Versionen

4Q177

©

Copyright


frg. 1-4
1[-- ]לדבריהם֯[ --]
2[-- והסיר יהוה] מ֯מ֯כ֯ה כול חלי [--]
3[-- ]○ נהיה כמש[פחות הארצות --]
4[-- ]○○ד[ ]○[ ]ל֯○תמה שמה[ --]
5[-- ]ו֯ באחרית הימים בע֯ת אשר יבקש ○[ --]
6[-- ]○ פשר הדבר אשר י֯עמוד איש מב○[ -- ]בה ממנו ו○[ --]
7[-- ו]היו (]היו) כאש לכול תבל והמה֯ אשר כתוב עליהם באחרית [הימים -- ]○○ה פוח[זים -- הת]עוללו ברוחי֯[ --]
8[-- ]מ○○[ ג]ורל אור אשר ה֯יה מתאבל בממשלת בל[יעל -- ]אשר היה מתאבל֯[ -- ]במספר שמות[ --]
9[-- ]לר֯אשי אבל שוב ת֯○[ -- א]ל֯והי הרחמים ואל ישרא[ל -- ג]מול נ֯ב֯י֯אי (צאצ֯אי) יהודה[ --]
10[-- ]א֯שר ה[ -- ב]ל֯יעל ונסלו להם לעולם וברכם[ -- ה]ג֯י֯ד כיא לעולם יברכם[ -- ימ]ל֯או קצים֯[ --]
11[-- וכבר]י֯ת (]○ת) אבותם[ במספר (--) שמות[ם] (--) ]מפורשים בשמות לאיש ואיש ○[ -- ש]נ֯ותיהם וקץ מעמדם י[ -- לשונם[ --]
12[-- את צאצ֯[אי -- ]עתה הנה הכול כתוב בלוחות אשר[ -- ]א֯ל וידיעהו את מס֯פר ○[ -- וינח[ילהו --]
13[-- ]○○[ -- ]ל֯[ו] ולזרעו [עד] עולם ויקום משמה ללכת[ -- ]תקע֯ו שופר בגבעה השופר הואה ספר[ --]
14[-- ]○[ הו]אה ספר התורה שנית אשר֯[ -- א]נשי֯ עצתו וידברו עליו סרה ויש○○[ --]
15[-- או]תותע גדולות על ה[ -- ]○ ויעקוב עומד על הגתות ושמח על רדת֯[ --]
16[-- ]ת֯ בח֯ר֯ב אפ○○[יהם (איב[יהם) --] לאנשי עצתו המה החרב ואשר אמר[ --]
frg. 5-6
1[-- ההוללים אשר י֯[ ]בא על אנשי הי֯[חד --]
2[-- הנ]ביא אכול השנה שפ[יח פשר הדב]ר השפיח הו[אה --]
3[-- ]ר֯ה עד עת המצ[רף הבאה ו]אחרי כן יעמוד֯[ --]
4[-- ]כ֯יא כולם ילדים[ -- ]א֯מרו ההוללי֯[ם --]
5[-- אשר כתוב] עליהם בספר י[ הנב]יא תורת ההו֯[ --]
6[-- ]קרא להם כאשר [אמר הוא ז]מות יעץ לח[בל ענוים באמרי שקר --]
7[-- ל]הלצ֯ו֯ן את ישרא[ל למנצח] לדויד ביהוה֯[ חסיתי איך תאמרו לנפשי נודו הרכם צפור כיא הנה הרשעים ידרכון]
8[קשת ]ויכיננ֯ו (]ויכוננ֯ו) חצי֯ם ע[ל יתר פשרו א]שר ינודו אנ[שי --]
9[-- כצ]פור ממקומו וגל[ה -- עליה]ם בספר ה[ --]
10[-- לה איש וילך ד֯○[ -- ]○○ם היא֯[ --]
11[-- ]אשר כתוב עליהם בספר[ --]
12[-- ראו למנצח על ה[שמינית --]
13[-- ]המה העונה השמינית[ --]
