Versionen

4Q22

©

Copyright


1
1[לקח לו מבנות פוטיאל לו ל]א֯שה֯ ו֯ת֯[לד לו את פ]י֯נחס
2[אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם ]הוא אהרון ומש֯ה֯ אשר
3[אמר יהוה ]ל֯הם הו֯צ֯י֯א֯ו את בנ[י] ישראל֯ מארץ מצרים על
4[צבאו]ת֯ם הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני
5[ישראל] ממצרים הוא משה ואהרון ויהי ביום דבר
6[יהוה ]אל משה בארץ מצרים ו
7[ידבר]י֯הוה אל משה לאמור אני יהוה דבר אל פרעה מלך מצרים
8[את כל א]שר אני דובר אליך ויאמר משה לפני יהוה
9[הן אני] ערל ש֯פתים ואיך ישמע אלי פרעה ויאומר
10[יהוה ]אל משה ראה נתתיך אלהי֯ם לפרעה ואהרון אחיך יהיה
11[נביאך א֯ת֯ה תדבר את כל א֯שר אצוך וא֯הרון אחי֯ך ידבר אל ]
12[פרעה ושלח ]א֯ת֯ בני֯ ישר[אל [ו]אני אקשה את לב פרעה
13[והרביתי את א]ת֯תי [וא]ת מופת֯י בא[ר]ץ מצ֯ר֯י֯ם ולא ישמע
14[אלכם פרעה -- ]○○[ א]ת ידי ב[מ]צ֯רים ו[הוצ]אתי את צבאותי
15[את עמי בני ישראל ]מ֯א֯ר֯ץ מצרים בשפטי֯[ם] גדולים וידעו
16[מצרים כי אני יה]ו֯ה֯ בנטתי את ידי על מ֯צ֯ר֯[ים] ו
17[הוצאתי-- ]○ יש֯ר֯א֯ל֯ מתוכם ויעש משה֯ ו֯א֯[הר]ו֯ן֯[ כא]ש֯ר
18[צוה יהוה או]ת֯ם כן עשו ומשה בן שמונ֯[ים שנה וא]הרון֯
19[בן שלש ושמנים] שנה בד֯[ב]רם אל פרעה ו
20[יאמריהוה אל מש]ה[ ואל א]הרון לא֯מ֯ור כ֯[י ידבר] אליכ֯ם֯[ ]פ֯רעה
21[לאמר תנו לכם מופת -- ]○[ -- קח את ]מ֯טך והשלך לפני
22[פרעה יהי ]ל֯תנין [ויבוא משה ואה]רון לפני פרעה
23[ויעשו כן ]כאשר צוה[ יהוה וישלך אהרן] א֯ת מטהו לפנ֯[י]
24[פרעה ולפ]נ֯י ע֯בד֯י[ו ויהי לתנין ויקרא ג]ם [פרעה]
25[לחכמים -- ]○○[ -- וי]עשו [גם הם חרטמי מצרים בלהט]י֯הם
26[כן וישל]יכו איש מטהו ו[יהיו לתנינם ויבלע] מטה
27[אהרון את] מטותם ויחזק֯[ לב פרעה ולא שמע אלהם כא]שר
28[דבר ]יהוה ]
29ידבריהוה אל[ מ]שה [כבד לב פרעה מאן לשלח הע]ם לך א֯ל
30פרעה בבוקר והנה הוא֯[ יצא המימה -- ]○[ -- על]
31שפת היאר והמ[טה] אשר[ נהפך לנחש תקח בידך ואמרת אליו]
32יהוה [אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את עמי]
2
1ויע[בדני במדבר והנה לא שמעת עד כה כה אמר יהוה]
2בז[את -- ]○○○[ -- הנה אנכי מכה במטה אשר]
3ב֯[ידי ]ע֯ל ה֯מ֯ים א֯[שר ביאר ונהפכו לדם והדגה אשר]
4בת[וך ]ה֯יא֯ר תמות [ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות]
5מים֯ מן היא֯ר [וילך משה ואהרן אל פרעה]
6וי[א]ו֯מר אליו יה[וה אלהי העברים שלחני אליך לאמר]
7שלח את עמי ויעבד[ני במדבר והנה לא שמעת עד כה ]
8כה אמר יהוה בז[את תדע כי אני יהוה הנה אנכי]
9מ֯[כ]ה֯ במטה אשר [בידי על המים אשר ביאר ונהפכו לדם ]
10ו[הד]גה אשר בת[וך היאר תמות ובאש היאר ונלאו]
11מ[צ]ריים לש[תות מים מן היאר ו ]
12י[או]מריהוה[ אל משה אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך]
13על מימי מ[צרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם]
14ועל כל מק[וה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ]
3
2[ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך] ובח֯[דרי משכבך]
3[ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך] ובתנ[וריך ובמשארותיך ובכה]
4[ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצ]פרדעי[ם ויאמר יהוה אל משה]
5[אמר אל אהרן נטה את ידך ]במטך[ על הנהרת על היארים]
22-- אמר אל אהרן נטה את מטך והך את ע]פ֯ר [הארץ]
23[והיה ]ל֯כני[ם בכל ארץ מצרים ויעשו כן ויט א]ה֯רון[ את]
24[ידו ב]מ֯טהו[ ויך את עפר הארץ ותהי הכנם באד]ם ובבהמה[ כל]
25[עפר האר]ץ הי[ה כנים בכל ארץ מ]צ֯רים֯[ ויעשו כן ה]חרטו֯מ֯י֯ם ○[ -- ]
26[להוציא את הכנים ולא י]כלו ויהי ה[כ]נ֯ים [באדם ובבהמה ]
27[ויאמרו החרטומי]ם אל פרעה אצב֯ע[ אלהים הוא ויחזק לב פרעה]
28[ולא שמע א]ל֯יהם כאש֯[ר דבר יהוה ]
29[ויאמר יהוה אל משה] לאמור֯[ השכם בבקר והתיצב לפני פרעה הנה]
30[יוצא המימה ואמרת ]א֯ליו[ כה אמר יהוה שלח עמי ויעבדני ]
31[כי אם אינך מש]לח את עמ[י הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך]
32[ובבתיך את הער]וב ומלא[ו בתי מצרים את הערב וגם האדמה]
33[אשר ]המה עליה ו[הפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי]
4
3[ושמתי פדות בין עמי ובין עמך למחר יהיה האות הזה ]
4[ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה ]אמ[ר יהוה שלח את]
5[עמי ויעבדני כי אם אינך משלח את ]עמי הנני[ משלח בך]
6[ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערב ומל]או בתי מצרי[ים את הערב]
7[וגם האדמה אשר הם עליה והפליתי ביו]ם ההוא את אר֯ץ[ גשן אשר]
8[עמי עמד עליה לבלתי היות שם ערב ]למען תדע כי אני יה֯[וה]
9[בקרב הארץ ושמתי פדות בין עמי ובין עמך] למחר יהיה ה[אות]
10[הזה ויעש יהוה כן ויבא ערב כבד] מא֯ד ביתה פרעה[ ובית]
11[עבדיו ובכל ארץ מצרים תשחת הארץ מ]פני הערוב ו[יקרא]
12[פרעה אל משה ולאהרן ויאמר לכו זבחו ]לאלהיכם בארץ [ויאמר]
13[משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח [י]הוה [אלהינו]
14[הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלנו -- ]○○
5
1[ובחמורים ובגמל]י֯ם בבקר ובצאן דבר כבד מאד וה[פלה יהוה בין]
2[מקנה ישראל ובין ]מקנה מצריים ולא ימות מ֯כל[ לבני ישראל דבר מחר]
3[יעשה יה]ו֯ה֯ הדבר הז֯ה בארץ ויעש יהו[ה את הדבר הזה ממחרת וימת]
4[כ]ל֯ מקנה מצריים וממקנה בני ישראל לא [מת אחד וישלח]
5[פר]עה והנה לא מת ממקנה בני ישראל עד אחד ויכבד[ לב פרעה ולא שלח]
6[את] ה֯עם ו
7[יאומריהוה א]ל משה ואל אהרון לאמור קחו לכם מלא חפנכם פ֯י[ח]
8[כבשן וזרקו משה] הש֯[מ]ים לעיני פרעה והיה לאבק על ארץ מצ[רים]
