Versionen

4Q176

©

Copyright


frg. 1-2 i
1ועשה פלאכה והצדק בעמכה והיו[ --]
2מקדשכה וריבה עם ממלכות על דם[ --]
3ירושלים וראה נבלת כוהניכה[ --]
4ואין קובר ומן ספר ישעיה תנח֯ומים֯[ -- נחמו נחמו עמי]
5יומר אלוהיכם דברו על לב ירושלים וק֯[ראו אליה כיא מלאה צבא]ה֯ כיא
6נרצה עוונה כיא לקחה מיד •••• כפלים בכול חט֯ותיהא קול קורה
7במדבר פנו דרך •••• ישר (ישרו֯[) ב֯[ערבה] (בערבה]) מ֯סלה לאלוהי֯נ֯[ו] כול גיא ינשא
8[וכול הר וגב]עה֯ ישפלו והיה העקוב ל[מי]שור֯[ והרכסים לב]קעה
9[ונגלה כ]ב֯וד •••• ואתה ישראל עב֯[די י]עק[ו]ב֯ [אשר ב]ח֯ר֯ת֯[י]כה
10[זרע אבר]הם אהבי אשר החזקתיכה֯[ -- ה[א]רץ ומאצילהא
11[קראתיכה ואמר] לכה עבדי אתה[ בחרתיכה ולוא מאסת]יך
frg. 1-2 ii
1[-- יייי אשר נ]אמן קדוש יש[ראל ויבחרכה --]
2פצחו הרים כיא נחם אלה֯[ים עמו ועניו ירחם ותאמר ציון]
3ע֯זבני •••• [ואדני שכחני התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה]
4גם אלה תשכח[נה ואנכי לוא אשכחך הן על כפים חקותיך]
5וחומות֯י֯ך֯ נ֯ג֯[די תמיד מהרו בניך מהרסיך ומחרביך]
6מ֯מ֯ך֯ יצ[או --]
frg. 3
1[-- ועתה כ]ו֯א אמר יה[וה בראך יעקב ויצרך ישראל]
2[אל תיר]א֯ כיא גאלתיך [קראתי בשמך לי אתה כיא תעבר]
3[במים] א֯תך אני וב[נה]ר[ות לוא ישטפוך --]
frg. 4-5
1[-- וא]ת֯ן֯ אדם תח[תיך ולאמים תחת נפשך]
2[אל ת]ירא [כיא אתך א]נ֯י֯ ממזרח אבי[א זרעך וממערב אקבצך]
3[אמ]ר֯ לצפון [תני ולתימן] אל תכלאי הב֯[יאי בני מרחוק ובנותי מקצה]
4[הא]רץ [ --]
5[-- ]כיא[ --]
frg. 6-7
1[כה אמר ]א֯ד[וניך (אדונ]י֯ך[) יייי] א[לו]היך[ יריב עמו הנה לקחתי מידך את]
2[כוס התר]עלה[ את קבע]ת כוס ח[מתי לוא תוסיפי לשתותה עוד]
3[ושמתיה] ביד מוגיך[ ]○ימי י֯○○[ --]
frg. 8-11
1י֯י֯מ֯[ -- ]כאר[ץ -- ]○ירים
2עורי֯[ עורי לבשי עזך] ציון לב[שי בגדי תפארתך י]רושלים עיר הקודש כיא
3[לוא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא התנערי מעפר קומ]י שובי ירושלם התפתחי
4[מוסרי צוארך ש]ב֯י֯ה֯[ בת ציון כיא כה ]אמר[ יייי חנם נמכרתם ולוא] ב֯כסף תגאלו
5[-- ]אל תיר֯[אי כיא] לוא ○○○ תבושי[ ואל תכלמי כי]א לא תחפורי כיא בשת
6[עלומי]כי תשכחי֯[ וח]ר֯פת ארמלותך לוא[ תזכרי עוד ]כבעלך עושיך ••••
7[צבאות] שמו וגאליכי קדוש יש[ראל א]ל[והי כו]ל [הא]רץ֯ י֯קרא כיא כאשה עזו֯בה
8[ועצובת] ר֯ו֯ח קראך •••• ואשת נעורים כיא[ ת]מ֯אס אמר •••• אלוהיך
9[ברגע] קטנה עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך בשצף קצף ○○[ --]
10[רגע מ]מ֯ך֯ ובחסדי עולמ רחמתיכה אמר גואלך •••• כימי נוח זות לי אשר
11[נשבעתי מ]עב֯[ור מי] נוח אל ארץ כ֯ן נשבעתי מ֯קצוף עליך עד ומגעור בך
