Versionen

4Q216

©

Copyright


1
3[סיני בעלותו ל]ק֯[חת לוחות האבן התורה והמצוה ]בדבר יהוה֯[ כדברו]
4[אליו עלה ]אל ראש הה֯[ר ויהי בשנה הראשונה ]לצאת בנ֯[י ישראל]
5[מן מצרים בחוד]ש֯ השל[ישי בששה עשר לחודש ה]ז֯ה דבר יהוה א[ל]
6[מושה לאמר עלה אלי ]ההר֯[ה ואתן לך את שני לוחות ]ה֯אבן התור[ה]
7[והמצוה אשר כתבתי לה]ור֯[ותם ויעל מושה אל הר יהוה וישכן כ]ב֯ו֯ד֯ י֯ה֯[וה]
8[על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל מושה ביום השביעי]
9[בתוך הענן וירא את כבוד יהוה כאש בוערת בראש ההר ויהי מושה]
10[בהר ארבעים יום וארבעים לילה ויודיעהו יהוה את הראשונים ואת]
11[האחרונים ואת אשר יבוא הגיד לו את מ]ח֯לקות [הע]ת֯י֯ם לתור[ה]
12[ולתעודה ויאמר אליו שים לבך לכל הדב]ר֯ים אשר אנכי מגיד לך
13[בהר הזה וכתוב אותם בספר למען יד]ע֯ו דורותם כי לא עזבתים
14[על כל הרע אשר עשו להפר הברית אשר א]נ֯כ֯י כורת ביני ובינך היום
15[לדורותם בהר סיני והיה כן בבו]א֯ ע֯ל[י]ה֯[ם] כל הדברים
16[האלה וידעו כי צדקתי מהם בכל משפטי]ה֯ם ו[בכל ]ק֯ללותם וידע֯[ו]
17[כי באמת הייתי עמהם ואתה כתוב לך ]את [כ]ל[ הדב]רים האלה
2
1[אשר אודיעך היום כי ידעתי את מרים וערפם הקשה בטרם אביאם]
2בא֯[ר]ץ֯ [אשר נשבעתי לאבותיהם לאברהם וליצחק וליע]ק֯[וב]
3לאמר לזרע[כם אתנה ארץ זבת חלב ודב]ש֯ ואכלו ושב‹ע›ו [ופנו]
4אחר אלהים אח֯ר֯[ים אשר לא יושיעום מכל מ]צוקות וענתה ה[תעודה אל]
5התעודה הזאת כ[י ישכחו את כל מצותי את כל אשר א]צוך֯ ו֯י֯ל[כו אחר]
6[הג]ו֯ים ו[אחר כ]ל[מתם ואחר חרפת]ם ויעבודו את א֯[להיהם ויהיו להם לנגף]
7ולצור ול[עני] ו֯ל֯[מוקש ואבדו רבי]ם֯ ילכדו ונפלו [ביד אויב כי]
8[עזבו את] חקותי ואת֯[ מצותי ואת מועד]י בריתי[ ואת שבתותי ואת קדשי]
9אשר הקדישו לי בת֯[וכם ואת משכני ואת ]מ֯קדש֯[י אשר הקדשתי לי בתוך]
10הארץ לשים א֯[ת שמי ]ע֯ל֯יו֯[ וישכן ועשו להם במות ואשרות ופסילים]
11וישתחוו לכ[ל מע]ש֯י תעות֯[ם ויזבחו בניהם לשדים ולכל מעשי תעות לבם]
12ואשלחה אל֯[יהם] עדים ל֯[העיד בהם ולא ישמעו ואת העדים יהרוגו]
13ואת מבקשי [ה]תורה ירדופ[ו ואת הכל ימירו ויחלו לעשות הרע]
14בעיני ואסתי֯[ר פנ]י֯ מהם ונת֯[תי אותם ביד הגוי]ם֯ ל֯ש֯[בי]
15[ולמ]ש֯מות֯[ ולאכל והסירותי אתם מתוך הארץ ו]אפיצם בכל הגוי[ם]
16[וישכחו כל חקותי וכל מצותי ]ו֯כל תורותי ושכ[חו חודש ושבת]
17[ומועד ויובל וברית ואחרי כן ישובו] אלי מתוך הגוי[ם בכל לבם]
4
3[-- את הראשנים ואת ה]א֯ח֯ר֯ני[ם]
4[ואת אשר יבוא בכל מחלקות העתים לתור]ה ולתעו[דה]
5[ולשבועות היובלים עד עולם עד אשר ארד ]ושכנתי ע[מם]
6[בכול עולמי עולמים ויאמר אל מלאך ה]פ֯נ֯ים לה֯כתיב
7[למושה מן ראשית הבריאה עד אש]ר֯ יבנה מקדשי
8[בתוכם לעולמי עולמים ויראה יהוה לעיני ]כ֯ל וידעו
9[כל כי אנכי אלהי ישראל ואב לכל בני י]עקב ומלך
10[בהר ציון לעולמי עולמים והיתה ציון וירוש]ל[ם קדשה]
5
1[ויאמר מלאך הפנים אל משה בדבר יהוה לאמר כתוב כל דב]ר֯י הבריה כא֯[שר]
2[בים הששי כלה יהוה אלהים את כל מעשו וכל אשר ברא ]ו֯ישבת בים [השביעי]
3[ויקדש אתו לכל עולמים ויתן אתו לאות לכל ]מ֯עשו _____
4[_____ כי ביום הראשון ברא את השמ]י֯ם העליונים ואת האר[ץ]