9[והיה על האדם ועל הבה]מ֯ה֯ ל[ש]ח֯י֯ן פ֯ורח א֯ב֯ע֯ב֯ע֯ות בכל ארץ מצר֯[ים ]
10[ויקחו את פיח הכבשן ]ו֯יעמדו ל֯פ֯נ֯[י פרעה ]ו֯יזר֯ק אותו מ֯[שה]
11[השמימה ויהי שחין אבעבעת פרח באדם ובבהמ]ה֯ ולא יכלו [החרטמים]
12[לעמד לפני משה מפני השחין כי היה השחין] בחרטומים[ ובכל מצרים ]
13[ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דב]ר יהוה[ אל משה ]
14[ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו]
15[כה אמר י]הוה אל[הי העברים שלח את עמי ויעבדני כי בפעם הזאת]
16[אני ש]ולח את [כל מגפתי אל לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין]
17[כמני בכל ה]א֯רץ כ֯[י עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר]
18[ותכחד מן הארץ ו]א֯ולם֯[ בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את כחי]
27-- ]○○[ -- ]○○[ -- ]○
28[את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ עודך מסתולל בע]מ֯י֯ ל֯בלתי שלח֯[ם ]ה֯נני
29[ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו ב]מצרים למן היום
30[הוסדה ועד עתה ועתה שלח העז את מקניך ואת כל אש]ר֯ ל֯ך בשדה כל האדם
31[והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד ]עליהם הברד
32[ומתו הירא את דבר יהוה מעבדי פרעה הניס את עבדיו ]ו֯את מקנה[ו] אל
33[הבתים ואשר לא שם לבו אל דבר יהוה ויעזב את עבדיו ואת מקנה]ו בש֯[דה ]
6
19-- ויחזק לב פרעה ולא שלח ]את בני י[שראל כאשר דבר]
20[יהוה ביד משה ו ]
21[יאומריהוה אל משה ]ב֯וא אל פ[רעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו]
22[למען שתי אתתי אלה ]ב֯קר֯[בו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי]
27[לראות את הארץ ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד וא]כ֯ל
28[את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ הצמח לכם מן השדה ומלא]ו֯
29[בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבו]ת
30[אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה ויבא מ]ש֯ה
31[ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר יהוה אלהי העברים ]ע֯ד
32[מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני כי אם מאן את]ה
33[לשלח את עמי הנני מביא מחר ארבה בגבלך וכסה את עין הארץ ולא יוכל לרא]ות
7
1[את] הארץ ואכל את֯ י[תר הפלטה הנשארת לכם מן הברד ואכל את]
2כ֯[ל] עש֯ב הארץ ואת כל[ פרי העץ הצמח לכם מן השדה ומלאו בתיך]
3ובתי֯ כל עבדיך וב[תי כל מצרים אשר לא ראו אבתיך ואבות אבתיך מיום היותם]
4[ע]ל ה֯[אד]מה ע֯ד הי[ום הזה ויפן ויצא מעם פרעה ויאמרו עבדי]
5פ֯רע֯ה אלי֯ו [עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים ויעבדו]
6את יהוה אלהי[הם הטרם תדע כי אבדה מצרים ויושב את משה]
7ו[א]ת֯ א֯הרון אל פ֯[רעה ויאמר אלהם לכו עבדו את יהוה אלהיכם]
8מ֯י ומ֯י ההולכים ו֯יא[מ]ר֯ [משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו]
9ובבנות֯ינ֯ו֯ בצאננו ובבק֯רנו [נלך כי חג יהוה לנו ויאמר]
10אליהם יהי כן יהוה עמכ[ם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם ראו כי]
11[ר]עה נגד פניכם לא֯ כן[ -- ]○[ -- גברים ועבדו את יהוה כי אתה]
12אתם מבק[ש]ים ויג֯[רשו אתם מאת פני פרעה ו ]
13[יא]ו֯מריהו[ה] אל מש֯[ה נטה ידך על ארץ מצרים בארבה ויעל על]
14[ארץ מצרים ויאכ]ל [את כל עשב הארץ את כל אשר השאיר הברד ]
26[בכל ]ג֯בול מ֯[צרים ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שלח את בני ]
27ראל -- ו
28ידבריהוה אל משה נט[ה ידך על השמים ויהי חשך על ארץ ]
29רים ויט משה את י[דו על השמים ויהי חשך אפלה בכל ארץ ]
30רים שלשת ימים לא֯[ ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו]
31שלשת ימים ולכל בני֯[ ישראל היה אור במושבתם ויקרא]
32פרעה למשה ולאהרון ויאמרו֯[ לכו עבדו את יהוה רק צאנכם ו ]
33ק֯רכםיצג גם [טפכם י]לך[ עמכם ]
8
1זב[ח]ים ו[עלות ו]עשינ[ו ליהוה אלהינו וגם מק]ננו י֯[לך]
2עמנו לא נשאר[ פרס]ה֯ כי֯[ ממנו נקח לעבד את יה]ו֯ה אלהי֯נ[ו]
3ואנחנו לא נדע[ מה נ]עבוד את[ יהוה עד באנו שמה ויחזק֯ ]
4יהוה֯[ את ]לב [פרעה ו]לא֯ אבה[ לשלחם ויאמר לו פרעה] לך מעל[י]
5[השמר לך -- ]○○[ -- ]
27[והשתחוו לי לאמר צא ]אתה וכל העם[ אשר ברגליך ואחרי כן אצא ויצא]
28[מעם פרעה בחרי ]אף ויאמר [יהוה אל משה לא ישמע]
29[אליכם פרעה למען ]רבות מופתי בארץ מצרים[ ומשה ואהרן עשו]
30[את כל המפתים האלה לפני פרעה ]ויחזק יהוה את לב פר[עה ולא שלח]
31[את בני ישראל מארצו ויאמר יהוה אל ]משה ואל אהרן בארץ[ מצרים]
32[לאמר החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא ל]כם לחדשי השנה[ -- ]
9
6[ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחט]ו֯ אותם[ כל קהל עדת ישראל בין]
7[הערבים ולקחו מן] הדם ונתנו על֯[ שתי המזוזת ועל המשקוף על]
8[הבתים אשר] יאוכלו א[ותו בהם ואכלו את הבשר בלילה הזה]
9[צלי אש ומצות ]על[ מררים יאכלהו -- ]
17[אתם שם וראיתי את הדם ופסחת]י֯ ע֯ל[יכ]ם ול[א יהיה בכם נגף]
18[למשחית בהכתי בארץ ]מצרים והי֯ה הי[ום הזה לכם לזכרון ו]ח֯ג֯ו֯ת֯[ם]
19[אתו חג ]ליהו֯ה לדורותיכם חוק[ות עולם תחגהו ]שבעת
20[ימים מצות תאוכ]לו אך[ ביו]ם הראשו֯ן֯[ תשביתו שאר] מבתיכם כ[י]
21[כל אכל חמץ ונכרתה הנפש] הה[יא מישראל מיום ה]ראשו֯[ן ועד]
22[יום השבעי וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי]
23[מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל]
24[לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם ושמרתם את המצות] כי
25[בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים] ו