14[-- א]ין שלום אשר המה ד○[ --]
15[-- ]ה֯רוג בקר ושחוט צואן א[כול בשר --]
16[-- ]○ת התורה עושי היחד ס○[ --]
frg. 7
1[-- ]מר֯נ֯ן֯[ ]○○[ --]
2[-- אשר יבקשו לחבל[ --]
3[-- כאש]ר֯ כ֯תוב בספר יחזקאל הנ[ביא --]
4[-- ]הימים אשר יקבצו עליה[ם --]
5[-- ]ע֯י האנשים אשר עבדו אל֯[הים אחרים --]
6[-- ]○○[ ]ו֯כ֯[ו]ל אשר להמה ט֯מא ול○[ --]
frg. 8
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ח֯ד ערומי ○[ --]
3[--] כיא לוא עם מ֯[ --]
4[-- ]סף ההר ספ○[ --]
frg. 9
1[-- ]○○○○○[ --]
2[-- עליה]מ֯ה ב֯א֯חרי[ת הימים --]
3[-- ]י֯הם ברוב֯ וברורי֯[ם (ה֯ברורי֯[ם) --]
4[-- ]המה עדת דורשי ה[חלקות --]
5[-- ]ב֯קנאתמ֯ה ובמ֯שטמ[תמה --]
6[-- ]ו֯יהודה ככול העמ[י]ם[ --]
7[-- ]עם צדיק ורשע אויל ופת[י --]
8[-- ]○רי ערלות לי֯שרם בדור הא[חרון --]
frg. 10-11
1[-- אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזק]ק שבעתים כאשר כתוב
2[-- כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על אבן אחת שבעה עינים -- מפ]ת֯חת פתוחה נואם יהוה אשר
3[ -- א]ש֯ר עליהם כתוב ורפאתי את
4[-- כ]ו֯ל (]○ל) אנשי בליעל וכול האספסוף
5[-- ]המה דור֯ש התורה כיא אין
6[-- ]איש על מצורו בעומדם
7[-- ]המכשילים את בני האור
8[-- עד אנה יהו]ה֯ תשכח[ני נצח עד אנה תסת]יר פניכה ממני עד אנה אשיתה
9[עצות בנפשי יגון בלבבי יומם] עד אנה[ ירום איבי עלי פ]ש֯ר֯ ה֯ד֯ב֯ר֯ לנ֯צח לב אנשי
10[-- ]○ה○מי[ -- ]לבוחנם ולצורפם
11[-- ]○○○[ -- ]ואמר (]יאמר) אויב
frg. 12-13 i
1[-- ]לאה○[ -- ]○[ -- ]תורה מ֯כ֯[והן ועצה מחכם ודבר] מ֯נביא
2[-- ]לאחרית ה֯[י]מים א֯שר אמר דויד י֯ה֯[ו]ה֯ אל באפכה תו֯[כיחני -- כי]א אמלל אני
3[-- ]ו֯נ֯פשי נבהלה מאדה ועתה יהוה עד מתי חונני חלצה נפ֯[שי -- ]ל֯מים על
4[-- ב]ליעל להאבידמה בחרונו אשר לוא יותיר ל[ -- ]○○ח לבליעל
5[-- ]○הם עד עשרה צדיקים בעיר כיא רוח אמת ה○[ -- כי]א אין
6[-- ]○מה ואחיהמה במחשבל (במחשבת!) בליעל ויחזק עליו֯[ -- ]○○○ל○○○[ --]
7[-- ]מלאך֯ אמת֯ו֯ י֯עזור לכול בני אור מיד בליעל֯[ --]
8[-- ]○○○[ -- ]ולפזר[ם] בארץ ציה ושממה היא עת ענות המ○[ --]