12[כיא ההר]ים ימושו והגבעות תתמוטטנה וחס֯די מאתיכי לוא ימוש֯[ --]
13[-- י֯אש (נ]ואש / ו֯אש) עד דברי תנחומי֯ם֯ וכבוד רב כתוב ב֯[ --]
14[-- ]ב֯אוהב֯[י (]ב֯אוהב֯[) -- ]אין עוד מעת[ --]
15[-- בלי]על לענות את עב֯ד֯יו בו[ -- ]○ת י○[ --] (4Q176 frg. 24,1) [-- ]מ○ ○○[ --]
16[-- שיש]י ושמח֯[י (ישמח֯) ]ב֯[ת] ([]ו֯[]) ארום[ ]יושבת[ (4Q176 frg. 24,2) באר]ץ עוץ גם ע֯[ליך --] (4Q176 frg. 24,2) [-- ]○ץ עיצים ○[ --]
17[-- ]○בת֯[ ]תמ֯ע○[-- (4Q176 frg. 24,3) ב]ת֯ ציון לוא֯[ --] (4Q176 frg. 24,3) [-- ]ציון ○○[ --]
frg. 12-13
1[-- ]○[ --]
2[-- ]כי לוא[ יוסי]ף יבוא[ בך עוד ערל וטמא התנערי]
3[מע]פר ק[ו]מי [--]
frg. 14
1[-- ]בכ֯שו[ --]
2[-- ]○ם שנא֯י֯ת֯ ○[ --]
3[-- ונאנו שברנו[ --]
4[-- ]א֯ הבטתה אולינו[ --]
5[-- ]כ֯ה על מכה בו[ --]
6[-- ]אין לוא דורש[ --]
7[-- ]○א֯וב֯דה ○ל[ --]
frg. 15
1[-- ]○[ --]
2[-- והב]אית[י]
3[את השלשית באש וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים] כבחון את
4[הזהב הואה יקרא בשמי ואני אענה אתו אמרתי] עמי והואה
5[-- ]○ר ואמר
6[-- ]ל֯[ --]
frg. 16
1[-- ]○○○○[ --]
2[-- ]רזי הפיל גורל[ -- ]○ ○○○[ --]
3[-- ב]ית קודש ולתת מילת איש ל[ --]
4[-- ]○ר על אוהבו ועל שומרי מצ[ותו --]
5[-- ]ש֯○א○ת בריתו _____ ול○[ --]
6[-- ]ל֯[ ]ל[ --]
frg. 17
1[-- ]○[ --]
2[-- דור]ות עולמים ○[ --]
3[-- ]○ על כול א[יש --]
4[-- ]במלאך פ○[ --]
5[--] שמונה ש[ --]
6[-- ]ופע לנו ממ[ --]
7[-- ע]ש֯ו התורה ו[ --]
8[-- ]התורה[ --]
frg. 18
1[-- ]נ֯חלת ידו כי לוא יצדק[ --]
2[-- ]ל֯טו דרכי כול ○○○○○○[ --]
frg. 22
1[--] וגם אף במקדוש[ --]
2[-- ]כיא הוא ברא את כול[ --]
3[-- ]נו טרם היותם (הייתם) ובע○[ --]
4[-- ]ל[ -- ]ול אמר[ --]
5[-- ]○○[ --]
frg. 23
1[-- ]○[ --]
2[-- ]שמת֯י֯ה להיות֯[ --]
3[-- ]כלותם[ ]ל[ ]○[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 24
1 (4Q176 frg. 8-11,15) [-- ]מ○ ○○[ --]
2 (4Q176 frg. 8-11,16) [-- ]○ץ עיצים ○[ --] באר]ץ עוץ גם ע֯[ליך
3 (4Q176 frg. 8-11,17) [-- ]ציון ○○[ --] ב]ת֯ ציון לוא֯[
frg. 25
1[-- ○○[ --]
2[-- ]○תיו[ --]
3[-- ]○ות[ --]
4[-- ]מארץ[ --]
5[-- ]○ו בת[ --]
6[-- ]○ אש[ --]
frg. 26
1[-- ]○[ --]
2[-- ]לאר[ --]
3[-- ]באש[ --]
4[-- ]○אא פת[ --]
5[-- ]לטם ○[ --]
6[-- ]הל○[ --]
7[-- ]○○○[ --]
frg. 27
1[-- ]שפטו[ --]
2[-- ]○ורם[ --]
3[-- ]תוכה֯[ --]
4[-- ]ל○ו[ --]
frg. 28
1[-- ]○[ --]
2לי בעבור ה[ --]
3○○[ ]ל[ --]
frg. 29
1[-- ]ואו ○[ --]
2[-- ]או ○[ --]
frg. 30
1[-- ]כפ○[ --]
2[-- ]○○ל[ --]
3[-- ומ֯רפה[ --]
4[-- ]○○○[ --]
frg. 31