26[שמרתםאת היום הזה לדרתיכם חקת עולם בראשו]ן
27[בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצ]ו֯ת עד֯[ יום הא]ח֯ד
28[ועשרים לחדש בערב שבעת ימים שאר לא ]י֯מצא ב֯[בתי]כ֯ם כי כל
29[אכל מחמצת ונכרתה הנפש ההוא מעדת יש]ר֯אל בגר֯ ו֯באזר֯ח
30[הארץ כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבתיכם תאוכל]ו֯ מצ[ו]ת
31[ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאומ]ר֯ אל[יה]ם
32[משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח ולקחת]ם
10
18-- ]○[ -- ]
19-- וי֯[קרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו]
20[צאו ]מתוך עמ[י גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את]
21[יהוה כד]ברכם֯ [גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר]
22[דברתם ולכו] וב֯[רכתם גם אתי ותחזק מצרים על העם]
23[למהר לשלחם מן הארץ כי אמרו כלנו מתים ]
24[וישא העם -- ]○○[ -- טרם יחמץ משארתם צררת]
25[בשמלתם ע]ל שכמ֯[ם ובני ישראל עשו כדבר משה]
26[וישאל]ו מ[מ]צריים[ כלי כסף וכלי זהב ושמלת ]
27[ויהוה נ]תן את חן[ העם בעיני מצרים וישאלום וינצלו]
28את מצר֯יים ו
29יסעובני י[שראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי]
30הגברים לבד מ[טף וג]ם ערב ר֯[ב עלה אתם וצאן ובקר מקנה]
31כבד מאדה וי֯[אופ]ו את֯ הבצ[ק אשר הוציאו ממצרים]
32עגות מצות כ֯[י לא חמץ -- ]○[ -- ]
11
19[אל העם זכור ]את הי֯[ום הזה אשר יצאתם ממצרים]
20[מבית עבדים כי בחזק] יד הו֯[ציא יהוה אתכם מזה]
21[ולא יאכל חמץ היום אתם ]י֯וציאי֯[ם בחדש האביב ]
22[והיה כי יביאך יהוה אל ארץ] הכנעני וה֯[חתי והאמרי]
23[והחוי והיבוסי ]אשר[ נש]בע ל[אבתיך לתת לך ארץ זבת]
24[חלב ודבש ועבדת את ]העבודה [הזאת בחדש הזה ש]בעת י[מ]י֯ם [תאכל]
25[מצת וביום ה]שביעי[ חג ליהוה מצות יאכל] את שבעת[ הימים]
26[ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך ]○○○[ -- ]
32-- וכל פטר ש]ג֯ר֯ [בהמה]
33[אשר יהיה לך הזכרים ליהוה וכל פטר חמר ]ת֯פדה בשה [ואם]
12
23[ישראל נבוכי]ם הם ב[ארץ סגר עליהם המדבר וחזקתי]
24[את לב פרעה ]ורדף אח֯[ריהם -- ]○[ ]○[ -- ובכל חילו]
25[וידעו מצרי]ים כי א[ני יהוה ויעשו כן ]ו֯יוגד למלך[ מצרים]
26[כי ברח העם ו]י֯[הפך לבב פרעה -- ]○ל העם וי֯[אומרו]
27[מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל ]מעבו֯ד֯[נו ויאסר]
28[את רכבו ואת עמו לקח עמו ויקח שש מאות רכב בחור]
29-- ויחזק] יה֯[וה את לב פרעה מלך מצרים וירדף אחרי]
30[ב]נ֯י ישראל [ובני ישראל יצאים ביד רמה ]
31וירדופו מצרי[ים אחריהם וישיגו אותם חנים]
32על הים[ כ]ל[ סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על פי החירת]
33לפני ב֯[על צפן -- ]
13
26-- ויסר את א]ופן֯ מ֯[רכבתיו וינהגהו בכבדת]
27[ויאמר מצרים א]נוס[ה ]מפנ֯[י ישראל כי יהוה נלחם]
28[להם במצרים ו ]
29[יאומריהוה אל משה נטה את ידך על הים וישבו המים]
15
7-- ]ויבאו֯ מרתה[ ולא יכלו לשתת מים]
8[ממרה כי מרים ה]ם֯ על כן קרא [שמה מרה וילנו]
9[העם על משה לאמו]ר מה נשתה[ ויצעק אל יהוה]
10[ויורהו יהוה עץ ו]ישלך אל המים[ וימתקו המים שם שם]
11[לו חק ומשפ]ט֯ ושם נסהו ו[יאמר אם שמוע תשמע]
12[לקול ]י֯ה[וה אלה]י֯ך֯ ו֯[הישר ב]עיניו[ תעשה והאזנת]
13[למצותיו ו]שמרת֯[ כל ]ח֯קיו[ כ]ל֯ המ֯[ח]ל֯ה אש[ר שמתי]
14[במצרים לא אשים ע]ליך[ כ]י אני יהוה רו֯[פ]אך ו[יבאו]
15[אילמה ו]שם [ש]ת֯ים עשרה עינות[ מים ושבעים]
16[תמרים ויחנו ]שם[ על ה]מ֯ים ויסע֯ו֯ מ[אילים ויבאו]
17[כל עדת בני י]ש[ראל אל מ]דבר סין אש[ר בין אילם]
25[ולקטו דבר יום ביומו למען ]אנסנו֯[ הילך בתורתי אם לא והיה]
26[ביום הששי והכינו] את [אשר יביאו והיה משנה על]
27[אשר ילקטו יום יום ויאמר משה ואהרן אל כל בני]
28[ישראל ערב וידעתם כי יהוה הוציא אתכם מארץ מצרים ]
29[ובקר וראיתם את כ]ב֯ו֯ד֯[ יהוה בשמעו את תלנתיכם]
30[על יהוה ונחנו מה כי תלינו] עלינו֯[ ויאמר משה]
31[בתת יהוה לכם בערב בשר לאכל ולחם ]בבוק֯[ר לשבע]
16
32-- ויקראו ]בית ישראל את ש֯[מו מן והוא כזרע גד לבן]
33[וטעמו כצפיחת בדב]ש וי[אומר] מש[ה זה הדבר אשר צוה יהוה מלא]
17
1[העמר ממנו למשמרת לדרתיכם למען ]יראו֯[ א]ת֯ הלחם אשר האכ֯[לתי]
2[אתכ]ם֯ במדב֯[ר בהוציאי אתכם מארץ ]מצרים ויאמר מ֯[שה]
3[אל אהרן קח צנצנת אחת ותן שמה מלו]א העמר מן [ו]הנח אותו[ ]
4[לפנ]י יה[וה למשמרת לדרתיכם כאש]ר צוה[ יהוה א]ת מ֯[שה]
5[וי]נ֯יחהו[ אהרן לפני העדת למשמרת ובני ישראל אכלו]
6[את המן ]ארב֯[עים שנה עד באם אל ארץ נושבת את המן אכלו]
7[עד באם אל קצה ארץ כנען והעמר עשרית האיפה הוא ו ]
8[יסעוכל עדת בני ישר]א֯ל֯ מ֯[מדבר ס]ין למ[סעיהם על פי יהוה]
9[ויחנו ברפידי]ם֯ ואין[ מים לשתת העם וירב העם עם משה]
10[ויאמרו ]תנה לנו֯[ מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון]
11[עמדי] ומה ת[נסו את יהוה ויצמא שם העם למים וילן העם]
12[על] משה [ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אתי ואת]
13[בני] וא֯ת֯[ מקני בצמא ויצעק משה אל יהוה לאמר מה]
14[אעשה ל]עם הזה [עוד מעט וסקלני ]
15[ויאמר יה]וה אל משה [עבר לפני העם וקח אתך מזקני]
16[ישראל ומ]טך אשר הכית[ בו את ה]יאר[ קח בידך]
17[והלכת הנני עמד] לפניך שם[ על הצ]ור בחו֯[רב והכית]
18[בצור ויצאו ממנו מים וש]תה ה֯ע֯ם וי֯[עש כן ]משה[ ]
19[לעיני ]ז֯קני [ישראל ויקרא שם המקום מסה ומריבה]
20[על רי]ב֯ בני יש[ראל ועל נסתם את יהוה לאמר היש]
21[יהוה] בקרב֯[נו אם אין ו ]
22י֯ב֯ואעמלק [וילחם עם ישראל ברפידם ויאמר משה אל]
23י֯השו֯[ע ]ב֯[חר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי]
