Versionen

4Q175

©

Copyright


1
1וידבר •••• אל מושה לאמור שמעת את קול דברי
2העם הזה אשר דברו אליכה היטיבו כול אשר דברו
3מי ינתן ויהיה לבבם זה להם לירא אותי ולשמור את כול
4מצותי כול היומים למעאן יטב להמ ולבניהם לעולם
5נבי אקים לאהםה מקרב אחיהםה כמוכה ונתתי דברי
6בפיהו וידבר אליהםה את כול אשר אצונו והיה האיש
7אשר לוא ישמע אל דברי אשר ידבר הנבי בשמי אנוכי
8אדרוש מעמו _____
9וישא משלו ויאמר נאום בלעם בנ בעור ונאם הגבר
10שהתם העין נוו«א»ם שומע אמרי אל וידע דעת עליון אשר
11מחזה שדי יחזה נופל וגלו עין אראנו ולוא עתהא
12אשורנו ולוא קרוב דרך כוכב מיעקוב ויקומ שבט מישראל ומחץ
13פאתי מואב וקרקר את כול בני שית
14וללוי אמר הבו ללוי תמיך ואורך לאיש חסידך אשר
15נסיתו במסה ותרבהו על מי מריבה האמר לאביו לוא
16○○○ ולאמו לא ‹‹י››דעתיכהי ואת אחיו לוא הכיר ואת בנו לוא
17ידע כי שמר אמרתכה ובריתך ינצר ויאירו משפטיך ליעקוב
18תורתכה לישראל ישיםו קטורה באפך וכליל על מזבחך
19ברך •••• חילו ופעל ידו תרצה מחץ מתנים קמו ומשנאו
20בל יקומו _____
21_____ בעת אשר כלה ישוע להלל ולהודות בתהלותיהו
22ויאמר ארור היש אשר יבנה את העיר הזות בבכורו
23ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה ואנה איש ארור אחד בליעל
24עומד להיות פ[ח י]קוש לעמו ומחתה לכול שכניו ועמד
25[-- ]○מ○[ לה]יות שניהמה כלי חמס ושבו ובנו את
26[העיר הזות ויצ]יבו לה חומה ומגדלים לעשות לעוז רשע
27[ורעה גדלה ]בישראל ושערוריה באפרים וביהודה
28[-- וע]שו חנופה בארץ ונצה גדולה בבני
29[יעקוב ושפכו ד]ם כמים על חל בת ציון ובחוק
30[○ ]י֯רושלמ