Versionen

4Q215a

©

Copyright


frg. 1 i
1[--]
2[--]
3[-- ]בת
4[--]
5[--]
6[--
7[--]
8[-- ]ת֯
9[-- ]ה֯
10[-- ]○ם
11[-- ]○ם
12[-- ]○
frg. 1 ii
1[]ל֯[] ○○○○ ה֯וד֯○○[ ]○[ -- ]○[ --]
2[]○י֯א֯ לב֯ אדם ו○[ ]ע֯ולה֯ ○[ ]ב○[ ]כור[ עונ]י֯
3וצדת מציק ו֯נסוי שחת ויצרופו בם ל֯בחירי צ֯דק וי֯מ֯ח כ֯ו֯ל ר֯שע֯ם֯
4בעבור חס[ד]י֯ו כיא שלם קצ הרשע וכ֯ול ע֯ולה ת[עבו]ר֯ [כיא]
5באה עת הצ֯דק ומלאה הארץ דע֯ה ות֯ה֯לת אל בו○[ -- ]
6בא קצ השלו֯ם וחוקי האמת ותעודת [ה]צדק להשכיל֯[ --]
7בדרכי אל[ ו]ב֯גבורות מעשיו֯[ -- ע]ד֯ עולמי ע֯ד כול ל֯ש֯[ו]ן֯
8תברכנו וכול אנש ישתחוו לו[ ויהיה לב]בם אח[ד] כיא הואה֯[ --]
9פעולתם בטרם הבראם ועבודת הצדק פלג ג֯בולותם
10בדורותם כ֯יא בא ממשל הצדק הטוב וירם כסא ה[ --]
11ומודה גבה[ ]השכל ערמה ותושיה נבחנו במח֯ש[בת ]ק֯[ו]ד֯ש[ו --]
12[-- ]ש֯י ע○[ ]ה֯[ ]○[ --]
frg. 2
1קודשו יסדם ל[ -- ]ל֯○○○[ --]
2בראם לחד֯[ש --]
3מימיו וחושך[ --]
4למועדו י֯[ ]○[ -- ]חושך֯[ --]
5למועדים בטרם֯[ --]
6[]○[ -- צב֯[א --]
frg. 3
1[-- ]להחרים ארץ֯[ ב]חרונו ולח֯ד֯שה֯[ --]
2[-- ]○○ת[ ]ל֯[ מ]ק֯ור דע[ת]ם֯ כי[ --]
3[-- ]○לים[ --]
frg. 4
1[-- ]צד בו֯○[ --]
2[--] על פני֯[ --]
3[-- ]○○[ --]