Versionen

4Q219

©

Copyright


1
10[-- ובשנה]
11[הששית בשבוע] השבי֯ע֯י֯ ל֯[יובל הזה קרא אברהם את יצחק בנו]
12ויצווהו לאמור אני זק[נתי ולוא ידעתי יום מותי כי אני שבע]
13ימי והנא אני בן שתים֯[ ושבעים ומאת שנה ובכול ימי חיי זכרתי]
14תמ֯י֯[ד את א]לו֯הי֯נ֯ו֯ ו֯ד֯רש֯[תי אותוה בכול לבי --]
15[--]
31[--]
32המזב[ח עם סולת מנחתוה בלולה בשמן עם נסכוה תקטיר הכול על]
33ה[מזבח אשה ריח ניחוח לפני האלוהים ואת חלב זבח השלמים תק]טי֯ר֯
34[על האש אשר על המזבח ואת החלב אשר על הקרב ואת כו]ל ה֯[ח]לב
35[אשר על הקרבים ואת הכליות ו]כול החלב אשר עליהן ואת א֯[שר]
36[על הכסלים ואת היותרת על ה]כבד עם הכליות תסירנה והקטרת[ה]
37[הכול לריח ניחוח לפני האלוהי]ם֯ עם֯ מ֯[נח]תו֯ה֯ ו֯נס֯כוה ל֯[ניחוח] ל֯[חם]
38[אשה לאלהים ואת בשרו אכול ביום ה]הואה וממוח֯[רת ולוא תבוא עליו]
2
7[ועץ זית והדס ודפנה וא]רעיבו[ת (]ר עובד֯[) ובושם _____ ומן העצים האלה]
8[תתן תחת הקורבן על ה]מזבח [נבחני מראיהם ואל תתן כול עץ נבקע]
9[--]
10[--]
11[-- ועלה ריחם אל] ה֯שמים _____ ש֯מ֯[ור]
12[את המצוה הזאות ועשה אותה בני למען תי]ש֯ר֯ ב֯כ֯ול מעשיכה
13[ובכול עת הייה טהור בבשרכה ורחצתה במים בטרם ת]ל֯ך להקטיר֯
14[--]
15[--]
16[--]
17[ולו תאכלו עוד דם] כי הדם הוא[ הנפש ולו תאכל כול דם ולו תקח]
18[שוחד על כול דם ]אדם אשר ישפך֯[ חנם בלי משפט כי הדם הנשפך]
19[מחניף את הארץ וה]א֯רץ לו תוכל ל[הטהר מדם האדם כי אם בדם]
20[שופכוה ולו תקח ש]ו֯חד וכופר ב֯[דם האדם דם תחת דם ונרצית]
21[לפני יהו]ה֯ א֯ל֯ עליון והייה משמרוה ע֯[ל הטוב ולמען תשמר מכול]
22[רע ולהצ]י֯ל֯ך֯ [מ]כול רשף _____ [--]
23[ראיתי בני את כול] מ֯ע֯[שי בני ה]א֯ד֯ם [כי חטאת ורשע המה וכול]
24[מעשיהמה טומאה ונאצ]ה ותבל ואין אמת אתם הש֯[מר לכה פן תלך]
25[בדרכיהמה ות]צעד במסלותם ואשמתה אשמת מ֯ו֯ת֯[ לפני אל עליון]
26[והסתיר פניו ]ממכה ונתנכה בייד פשעיכה והכריתכ֯[ה מן הארץ]
27[ואת זרעכה מ]תחת השמים ואבד שמכה וזכרכ֯ה מכו֯[ל הארץ]
28[סורה מכול מ]ע֯ש֯יהמה ומכול תועבותיהמה ו[שמ]ו֯ר משמ[רת אל]
29[עליו]ן֯[ ועשה ]ר֯צונוה ותצלח בכול וברככה בכול מעשיכה [והקים]
30[--] ([ממכה]) מטעת אמת בארץ לכול דורות הארץ ולו ישבית֯[ שמי]
31[ושמכה ]מתחת השמים בכול היימים _____ הישר בני בשל֯[ום יחזק]
32[אתכה ]א֯ל [ע]ליון אלוהי ואלו‹ה›יכה לעשות רצונוה ול[ברך את זרעכה]
33ואת֯ [שאר זר]עכה לכול דורות עולמים בכול ברכו[ת האמת להיותכה]
34לב֯רכה֯[ בכול הא]ר֯ץ֯ ויצא מאתוה שמח _____ [--]
35[_____ והיי]ת֯ בשבוע הרישון לשלושה וא֯ר֯[בעים היובל בשנה]
36[השנית בו היאה ]ה֯שנה אשר מת בה אברהם בא[ו יצחק וישמעאל]
37[מבאר שבע לעשות א]ת֯ ח֯ג֯[ השבו]ע֯[ו]ת֯ (השבו]ע֯[י]ם֯) הו֯[א] מ֯ו֯ע֯[ד הבכורים אל]