Versionen

4Q215

©

Copyright


frg. 1-3
1עם אחיות אבי בלהה א[מי ]תה דבורה אשר הניקה את רב֯[קה --]
2וילך בשבי וישלח לבן ויפרקה֯ו ויתן לו את חנה אחת מאמהותי[ו --]
3ראישונה את זלפה ויתן את שמה זלפה בשם העיר אשר נשבה אל֯[יה --]
4ותהר ותלד את בלהה אמי ותקרא חנה את שמה בלהה כי כאשר נולדה[ --]
5מתבהלת לינוק ותואמר מה מתבהלת היאה בתי ותקרא עוד בלהה[ --]
6_____ [--]
7ו֯כאשר בא יעקוב אבי אל לבן בורח מלפני עישיו אחיהו וכ֯א֯ש֯ר֯ ○[ --]
8א֯בי בלהה אמי וינהג לבן את חנה אם אמי ואת שתי בנותיה֯[ --]
9[]ו֯אחת לרחל וכאשר היתה רח֯ל לוא ילדה בנים ○○[ --]
10[-- יעקו]ב֯ אבי ונתון לו את בלהה אמי ותלד את דן אח֯[י --]
11[-- ]תי אח○○○ ○○ ש○○○ ○○ל○○ ○○○○○ לש[ --]