5[ואת המים ואת כל הרוחות המשרתים לפניו מלאכי ]ה֯פנים ומלא֯כ֯י הקו֯[דש]
6ומ֯[לאכי רוחות האש ומלאכי הרוחות הנושבי]ם֯ [ו]מלאכי רוחות ה֯[עננים]
7לער֯[פל ולאלגביש ולכפור ולטל ולשלג ולברד ולק]ר֯ח ומלאכי הקולו[ת]
8ו֯למלאכי הרו֯חו֯ת֯[ הסערים ומלאכי הרוחות לקר ול]ח֯ום ולחרף ולקיץ֯[ ולכל]
9רוחות בריותו [אשר עשה בשמים ואשר עשה באר]ץ ובכל את התהו֯[מות]
10מאפלה ושחר ו֯[אור וערב אשר הכין בד]ע֯תו אז ר֯אינו מעשיו ונ֯[ברכהו]
11על כל [מ]ע֯שיו ו֯[נהללה לפניו כי שבעה ]מעשים גדו֯לים ע[שה ביום הראשון]
12וביו[ם השני עשה את הרקיע בתוו]ך֯ ה֯[מי]ם֯ [ויבדלו המים ביום הזה חצים]
13עלו למע֯[לה לרקיע וחצים ירדו למטה לרקיע אשר בתווך על פני כל]
14הא֯ר֯ץ֯[ --]
6
2[-- ואת האג]מ֯ים ואת כל ט֯[ל הארץ]
3[וזרע מזריע בזרעו ואת כל הצמח ועץ עשה פרי ואת ה]יערים ואת גן ע[ד]ן֯[ בעדן]
4[לתענוג ולאכל את ארבעת המינים הגדולים האלה] עשה {עשה} ביום השל[ישי]
5[_____ וביום הרביעי עשה יהוה את הש]מ֯ש֯ ואת הירח ואת הכ֯וכב֯ים [ויתן]
6[אותם ברקיע השמים להאיר על כל הארץ ו]למשל ביום ובלילה ולהב[דיל בין]
7[אור לחשך ויתן השמש לאות גד]ו֯ל [על הארץ] לימ֯[ים] ו֯ל֯[ש]ב֯תות ו֯ל֯[חדשים]
8[ולמועדים ולשנים ולשבועות השנים -- וליוב]לים ולכל תק[ופות השנים]
9[ויבדיל בין האור ובין החשך ולמרפה למען ירפא כל ה]צ֯מח וגדל בא֯[רץ את]
10[שלושה המינים האלה עשה ביום הרביעי ] _____
11[וביום החמישי ברא את התנינים הגדו]לים בת[ווך תהומ]ו֯ת המ֯[ים כי הם]
12[מעשי ידיו הראשונים מבשר ואת כל השרץ ב]מים דגי֯[ם ○○○[ ואת ]כ֯ל {ואת כ֯[ל} ○עוף]
13[יעופף ואת כל מיניהם ויזרח השמש עליהם ל]מרפה וע[ל כל ]אשר בא[רץ כל]
14[הצמח מהארץ וכל עץ עשה פרי וכל בשר את ]ש֯ל֯ו֯[שה המיני]ם ה֯ג֯ד֯[ולים האלה]
15[עשה ביום החמישי] _____
7
1[וביו]ם הששי את כל חי[ת הארץ ואת כל הבהמה ואת כל הרמש על הארץ ואחרי כל אלה]
2עשה את האדם זכר ונק֯[בה עשה אתם וימשילו בכל אשר על הארץ ובימים ובכל אשר יעופף]
3ובחיה ובכל הרמש ה֯[רומש על הארץ ובבהמה ובכל הארץ ובכל אלה המשילו את ארבעה]
4המנים האלה עשה ב[יום הששי ויהיו כלם עשרים ושנים מנים ויכל כל מעשו ביום הששי כל]
5אשר בשמים ובארץ [ובימים ובתהומות ובאור ובחשך ובכל ויתן לנו אות גדול את יום]
6השבת אשר שבת ב[ו --]
7עשוים ששת ימים [--]
8ונשבותה ביום הש֯[ביעי מכל מלאכה כי אנחנו כל מלאכי הפנים וכל מלאכי הקודש שני]
9המינים האלה אמ֯[ר לנו לשבות שבת עמו בשמים ובארץ ויאמר לנו הנה אני מבדיל לי]
10עם בתווך עממי ו[שבתו הם וקדשתי אתם לי לעם וברכתים והיו עמי והייתי לאלהיהם]
11ובחר בזרע יעקוב ב֯[כל מאשר ראיתי וכתבתי אתו לי לבן בכור וקדשתי אתו לי]
12לעולם ועד ואת היום ה֯[שביעי אגיד להם לשובתם בו מכל כאשר ברכם וקדשם לו עם סגולה]
13מכל הגוים ולהיות יחד[ עמנו שבתים ויעל את מצוותיו ריח ניחוח אשר ירצה לפניו]
14כל הימים _____ [שנים ועשרים ראשי אנשים]
15מאדם עד אליו וש‹נ›ים ועשרים מ[יני מעשה נעשו עד היום השביעי זה ברוך וקדש וזה ברוך]
16וקדש וזה עם זה נעשו יחד לקדש[ ולברכה וינתן לזה להיות כל הימים ברוכים וקדשים]
17זואת התעודה והתורה הרא֯ש֯[ונה --]