9[-- ]תמד ידוד הצ֯[די]ק֯ ויד אל הגדולה עמהמה לעוז֯רם מכול רוחו[ת --]
10[-- ]○או אל וקדושו שמו ובאו ציון בסמחה וירושלים[ --]
11[-- ב]ל[יע]ל ו֯כול אנשי גורלו ו○[] לעד ונאספו כול בני א[ור --]
frg. 12-13 ii
1הע○[ ]ם֯[ --]
2בליעל י[ --]
3לא֯חרית[ --]
4שו֯פר ב○[ --]
5אמ֯ר֯תי[ --]
6אל (אול) את (את○[) [--] (--])
7בליע[ל --]
8אנשי[ --]
9○[ --]
frg. 14
1[-- ת]שבחו֯ת֯ (]ובחר[) הכבו֯ד (]הכב֯ו֯ד) אשר יואמ֯[ר --]
2[-- לקדושים אשר ]בא[רץ ה]מה ואדי֯ר֯י כול חפצ֯י [בם --]
3[-- ו]פ֯יק[ ב]רכים וחלחלה בכול מתנ[ים --]
4[-- ]הקש֯יבה רנתי האזינה ל[תפלתי --]
5[-- את עצת היחד ו֯הואה[ --]
6[--] הרי ○○○○○[ ]ל[ --]
frg. 15
1ידיהם֯[ --]
2כיא ה[ --]
3○○[ --]
frg. 16
1[-- ]וילם[ --]
2[-- ]לעצ[ --]
3[-- ]ם[ --]
4[-- ]ה○[ --]
frg. 17
1[-- ]במ[ --]
2[-- ]○ב○[ --]
3[-- ]א֯ותות[ --]
frg. 18
1[-- ]מ○○[ --]
2[-- ]ספר[ --]
3[-- ]בב○[ --]
4[-- ]○רא○[ --]
5[-- ]○[ --]
frg. 20
1[-- ]○[ --]
2[-- כיא[ --]
3[-- ]מזוקק֯[ --]
4[-- ]○ות המ○[ --]
5[-- ]○ל ב[ --]
frg. 21
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]אשר יבקש (יבקש○[) --] ([--])
3[-- ב]ק֯ש֯ ל[ --]
frg. 22
1[-- ]מה[ --]
2[-- ]○נו[ --]
3[-- ]בח○[ --]
frg. 23
1[-- ]○יא[ --]
2[-- ]אסף֯[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 24
1[-- ]○[ --]
2[-- ]לקח֯[ --]
3[-- ]ה○[ --]
frg. 25
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○ב[ --]
frg. 26
1[-- ]○ נפשי֯[ --]
2[-- ]ה֯[ ]○ת֯[ --]
frg. 27
1[-- ]ש○[ --]
2[-- ]ב֯חירי[ --]
frg. 28
1[-- ]ת○[ --]
2[-- ]שר א○[ --]
3[-- ]לה○[ --]
frg. 29
1[-- ]רעיכה[ --]
2[-- ]?ת○[ --]
3[-- ]י֯דח○[ --]
frg. 30
1[-- ]○○○○○○○[ --]
2[-- א]ס֯פסופ (]ס֯פסוף) ○○[ --]
3[-- ]ים לשל֯[ --]
frg. 19
1 (4Q525 frg. 22,1) [-- ]מ֯ה[ -- ]○[ --]
2 (4Q525 frg. 22,2) [-- עו]ש֯י זמה בואו אלי ה○[ --]
3 (4Q525 frg. 22,3) [-- ]○ התלוננו יחד ול○[ --]
4 (4Q525 frg. 22,4) [-- רש]ע֯ יתגוללו _____ הל֯[וא --]
5 (4Q525 frg. 22,5) [-- ]○דריו (ב]ה֯דריו / ג]דריו) אקבוץ חרון֯[ --]
6 (4Q525 frg. 22,6) [-- ]י֯שובון ובמ֯○[ --]