1[-- ]○מה [--]
2[--] ○[ --]
3[-- א]לוהים [--]
frg. 32
1[-- ]שט○ וא○[ --]
2[-- ]א֯ות כי[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 33
1יר[ --]
2ל[ --]
frg. 34
1[-- ]כ֯אפס[ --]
2[-- ]יונים[ --]
frg. 35
1[-- ]○ת○[ --]
2[-- ]○ הולל[ --]
frg. 36
1[-- ]○מים֯[ --]
2[-- ]○לד○[ --]
frg. 37
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ לש○○[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 38
1[-- ]ישר[ --]
frg. 39
1[-- ]רי[ --]
2[-- ]○ף ק[ --]
3[-- ]○ו ○○[ --]
frg. 40
1[-- (4Q84 frg.28 ii_30i+31,13) ]○שנא[ --] (4Q84 frg. 28 ii-30 i+31,13) בשנאי
2[-- (4Q84 frg.28 ii_30i+31,14) ]אדם [--] (4Q84 frg. 28 ii-30 i+31,14) באדם
3[-- (4Q84 frg.28 ii_30i+31,15) ]○[ --] (4Q84 frg. 28 ii-30 i+31,15) ב֯[נדי]ב֯[ים]
frg. 41
1כיא[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 42
1[-- ]וחי[ --]
2[-- ]ר֯י ע○[ --]
3[-- ]○○ה○[ --]
frg. 43
1[-- ]ים ה[ --]
2[-- ]○יאים[ --]
frg. 44
1[-- ]○תם[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 45
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]○סו○[ --]
frg. 46
1[-- ]○ו֯ל[ --]
frg. 47
1[-- א[ --]
frg. 48
1[-- ]וי○[ --]
2[-- ]ו֯ל[ --]
frg. 49
1[-- ]○ד֯○[ --]
frg. 50
1[-- ]מל֯ח֯מ֯כי[ --]
2[-- ]הן֯ ○○○[ --]
frg. 51
1[-- ]○[ --]
2[-- ]בר֯○[ --]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 52
1[-- ]○[ --]
2[-- ]אין יב֯[ --]
frg. 53
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]ל֯○יש[ --]
frg. 54
1[-- ]כול֯[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 55
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]הן֯ ○[ --]
frg. 56
1[-- ]○[ --]
2[-- ]שב[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 57
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○א֯[ --]
frg. 20
1 (4Q176a frg. 19-20,1) [-- לוא בא]מ֯ת֯ ולוא בצדקה
2 (4Q176a frg. 19-20,2) [-- ]ויהי קצף גדול על מעשי הדור
3 (4Q176a frg. 19-20,3) [-- ]ולבז֯[ה] (]ולב○[]) ולאוכולה֯ (ולאיבו) ו֯יער (לה֯ב֯ער) עליהים
4 (4Q176a frg. 19-20,4) [-- ]○ובל[ -- ]ל[ ]שאו֯[ ]ליאי
frg. 19
1 (4Q176a frg. 19-20,2) [-- בח֯[ --]
2 (4Q176a frg. 19-20,3) [-- בחרב ולמשפט ○[ --]
3 (4Q176a frg. 19-20,4) [-- ]שים ע֯ליהמה י[ --]
frg. 21
1 (4Q176b frg. 21,1) [-- ]ו○ ○○[ --]
2 (4Q176b frg. 21,2) [-- ]בכול קללת֯[ --]
3 (4Q176b frg. 21,3) [-- ]ורוחותיהם ○[ --]
4 (4Q176b frg. 21,4) [-- ]יש אל עושה ○[ --]
5 (4Q176b frg. 21,5) [-- ]ל[ ]○[ ]ה֯לר[ --]