24נצב ע֯[ל ראש הגבעה] ו[מטה האלהים בידי ויעש יהושע]
25[כא]שר אמר ל֯[ו משה ]להלחם בע[מ]ל֯ק ו[משה אהרן וחור]
26[עלו ראש ה]גבעה[ והיה] כאשר ירים משה [ידו וגבר ישראל]
27[וכאשר יניח ]ידו [וגבר ע]מלק וידי משה כב֯[דים ויקחו]
28[אבן ויש]מו תחתי[ו ]ו֯ישב עליה ואהרון[ וחור תמכו]
29[בידיו מזה ]א֯חד ומז[ה א]חד ויה֯יו ידיו֯[ אמונה עד בא]
30[השמש ויחלש] יהשוע[ את] עמלק ואת עמו ויכם לפי [חרב ]
31[ויאמר יהוה אל מש]ה כתוב זאת זכרון בספר ו[שים באזני יהושע]
32[כי מחה] אמחה את זכר עמלק מתח֯[ת השמים ויבן משה]
33[מזבח ו]יקרא שמו יהוה נסי ויאמר כי יד[ על כס יה]
18
1[מלחמה ליהוה ]בעמלק עד דור ודו[ר וישמע יתרו כהן]
2[מדין ]חתן משה את כל אש[ר עשה אלה]י֯ם למשה [ולישראל]
3[עמו כ]י הוציא יהוה את֯[ ישראל מ]מצרים וי[קח יתרו חתן]
4[משה א]ת צפורה א[שת משה אחר]י שלוחיה וא[ת שני בניה]
5[אשר שם האחד גרשם כי] אמר֯[ גר הי]יתי בארץ נוכריה[ ושם]
6[האחד א]ל֯יעז[ר כי אל]הי אב[י] בעזרי ויצילני מח[ר]ב [פרעה ]
7[ויבא] יתרו[ חתן ]משה ובני֯[ו] ואשתו אל משה[ א]ל֯ המד[בר אשר]
8[הוא ח]נ֯ה שם הר האלהים [ו]י֯אמר אל משה הנה חתנך֯[ יתרו]
9[בא אליך ]ואשתך ו֯[ש]ני ב֯נ֯[יה] עמה ויצא[ מש]ה֯ ל[ק]ר֯[את ]ח֯[תנו]
10[וישתחו וי]שק לו[ ו]י֯שאלו אי[ש ל]רע֯[הו] לשלום וי[באו האהלה ]
11[ויספר משה] לחת֯[נו א]ת כל אשר[ ע]שה יהוה לפ֯[רעה ולמצרים]
12[על אדו]ת ישראל[ את כל התלא]ה֯ אשר מ[צאתם בדרך]
13[ויצלם יהוה ]ו֯יחד יתר֯[ו על כל הטובה] אשר עש֯[ה יהוה]
14[לישר]א֯ל א֯שר הצילו מיד[ מצריים ו]י֯אמר יתרו[ ברוך]
15יהוה אשר הציל אתכם[ מיד מצריי]ם ומיד פרעה[ אשר הציל]
16א֯ת העם מתחת יד מצריי֯[ם עתה ]ידעתי כ[י גדול יהוה]
17[מכל] האלהים כי בדבר֯ אש֯[ר זדו עלי]הם [ויקח יתרו חתן]
18[משה] עולה וז[ב]ח֯ים֯ ל[אלה]ים וי[ב]וא אהרון ו֯[כל זקני]
19[ישראל ל]אכול ל֯[חם עם חת]ן֯ משה לפני האלהי[ם ויהי]
20מ֯מחר֯[ת ויש[ב משה לשפו]ט֯ את העם ויעמד ה֯[עם על משה]
21מן בוקר [עד ]ע֯רב֯[ וירא חתן ]משה את כל אשר [הוא עשה]
22[לע]ם ו֯[יאומר מה הדבר הזה אשר אתה] עושה ל[עם מדוע אתה]
23יושב֯ לבד֯[ך וכל העם נצב עליך -- ]○○[ -- ויאמר]
24משה לחתנ[ו כי יבא אלי העם לדרש אלהים כי יהיה]
25להם דבר ו[בו]א אלי[ ושפטתי בי]ן איש ובי֯[ן רעהו והודעתי]
26את חוקי֯[ ]האלהים[ ואת תורתיו ויאמר חתן משה ]
27אלי[ו לא] טוב ה֯דב֯[ר אשר אתה עשה נבל תבל גם אתה גם העם]
28הז[ה אשר עמך כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשהו]
29לבד[ך עתה שמע בקלי איעצך ויהי אלהים עמך -- ]
30]○[ -- והבאת אתה את הדברים אל האלהים ]
31[והזהרתה אתהם את החקים ואת התורת והודעת לה]ם֯ א[ת]
32הדרך אש֯[ר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון ואת]ה֯ תחז[ה]
33מכל העם[ אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת ש]ונאי בצ[ע]
19
1[ושמת עליה]ם֯ שרי [אלפ]י֯ם ושר֯י מא֯ות וש֯[רי חמשים ושרי]
2[עשרת ושפטו[ את ]העם בכל עת ו[הי]ה֯[ כל הדבר]
3[הגדל יביאו אליך וכל הדבר ]ה֯[ק]טן ישפו[טו הם והקל]
4[מעליך ונשאו אתך אם את הד]ב֯ר הזה [ת]ע֯[שה וצוך]
5[אלהים ויכלת עמד וגם כל הע]ם֯ ה[זה] אל מקו[מו יבוא בשלום ו ]
6[ישמעמשה לקול] חתנ[ו ויעש כל א]שר א֯[מר ו ]
7[יאומרמשה אל העם ל]א֯ א֯וכ֯ל֯[ ל]בדי[ שאת] אתכם יהוה [אלהיכם]
8הר֯בה֯[ אתכם והנכם ]היום ככוכבי֯[ הש]מ֯ים ל[ר]וב יהוה[ אלהי]
9אבות[יכם יסף עלי]כם ככם אל[ף פעמי]ם ו֯[יבר]ך אתכ[ם כאשר]
10דבר לכם֯[ א]יכה א[שא ]ל֯בד֯[י] ט֯ר֯[חכם֯ מש]אכם֯ וריבכם [הבו לכם]
11[אנ]שים [חכ]מ֯ים[ ונבונ]ים[ וידעים לש]בטיכם ואש֯[ימם]
12[ברא]ש֯יכ[ם ויענו וי]א֯מר֯[ו טוב הדבר א]שר דברת [לעשות ]
13[ויקח את ראשי שבטיהם אנשים חכמים וידעים ויתן]
14או[ת]ם֯ ○[ -- שרי אלפים ושרי מאות שרי]
15חמשים[ ושרי עשרת ושוטרים לש]בטיה֯[ם ו]
16יצו֯את֯[ שפטיהם לאמר שמעו ]בין א[חיכם ושפטתם צדק בין]
17א֯יש[ ובין אחיו ובין גרו -- ]
21-- ]○ א֯[ -- וכל הדבר הקטן]
22[ישפו]טו הם [וישלח משה]
23[את חתנו ]ו֯ילך אל[ ארצו ]
24[בחדש] השל[ישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום]
20
1-- וישם לפניהם את כל הדברים ]האל֯[ה אשר צוהו]
2[יהוה ויענו כל העם יחדו ויאמרו ]כל [אשר דבר]
3[יהוה נעשה וישב משה את דברי העם אל יה]ו֯ה ו
4[יאומריהוה אל משה הנה אנכי בא אליך בעב ]ה֯ענן [בעבור]
5[ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ו]יגד מש[ה]
6[את דברי העם אל יהוה ויאמר יהוה אל משה] לך אל [העם]
7[וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם -- ]○[ -- ]
8[נכנים ליו]ם הש֯[לישי כי ביום השלישי ירד יהוה]
9[לעיני כל ]העם על הר ס[יני והגבלת את העם סבי]ב לא֯מ֯ור הש֯[מרו]
10[לכם ע]לות בהר ונג[ע בקצהו כל הנגע בהר] מות יומת[ ]
11[לא תגע ב]ו יד כי סק[ול יסקל או ירה יירה] א[ם בהמה]
12[אם איש לא] יחיה ב[משך היבל המה יעלו בהר וירד משה]
13[מן ההר אל העם ויקדש את הע]ם֯ ויכבסו שמלתם[ ויאמר]
14[אל העם היו נכנים לשלשת ]ימים אל֯ תג֯שו אל[ אשה ויהי]
15[ביום השלישי בהית ]ה֯[בו]ק֯ר֯ וי֯[הי קלת וברקים וענן כבד על]
16[ההר וקל ]שופר חזק מא֯[ד ויחרד כל העם אשר במחנה ויוצא]
17[משה את העם ]לקראת ה֯[אלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר ]
26[לעלו]ת [אל] ה[ר] ס֯[יני כי אתה העדתה בנו לאמר הגבל]
27[את ]ההר וקדשתו[ ויאמר אליו יהוה לך רד ועלית]
28[אתה ]ואהרון עמך והכ֯ה֯נים והע֯[ם אל יהרסו לעלת אל יהוה]
29[פן יפר]ץ֯ [ב]ם֯ וירד משה אל ה[עם ויאומר אליהם ו ]
30[ידבראל]הים את כל הדבר[ים האלה לאמר ]
21
20-- וירא ]העם [וינעו]
