפט מות הושם]
7[עלו בשמי]ם֯[ לפני אל עליון והחטא יעלה עלו בלוחות העולם]
8[בכו]ל֯ הימ[ים לפני יהוה ויזכור יוסף את המקרא הזה ולוא]
9א֯[ב]ה לשכ֯[ב עמה ותבקשהו שנה אחת ושנית וימאן לשמוע ותקרב]
10עלו מרמה[ ותאחז אותו בבית לאלץ אותו לשכב עמה ותסגור]
11[א]ת שער[ הבית --]
frg. 8-9
1[-- ]○○ את בני ישרא[ל --]
2[-- א]ת֯ בני ישר֯[א]ל כאשר על[ --]
3[-- ]○○ ל[ -- ]○ של[ --]
frg. 10
1[-- א]שר ב[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 11
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ משפר֯ נג[ד --]
frg. 12
1אלוהים֯ ○○○[ --]
2יוכל ל○○י ו֯ל֯ברכ○[ --]
3○○○ש○[ --]
frg. 13
1[-- אב○[ --]
2[-- ]○○לה לוא[ --]
frg. 14
1[-- ]ל֯י֯עקו֯[ב --]
2[-- ]○○○[ --]
frg. 15
1[-- ]○ ר֯שע[ --]
2[-- ]○ת אבי֯○[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 16
1[-- ]○[ --]
2[-- ]אש [--]
3[-- ]○ודכם [--]
4[-- ]○ות ק֯[ --]
5[-- ]ל֯בך ותבגוד[ --]
6[-- ]○ ותש[ ]ל[ --]
frg. 17
1[-- ]○○○[ --]
2[--] אחד גדו[ל --]
3[-- ]○פרו אל[ --]
4[-- ]ד֯ב֯ר֯י֯[ --]
frg. 18
1[-- אש]ר֯ עשתה
2[-- לע]שותו _____
3[-- ]○○○○
frg. 19
1[--] א֯ש○[ --]
2[-- ]○מו○ה֯ הזאו[ת --]
3[-- ]ל[ -- ]ל[ --]