Versionen

4Q174

©

Copyright


frg. 1-2 i
1[-- ]○ד אויב֯[ -- ולוא יוסי]ף בן עולה[ לענות]ו֯ כאשר בראישונה ולמן היום אשר
2[צויתי שפטים] על עמי ישראל הואה הבית אשר[ יכין] ל[או] ב֯א֯חרית הימים כאשר כתוב בספר
3[-- מקדש אדני כ]ו֯ננו ידיכה יהוה ימלוך עולם ועד הואה הבית אשר לוא יבוא שמה
4[-- עד ]ע֯ולם ועמ֯וני ומואבי וממזר ובן נכר וגר עד עולם כיא קדושי שם
5י○[ ]ה֯[ -- ]עולם תמיד עליו יראה ולוא ישמוהו עוד זרים כאשר השמו בראישונה
6את מקד֯[ש י]שראל בחטאתמה ויואמר לבנות לוא מקדש אדם להיות מקטירים בוא לוא
7לפניו מעשי תורה (תודה) ואשר אמר לדויד והניחותי לכה מכול אויביכה אשר יניח להמה מכ[ול]
8בני בליעל המכשילים אותמה לכלותמה֯ מקרב֯מה (]מה) כאשר באו במחשבת[ ב]ל[י]על להכשיל ב[ני]
9או֯[ר] ו֯לחשוב עליהמה מחשבות און למ֯[ען י]ת֯פשו (נ]פשו) לבליעל במשגת אש֯מה _____
10[וה]ג֯יד לכ֯ה יהוה כיא בית יבנה לכה והקימותי את זרעכה אחריכה והכינותי את כסא ממלכתו
11[לעו]ל֯ם֯ אני א֯ה֯י֯ה֯ לוא לאב והוא יהיה לי לבן הואה צמח דויד העומד עם דורש התורה אשר
12[-- ]בצי֯[ון בא]חרית הימים כאשר כתוב והקימותי את סוכת דויד הנופלת היאה סוכת
13דויד הנופל֯[ת א]שר יעמיד (יעמוד) להושיע את ישראל _____
14מד֯רש מאשרי [ה]איש אשר לוא הלך בעצת רשעים פשר הדב[ר -- ]סרי מדרך֯[ --]
15אשר כתוב בספר ישעיה הנביא לאחרית ה֯ימים ויהי כחזקת[ היד ויסרני מלכת בדרך]
16העם הזה והמה אשר כתוב עליהמה בספר יחזקאל הנביא אשר לו[א יטמאו עוד]
17[בג]ל[ו]ליהמה המה בני צדוק ו֯א֯[נ]שי עצת֯[מ]ה רו○[ ]י○ א֯ח֯ריהמ֯ה֯ ל֯ע֯צ֯ת֯ ה֯יחד
18[למה רגש]ו גויים ולאומים יהג֯[ו ריק ית]י֯צבו[ מלכי ארץ ור]וזנים נוסדו ב֯יחד על יהוה ועל
19[משיחו פ]שר הדבר[ -- גו]יים וה֯[ -- ]בחירי ישראל באחרית הימים
frg. 1-3 ii
1היאה עת המצרף הב[אה על בית י]הודה להתם[ --]
2בליעל ונשאר ש[ -- ○[ ג]ו֯רל ועשו את כול התורה֯[ --]
3מושה היאה ה[ -- כאש]ר כתוב בספר דניאל הנביא להרשי֯[ע רשעים -- ]
4וצדיקים [-- ויתלב]נו ויצטרפו ועם יודעי אלוה יחזיקו המ֯[ --]
4.1○○○○[ -- ]א֯ח֯רי ה[ -- ]אשר אליהמה יו○[ --]
5[-- ברדתו מ[ --]
6[-- ]ל֯○○○○○[ --]
frg. 4
1[-- ]ה֯מבלעים את צאצאי֯
2[-- נ]וטרים להמה בקנאתמה
3[-- ]היאה העת אשר יפתח בליעל