21[ויעמדו מרחק ויאמרו אל משה ה]ן הראנו [יהוה]
22[אל]הינו [את כבודו ואת גדלו ואת קו]ל֯[ו ]שמענ֯[ו מתוך]
23[האש היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם]
24[וחי ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הז]את
25[אם יספים אנחנו לשמע את קול יהוה אל]הינו
26[עוד ומתנו כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים] חי
27[מדבר מתוך האש כמונו ויחי קרב אתה ושמע את כל ]א֯שר
28[יאמר יהוה אלהינו ואתה תדבר אלינו את כל א]שר
22
31[אהבתי ]א֯ת אדו[ני את אשתי וא]ת֯ בנ[י לא אצא חפשי ]
32והגישו אדונו א[ל האלה]י֯ם והגישו [אל הדלת או אל]
33המזוזה ורצ[ע אדונ]ו֯ את אוזנו ב[מרצע ועבדו לעלם ]
23
8[אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ]י֯נוס שם [וכי יזד איש]
9[על רעהו להרגו בערמה ]מעם מזבחי [תקחנו למות -- ]
19[הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסו]ן֯ ענוש[ יענש כאשר ישית עליו]
20[בעל האשה ונתן בפ]ל֯ילי[ם ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת]
21[נפש עין תחת] עין שן[ תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל ]
22[כויה תחת ]כ֯ויה פצ[ע תחת פצע חבורה תחת חבורה ]
23וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו]
24[ושח]ת֯ה֯ לח֯פש֯י֯[ ]י֯[שלחנו תחת עינו ואם שן עבדו]
25[או שן אמתו ]יפיל לחפשי [ישלחנו תחת שנו וכי יגח שור]
26[את איש ]א֯ו[ את ]א֯[ש]ה[ ומת סקול יסקל השור ולא יאכל]
27[את בשרו ובעל השור נקי ואם שור נגח הוא]
28[מתמל שלשם ו]הועד [בבעליו ולא ישמרנו והמית איש]
29[או אשה הש]ו֯ר יסק[ל וגם בעליו יומת אם כפר]
30[יושת עליו ]ו֯נ[תן פדי]ו֯ן נפשו ככ[ל אשר יושת]
31[עליו או בן יגח א]ו בת י[גח כמ]שפ[ט] ה[זה יעשה]
32[לו אם עבד יגח השור או ]אמ֯ה֯ כ֯[סף שלשים שקלים יתן]
24
9-- ]○[ -- ]
10[עד חמור עד שה עד כל בהמה חי]ים אחד֯[ שנים ישלם]
11[וכי יבעיר איש שדה או כרם ו]שלח את ב֯[עירו ובער בשדה]
12[אחר שלם ישלם משדהו כתבואתה ואם ]כל[ השדה יבעי]
16[כסף או כלים לשמר ו]נגנב מב[ית האיש אם ימצא הגנב]
17[ישלם שנים אם ל]א ימצ֯[א הגנב ונקרב בעל הבית אל]
18[האלהים אם לא שלח י]דו ב֯[מלאכת רעהו -- ]
25-- ואם גנב יגנב מעמו ישל]ם֯[ לבעליו אם טרף יטרף]
26[יבאהו עד הטרפה לא י]שלם[ וכי ישאל איש מעם]
27[רעהו ונשבר א]ו֯ מת[ בעליו אין עמו שלם ישלם -- ]
30-- ]○[ -- אם מאן ימאן אביה לתתה]
31[לו כסף ישקל כמהר ה]בתולת[ מכשפה לא תחיה ]
32[כל שכב עם בהמה ]מות יו֯[מת זבח לאלהים -- ]
33-- ]○○○[ ]ל[ -- ]
25
2בארץ מצ[רים כל אלמנה ויתום לא תענון אם ענה תענה אתו]
3כי אם צעוק י[צ]ע֯ק[ אלי שמע אשמע צעקתו וחרה אפי והרגתי]
4אתכם בחרב והיו נש֯[יכם ]א֯למ֯נ֯ות[ ובניכם יתמים ]
5אם כסף ת֯לו֯ה את ע[מי א]ת עני עמכה לא תהיה֯[ לו כנשה לא תשימון]
6עליו נשך֯[ ]א֯ם ח֯[בל ת]ח֯בול שלמת רעך ע֯ד ב[א השמש תשיבנו]
7ל֯ו֯ כי הי[א כסותו לבדה ]ה֯י֯א ש֯מ֯לתו לעורו במה[ ישכב והיה]
8כי יצעק אלי[ ושמעתי כי חנו]ן אני אלה[ים לא תקלל]
9ונשיא בעמך לא[ תאר מלאתך וד]מעך לא תאחר ב֯כ֯ו֯ר֯[ בניך תתן לי ]
10כן תעשה לשו֯[רך לצאנך שבעת ]ימי֯ם֯[ יהיה עם אמו ביום]
11[הש]מיני תתנו֯[ לי ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא]
12[תאכ]ל[ו לכלב תשלכון אתו -- ]
25-- ]○
26-- את חג המצות תשמר שבעת י]מים
27[תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו י]צאת
28[ממצרים ולא יראו פני ריקם וחג הקציר בכורי מ]עשיך
26
13[אגר]ש֯נו מ[פניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית]
14[השד]ה מעט[ מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ ]
15[וש]מ֯תי את[ גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן]
16[ב]ידכם א[ת ישבי הארץ וגרשתמו מפניך -- ]
17--
18-- ו
19[אל]מ֯[שה אמר עלה אל יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא אלעזר]
20[ו]א֯יתמ[ר ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק ונגש משה]
21לבדו [אל יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו ויבא משה]
22ו֯י֯ספר[ לעם את כל דברי יהוה ואת כל המשפטים ויען כל העם קול]
23אחד ו[יאמרו כל הדברים אשר דבר יהוה נעשה ויכתב משה את]
24[כ]ל דב֯[רי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה]
25[מצבה לשנים עשר שבטי ישראל -- ]
26-- ויקח]
27משה [חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על המזבח ויקח]
28ספר ה[ברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר יהוה]
29נשמע ו[נעשה ויקח משה את הדם ויזרק על העם ויאמר הנה דם]
30הברית[ אשר כרת יהוה עמכם על כל הדברים ]האלה
31ויעל[ משה ואהרן נדב ואביהוא אליעזר וא]יתמר ו[שבעים מזקני]
32ישר[אל ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו] כמעש[ה לבנת הספיר]
33וכעצ[ם השמים לטהר ואל אצילי בני ישרא]ל לא[ שלח ידו ויחזו]
27
19-- וצפית אתו זהב טהו]ר֯ מבית[ ומחוץ תצפנו]
20[ועשית עליו זר זהב סביב ויצקת לו א]ר֯בע טב[עות זהב]
21[ונתתה על ארבע פעמתיו -- ]○[ -- ]
30[והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם אחד]
31[א]ל אחד[ אל הכפרת יהיו פני הכרבים ונתת את הכפרת על]
32הארון מלמ֯[עלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך ונועדתי לך שם ודברתי]
33אתך֯ מעל ה[כפרת מבין שני הכרבים אשר על ארן העדת את כל]
28
1אשר אצוה֯ אותך אל בני [ישראל ועשית שלחן]
2עצי שטים א֯מתים א[רכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו וצפית]
3אותו זהב טהור ועש֯[ית לו זר זהב סביב ועשית לו מסגרת]
4טפח סביב ועשית[ זר זהב למסגרתו סביב ועשית לו ארבע טבעת]
