Versionen

4Q186

©

Copyright


frg. 1 i
1○○[ --]
2ה[ --]
3_____ [--]
4ואיש אשר יהיה ק֯[ --]
5רחבים סגלגלים[ (ו֯ג֯לג֯לים[) --]
6מעורבים ולוא שאר ה֯י֯ש֯[ --]
frg. 1 ii
1[-- טמא
2[-- ]אבן צונם
3[-- ]איש עי[ --]
4[-- ]○○ות וה[נ]ה֯ נצ֯י֯[ו]ת
5ושוקיו ארוכות ודקות ואצבעות רגליו
6דקות וארוכות והואה מן העמוד השני
7רוח לו בבית האור שש ושלוש בבית (בבור)
8החושך וזה הואה המולד אשר הואה ילוד עליו
9ברגל השור עני יהיה וזה בהמתו שור
frg. 1 iii
1וא○ה[ --]
2וראושו[ --]
3מיראות[ -- ]ושניו רומות (ד!ומות) לאבר ואצבעות
4ידיו ע֯בות ושוקיו עבות ומלאות [ש]ער לאחת
5ואצבעות רגליו עבות וקצרות ורוח לו בבית
6[החושך ש]מונה ואחת מבית האור וא֯יש
frg. 1 iv
1[-- ]שמה אלה
2[-- ]יהיה תוך
3[--
frg. 2 i
1סרכ○[ ע]י֯ניו בין שחורות וב[ין] ה֯גמריות (מ֯נ֯מריות) וזקנו
2ממ○[ ]והיאה תרגל ובת קולו עניה ושניו
3דקות ויושבות על סרכמה והואה לוא ארוך
4ולוא קצר והואה֯ ממיל○[ (ממולדו) ו]אצבעות ידיו דקות
5וא֯ר֯ו[כ]ות ושוקיו חלקות וכפות רגליו
6[-- ]ל֯[ -- ]יושבות על סרכמה ורוח ל[ו --]
7[-- ]ע֯מוד השני שמונה וא[חת --]
8[-- ]מולדו ילוד הו[אה עליו --]
9[-- ה]ואה בהבת֯ו ○○○[ --]
10[-- ]○ני זות[ --]
11[-- ]○○○[ ]ל֯[ --]
frg. 2 ii
1[-- ]הוא
2[-- מ]ע֯ורב
3[-- ]שלוג
frg. 3
1מבי [--]
2בכת[ --]
3[-- ]○[ ]ופי[ --]