Versionen

4Q184

©

Copyright


frg. 1
1[הזונ]ה תוציא הבל וב[ -- תועות תשחר תמיד֯[ ל]שנן דבר֯י֯[ה --]
2וקלס תחל֯[י]ק (תחל֯[ו]ק) ולהליץ יחד בש[פת] (בש[וא]) עול לבה יכין פחוז וכליותיה מק[ -- ]
3בעול נגעל֯ו ידיה תמכו שיח רגליה לה֯רשיע ירדו וללכת בא֯שמות[ פשע -- ]
4מוסדי חושך רוב פשעים בכנפיה []ה תועפות לילה ומלבשיה[ --]
5מכסיה אפלות נשף ועדיה נגועי שח֯ת ערשיה י֯צ֯ו֯ע֯י֯ה֯ יצועי שח֯ת֯[ --]
6מעמקי בור מלונותיה משכבי חושך ובאישני (ובאושני) ליל[ה ]מ֯שלותיה (ממ]שלותיה) ממוסדי אפ֯ל֯ו֯ת֯
7תאהל שבת ותש֯כון באהלי דומה בתוך מוקדי עולם ואין נחלתה בתוך בכול֯
8מאירי (מאזרי / מאורי) א נוגה וה֯יאה ראשית כול דרכ֯י֯ עול הוי הוה לכול נוחליה ושדדה לכ[ול]
9תו֯מכי בה כיא דרכיה דרכי מות ואורחותיה שבילי חטאת מעגלותיה משגות
10עול ונתיבו[תי]ה֯ אשמות פשע ש֯עריה שע֯רי מות בפתח ביתה תצעד שאו֯[לה]
11כ֯[ו]ל֯[ -- ]ישובון וכול נוחליה ירדו שחת וה֯[י]א֯ במסתרים תארוב ○[ --]
12כו֯ל֯[ -- ]ב֯רחובות עיר תתעלף ובשערי֯ קריות תתיצב ואין להרג[יעה ]
13מה[ ]ת֯ ת֯○○○[ ]עיניה הנה והנה ישכילו וע֯פעפיה בפחז תרים לראו[ת לא]י֯ש֯
14צדיק ותשיגהו ואיש֯[ ע]צום ותכשילהו ישרים להטות דרך ולבחורי (ולבחירי) צדק
15מנצור מצוה סמוכי [ ] להביל בפחז והולכי ישר להשנות ח[וק] להפשיע
16ענוים מאל ולהטות פעמיהם מדרכי צדק להביא זד֯[ו]ן ○[ ]ב֯מה בל י֯[ד]רוכו (ע֯רוכי[ם) --]
17במעגלי יושר֯ להשגות אנוש בדרכי שוחה ולפתות בחלקות בני איש
frg. 2
1[-- ]נפשכה ○[ --]
2[-- ]בכה ובתור[ה --]
3[-- ○[ ]גול עליו וה[ --]
4[-- ]לב נד○[]ה (נדכ֯ה) התחנן לו[ --]
5[-- ]ורום עינים לב ערל֯[ --]
6[-- רום לבב זאף (ואף) אף ה[ --]
frg. 3
1[-- ]תחלץ ○[ --]
2[-- ]תמיד הבר אליו ○[ --]
3[-- פ]רוש אליו כפיכה בת֯פ֯[לה --]
4[-- ]הר ממכה עול צי○[ --]
5[-- ]עם אישוני פחז ו֯○[ --]
frg. 4
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○○[ ע]מוקי[ --]
3[-- ]○ כמי֯ם ימלא֯ וא[ --]
4[-- ]בן אדם ורוחו ○[ --]
5[-- ]לוא באשמות מע[ל --]
frg. 5
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ותיה ]מע○[ --]
3[-- ]לונ○ אל תלח[ --]
4[-- ]ל֯ ב֯אזן ובח[ --]
5[-- מש]פ֯ט֯ וח֯ו֯ק֯[ --]
frg. 6
1[-- ]ברחובותי[ה --]
2[-- ]אל תבוא ב֯[ --]
3[-- ]○○[ --]