5זהב ונתתה את ה[טבעות על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו לעמ]ת֯
6המסגרת תהיינה[ הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן ועשית]
7את ה֯ב֯דים עצי[ שטים וצפית אתם זהב ונשא בם את השלחן ]
8ועש֯[ית ]קע[ר]ת֯י֯[ו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בה]ם
9[זהב טהור תעשה אתם -- ]
10[ועשית מנרת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירכה]
11[ו]קנה [גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו וששה קנים]
12יוצאי[ם מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני]
13מנורה מצד֯[ה השני שלשה גבעים משק]ד֯ים[ בקנה האחד]
14[כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנ]ה֯ האחד֯[ כפתר ופרח]
15[כן לששת הקנים היצאים מן המנרה ובמנו]רה ארב֯[עה גבעים]
29
1[לעשתי ע]שרה יריעות [וחברת א]ת֯ חמ[ש היריעת לבד ואת שש]
2[היריעת ל]בד וכפלת את [היריעה הששית אל מול פני האהל ]
3ו֯[עשית ללא]ו֯ת חמשים על[ שפת היריעה האחת הקיצנה בחברת]
4וח[משים ללאות ]על שפת היריע[ה החברת השנית ועשית קרסי]
5נחש[ת חמשים ]והבאת֯ א֯ת֯ הקרסים[ בללאת וחברת את האהל]
6[והיה אחד וסרח ]העודף ביריעות֯[ ]הא[הל חצי היריעה העדפת]
7[תסרח על אחרי המשכן וה]אמה מ[זה ]וה֯[אמה מזה] בעדף֯[ בארך]
8[יריעת האהל יהיה סרוח על [ד]י[ המשכן מזה ומזה ]ל[כסותו ועשית]
9[מכסה לאהל ערת אי]לים מא[דמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה ועשית]
10[את הקרשים ]למש֯כן[ עצי שטים עמדים -- ]
11-- ]○[ -- ]
17-- וארבעים אדניהם כסף שני ]א֯ד֯נים֯ ת֯[חת הקרש האחד ושני אדנים]
18[תחת הקרש האחד ולירכתי ]המש[כן ימה תעשה ששה ]ק֯רשים ושני [קרשים]
19[תעשה למקצעת המשכן ]ב֯ירכתי֯[ם ויהיו תאמים מלמ]טה ויחדי֯[ו יהיו]
20[תמים על ראשו אל ]הטבעת ה[אחת כן יהיה לשני]הם לש֯[ני המקצעת יהיו ]
21[והיו שמנה ]ק֯ר֯ש֯[ים ואדניהם כסף ]ש֯ש֯ה עשר֯[ אדנים שני אדנים תחת הקרש]
22[האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד ועשית ]ב֯ר֯יחי עצי שט֯ים֯[ חמשה]
23[לקרשי צלע המשכן האחד וחמשה ברי]ח֯ים לקרשי צלע ה[משכן השנית]
24[וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן ל]ירכתים ימה והברי[ח התיכן בתוך]
25[הקרשים מברח מן הקצה אל הקצ]ה ואת הקרישים תצ֯[פה זהב ואת]
26[טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריח]ים וצפית את ה֯[בריחים זהב והקמת]
27[את המשכן כמשפטו אשר ]ה֯ר֯א֯י֯ת֯[ בהר -- ]
30
11-- ○○[ -- ]
12וכפר אהרו]ן֯ על קר[נתיו אחת בשנה מדם חטאת הכפרים אחת בשנה]
13[יכפר עליו ל]דורתיכם֯[ קדש קדשים הוא ליהוה -- ]
14-- ]○[ -- ]
15--
16--
17[וחמש אמות ר]ח֯ב ר֯[בוע יהיה המזבח ושלש אמות קמתו ועשית]
18[קרנתיו על ]ארבע פנת֯[יו ממנו תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשת ]
19[ועשית ס]י֯רת֯[יו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו לכל]
26-- ועשית את חצר המשכן לפאת נג]ב תימנה
27[קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת ועמד]י֯ו עשרים
28[ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף וכן לפאת ]צפון בארך
29[קלעים מאה ארך ועמודיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת] וו֯י֯
30[העמדים וחשקיהם כסף ורחב החצר לפאת ים קל]עים חמשים
31[אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה ורחב החצר לפ]א֯ת קדמה מז֯רח֯[ה]
32[חמשים אמה וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמד]יהם שלשה ו[אדניהם]
31
7[בחמשים וקמה חמש אמות] שש מ[שזר ואדניהם נחשת ]
8[ועשית את כל כלי המשכן בכל] עבוד[תו וכל יתדתיו וכל]
9[יתדת החצר נחשת] ועש֯[ית בגדי תכלת וארגמן ותולעת שני ]
17-- ]ו֯א֯תה תד[בר אל כל חכמי]
18[לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו א]ת בגדי א֯[הרון לקדשו]
19[לכהנו ]לי [ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד]
20[ומעי]ל וכתנת[ תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן]
25אשר עליו[ כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שנ]י֯
26ו֯שש מש֯[זר ולקחת את שתי אבני שהם ופתחת עליהם שמו]ת
27[בני ]י֯[שראל ששה משמתם על האבן האח]ת ואת שמ[ות הש]ש֯ה
28[הנותרים על האבן השנית כתולדתם מעשה ח]ר֯ש אבן פ[תוחי]
29[חת]ם יפתח֯[ את שתי האבנים על שמת בני ישראל מוס]ב֯ת
30[משב]צות ז[הב תעשה אתם ושמת את שתי האבנים על כתפו]ת֯
32
9[ועשית על החשן שרשת גבלו]ת֯ מעשה ע֯[בות זהב טהור ועשית]
10[על החשן שתי טבעות זהב ונתת]ה֯ את שתי[ הטבעות על שני קצות החשן ]
11[ונתתה -- ]○[ ע]ל[ קצות החשן ]
15ב֯י֯תה֯ ו֯ע[שית שתי טב]ע֯ות ז֯[הב ונתתה אתם על שתי כתפות האפוד]
16מלמטה ממו֯[ל פניו לעמת] מחברת[ו ממעל לחשב האפוד וירכסו את]
17[ה]חשן מטבעו֯[תו אל ]ט֯בע֯ות ה֯[אפוד בפתיל תכלת להיות על]
18[חשב האפוד ו]ל[א יזח] החש[ן מעל האפוד ונשא אהרן את שמות]
19[בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרן לפני]
20[יהוה תמיד ונתת אל חשן המשפט את האור]י֯ם וא֯ת ה֯[תמים]
21[והיו על לב אהרן בבאו לפני יהוה ונשא אהרו]ן֯ את משפט בני[ ]
22[ישראל על ל]ב֯ו֯ ל֯פ֯[ני יהוה תמיד ו ]
23[עשי]תא֯ת מעיל[ האפוד כליל תכלת והיה פי ראשו ב]ת֯וכו שפה[ ]
24[יהיה ]לפיו֯ ס֯ב֯י֯[ב מעשה ארג כפי תחרא יהיה לו ]לא֯[ יקרע ועשית]
25[על -- ]○○[ -- ותולעת שני על]
26שולי֯[ו סביב ופעמני זהב בתוכם סביב פעמן זהב ורמון]
27פעמ[ון זהב ורמון על שולי המעיל סביב והיה על אהרן לשרת]
28ונש֯[מע קולו בבאו אל הקדש לפני יהוה ובצאתו ולא ימות ]