4[-- ע]ל בית יהודה קשות לשוטמם
5[-- ]ו֯בקש (]י֯בקש) בכול כוחו לבזרמה
6[-- ]ר֯ הביאמה להיות
7[-- יה]ו֯דה ואל י֯[שר]א֯ל י○[]
frg. 5
1[-- ]○ה כאשר ה○[ --]
2[-- י]ש֯ר֯אל ואהרון[ --]
3[-- י]דע כיא הואה מ○[ --]
4[-- בכול החוזים[ --]
5[-- ]ל○[ --]
frg. 6-7
1[-- להאביד את קרן [--]
2[-- ] _____ [--]
3[וללוי אמר תמיכה ואוריכה לאיש חסידכה אשר נס]יתו[ במסה תרי]ב֯הו על מי מריבה הא֯[מר]
4[לאביו ולאמו לוא ראיתיו ואת אחיו לוא הכיר ואת בנו לוא יד]ע כיא [שמרו אמרתכה] וברי֯ת֯[כה ינצרו]
5[יורו משפטיכה ליעקב ותורתכה לישראל ישימו קטורה] באפכה וכליל על מזבחכה[ ברך יהוה חילו ופעל]
6[ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן י]קומון _____ [ ]
7[-- הא]ו֯רים (א]ו֯רים) והתומים לאיש[ --]
8[-- ]ל֯[ --]
frg. 8
1[-- ]אשר ○[ --]
2[-- ]א֯רץ כיא ה[ --]
3[-- לבנימן אמ]ר יד֯יד י֯[הוה --]
frg. 9-10
1וההיד[ד -- ]○ה זבח הצד֯[ק --]
2טוב הא[רץ --]
3ולגד א[מר ברוך מרחיב גד כלביא שכן וטרף זרוע אף קדקד וירא ראשית לו כי שם חלקת]
4מחקק֯[ ספון ויתא ראשי עם צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל -- פשרו]
5על שבי֯[ --]
6להצ֯י֯ל[ --]
frg. 11
1[-- ]הספון ע[ --]
2[-- ]כול אשר צונו עשו את כול֯[ --]
frg. 12
1[-- ]○[ --]
2[-- ]כול[ --]
3[-- ]אמם֯[ --]
4[-- ]לוא[ --]
5[-- ]בק○[ --]
frg. 13
1○○○○רו○[ --]
2הקש[ --]
3הדבר[ --]
frg. 14
1[-- ]○ב֯ה לק○[ --]
2[-- ]לאחרית ה[ --]
3[-- ]כ֯יא המה[ --]
frg. 15
1[-- ]○יה הנ○[ --]
2[-- ]י֯מי (]י֯ומי) העמי[ --]
3[-- ]ה֯ כיא זרע[ --]
frg. 16
1[-- ]א֯[ --]
2[-- ]○יקים[ --]
3[-- ]ו֯ברקי[ --]
4[-- ]א֯○[ --]
frg. 17
1[-- ]ג֯ורל֯[ --]
2[-- ]מה את פ[ --]
3[-- ]בתו עליה֯[ --]
4[-- ]ל[ --]
frg. 18
1[-- ]נ֯[ --]
2[-- א[ --]
3[-- ]בט○[ --]
frg. 19
1[-- ]ר֯ו ל○[ --]
2[-- ]המה ○[ --]
frg. 20
1[-- ]○ את כל[ --]
frg. 21
1[-- ]יהוה ב[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 22
1[--
2[-- ]○ה יחד
frg. 23
1[-- ]○ דורש[ --]
frg. 24
1[-- ]○[ --]
2[-- ]מ֯צרף[ --]
frg. 25
1[-- ]ש[ --]
2[-- ]לשמו֯[ --]
3[-- ]ש֯[ --]
frg. 26
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○צ○[ --]