29ו[עשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה ]
30[ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני]
31[המצנפת יהיה והיה על מצח אהרן ונשא אהרן ]א֯ת ע֯ו֯[ון הקדשים]
32[אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנת ק]ד֯שיהם ו֯ה֯[יה על]
33[מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה ושב]צ֯ת הכתנת ש[ש]
33
1[ועשית מצנפת שש ואבנט] תעשה מעש֯[ה רקם ]ו֯לבני אהרון
2[תעשה כתנת ועשית] להם אבנטים [ומגבעו]ת תעשה להם
3[לכבוד ולתפארת ו]ה֯לבשתם או֯תם את א[הרון אחי]ך וא֯[ת]
4[בניו אתו ומשחת אתם ו]מ֯ל[את את ידם -- ]○[ -- ]
5[לי ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממת]נים[ ועד]
6[ירכים יהיו והיו על אהרן ]ו֯ע֯ל[ בניו בב]ו֯אם אל אהל[ מועד]
7[או בגשתם אל המזבח ל]שרת בקודש ולא ישאו עוון[ ומתו חקת]
8[עולם לו ולזרעו א]חרי[ו ו ]
9[זההדבר אשר תע]שה ל֯הם ל֯קדש א[ות]ם לכהן לי לקח פר[ אחד]
10[בן בקר ואילי]ם שנים תמימים ולחם מצות וחלות[ מצת]
11[בלולת בשמן ו]ר֯קיקי מצות סלת חטים תעשה[ אתם ונתת]
12[אותם על סל א]חד[ והק]רבת[ אתם ]ב֯סל ואת הפר[ ואת]
13[שני האילם ואת אהרן ואת] בניו [תקריב אל פתח אהל]
14[מועד ורחצת אתם במים ]ולקחת[ את הבגדים והלבשת]
34
4[ושחטת את האיל ולקחת ]מדמו֯[ ונתתה על תנוך]
5[אזן אהרן ועל תנוך אזן] בניו ה֯[ימינית ועל בהן ידם]
6[הימנית ועל בהן רג]לם ה֯י֯מיני[ת וזרקת את הדם על]
7[המזבח סביב ו]ל֯קחת מן האי֯[ל החלב והאליה] ואת [החלב]
8[המ]כסה את הק[רב ]ו֯את היו֯[תרת הכבד ואת שתי]
9[הכליו]ת֯[ ו]את [החל]ב֯ אשר על[יהן ואת שוק הימין כי]
10[איל מלאי]ם הוא֯ וככר֯[ לחם אחת וחלת לחם שמן]
11[אחת ורקי]ק֯ אחד מ֯[סל המצות אשר לפני יהוה ]
12[ו]ש֯מת הכל על כ֯[פי אהרון ועל כפי] בניו וה֯[נפת]
13]א֯ותם תנופה ל[פני יהוה ולקחת אותם] מידם וה[קטרת]
14[המזבחה -- ]○ ○○[ -- ]
28[תקח ובשלת את בשרו במקם ]קדוש[ ואכל אה]רון[ ובניו]
29[את בשר האיל ואת ה]לחם א[שר ]בסל פתח֯ א֯ה֯[ל מועד ]
30[ואכלו אתם אשר כפר בהם ל]מלא א֯ת ידם [לקדש אתם]
31[וזר לא יאכל כי קדש הם ואם יות]ר֯ [מבשר המלאים]
32[ומן הלחם עד הבקר ושרפת את הנותר]
35
1באש ל[א ]יאכל כי קודש הוא [ועשית לאהרן]
2[ולב]ניו ככה[ כ]כל אשר צוי֯תי אות֯[כה ש]בעת י[מים]
3[תמ]לא [יד]ם ופר ח֯[טאת תעשה ליום על הכפ]ו֯רי[ם]
4[וחטאת על ]המזבח בכ[פרך עליו ]ו֯משחת א[ותו לקדשו ]
5שבעת י[מים] תכפר על ה[מזבח ו]קד֯שת אותו [והיה]
6המזבח[ קודש קוד]שים[ כל ה]נוגע במזבח יקדש֯[ ו ]
7[זהאשר תעש]ה֯ על המזב֯[ח כבשי]ם בני שנה[ שנים ליום]
8[תמיד את ]הכבש האח[ד תעשה] בבו[קר] ואת[ הכבש]
9[השני תעשה בי]ן֯ הערבים [ועשרן סלת בלול] בשמן
10[כתית רבע ההי]ן ונסך[ רבעית ההין יין לכבש האחד ואת ה]כבש
11[השני תעשה בין הערב]ים כמנח[ת הבקר וכנסכה תעשה לה]
12[לריח ניחח אשה] ליהו[ה -- ]
22[בפקד אתם ולא יהיה בה]ם נג֯[ף בפקד אתם זה יתנו כל]
23[העבר על הפקודי]ם מחצ[ית השקל בשקל ]הקודש[ עשרים]
24[גרה השקל מחצית השקל תרומה ]ליהוה[ כל העבר על]
25[הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת י]הוה ה֯[עשיר לא]
26[ירבה והדל לא ימעיט ממחצית] השקל ל[תת את תרומ]ת
27[יהוה לכפר על נפשותיכ]ם֯ ו[לק]ח[ת] את כסף ה֯[כפורי]ם
28[מאת בני ישראל ונתת ]אותו [על ]עבודת או[הל מוע]ד
29[והיה לבני ישראל ל]זכרון לפני יהוה֯[ לכפ]ר על
30[נפשותיכם ו ]
31[ידבריהוה אל מושה ל]א֯מור֯[ וע]שית כיור נח֯[שת וכנ]ו֯
32[נחשת לרחצה ונתת ]אותו בין אהל מועד ובין ה֯מזבח
36
13-- וקדשת אתם והיו קדש קוד]שים [כל הנגע בהם]
14[יקדש ואת אהרן ואת בניו תמשח וק]דשת א[ותם לכהן לי ]
15[ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת ]קודש֯[ יהיה זה]
16[לי לדרתיכם -- ]
17--
18-- ו
19[יאמריהוה] אל מש֯[ה קח לך סמים נטף ושחלת]
20[וחלבנה סמים ]ולבונה֯[ זכה בד בבד יהיה ועשית אתו]
21[קטרת ר]וקח מ֯ע֯[שה רוקח ממלח טהור קדש ושחקת ממנה הדק]
22[ו]נת֯ת ממ֯[נה ל]פני העדו֯[ת באהל מועד אשר אועד לך שמה]
23קודש ק[ודש]ים תהיה [לכם והקטרת אשר תעשה במתכנתה]
24ל֯א תעשו ל[כם ]קודש תהיה לכ֯[ ליהוה איש אשר יעשה]
25כמוה להריח בה ונכרת מ[ע]מי[ו ו ]
26י֯ד֯ב[ר]י֯ה֯[ו]ה֯[ א]ל משה לאמ֯[ור ראה קראתי בשם בצלאל בן]
27א[ורי בן חור למטה יה]ו֯[דה ואמלא -- ]○[ -- בחכמה]
28ובתבונה [ובדעת ובכל מלאכה לחשב מח]שבת לעשו ב[זהב]
29ובכסף ובנח֯[שת ובחרשת אבן למלאת ובח]רשת ע֯ץ [לעשות]
30בכל מלאכת[ ואני הנה נתתי אתו את אהלי]אב ב֯ן א֯ח֯יס֯[מך]
31למטה [ד]ן֯[ ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את ]כל אשר צויתי֯[ך ]
32את[ אהל מועד ואת הארן לעדת ואת הכפרת ]א֯ש֯ר[ עליו ואת]
37
1כל כל[י האהל ואת השלחן ואת כליו ואת המנרה הטהרה]
2ואת[ כל כליה ואת מזבח הקטרת -- ]
3--
4--
5-- ו
6[ידבריהוה -- ]○[ -- ואתה ]ד֯בר אל[ בני ישראל לאמר]
7[אך את שבתתי תשמרו כי ]אות הי[א ל]כם מחלל[יה מות]
8[יומת כי כל העוש]ה בה מ[לאכה] ונכרתה[ ה]נפש֯[ ההוא מקרב]
9[עמיה ששת ]ימים יע֯[שה מלאכה ו]ב֯י֯ום֯[ השביעי שבת -- ]
17-- ויאומ]ר֯ אליהם[ אהרן פרקו נזמי הזהב]
18[אשר באזני נשי]כם בניכם [ובנתיכם והביאו אלי ]
19[ויתפרקו כל העם את ]נ֯זמי ה֯[זהב אשר באזניהם ויביאו]
20[אל אהרן ו]יקח מי[דם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל]
21[מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ]
22[מצרים ]
23[וירא אהרן ויבן מזבח לפ]ניו [ויקרא אהרן ויאמר]
24[חג ליהוה מחר וי]ש֯כימו ממוח[רת ויעלו]
25[עלת ויגשו שלמים וישב העם לאכו]ל ושתו ו֯[יקומו]
26[לצחק ו ]
27[ידבריהוה אל משה לא]מור רד כי[ שחת עמך אשר]
28[העלית מארץ מצרים סרו מהר ]מן הדרך א[שר צויתם]
29[עשו להם עגל מסכה ]ו֯י[שת]ח֯וו [ל]ו ויז֯ב֯[חו לו ויאמרו]
30[אלה אלהיך ישר]אל אשר העלוך מא[רץ מצרים ו ]
31[יאומריהוה ]א֯ל משה֯[ ראיתי את העם הזה והנה עם קשה]
32[ערף הוא ועתה הניחה לי ויחר אפי בם ואכלם ואעשה]
38
1או֯[תך ]לגוי גדול [ובאהרון התאנף יה]וה מאד להשמידו
2ו[י]ת֯פלל משה בעד א[הרון ו ]
3י֯[ח]ל֯משה את[ פנ]י [יהוה אלהיו ויאו]מר למ[ה ]יהוה יחר א[פך]
4בעמך֯ אשר ה֯ו֯צ[את מארץ מצרים בכח גדול ו]בזרוע חזק[ה ]
5למ֯[ה ]י֯א֯ו֯[מרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרו]ג אותם בהרי[ם]
6[ולכלתם מעל פני האדמה שוב מחרון א]פ֯ך [וה]נחם על הרעה לעמך֯
7[זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך ]אשר נשבעת להם בך
8[ותדבר אלהם ארבה את זרעכם ככו]כ֯בי[ ה]ש֯מי֯ם֯ ו֯כל הארץ
9[הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחל]ו֯ה לעול[ם ו ]
10[ינחםיהו]ה ע֯[ל הרעה אשר דבר לעשו]ת לעמו [ויפן וירד משה]
11[מן ההר ]ושני [לחת העדת בידו ]ל֯וחת כת֯[ובים משני ע]ב֯ר֯י֯ה֯[ם]
12[מזה ומ]ז֯ה הם[ כתבים והלחת מעשה ]א֯לה֯[ים המה וה]מכתב מכת[ב]
13[אלה]ים הוא֯[ חרות על הלחת ]וישמע יהשו[ע ]א֯ת קול הע֯[ם]
14[ברע]ה ויא[ו]מ֯[ר אל משה קול מלחמה -- -- ]○○○○[ -- קול ענו[ת]
15[גב]ו֯רה וא֯ין ק[ול ענות חלושה קול ענות אנכי שמע ויהי כאשר]
16[קרב א]ל ה[מחנה וירא את העגל ומחלת ויחר אף משה וישלך מידו]
25-- הוא ]כי פ[רעה אהרן לשמצה בקמיהם ויעמד]
26[משה בשער המחנה ו]יאומר מי[ ליהוה אלי ויאספו אליו]
27[כל בני ]ל֯וי֯[ ויאומר ל]הם כה [אמר י]ה֯וה [אלהי ישראל]
28שימו איש֯[ חרבו על ירכו ]ועב֯[רו ושוב]ו משע[ר לשער במחנה]
29והרוגו איש[ את אחיו ואיש את רעהו -- ]○[ -- קרבו ויעשו]
30ב֯ני לוי כדב֯[ר מ]ש֯ה ויפל מן הע֯ם [ביו]ם ההוא כ֯[שלשת אלפי]
31איש ויא[ומר מ]ש֯ה֯ מ֯לאו ידיכ֯[ם ]היום ליהוה כי[ איש]
32בבנו וב[אח]י[ו ולתת עלי]כם היום ברכה֯ ויהי ממוחר֯ת[ ויאומר]
33משה אל הע֯[ם אתם חטאתם ]חטאה גדולה ועתה אעלה אל י[הוה]
39
30[בשם וג]ם מצ֯[את חן בעיני ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך]
31[הוד]יעני נא[ את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה]
32כי עמך הג֯[וי הזה ויאמר פני ילכו והנחתי לך ויאמר]
33אליו אם א[ין פניך הלכים אל תעלנו מזה -- ]
40
1[כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך הל]וא֯[ בלכתך עמנו] ונפלינו
2[אנ]י ועמך [מכל העם אשר על פני הא]ד֯מה֯[
3[יאו]מרי[הוה אל משה] גם את הד֯[בר ה]זה אש[ר דבר]ת אעש֯[ה כי]
4[מצאת חן בעיני ואדע]ך בשם וי[א]ומר הראני[ נא את כבדך ]
5[ויאמר -- ]○ טובי[ על פניך וקראתי בשם יהוה]
6ל֯פני[ך וחנתי את אשר ]א֯[חן ורחמתי את אשר ארחם ו ]
7יאומר[לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי ]
8[ויאמר יהוה הנה מקום אתי ונצבת על ה]צור ו֯ה֯יה֯[ בעבר]
9[כבדי ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כ]פ֯י֯ עליך עד [עברי ]
10[והסרתי את כפי וראית את אחרי ופני לא ]יראו ו
11[יאומריהוה אל משה פסל לך ]שני[ לחת אבנים ]כראשנים [וכתבתי]
12[על הלחת את הדב]רים אש[ר היו על הלו]ח֯ות אשר ש[ברת ]
13[והיה נכון לבקר ועלי]ת בבוקר [אל הר סיני ונצבת לי]
14[שם על ראש ההר ואיש לא] יעלה[ עמך וגם איש אל ירא]
27[את מעשה יהוה ]כי נור֯[א הוא אשר אני עשה עמך ]
28[שמר לך את אשר אנכי מצו]ך היום [הנני גרש מפניך]
29[את האמרי והכנעני] והגרג[שי והחתי והפרזי והחוי והיבוסי ]
30[השמר לך פן תכרת ברית ]ל[יושב הארץ אשר אתה בא עליה]
31[פן יהיה ]למו֯ק֯ש [בקרבך כי את מזבחתם תתצו ואת]
32[מצבתם תשברון ]ואשריו[ תכרתון -- ]
33--
41
1[וזנו אחרי אלהיהם וזבח]ו לאלה֯[יהם וקרא לך ואכלת מזבחו ]
2[ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן לב]ניך והזנ֯ו את בני[ך אחרי]
3[אלהיהן אלהי מסכה ]לא ת֯ע֯ש֯[ה ]ל[ך את חג המצות תשמר]
4[שבעת ימים תאכל מצות אשר ]צויתיך[ למועד חדש האביב כי]
8-- פני ]ריקם [ששת]
9[ימים תעבד וביום השביעי ת]ש֯בות בחריש ו֯[בקציר]
10[תשבת וחג שבעת תעשה לך] בכ֯ורי קצי[ר חטים]
11[וחג האסיף תקופת השנה שלש] פעמי[ם בשנה יראה]
12[כל זכורך את פני האדן יה]וה אלהי ישרא֯[ל כי]
13[אוריש גוים מפני]ך֯ וה֯ר֯ח֯ב֯[תי את גבולך ולא יחמד]
19[ויאמר יהוה אל משה כתב לך את הדברים האלה ]כי על
20[פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל ויהי ]
21[שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לח]ם֯
42
1[ויקהל מ]ש֯ה את֯[ כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה]
2[הדברים אשר צוה י]הוה לע[שות אתם -- ]
44
1[הקרש א]מ֯ה֯ ו֯[חצי האמה רחב הקרש האחד שתי ידת לקרש]
2[האחד משלבו]ת֯ אחת א֯ל֯[ אחת כן עשה לכל] קר[שי המשכן ויעש]
3[את הקרשים למשכן ]עשרי[ם קרשים ל]פאת נגב תימ[נה וארבעים]
4[אדני כסף עשה תחת עשרים הקרש]ים שני אדנ[ים תחת הקרש האחד]
5[לשתי ידתיו ושני אדנים ת]ח֯ת ה֯ק֯[רש האחד לשתי ידתיו -- ]
45
1[סככים ]בכנפיהם[ על הכפרת ופניהם איש אל אחיו]
2א֯[ל הכפורת ]היו פנ֯[י הכרובים ו ]
3יעש[א]ת ה[שלח]ן֯ [עצי שט]ים א֯[מת]י֯ם֯[ ארכו ואמה]
4ר֯ח֯בו ואמה וחצי ק֯ו֯מתו ויצ[ף אתו זהב טהור]
5[ו]יעש לו זר זהב סביב ויעש לו [מסגרת טפח]
6ס֯ביב ויעש[ זר זה]ב למסג֯רתו ס֯[ביב ויצק לו ארבע]
7ט֯בעות זהב֯[ ויתן את ]הטבעות על אר[בע הפאת אשר]
8על ארבע רגל[יו לעמת ]המסגרת היו הט֯[בעות בתים]
9לבדים לשאת[ את השל]חן ויעש את הב֯[דים עצי]
10שטים ויצף֯[ אותם ז]ה֯ב֯ ל֯[שאת ]א֯[ת השלחן ויעש]
11את הכלים[ אשר על השלחן את קערתיו ואת כפתיו]